Popunjava pravno lice - preduzetnik
07219652
101778528
Maticni broj
PIB
Sifra delatnosti
Popunjava Agencija za privredne registre
750
123
19
20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Naziv :AKCIONARSKO DRUSTVO SINTER
Sediste : UZICE, MILOSA OBRENOVICA 2
BILANS STANJA
7005009458572
na dan 31.12.2011. godine
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
AOP
2
3
1
- u hiljadama dinara
Iznos
Napomena
broj
Tekuca godina
Prethodna godina
4
5
6
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)
001
00
I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL
002
012
II. GOODWILL
003
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
004
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I
BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)
159735
119635
005
159278
119137
020, 022, 023, 026,
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
027(deo), 028
(deo), 029
006
159278
118802
024, 027(deo), 028
(deo)
007
0
335
457
498
01 bez 012
2. Investicione nekretnine
021, 025, 027(deo), 3. Bioloska sredstva
028(deo)
V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)
008
009
030 do 032, 039
(deo)
1. Ucesca u kapitalu
010
033 do 038, 039
(deo) minus 037
2. Ostali dugorocni finansijski plasmani
011
457
498
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)
012
114019
119369
I. ZALIHE
013
59493
72810
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I
SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
014
III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I
GOTOVINA (016+017+018+019+020)
015
54526
46559
1. Potrazivanja
016
45044
39607
2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak
017
1
1
23 minus 237
3. Kratkorocni finansijski plasmani
018
71
0
24
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
019
6357
2563
10 do 13, 15
14
20, 21 i 22, osim
223
223
Broj zahteva:231365
Strana 2 od 18
- u hiljadam a dinara
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
AOP
Napomena broj
1
2
3
4
27 i 28 osim 288
288
29
88
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgranicenja
020
V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA
021
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)
022
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
023
Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)
024
E. VANBILANSNA AKTIVA
025
Iznos
Tekuca godina
Prethodna godina
5
6
3053
4388
273754
239004
273754
239004
PASIVA
A.KAPITAL
(102+103+104+105+106-107+108-109-110)
101
152119
132641
30
I. OSNOVNI KAPITAL
102
103720
93712
31
II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL
103
32
III. REZERVE
104
17037
17037
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
105
20047
20047
332
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
106
333
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
107
34
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK
108
11405
1856
35
VIII. GUBITAK
109
0
11
IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE
110
90
0
B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE
(112+113+116)
111
118423
104252
40
I. DUGOROCNA REZERVISANJA
112
2849
2534
41
II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)
113
52074
26582
1. Dugorocni krediti
114
20746
26582
2. Ostale dugorocne obaveze
115
31328
0
III. KRATKOROCNE OBAVEZE
(117+118+119+120+121+122)
116
63500
75136
1. Kratkorocne finansijske obaveze
117
19942
22621
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i
sredstava poslovanja koje se obustavlja
118
43 i 44
3. Obaveze iz poslovanja
119
35801
47325
45 i 46
4. Ostale kratkorocne obaveze
120
6852
4241
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i
ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska
razgranicenja
121
905
949
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
122
330 i 331
037 i 237
414, 415
41 bez 414 i 415
42, osim 427
427
47, 48 osim 481 i
49 osim 498
481
Broj zahteva:231365
Strana 3 od 18
- u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
1
498
89
2
AOP
Napomena broj
3
4
Iznos
Tekuca godina
Prethodna godina
5
6
V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE
123
3212
2111
G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)
124
273754
239004
D. VANBILANSNA PASIVA
125
dana
U
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
24.2. 2012. godine
Zakonski zastupnik
M.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07, 119/08 i 2/10)
Broj zahteva:231365
Strana 4 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
07219652
101778528
Maticni broj
PIB
Sifra delatnosti
Popunjava Agencija za privredne registre
750
123
19
20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Naziv :AKCIONARSKO DRUSTVO SINTER
Sediste : UZICE, MILOSA OBRENOVICA 2
BILANS USPEHA
7005009458589
u period 01.01. 2011 do 31.12.2011
Grupa racuna,
racun
- u hiljadama dinara
POZICIJA
AOP
Napomena broj
2
3
4
1
Iznos
Tekuca godina
Prethodna godina
5
6
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)
201
253174
190873
1.Prihodi od prodaje
202
264266
188001
62
2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe
203
630
3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka
204
176
2872
631
4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka
205
11268
0
5. Ostali poslovni prihodi
206
II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)
207
231442
182086
50
1. Nabavna vrednost prodate robe
208
51
2. Troskovi materijala
209
128650
102516
52
3. Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni
rashodi
210
77899
60335
54
4. Troskovi amortizacije i rezervisanja
211
6581
6161
5. Ostali poslovni rashodi
212
18312
13074
III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)
213
21732
8787
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)
214
66
V. FINANSIJSKI PRIHODI
215
2399
1370
56
VI. FINANSIJSKI RASHODI
216
8535
10481
67 i 68
VII. OSTALI PRIHODI
217
2059
1920
57 i 58
VIII. OSTALI RASHODI
218
6051
481
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)
219
11604
1115
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)
220
69 - 59
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
221
59 - 69
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
222
60 i 61
64 i 65
53 i 55
Broj zahteva:231365
Strana 5 od 18
- u hiljadam a dinara
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
AOP
Napomena broj
1
2
3
4
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
(219-220+221-222)
223
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(220-219+222-221)
224
Iznos
Tekuca godina
Prethodna godina
5
6
11604
1115
G. POREZ NA DOBITAK
721
1. Poreski rashod perioda
225
722
2. Odlozeni poreski rashodi perioda
226
1101
0
722
3. Odlozeni poreski prihodi perioda
227
0
61
723
D. Isplacena licna primanja poslodavcu
228
Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)
229
10503
1176
E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 +
228)
230
Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
MANJINSKIM ULAGACIMA
231
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA
MATICNOG PRAVNOG LICA
232
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
233
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
234
dana
U
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
24.2. 2012. godine
Zakonski zastupnik
M.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07, 119/08 i 2/10)
Broj zahteva:231365
Strana 6 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
07219652
101778528
Maticni broj
PIB
Sifra delatnosti
Popunjava Agencija za privredne registre
750
123
19
20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Naziv :AKCIONARSKO DRUSTVO SINTER
Sediste : UZICE, MILOSA OBRENOVICA 2
IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
7005009458596
u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
POZICIJA
AOP
1
2
- u hiljadama dinara
Iznos
Tekuca godina
3
Prethodna godina
4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
301
302777
186206
1. Prodaja i primljeni avansi
302
275176
186206
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
303
1
0
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
304
27600
0
305
279917
185315
1. Isplate dobavljacima i dati avansi
306
197509
120253
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi
307
71048
60334
3. Placene kamate
308
4509
2935
4. Porez na dobitak
309
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda
310
6851
1793
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )
311
22860
891
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I)
312
0
60
0
60
13873
2957
13873
2957
13873
2897
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5)
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )
313
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )
314
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških
sredstava
315
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )
316
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja
317
5. Primljene dividende
318
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )
319
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )
320
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških
sredstava
321
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )
322
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )
323
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )
324
Broj zahteva:231365
Strana 7 od 18
- u hiljadam a dinara
POZICIJA
AOP
1
2
Iznos
Tekuca godina
3
Prethodna godina
4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
325
32009
20518
1. Uvecanje osnovnog kapitala
326
10009
0
2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi )
327
22000
20518
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze
328
329
34165
19318
1. Otkup sopstvenih akcija i udela
330
90
0
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)
331
33748
19318
3. Finansijski lizing
332
327
0
4. Isplacene dividende
333
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )
334
0
1200
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )
335
2156
0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)
336
334786
206784
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)
337
327955
207590
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)
338
6831
0
E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 )
339
0
806
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA
340
2563
5557
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE
341
2265
1338
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE
342
5302
3526
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA
(338-339+340+341-342)
343
6357
2563
dana
U
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
24.2. 2012. godine
Zakonski zastupnik
M.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07, 119/08 i 2/10)
Broj zahteva:231365
Strana 8 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
07219652
101778528
Maticni broj
PIB
Sifra delatnosti
Popunjava Agencija za privredne registre
750
123
19
20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Naziv :AKCIONARSKO DRUSTVO SINTER
Sediste : UZICE, MILOSA OBRENOVICA 2
IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
7005009458619
u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
Red
. br.
