ULOGA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE
U OČUVANJU ŽIVOTNE SREDINE
mr ph spec.Mirjana Ostojin
h
Mi j
O t ji
pomoćnik direktora za kvalitet
“Planetu Zemlju nismo nasledili od svojih dedova, već smo je pozajmili od svojih unuka”
već smo je pozajmili od svojih unuka
sredina XX veka : O i j Ok ž ih
Osnivanje Okružnih sanitarno‐epidemioloških stanica
i
id i l ških
i
1954‐1955.: Pravilnici o radu ovih stanica definišu delatnosti Pravilnici
o radu ovih stanica definišu delatnosti
komunalnu higijenu, higijenu rada, ishranu, odseke za zdravstveno prosvećivanje, hemijske odseke....
U narednim godinama:
Okružne sanitano‐epidemiološke stanice Zavodi za zaštitu zdravlja
zdravlja Zavodi za javno zdravlje.
Zavodi za javno zdravlje
Hemijski odseci postaju savremene AKREDITOVANE LABORATORIJE ZA ISPITIVANJE moćni saveznici u kontroli stanja u životnoj sredini.
Oblasti u kojima Zavod za javno zdravlje sprovodi svoju delatnost:
 Fizičko, mentalno i socijalno zdravlje stanovništva
 Promocija zdravlja
Promocija zdravlja
 Životna sredina i zdravlje ljudi
 Radna okolina i zdravlje ljudi
 Zdravstveni menadžment, kvalitet i efikasnost zdravstvenog sistema
 Integrisani informacioni sistem javnog zdravlja
Integrisani informacioni sistem javnog zdravlja
 Javno zdravlje u elementarnim nepogodama i vanrednim situacijama
j
Zavod za javno zdravlje ‐ životna sredina
Zavod za javno zdravlje životna sredina
Centar za higijenu i humanu ekologiju
gj
Odeljenje sanitarne Odeljenje
sanitarne
hemije i ekotoksikologije
Odeljenje sanitarne mikrobiologije
Voda za piće
Analiza i praćenje ekoloških faktora rizika p
j
sa aspekta kontaminacije
Uzorkovanje voda
Uzorkovanje voda
Fizičko, hemijsko i mikrobiološko ispitivanje pokazatelja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti voda:
pokazatelja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti voda:
vodovodska, flaširana voda, bunari
metode ispitivanja akreditovane prema SRPS ISO/IEC 17025
t d i iti j k dit
SRPS ISO/IEC 17025
Ovlašćenje Ministarstva zdravlja za obavljanje ispitivanja Ot d
Otpadne vode
d
Ispitivanje otpadnih i podzemnih voda
Fizičko, hemijsko i mikrobiološko ispitivanje pokazatelja kvaliteta metode ispitivanja akreditovane prema SRPS ISO/IEC 17025
Ovlašćenje Ministarstva poljoprivrede za ispitivanja otpadnih voda Površinske i podzemne vode
Površinske i podzemne vode
Ispitivanje voda za kupanje i rekreaciju
Fizičko hemijsko i mikrobiološko ispitivanje pokazatelja kvaliteta
Fizičko, hemijsko i mikrobiološko ispitivanje pokazatelja kvaliteta metode ispitivanja akreditovane prema SRPS ISO/IEC 17025
U 2011. Projekat : Procena uticaja otpadnih voda kanalizacionog sistema grada Pančevo na recipijente Tamiš, Dunav i Nadel sa predlogom mera
Vazduh
•
•
•
•
•
•
•
•
Ispitivanje fizičko‐hemijskih pokazatelja kvaliteta ambijentalnog vazduha kontinualna automatska merenja
kontinualna automatska merenja
fizičko i hemijsko ispitivanje otpadnog gasa na stacionarnim emiterima
ispitivanje parametara kvaliteta vazduha u
ispitivanje parametara kvaliteta vazduha u akcidentnim situacijama
Analiza i praćenje kvaliteta vazduha i procena uticaja zagađenosti vazduha na zdravlje ljudi
akreditovane metode ispitivanja u laboratoriji i na terenu, akreditovana kontinualna merenja
informisanje javnosti www.zjzpa.org.rs i www.paneko.rs
Polen
Ispitivanje polena u Ispitivanje
polena u
vazduhu i procena uticaja na zdravlje ljudi
Aeropalinološki semafor i procena rizika za nastanak alergijskih reakcija
Informisanje javnosti
Informisanje
javnosti
www.zjzpa.org.rs
Buka
Sistematsko merenje buke Sistematsko
merenje buke
u životnoj i radnoj sredini
Kontinualna merenja
Studije uticaja na zdravlje i predlozi mera
akreditovane metode ispitivanja
Mapiranje grada Pančeva 1999. na 48 lokacija
Hrana
•
•
•
•
•
•
•
Analiza i praćenje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe javnozdravstvena kontrola predškolskih i školskih objekata u Pančevu, Opovu i Kovinu
fi ičk h ij k i ik bi l šk i iti j
fizička, hemijska i mikrobiološka ispitivanja ispitivanje energetske vrednosti obroka
a a e u o u s ste a be bed ost a e
analize u okviru sistema bezbednosti hrane (HACCP)
akreditovane metode ispitivanja
Savetovalište za ishranu
Unapređeno u Zavodu za javno zdravlje Pančevo
p
j
j
• Oprema •
savremena stacionarna i mobilna laboratorijska oprema (GC, FTIR, TOC, AAS, analizatori za kontinualni monitoring vazduha, kontinualni automatski bukomer...)