OPIS
AOP
Osnovni kapital
(grupa 30 bez AOP
309)
2
1
Ostali kapital
(racun 309)
AOP
3
1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine
401
2
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje
402
3
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
403
4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine
(red.br. 1+2-3)
404
5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini
405
418
6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini
406
419
7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine
(red.br. 4+5-6)
407
8
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje
9
93712
Neuplaceni
Emisiona
upisani kapital AOP premija (racun
(grupa 31)
320)
4
1070
5
427
440
415
428
441
416
429
442
430
443
431
444
432
445
420
433
446
408
421
434
447
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje
409
422
435
448
10
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. tekuce godine
(red.br. 7+8-9)
410
93712
423
436
449
11
Ukupna povecanja u tekucoj godini
411
10009
424
437
10009
450
12
Ukupna smanjenja u tekucoj godini
412
1
425
438
10009
451
13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine
(red.br. 10+11-12)
413
103720
426
439
Broj zahteva:231365
93712
93712
414
- u hiljadama dinara
417
1070
1070
452
Strana 9 od 18
- u hiljadam a dinara
Red.
br.
OPIS
AOP Rezerve (racun AOP
1
6
321, 322)
1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine
453
2
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje
454
3
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
455
4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine
(red.br. 1+2-3)
456
5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini
457
6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini
458
7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine
(red.br. 4+5-6)
459
8
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje
460
9
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje
461
7
17037
17037
17037
466
Nerealizovani
Nerealizovani
8
9
Revalorizacione
dobici po osnovu
gubici po osnovu
rezerve (racuni AOP hartija od vrednosti AOP hartija od vrednosti
330 i 331)
(racun 332)
(racun 333)
479
492
467
480
493
468
481
494
482
495
470
483
496
471
484
497
485
498
473
486
499
474
487
500
488
501
469
472
20047
20047
20047
Korigovano pocetno stanje na dan
10 01.01. tekuce godine
(red.br. 7+8-9)
462
11 Ukupna povecanja u tekucoj godini
463
476
489
502
12
Ukupna smanjenja u tekuceoj godini
464
477
490
503
13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine
(red.br. 10+11-12)
465
491
504
Broj zahteva:231365
17037
17037
475
478
20047
20047
Strana 10 od 18
- u hiljadam a dinara
Red.
br.
OPIS
AOP
1
Nerasporedjeni
dobitak (grupa
34)
AOP
10
AOP
11
1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine
505
2
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje
506
3
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
507
4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine
(red.br. 1+2-3)
508
23709
521
5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini
509
1176
522
6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini
510
23029
523
7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine
(red.br. 4+5-6)
511
1856
524
8
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje
512
9
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje
513
23709
518
Otkupljene
sopstvene akcije
i udeli (racun
037,237)
AOP
Ukupno
(kol.2+3+4+5+6+
7+8-9+10-11-12)
12
13
531
544
519
532
545
520
533
546
534
547
136467
535
548
1176
19097
536
549
5002
11
537
550
132641
525
538
551
526
539
552
540
553
132641
554
30430
555
10952
556
152119
Korigovano pocetno stanje na dan
10 01.01. tekuce godine
(red.br. 7+8-9)
514
1856
527
11 Ukupna povecanja u tekuceoj godini
515
10502
528
12
Ukupna smanjenja u tekucoj godini
516
953
529
13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine
(red.br. 10+11-12)
517
11405
530
Broj zahteva:231365
Gubitak do visine
kapitala (grupa
35)
19108
19108
11
541
11
90
542
543
90
Strana 11 od 18
136467
- u hiljadam a dinara
Red.
br.
AOP
O PIS
1
14
1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine
557
2
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje
558
3
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
559
4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine
(red.br. 1+2-3)
560
5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini
561
6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini
562
7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine
(red.br. 4+5-6)
563
8
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje
564
9
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje
565
Korigovano pocetno stanje na dan
10 01.01. tekuce godine
(red.br. 7+8-9)
566
11 Ukupna povecanja u tekuceoj godini
567
12
Ukupna smanjenja u tekucoj godini
568
13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine
(red.br. 10+11-12)
569
dana
U
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
Gubitak iznad
visine kapitala
(grupa 29)
24.2. 2012. godine
Zakonski zastupnik
M.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07, 119/08 i 2/10)
Broj zahteva:231365
Strana 12 od 18
SINTER a.d.
Užice
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
1. Osnivanje i poslovanje Preduzeća
Preduzeće: A.D. “Sinter”. Užice, Miloša Obrenovića br. 2.
Matični broj: 07219652, šifra delatnosti: 2454 PIB 101778528
Pravni prethodnici: OOUR Sinter Užice do 1977. god, RO Sinter Užice do 1990. godine, DP Sinter do 1991.
godine, MDD Sinter Užice do 1998. godine i A.D. Sinter Užice od 1998. godine.
Preduzeće A.D. “Sinter” osnovano je 1961. godine.
Preduzeće je započelo svojinsku transformaciju u martu 1991. godine po saveznom Zakonu o društvenom
kapitalu, a u novembru 1993. godine je nastavljena transformacija po republičkom Zakonu o uslovima i
postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine, što je potvrdjeno Rešenjem Republičke
agencije za procenu vrednosti kapitala, čime je transformisano 2,9% kapitala u akcijski.
Preduzeće “Sinter” je akcionarsko društvo od 1998. godine. U 1998. godini je usvojen program svojinske
transformacije i donete odluke o daljoj privatizaciji, prema kome je u 1999. godini završen I krug
transformacije po Zakonu o svojinskoj transformaciji, čime je privatizovano 58,26% kapitala u obliku
besplatnih akcija (stečenih po osnovu upisa), a 9,71% je preneto u PIO (to je bilo 60% besplatnih i 10%
prenetih u PIO od tadašnjeg društvenog kapitala).
U 2000. godini je završeno sa II krugom transformacije po Zakonu o svojinskoj transformaciji, nakon čega
posle šest godina
otplate akcija sa popustom i bez popusta (stečenih po osnovu upisa), “Sinter” AD ima
sledeću strukturu osnovnog kapitala zaključno sa 31.12.2007. godine ( na bazi Resenja Ministarstva
ekonimije i regionalnog razvoja): Akcijski kapital (iskazan u 794.166 akcija) 100% .
“Sinter” AD je u Centralnom registu od 02 septembra 2005. godine, a akcije su uključene na slobodno
berzansko tržište od 28.10.2005. godine, dok su prva trgovanja bila u 2006. godini. Sinter AD ima dva velika
akcionara /19,506%/ firmu Bell chemicals DOO Banatsko Veliko Selo i Unior DD Zerce Slovenija
/24,987%/.
U Registar privrednih subjekata “Sinter” AD je uveden 05.09.2005. godine po Rešenju Agencije za privredne
registre, a konačno uskladjivanje po Zakonu o Privrednim društvima Sinter je verifikovan 24.10.2006. godine
u Agenciji za Privredne registre pod brojem BD 128966/2006. Dana 17.01.2008.godine pod brojem BD
1183/2008 doneto je novo Resenje u Agenciji za Privredne registre usled promene strukture kapitala.
Preduzeće se bavi proizvodnjom:
1. Metalnih prahova obojenih metala i legura, prahova za metalizaciju
2. Sinter delova: filtera, ležajeva, mašinskih delova
3. Alata, mašina uredjaja
Na dan 31 decembra 2011. godine preduzeće ima 153 zaposlenih.
2. Osnove za prikazivanje finansijskih izveštaja
Preduzeće je na dan 1. januara 2004. godine sastavilo početni bilans stanja usaglašen sa Medjunarodnim
standardima finansijskog izveštavanja i od toga dana Preduzeće primenjuje MSFI. Početni bilans stanja na
dan 1. januara 2004. godine je sastavljen tako što je ranije predati bilans stanja na dan 31.12.2003. godine
korigovan, to jest eliminisane su pozicije koje se ne priznaju po MSFI, a izvršena su odredjena
preračunavanja vrednosti pojedinih pozicija, da bi te vrednosti bile uskladjene sa MSFI.
U skladu sa Medjunarodnim standardima finansijskog izveštavanja finansijski izveštaji su sastavljeni za
2005. i 2006. godinu.
Finansijski izveštaji privrednog društva /SINTER a.d. Užice/ za obračunski period koji se završava
31.12.2011. godine sastavljeni su, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa Medjunarodnim
računovodstvenim standardima/Medjunarodnim standardima finansijskog izveštavanja
/MRS/MSFI/,
Zakonom o računovodstvu i reviziji /”Službeni glasnik RS” br. 46/2006/, drugim podzakonskim propisima
donetim na osnovu tog Zakona, i izabranim i usvojenim računovodstvenim politikama koje su utvrdjene
Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama.
3. Pregled značajnih računovodstvenih politika
S obzirom na činjenicu da nije bilo izmena i dopuna MRS i nije bilo novih MSFI koji se
primenjuju od 2008. godine primenjivaće se isti MRS/msfi kao za 2008. godinu.
3.1.
Prihodi i rashodi
Prihodi obuhvataju prihode od uobičajenih poslovnih aktivnosti preduzeća i dobitke. Prihodi od uobičajenih
aktivnosti su prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od aktiviranja učinaka, prihodi od
subvencija i sl. koji su obračunati u računovodstvenoj ispravi, nezavisno od vremena naplate.
Dobici uključuju dobitke ostvarene prodajom nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme,
materijala i sl. Dobici se prikazuju na neto osnovi, nakon umanjenja za odgovarajuće rashode.
Prihodi se iskazuju po fakturnoj vrednosti umanjenoj za date popuste, povraćaj proizvoda. Prihodi se priznaju
u momentu kada se roba isporuči. Prihodi od usluga se priznaju kada je usluga izvršena.
Rashodi obuhvataju troškove iz uobičajenih poslovnih aktivnosti preduzeća (troškove materijala i robe,
proizvodne usluge, rezervisanja, amortizacija, nematerijalni troškovi, porezi i doprinosi, bruto zarade i ostali
lični rashodi/, nezavisno od momenta plaćanja. Rashodi uključuju i gubitke proizašle iz prodaje stalnih
sredstava, ali oni mogu biti i posledica požara, katastrofe i sl.
Troškovi pozajmljivanja (kamate) priznaju se kao rashod perioda u kojem su nastali, sem u meri u kojoj se
kapitalizuju. Ovi troškovi pozamljivanja se kapitalizuju kao deo nabavne vrednosti ili cene koštanja tog
sredstva kada je verovatno da će ti troškovi doneti preduzeću buduće ekonomske koristi i kada mogu
pouzdano da se izmere.Ostali troškovi pozajmljivanja priznaju se kao rashod u periodu u kojem su nastali.
Troškovi održavanja i popravki osnovnih sredstava povećavaju vrednost ovih sredstava ako poboljšavaju
stanje sredstva iznad procenjenog standardnog učinka i ako je vrednost naknadnog izdatka veća od prosečne
bruto zarade po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog organa
nadležnog za poslove statistike. Naknadni izdatak koji ne zadovoljava prethodne usluge iskazuje se kao
trošak poslovanja u periodu u kojem je nastao.
Rashodi se, kao i prihodi obračunavaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda.
3.2.
Preračunavanje deviznih iznosa
Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu
medjubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan poslovne promene.
utvrdjenom na
Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u dinare po srednjem kursu
utvrdjenom na medjubankarskom tržištu deviza koji je važio na taj dan.
Neto pozitivne ili negativne kursne razlike, nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti i prilikom
preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjižene su u korist ili na teret bilansa uspeha, kao
dobici ili gubici po osnovu kursnih razlika.
3.3.
Nekretnine, postrojenja, oprema, biološka i nematerijalna ulaganja
Nekretnine, postrojenja i oprema i nematerijalna ulaganja su na dan 1 januara 2004. godine iskazana su po
nabavnoj vrednosti koja je revalorizovana u skladu sa ranijim računovodstvenim propisima i standardima
koji su primenjivani do 31. decembra 2003. godine. Tako utvrdjena vrednost je na dan 1. januara 2004.
godine preneta kao verovatna nova nabavna vrednost, umanjena za ispravku vrednosti po osnovu
amortizacije.
U 2005. godini izmenjena je računovodstvena politika koja se odnosi na naknadno merenje nekretnitna,
postrojenja i opreme. Izmenjeni član 12. stav 2 glasi:
“Nakon početnog priznavanja nekretnina, postrojenja i opreme vrši se procena po poštenoj ili fer vrednosti
/revalorizacija/. Revalorizacija se vrši u slučajevima kada se proceni da je tržišna ili fer vrednost za 10% veća
od knjigovodstvene vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme”.
Dodaju se sledeći stavovi:
“Procena se vrši za sledeće amortizacione grupe: 034, 042, 043, 045, 048, 049, 054, 055, 069, 083, 085, 089,
092, 094, 097, 099, 104, 105 i 111, samo za opremu koja je u funkciji u procesu proizvodnje.
Specifikacija amortizacionih grupa koje su predmet procene:
Red. br.
Broj
Naziv amotizacione grupe
1
034
Oprema za proizvodnju i preradu bakra i legura bakra
2
042
Oprema livnica i kovačnica
3
043
Oprema za proizvodnju alata, metalne ambal.,kotrlj.ležaja i slično
4
045
Oprema za proizvodnju gradjevinskih i ostalih metalnih konstrukcija
5
048
Oprema za proizvodnju mašina za obr.metala i ost.mašina i uredjaja
6
049
Oprema za proizvodnju poljoprivrednih mašina
7
054
Oprema za proizvodnju električnih mašina, aparata i uredjaja
8
055
Oprema za proizv. Elektronskih i telek. Uredjaja, radio i TV prij.
9
069
Oprema za proizvodnju finalnih proizvoda od drveta
10
083
Oprema za spremanje materijala za gradnju
11
085
Oprema za izvodjenje radova kod objekata nadzemne gradnje
12
089
Elektrooprema za obavljanje delatnosti u gradjevinarstvu
13
092
Oprema za obavljanje zanatskih i komunalnih usluga
14
094
Oprema za obavlj.naučno-istraživačkog i istraživačkog razvojn.rada
15
097
Oprema za zdrastvenu i socijalnu zaštitu
16
099
Vozila i ostala oprema za železnički i ost.saobraćaj na šinama
17
104
Oprema za utovar, pretovar i istovar robe i mater. U procesu rada
18
105
Specijalni i univerzalni alat
19
111
Merni i kontrolni uredjaji, instrumenti, pribor i alati
Knjiženje efekata procene po poštenoj vrednosti vrši se na sledeći način:
Ispravka vrednosti se eliminiše i svodi na nulu, a nabavna vrednost na /neotpisanu/ poštenu vrednost.
Efekti promene računovodstvene politike iz stava 2 ovog člana ne uključuju retroaktivnu primenu za 2004.
godinu.
Učestalost procene opreme zavisi od kretanja fer vrednosti opreme u budućim posmatranim obračunskim
periodima.
Pozitivni efekat tržišne ili fer vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme knjiži se u korist revalorizacionih
rezervi, a negativni efekat procene nadoknadjuje se na teret revalorizacionih rezervi istih sredstava, do visine
revalorizacionih rezervi tih sredstava, a razlika se nadokandjuje na teret rashoda u bilansu uspeha.
Sve nabavke opreme u toku 2005. godine iskazane su po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost uključuje sve
izdatke koji se priznaju u skladu sa MRS-16 – Nekretnine, postrojenja i oprema.
Oprema se kapitalizuje ako je vek njenog korišćenja duži od jedne godine i ako je njena pojedinačna vrednost
veća od vrednosti propisane poreskim propisima.