• Prostor
• ....
...Unapređeno u Zavodu za javno zdravlje Pančevo
p
j
j
• Metode ispitivanja •
•
•
tačne, pouzdane, ponovljive, prema međunarodnim standardima
merenja sledljiva do referentnih etalona
metode sprovodi stručno obučeno kompetentno osoblje
metode sprovodi stručno, obučeno, kompetentno osoblje
• Menadžment kuće
•
redovna preispitivanja i stalna poboljšavanja
d
i ii j i l
b ljš
j
• šta se još može uraditi?
ispitivanja u životnoj sredini , predlozi mera
važeća zakonska regulativa
važeća zakonska regulativa
Zakon o zaštiti životne sredine
• uređuje
uređuje integralni sistem zaštite životne sredine integralni sistem zaštite životne sredine
kako bi se obezbedilo ostvarivanje prava čoveka na život i razvoj u zdravoj sredini
na život i razvoj u zdravoj sredini
• osnovni uslovi i instrumenti su, između ostalog, održivo upravljanje i kontrola zagađivanja životne
održivo upravljanje i kontrola zagađivanja životne sredine Zakon o zaštiti životne sredine
čl 18
član 18.
• kontrolu
kontrolu korišćenja i zaštite prirodnih resursa i dobara korišćenja i zaštite prirodnih resursa i dobara
obezbeđuju i jedinice lokalne samouprave kroz:
–
–
–
–
–
–
–
strategije, planove, programe
strategije,
planove, programe
primenom standarda
strateškom procenom uticaja planova i programa na životnu sredinu
integrisanim sprečavanjem i kontrolom zagađivanja
usklađenim sistemom dozvola, vođenjem katastra zagađivača
organi o anjem ispiti anja monitoringa stanja
organizovanjem ispitivanja, monitoringa stanja, prikupljanjem, objedinjavanjem i analizom podataka
Zakon o zaštiti životne sredine
čl 71
član 71.
Monitoring može da obavlja ovlašćena M
it i
ž d b lj
l šć
organizacija koja ispunjava propisane uslove u oblasti uzorkovanja, merenja, analize i p
pouzdanosti podataka
p
nacionalni, lokalni projekti
p j
projekti prekogranične saradnje
IPA projekti
IPA projekti
lokalna samouprava
definiše put
Zavod za jjavno zdravlje
dugogodišnja razvijena delatnost ‐ siguran saputnik
g
p
očuvanje životne sredine
LOKALNE SAMOUPRAVE JUŽNOBANATSKOG OKRUGA
JUŽNOBANATSKOG OKRUGA
Prepoznale svoju ulogu u zaštit životne sredine i p
j
g
čine korake za njeno unapređenje (posebno Pančevo i Vršac)
Zajedno možemo više i bolje !
Očuvanje prirode je kontinuirani proces, kao i građenje svesti
Očuvanje prirode je kontinuirani proces, kao i građenje svesti stanovnika o značaju suživota sa prirodom!
Juče....
Pančevo je još 1794. godine imalo propis o odlaganju đubreta, izgradnji javnih bunara i ozelenjavanju javnih površina.
Od 1848. vrše se analize vode iz javnih bunara i Tamiša.
Još od I svetskog rata “Pančevac” najstariji list na Balkanu, veliki broj članaka posvećuje zdravstvenom i ekološkom prosvećivanju.
Danas...
savremeni, XXI vek
u kome prečesto
u kome prečesto zaboravljamo osnovne mudrosti
Kako živeti šta raditi i kakav biti
Kako živeti, šta raditi i kakav biti
Robert Fulgam
Sve podeli sa drugima.
Igraj pošteno.
Ne tuci ljude
Ne tuci ljude.
Svaku stvar vrati gde si je našao.
Počisti za sobom.
Ne uzimaj što nije tvoje.
i jš
ij
j
Kad nekog povrediš, izvini se.
Peri ruke pre jela.
Pusti vodu u toaletu.
Živi uravnoteženo.
Svakog poslepodneva odspavaj.
gp
p
p j
Kad izađeš u svet, budi oprezan u saobraćaju, drži se za ruke i ne udaljavaj se od svog druga.
Ne zaboravi da čudo postoji.
Ne zaboravi da čudo postoji.
Kako živeti šta raditi i kakav biti
Kako živeti, šta raditi i kakav biti
Robert Fulgam
Sve što treba da znate sadržano je u predhodnom spisku:
i ljubav, i temeljna pravila higijene,
ekologija i politika,
ravnopravnost i zdrav život.
ti d
ži t
Uzmite bilo koje od tih pravila, dodajte mu teške, odrasle i zvučne
dodajte mu teške, odrasle i zvučne reči i primenite na život svoje porodice, državnu politiku, svet oko nas..videćete:
Pravilo ostaje jasno, tačno i čvrsto.
A uči se u vrtiću!
A uči se u vrtiću!
P št j
Poštujmo pravila
il
Priroda jeste nama na usluzi i Priroda
jeste nama na usluzi i
bar jednako toliko moramo i j
mi činiti za prirodu.
Download

detaljno