Amortizacija se proporcionalno obračunava na nabavnu vrednost nekretnina, postrojenja i opreme,
nematerijalnih ulaganja primenom sledećih godišnjih stopa:
Gradjevinski objekti (0,75% - 4 %)
Oprema (3,33 % - 20,00%)
Transportna sredstva (3,50% - 12,50%)
Pogonski i poslovni inventar (5% - 10%)
Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme vrši se od početka narednog meseca u odnosu na
mesec kada je sredstvo stavljeno u upotrebu.
1. Ispravka vrednosti nenaplativih potraživanja
Preduzeće vrši pojedinačnu ispravku vrednosti dospelih potraživanja za koja rukovodstvo proceni da su
nenaplativa. Ispravka vrednosti se knjiži na teret bilansa uspeha za sva potraživanja i ulaganja koja nisu
naplaćena u roku dužem od dva meseca, zbog nemogućnosti naplate izvršnog sudskog rešenja, velikog iznosa
neizmirenih obaveza dužnika, zbog pokrenutog postupka za stečaj dužnika i sl. a na osnovu odluke Direktora
Preduzeća (indirektan otpis – preko ispravke vrednosti) i Upravnog odbora Preduzeća (direktan otpis).
Smanjenje procenjene ispravke vrednosti knjiži se u korist prihoda.
3.5.
Zalihe
Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda se iskazuju po ceni koštanja ili po neto prodajnoj ceni ako
je niža. Neto prodajna vrednost je cena po kojoj zalihe mogu biti prodate u normalnim uslovima poslovanja
nakon umanjenja cene za troškove prodaje.
Vrednost zaliha materijala utvrdjuje se metodom prosečne nabavne cene. Nabavna vrednost uključuje
vrednost po fakturi dobavljača, transportne i zavisne troškove.
Zalihe robe mere se po nabavnoj vrednosti koju čini fakturna cena dobavljača , troškovi prevoza i drugi
troškovi koji se mogu pripisati sticanju zaliha robe. Popusti, rabati oduzimaju se prilikom utvrdjivanja
troškova nabavke robe.
Roba u magacinu evidentira se po prosečnim nabavnim cenama. Roba u prodaji na veliko evidentira se po
prodajnim cenama.
3.6.
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
U izveštaju o novčanim troškovima pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumevaju se gotovina,
čekovi poslati na naplatu, sredstva na računima (depoziti) kod drugih banaka i srerdstva na tekućem računu.
4. Prihodi od prodaje
U hiljadama dinara
2011
I
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga
1. u zemlji
76.333
2010
80.283
2009
77.908
U hiljadama dinara
2. izvoz
UKUPNO I:
187.933
107.718
43.430
264.266
188.001
121.338
5. Troškovi materijala
U hiljadama dinara
2011
1
Troškovi sirovina i osnovnog materijala
2
Troškovi režijskog materijala
3
Troškovi električne energije
4
Ostali troškovi goriva i energije
UKUPNO:
2010
2009
101.056
83.547
46.812
5.395
2.051
449
12.200
10.974
7.634
9.999
5.944
3.202
128.650
102.516
58.097
6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
U hiljadama dinara
2011
1
Troškovi neto zarada i naknada zarada
2
Porezi i doprinosi na zarade na teret zaposlenih
3
Doprinosi za zarade na teret poslodavca
4
Naknade po osnovu ugovora
5
Naknade članovima upravnog i nadzornog odbora
6
2010
2009
58.000
34.054
30.930
858
12.713
11.214
10.404
8.822
7.582
460
400
180
-
-
-
Otpremnine za odlazak u penziju i jubilarne
nagrade
4.473
771
4.221
7
Putni troškovi i dnevnice
1.433
1.026
597
8
Troškovi ishrane
219
110
66
9
Troškovi prevoza na posao i sa posla
1.745
1.615
1.200
0
0
0
307
824
1.149
77.899
60.335
57.139
10 Porez na fond zarada
11 Ostali lični rashodi i naknade
UKUPNO:
7. Troškovi amortizacije i rezervisanja
U hiljadama dinara
2011
2010
2009
1
Troškovi amortizacije
6.266
5.403
5.200
2
Troskovi rezervisanja
315
758
-
6.581
6.161
5.200
UKUPNO
8. Ostali poslovni prihodi
U hiljadama dinara
U hiljadama dinara
1
Republička stimulacija za izvoz
2011
2010
2009
-
-
-
9. Ostali poslovni rashodi
U hiljadama dinara
2011
2010
2009
1
Troškovi proizvodnih usluga
1.653
959
1.177
2
Troškovi transportnih usluga
4.463
3.201
909
3
Troškovi održavanja
2.505
567
368
4
Troškovi sajmova
50
-
-
5
Troškovi reklame i propagande
360
246
132
6
Ostale usluge
2.785
1.278
2.173
7
Troškovi neproizvodnih usluga
496
796
753
8
Troškovi reprezentacije
2.057
1.149
1.068
9
Troškovi premije osiguranja
637
455
552
10
Troškovi platnog prometa
640
237
384
11
Troškovi poreza
1.627
6
1.368
12
Ostali nematerijalni troškovi
1.039
4.181
2.110
18.312
13.074
10.994
UKUPNO:
10.
Finansijski prihodi
U hiljadama dinara
2011
1
Prihodi od kamata
2
Pozitivne kursne razlike
3
Prihodi po osnovu ef.valutne kl.
4
Ostali finansijski prihodi
UKUPNO:
2010
2009
1
-
2
2.265
1.339
763
2
-
-
131
31
295
2.399
1.370
1.060
11. Finansijski rashodi
U hiljadama dinara
2011
2010
2009
1
Rashodi kamata
3.233
2.935
2.628
2
Negativne kursne razlike
5.302
3.526
2.221
3
Rashodi po osnovu efek.valutne klauz.
-
4.009
-
4
Ostali finansijski rashodi
-
11
-
8.535
10.481
4.849
UKUPNO:
12. Ostali prihodi
U hiljadama dinara
2011
1
Dobici od prodaje nekretnina postrojenja, opreme,
udela
2
Dobici od prodaje materijala
3
Prihodi od smanjenja obaveza
4
Ostali prihodi
UKUPNO:
13.
2010
2009
-
60
856
1.481
1.832
4
-
-
-
578
28
2.642
2.059
1920
3502
Ostali rashodi
U hiljadama dinara
2011
2010
2009
1
Gubici po osnovu rashodovanja opreme
-
-
-
2
Gubici od prodaje materijala
-
-
-
3
Naknadno utvrdjeni troškovi materijala iz ranijih godina
-
-
-
4
Manjkovi sir.i mater.i rashodi got.proizvoda
-
-
-
5
Rashodi po osn.direktnih otpisa
-
-
-
6
Ostali rashodi
5.566
-
1.625
7
Obezvredjenje dugoročnih fin.plasm.
-
-
-
8
Obezvredjenje potraživanja i kratkor.fin.plasm.
485
481
194
6.051
481
1.819
UKUPNO:
14.
Nekretnine, postrojenja oprema
Komisija imenovana od strane direktora preduzeća izradila je elaborat o proceni vrednosti opreme, a knjiženje
efekata procene po poštenoj vrednosti uradjeno je pod 01.01.2005. godine na sledeći način: ispravka vrednosti
se eliminiše i svodi na nulu, a nabavna vrednost na /neotpisanu/ poštenu vrednost.
Procena po poštenoj ili fer vrednosti /revalorizacija/ odredjenog broja amortizacionih grupa u okviru opreme
/izmena računovodstvenih politika u 2005.godini/ nije vršena u 2008. 2009, 2010 I 2011. godini jer tržišna
vrednost ne odstupa od knjigovodstvene značajno /manje od 10%/ u odnosu na procenu iz 2005. godine.
u – 000 din.
Red.
br.
NAZIV
Zemljište
Zgrade
Oprema
Investicione
nekretnine
Investicije u
toku
Ukupno
1
2
3
4
5
6
7
8
NABAVNA REVALORIZOVANA VREDNOST
1
Stanje na početku godine
2
2.125
217.830
85.631
-
335
305.921
Iznos kor. Vrednosti po proceni
-
-
-
-
-
-
3
Nabavke u toku godine
-
951
45.462
-
-
46.413
4
Aktiviranje i prenos
-
-
5
Otudjenje i rashod
-
-
40
-
-
40
2.125
218.781
131.053
-
335
352.294
Stanje na kraju godine /1+3-5/
ISPRAVKA VREDNOSTI
-
-
Red.
br.
NAZIV
1
Stanje na početku godine
2
Iznos
korig.vred.opreme
proceni
3
4
14.
Zemljište
Zgrade
Oprema
Investicione
nekretnine
-
130.394
56.389
-
-
-
Amortizacija
-
3.270
2.996
Otudjivanje
-
-
Stanje na kraju godine /1+3-4/
-
Sadašnja vrednost 31.12.2010.
Sadašnja vrednost 31.12.2011.
Investicije u
toku
-
186.783
-
-
-
-
6.266
33
-
-
33
133.664
59.352
-
2.125
87.436
29.241
-
335
119.137
2.125
85.117
71.701
-
335
159.278
po
-
Ukupno
193.016
Investicione nekretnine i realni teret na imovinu
Pod 04.01.2005. godine uknjižena je investiciona nekretnina /račun 024/ u iznosu od 4.968 hiljada dinara
/kancelarije - /Upravna zgrada/, dobijene po Deobnom bilansu SOUR Prvi partizan – Užice, za koju se tek u
2005. godini mogao dobiti Posedovni list.
Uknjižena je nabavna vrednost /4.968 hiljada dinara/ na osnovu procene ovlašćenog procenitelja, a koje su
prodate 2008.god.na osnovu ugovora sa AK Prvi partizan.
Na dan 31.12.2011. imamo sledece realne terete na imovinu:
Nepokretnost
Katastarska parcela
List nepokretnosti
katastarske opštine
171/34
8820 KO Užice
1. Dogradnja hale III
Banka
Vojvodjanska banka
15 Dugoročni finansijski plasmani
U hiljadama dinara
2011
1
Učešće u kapitalu ost.pov.pravnih lica
2
3
2010
2009
-
-
-
Ostali duguročni plasmani
457
498
1612
Ukupno
457
498
1612
-
-
-
457
498
1612
Ispravka vrednosti
Neto vrednost dugor. fin. plasmana
16 Zalihe
U hiljadama dinara
2011
1
Materijal
2
Nedovršena proizvodnja
3
Gotovi proizvodi
4
Roba
5
Dati avansi
2010
2009
33.103
36.491
26.674
2.739
2.563
2.534
22.362
33.630
30.786
-
-
-
1.289
126
409
U hiljadama dinara
UKUPNO:
59.493
72.810
60.403
17. Potraživanja
U hiljadama dinara
2011
2010
2009
1
Potraživanja od kupaca u zemlji
15.052
28.025
19.691
2
Potraživanja od kupaca u inostranstvu
32.313
13.998
5.653
3
Ispravka vrednosti potraživanja
/2.426/
/2.416/
/3.065/
4
Potraživanja iz specifčnih poslova
5
Ostala potraživanja
105
UKUPNO:
45.044
235
39.607
22.215
18 .Kratkoročni finansijski plasmani
U hiljadama dinara
2011
1
Kratkoročni krediti u zemlji
2
2010
2009
-
-
-
Ostali kratkoročni finansijski plasmani
160
-
-
UKUPNO:
160
-
-
19.Gotovinski ekvivalenti i gotovina
U hiljadama dinara
2011
1
Tekući /poslovni/ račun
2
Devizni račun
UKUPNO:
2010
2009
124
774
702
6.233
1789
4855
6.357
2563
5557
20. Porez na dodatnu vrednost
U hiljadama dinara
2011
1
Porez na dod. vred. u fakt.dob
3.053
2010
2009
-
21.Osnovni kapital
Osnovni kapital Preduzeća registrovan u Agenciji za privredne registre /br. 128986/2006/ iznosi 103.720.000
U 2011.godini je povećan kapital Društva u iznosu od 10.009.000 RSD i registracija povećanja je
registrovana kod Agencije za privredne register.
U EUR izražen osnovni kapital iznosi 1.669.651,94.
Nominalna vrednost jedne akcije je 1000,00 dinara
Struktura kapitala 31.12.2011. godine
-
Oblik kapitala
Broj akcija
%
Vrednost
1
2
3
4
Akcijski kapital
103.720
100,00
103.720.000
UKUPNO:
103.720
100,00
103.720.000
Struktura kapitala 31.12.2011. godine
Oblik kapitala
1
Broj akcija
%
Vrednost
2
3
4
Akcije u vlasnistvu
fizickih lica
38.213
36,85
38.213.000
Akcije u vlasnistvu pravnih lica
55.283
53,30
55.283.000
9.889
9,53
9.889.000
335
0,32
335.000
Zbirni (kastodi) racun
Sopstvene akcije
UKUPNO:
103.720
100,00
103.720.000
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja u postupku kontrole zakonitosti postupka svojinske
transformacije na osnovu clana 77. Zakona o privatizaciji i clana 192. stav 1. Zakona o opstem upravnom
postupku donelo je 25.10.2007.g. resenje kojim je verifikovana gore struktura ukupnog osnovnog kapitala.
21a. Revalorizacione rezerve
U hiljadama dinara
2011
1
Revalorizacione rezerve
20.047
2010
2009
20.047
20.047
Revalorizacione rezerve su formirane na osnovu knjiženja procene vrednosti opreme po fer vrednosti, u
skladu sa usvojenim računovodstvenim politikama po kojima se “pozitivni efekat tržišne ili fer vrednosti
nekretnina, postrojenja i opreme knjiži u korist revalorizacionih rezervi”.
22.
Dugoročne obaveze
U hiljadama dinara
2011
2010
2009
1
Dugoročni devizni krediti
20.746
26.582
26.853
2
Ostale dugoročne obaveze
31.328
-
-
52.074
26.582
26.853
UKUPNO:
23.
Kratkoročne finansijske obaveze
U hiljadama dinara
2011
2010
2009
1
Kratkoročni krediti u zemlji
8.305
15.822
13.615
2
Deo dugoročnog kredita koji dospevaju do godinu dana
7.780
6.799
7.776
3
Ostale kratkoročne finansijske obaveze
3.857
22.621
21.391
UKUPNO:
24.
Obaveze iz poslovanja
19.942
U hiljadama dinara
2011
1
Primljeni avansi, depoziti
2
3
2010
2009
994
136
157
Dobavljači u zemlji
19.962
18.057
13.949
Dobavljači u inostranstvu
14.845
29.132
7.150
35.801
47.325
21.256
UKUPNO:
25. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja
U hiljadama dinara
2011
1
Obaveze za bruto zarade
2
Obaveze za poreze i dopr. na teret poslodavca
3
Razgraničeni obračunati troškovi kamata
4
Odloženi prihodi
zaštite od rizika
po
osnovu
efekata
2010
2009
6.117
2.464
2.192
735
1.777
614
-
-
1.672
ugovorene
-
-
-
UKUPNO:
6.852
4.241
4.478
25.a. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda
U hiljadama dinara
2011
1
Obaveze poreza na dodatu vrednost
2
Ostale obaveze
UKUPNO:
2010
2009
-
-
741
905
949
643
905
949
1.384
25.b. Obaveze po osnovu poreza na dobit
U hiljadama dinara
2011
Obaveze po osnovu poreza na dobit
1
UKUPNO:
26.
2010
2009
-
-
-
-
-
-
Odložena poreska obaveza
1
4980- Odložena poreska obaveza
3.212
27. Aktivna vremenska razgraničenja
1 Aktivna vremenska razgraničenja
28. Devizni kursevi
-
Zvanični kursevi za valute koje su od značaja za poslovanje Preduzeća a koji su korišćeni za preračun
deviznih pozicija bilansa stanja u dinare, bili su sledeći:
Srednji kurs 31.12.2011.
Srednji kurs 31.12.2010.
Srednji kurs 31.12.2009.
EUR
104,6409
105,4982
95,89
USD
80,8662
79,2802
66,73
CHF
85,9121
84,4458
64,46
GBP
124,6022
122,4161
107,26
29. Rezervisanja za otpremnine
EFEKTI OBRACUNA REZERVISANJA ZA OTPREMNINE
1
Iznos obaveze za rezervisanja za otpremnine na dan 01.01.2011.(pocetno stanje
na racunu 404)
2
Trosak tekuce usluge rada (rez.za ob.2011.-r.b.1)-r.b.3
266.103,33
3
Trosak kamate (r.b.1 iz 2010.xDS za 2010 god.)
266.037,51
4
Aktuarski dobitak/gubitak (st.ob.za rez.2011-rez.za ob.2011.)
5
Iznos ukidanja u toku 2011.godine ranije formiranog rezervisanja zakljucno sa
31.12.2010.
6
Iznos obaveze za rezervisanje za otpremnine na dan 31.12.2011.(krajnje stanje
na racunu 404) (r.b.1+r.b.2+r.b.3+/-r.b.4+r.b.5)
2.848.785,10
7
Projektovani iznos rezervisanja na dan 31.12.2011.godine na osnovu pretpostavki
validnih na dan 31.12.2010.
3.065.831,41
8
Iznos stvarno isplacene otpremnine u toku godine
9
Iznos za knjizenje u okviru troska perioda/(prihoda) (r.b.2+r.b.3+r.b.4)
Užice, 27.02.2012. godine
2.533.690,57
-217.046,31
0
0
315.094,53
SINTER A.D.
Akcionarsko društvo“SINTER”,
Užice, ulica Miloša Obrenovića broj 2
IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
ZA 2011. GODINU
Beograd, mart 2012. godine
IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2011. GODINU
S A D R Ž A J
Strana
MIŠLJENJE
OVLAŠĆENOG REVIZORA
1-2
FINANSIJSKI IZVEŠTAJI :
BILANS USPEHA
3
BILANS STANJA
4
IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
5
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
6
STATISTIČKI ANEKS
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE
PISMO RUKOVODSTVA
7-8
IZVEŠTAJE
9–41
PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO
ČLAN ASOCIJACIJE AGN INTERNATIONAL L TD
Broj 27-10-2012
ORGANU UPRAVLJANJA, “SINTER” AD, UŽICE
Mišljenje ovlašćenog revizora
Uvod
1.
Izvršili smo reviziju priloženog bilansa stanja Akcionarskog društva “SINTER”, Užice, ulica Miloša
Obrenovića broj 2. (u daljem tekstu: Društvo “SINTER” a.d. Užice) sa stanjem na dan 31. decembar
2011. godine, i odgovarajućeg bilansa uspeha, izveštaja o tokovima gotovine, izveštaja o promena na
kapitalu i statističkog aneksa, za godinu koja se završava na taj dan, i pregleda značajnijih
računovodstvenih politika i drugih objašnjavajućih napomena.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje
Rukovodstvo Društva “SINTER” a.d. Užice je odgovorno za pripremu i poštenu prezentaciju ovih
finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Ova odgovornost
obuhvata: osmišljavanje, primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i poštenu
prezentaciju finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze nastale usled
kriminalne radnje ili greške; odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika i računovodstvene
procene koje su razumne u datim okolnostima.
Odgovornost revizora
2.
Naša odgovornost je da, na osnovu izvršenih ispitivanja, izrazimo mišljenje o prikazanim
finansijskim izveštajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji,
Međunarodnim standardima revizije (MSR-ISA) i Kodeksom etike za profesionalne računovođe. Ova
regulativa nalaže da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se u razumnoj meri uverimo
da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom
prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima,
nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje
su relevantne za pripremu i poštenu prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih
postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efektivnosti
internih kontrola Društva. Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i
značajnih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju razumnu osnovu za
naše revizijsko mišljenje.
Osnova za pozitivno mišljenje
3.
Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju
finansijski položaj Društva “SINTER” a.d., Užice, ulica Miloša Obrenovića broj 2. na dan 31. decembra
2011. godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za 2011. godinu, u skladu sa
računovodstvenim propisima Republike Srbije na način opisan u Napomenama uz finansijske izveštaje.
1
PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 96
AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U BEOGRADU BD.15686/2005; MATIČNI BROJ 17200569; PIB 100290705;
275-220009202-12 KOD SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD ; 205-143148-63 KOD KOMERCIJALNE BANKE AD, BEOGRAD
TELEFONI: IZVRŠNI DIREKTOR: 30-20-562; OVLAŠĆENI REVIZORI: 30-20-620; 30-20-732; 30-20-604; 30-20-608
REGISTROVAN KOD
RAČUNI:
TELEFAKS:
30-20-686; E-MAIL: [email protected] , [email protected] ; WEB: WWW.PSR. RS
PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO
ČLAN ASOCIJACIJE AGN INTERNATIONAL L TD
Skretanje pažnje bez uticaja na mišljenje nezavisnog revizora
5.
Ne izražavajući rezervu u odosu na dato mišljenje, skrećemo pažnju da je postojeća globalna
kriza likvidnosti, koja je započela krajem 2007. godine, između ostalog, rezultirala smanjenjem nivoa
ulaganja na tržištu kapitala, smanjenjem likvidnosti bankarskog sistema, povećanjem međubankarskih
kamatnih stopa kao i velikim kolebanjima na tržištu hartija od vrednosti. Usled neizvesnosti na globalnim
finansijskim tržištima nije moguće s preciznošću predvideti obim posledica finansijske krize niti je moguće
u potpunosti preduzeti mere zaštite od njih.
Rukovodstvo nije u mogućnosti da pouzdano proceni efekte bilo kog daljeg pogoršanja likvidnosti
finansijskih tržišta i povećane nestabilnosti valuta i tržišta i kapitala na finansijski položaj Društva.
Rukovodstvo smatra da preduzima sve neophodne mere kako bi podržalo opstanak i razvoj poslovanja
Društva u tekućim okolnostima.
Beograd, 09.03.2012. godine
“Privredni
savetnik - Revizija”
Fikret Ciguljin - Ovlašćeni revizor
2
PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 96
AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U BEOGRADU BD.15686/2005; MATIČNI BROJ 17200569; PIB 100290705;
275-220009202-12 KOD SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD ; 205-143148-63 KOD KOMERCIJALNE BANKE AD, BEOGRAD
TELEFONI: IZVRŠNI DIREKTOR: 30-20-562; OVLAŠĆENI REVIZORI: 30-20-620; 30-20-732; 30-20-604; 30-20-608
REGISTROVAN KOD
RAČUNI:
TELEFAKS:
30-20-686; E-MAIL: [email protected] , [email protected] ; WEB: WWW.PSR. RS
“SINTER” A.D., Užice
Finansijski izveštaji za 2011. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
BILANS STANJA NA DAN 31.12.2011. GODINE
AKTIVA
I STALNA IMOVINA
1. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA
Nekretnine, postrojenja, oprema
Investicione nekretnine
2. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Ostali dugoročni finansijski plasmani
II OBRTNA IMOVINA
1. ZALIHE
2. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA
POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
3. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA
Potraživanja
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
Kratkoročni finansijski plasmani
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
PDV i aktivna vremenska razgraničenja
Napomene
2011
2010
7
3.1, 3.2, 7
3.4, 7
3.5
3.5, 8,
159.735
159.278
159.278
457
457
119.635
119.137
118.802
335
498
498
3.6, 9
114.019
59.493
119.369
72.810
-
-
10
54.526
46.559
3.7, 10.1
11
12
3.8, 13
45.044
1
71
6.357
39.607
1
2.563
14
3.053
4.388
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
-
UKUPNA AKTIVA
273.754
239.004
VANBILANSNA AKTIVA
PASIVA
I KAPITAL
Osnovni i ostali kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređena dobit
Gubitak ranijih godina
II DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE
1. DUGOROČNA REZERVISANJA
2. DUGOROČNE OBAVEZE
Dugoročni krediti
Ostale dugoročne obaveze
3. KRATKOROČNE OBAVEZE
Kratkoročne finansijske obaveze
OBAVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I
SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
Obaveze iz poslovanja
Ostale kratkoročne obaveze
Obaveze za PDV, ostale javne prihode i PVR
Obaveze po osnovu poreza na dobitak
4. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
UKUPNA PASIVA
Vanbilansna pasiva
-
3.10; 15
15.1
3.1; 15.2
15.3
3.12; 15.4
16
16.1
3.13, 16.2
17
17.1
3.14, 17.2
17.3
17.4
3.15; 18
152.119
103.720
17.037
20.047
11.405
118.423
2.849
52.074
20.746
31.328
63.500
19.942
132.641
93.712
17.037
20.047
1.856
11
104.252
2.534
26.582
26.582
75.136
22.621
35.801
6.852
905
47.325
4.241
949
2.111
239.004
-
3.212
273.754
-
3
Napomene na stranama od 9 do 41 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
“SINTER” A.D., Užice
Finansijski izveštaji za 2011. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
BILANS USPEHA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2011. GODINE
Napomene
POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od prodaje
Povećanje vrednosti zaliha učinaka
3.13, 19;
19;
19;
2011
2010
253.174
264.266
176
190.873
188.001
2.872
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
Ostali poslovni prihodi
19;
19;
11.268
-
POSLOVNI RASHODI
Nabavna vrednost prodate robe
Troškovi materijala
Troškovi zarada i ostali lični rashodi
Troškovi amortizacije i rezervisanja
Ostali poslovni rashodi
POSLOVNI DOBITAK/GUBITAK
20
(231.442)
(128.650)
(77.899)
(6.581)
(18.312)
(21.732)
(182.086)
(102.516)
(60.335)
(6.161)
(13.074)
8.787
20.1
20.2
3.3; 20.3
20.4
FINANSIJSKI PRIHODI
FINANSIJSKI RASHODI
21.1.
21.2.
2.399
(8.535)
1.370
(10.481)
OSTALI PRIHODI
OSTALI RASHODI
22.1.
22.2.
2.059
(6.051)
1.920
(481)
11.604
1.115
11.604
1.115
DOBIT/GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
DOBIT/GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
POREZ NA DOBIT
Poreski rashod perioda
Odloženi poreski rashodi perioda
Odloženi poreski prihodi perioda
NETO DOBIT
ZARADA PO AKCIJI
11;
6, 11;
11; 23;
3.12,
11;
(1.101)
10.503
-
61
1.176
-
4
Napomene na stranama od 9 do 41 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
“SINTER” A.D., Užice
Finansijski izveštaji za 2011. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
2011
I. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Prodaja i primljeni avansi
Primljene iz poslovnih aktivnosti
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
(Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti)
Isplate dobavljačima i dati avansi
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi
Plaćene kamate
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda
Neto priliv/(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Prodaja nematerijalni ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i biol. sr.
(Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja)
Kupovina nem. ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
Neto priliv/ (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja
III. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze
(Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja)
Otkup sopstvenih akcija i udela
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto odlivi)
Finansijki lizing
Neto prilivi (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja
UKUPAN PRILIV GOTOVINE
UKUPAN (ODLIV) GOTOVINE
NETO PRILIV GOTOVINE
NETO (ODLIV) GOTOVINE
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE
(NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE)
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA
2010
302.777
275.176
1
27.600
(279.917)
(197.509)
(71.048)
(4.509)
(6.851)
22.860
186.206
186.206
(185.315)
(120.253)
(60.334)
(2.935)
(1.793)
891
(13.873)
(13.873)
60
60
(2.957)
(2.957)
(13.873)
(2.897)
32.009
10.009
22.000
(34.165)
(90)
(33.748)
(327)
(2.156)
334.786
20.518
20.518
(19.318)
(19.318)
1.200
206.784
(327.955)
(207.590)
6.831
-
2.563
2.265
(5.302)
6.357
(806)
5.557
1.338
(3.526)
2.563
5
Napomene na stranama od 9 do 41 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
“SINTER” A.D., Užice
Finansijski izveštaji za 2011. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
Stanje 01.01.2010. godine
Osnovni
kapital
Ostali
kapital
Rezerve
iz dobiti
Revalori
zacione
rezerve
Dobit
(Gubitak)
2
3
4
5
6
7
Otkupljene
sopstvene
akcije
8
Ukupno
9=(2+3+4+5+6-7-8)
93.712
17.037
20.047
23.709
Povećanje
-
-
-
1.176
Ostala povećanja
-
-
-
-
(Smanjenje)
-
-
-
(23.029)
(19.097)
(5.002)
Stanje 31.12.2010. godine
93.712
17.037
20.047
1.856
(11)
132.641
Stanje 01.01.2011. godine
93.712
17.037
20.047
1.856
(11)
Povećanje u tekućoj godini
Ostala povećanja
Smanjenje u tekućoj godini
31.12.2011. godine
10.009
10.009
-
-
-
-
-
19.108
136.467
1.176
-
132.641
90
10.502
30.430
-
(1)
(10.009)
-
-
(953)
(11)
103.720
-
17.037
20.047
11.405
-
(10.952)
90
152.119
6
Napomene na stranama od 9 do 41 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
“SINTER” A.D., Užice
Finansijski izveštaji za 2011. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
STATISTIČKI ANEKS ZA 20 11. GO DINU
I OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU
Opis
Broj meseci poslovanja (od 1 do 12)
Oznaka za veličinu (od 1 do 3)
Oznaka za vlasništvo (od 1 do 5)
Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca
2011
12
2
2
163
2010
12
2
2
154
II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I
BIOLOŠKIH SREDSTAVA
Opis
Bruto
1. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva
Stanje na početku godine
Povećanja (nabavke) u toku godine
Smanjenje u toku godine
Revalorizacija
Stanje na kraju godine:
305.922
46.546
6.405
346.063
Ispravka
Neto
186.785
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
186.785
119.137
46.546
6.405
159.278
III STRUKTURA ZALIHA
Opis
Zalihe materijala
Nedovršena proizvodnja
Gotovi proizvodi
Roba
Dati avansi
Svega:
2011
33.103
2.739
22.362
1.289
59.493
2010
36.491
2.563
33.629
127
72.810
2011
103.720
103.720
2010
93.712
93.712
2011
2010
103.720
103.720
93.712
93.712
103.720
93.712
IV STRUKTURA KAPITALA
Opis
Akcijski kapital
Društveni kapital
Ostali osnovni kapital
Svega:
V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA
Opis
Obične akcije
Broj običnih akcija
Nominalna vrednost običnih akcija – ukupno
Prioritetne akcije
Broj prioritetnih akcija
Nominalna vrednost prioritetnih akcija – ukupno
S v e g a - nominalna vrednost akcija :
7
Napomene na stranama od 9 do 41 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
VI POTRAŽIVANJA I OBAVEZE
Opis
Potraživanja po osnovu prodaje
Obaveze iz poslovanja
PDV – prethodndi porez (godišnji iznos po poreskim prijavama)
Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja)
Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potražni promet bez početnog
stanja)
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni
promet bez početnog stanja)
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
(potražni promet bez početnog stanja)
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima (potražni promet
bez početnog stanja)
Obaveze za PDV (godišnji iznos po poreskim prijavama)
Svega:
2011
44.939
35.801
32.449
333.243
2010
39.607
47.325
42.393
267.785
44.837
55.931
5.508
4.472
10.401
8.351
313
14.023
521.514
29.625
495.489
2011
22.199
58.255
11.009
460
8.175
9.543
474
6.266
637
640
1.627
3.233
2010
16.918
49.607
8.822
399
1.507
6.251
122.518
94.272
2011
1
1
2010
-
2011
-
2010
-
12.381
12.381
4.747
4.747
VII DRUGI TROŠKOVI I RASHODI
Opis
Troškovi goriva i energije
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca
Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora
Ostali lični rashodi i naknade
Troškovi proizvodnih usluga
Troškovi istraživanja i razvoja
Troškovi amortizacije
Troškovi premija osiguranja
Troškovi platnog prometa
Troškovi članarina
Troškovi poreza
Rashodi kamata i deo finansijksih rashoda
Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske
namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene
Svega:
5.403
455
484
24
1.467
2.935
VIII DRUGI PRIHODI
Opis
Prihodi od prodaje robe
Prihodi od kamata
Svega:
IX OSTALI PODACI
Opis
Obaveze za akcize (prema godišnjem obračunu akciza)
Obračunate carine i druge uvozne dažbine (ukupan god.iznos prema
obračunu)
Svega:
8
Napomene na stranama od 9 do 42 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
1.
OPŠTI PODACI I DELATNOST
Akcionarsko društvo “SINTER”, Užice, Miloša Obrenovića broj 2., (u daljem tekstu: “SINTER” a.d.,)
osnovano je 1961. Na osnovu Odluke o odobravanju investicionih programa za objekte od opšteg interesa
za FNRJ, od 26.10.1960. godine, Sekretarijat SIV za industriju u saglasnosti sa Državnim sekretarijatom
za poslove narodne odbrane, doneo je Rešenje o odobrenju investicionog programa za Preduzeće “Prvi
partizan”, Titovo Užice, za proizvodnju delova iz sinter bronze i sinter željeza.
Prva organizaciona postavka Društva, pojavljuje se 1962. godine pod nazivom odeljenje SINTERA.
Društvo je 1991. godine započelo proces svojinske transformacije u skladu sa saveznim Zakonom o
društvenom kapitalu, a u novembru 1993. godine je nastavljena transformacija po republičkom Zakonu o
uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine, što je potvrđeno Rešenjem
Republičke agencije za procenu vrednosti kapitala, kada je transformisano 2,90% kapitala u akcijski
kapital.
Društvo je akcionarsko društvo od 1998. godine. U 1998. godini je usvojen Program svojinske
transformacije i donete odluke o daljoj privatizaciji, po kojima je u 1999. godini završen I krug
transformacije čime je privatizovano 58,26% kapitala u obliku besplatnih akcija (stečenih po osnovu
upisa), a 9,71% je preneto u PIO (to je bilo 60% besplatnih i 10% prenetih u PIO od tadašnjeg
društvenog kapitala).
Završen je II krug transformacije po Zakonu o svojinskoj transformaciji. Društvo je predalo odgovarajuću
dokumentaciju po osnovu otplate akcija na rate nadležnom ministarstvu u novembru 2006. godine.
Prema Rešenju broj BD. 128986/2006. godine od 24.10.2006. godine, kapital Društva je iznosio
93.711.588,00 RSD odnosno 1.571.537,58 EUR, na dan 01.01.2002. godine i činili su ga:
- društveni kapital 8.128.076,00 RSD odnosno 136.307,36 EUR i
- akcijski kapital 85.583.512,00 RSD odnosno 1.435.230,00 EUR.
Rešenjem Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja broj: 160-023-02-00787/2006-07 veza: 694-1/9818 od 25.10.2007. godine verifikovana je struktura ukupnog osnovnog kapitala, nakon konačne otplate
akcija u drugom krugu svojinske transformacije (po modelu prodaje akcija radi prodaje društvenog
kapitala sa i bez popusta) sa stanjem na dan 30.06.2006. godine.
Ukupan osnovni kapital iskazan je u 794.166 akcija - 100% i to sa sledećom strukturom: akcijski kapital
iskazan je u 794.166 akcija - 100% osnovnog kapitala, društveni kapital 0%.
Navedena promena je registrovana u registar Agencije za privredne registre u Beogradu, Rešenjem broj
BD 1183/2008 dana 17.01.2008. godine.
Prema navedenom Rešenju, upisani i uplaćeni kapital Društva iznosi 1.571.537,58 EUR, na dan
01.01.2002. godine.
Odlukom Skupštine akcionara "Sinter" a.d.. Užice broj 1-2010-17 izvršeno je izdavanje običnih akcija III
emisije, bez javne ponude, radi zamene postojećih akcija, zbog promene nominalne vrednosti, i to:
zamenjeno je postojećih 791.166 akcija čija je nominalna vrednost 118 dinara u 93.711 komada običnih
akcija nominalne vrednosti 1.000 dinara. Ovom konverzijom Društvo je izvršilo usklađivanje strukture
osnovnog kapitala sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i Zakonom o privrednim Društvima.
Direktor Društva je gos. Slobodan Jevtić JMBG 0109959790037 iz Užica.
U toku 2011. godine izvršeno je povećanje vrednosti osnovnog kapitala – dokapitalizacija u iznosu RSD
10.009 hiljada. Povećanje je nastalo na osnovu odluke Skupštine društva broj 2-2011-20 od 05.04.2011.
godine o izdavanju javnom ponudom običnih akcija IV emisije, za upis i uplatu, radi povećanja osnovnog
kapitala. Akcionarsko Društvo Sinter a.d. Užice, Miloša Obrenovića br. 2, izdaje obične akcije koje glase
na ime, radi povećanja kapitala u ukupnom obimu od 11.000.000,00 dinara, tj. 11.000 komada akcija
pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara.
9
Na osnovu rešenje komisije za hartije od vrednosti delovodni broj 4/0-03-2147/12-11 od 17.08.2011.
godine, odobreno je izdavanje hartija u vrednosti, IV emisije, RSD 10.009. hiljada ili 10.009 komada
običnih akcija nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara. Izdavanje običnih akcija se vrši na osnovu
izvršenog upisa i uplate 10.009 komada i to: 2.509 komada po pravu preče kupovine i 7.500 običnih
akcija zas va ostala zainteresovana pravna i fizička lica.
Navedena promena je registrovana u registar Agencije za privredne registre u Beogradu, Rešenjem broj
BD 112835/2011 dana 23.09.2011. godine.
Prema navedenom Rešenju, upisana je promena osnovnog kapitala privrednog Društva: upisani i uplaćeni
novčani kapital 98.114,36 EUR, na dan 24.08.2011. godine.
Rešenjem agencije za privredne registre od BD 20648/2012 od 05.03.2012. godne, u skladu sa novim
Zakonom o privrednim Društvima izvršena je promena uloga članova i to:
Briše se:
Novčani ulog:
Upisan i uplaćen kapital u vrednost od 1.571.537,58 EUR na dan 01.01.2002. godine i
Upisan i uplaćen capital u vrednosti od 98.114,35 EUR, na dan 24.08.2011. godine.
Upisuje se:
Novčani ulog:
Upisan i uplaćen u iznosu od RSD 103.385 hiljada.
Društvo je od 02.09.2005. godine u Centralnom registru a akcije su uključene na slobodno berzansko
tržište od 28.10.2005. godine.
Osnovna delatnost Društva je livenje obojenih metala (Šifra delatnosti 2454).
Matični broj Društva je 07219652 a poreski identifikacioni broj (PIB) je 101778528.
Društvo je na dan 31.12.2011. godine imalo 163 zaposlenih (u 2010. godini 154 zaposlenih).
Sedište Društva je u Užicu, ulica Miloša Obrenovića broj 2.
Društvo je saglasno kriterijumima iz Zakona o računovodstvu i reviziji razvrstano u srednje pravno lice.
10
2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, KONCEPT NASTAVKA
POSLOVANJA I IZVEŠTAJNA VALUTA
Društvo je sastavilo finansijske izveštaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji koji zahteva da
finansijski izveštaji budu pripremljeni u skladu sa svim Međunarodnim standardima finansijskog
izveštavanja (MSFI) kao i pratećom računovodstvenom regulativom Ministarstva finansija Republike
Srbije. Finansijski izveštaji su sastavljeni prema konceptu istorijskih troškova po fer vrednosti koje su
uključene kroz bilans uspeha.
2.1. Uporedni podaci
Reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2010. godinu je vršilo Društvo Privredni savetnik - Revizija d.o.o.
Beograd i dato je pozitivno mišljenje. Iznosi prikazani u bilansima na dan 31.12.2010. godine
predstavljaju početna stanja na dan 01.01.2011. godine i mogu uticati na finansijski rezultat za 2011.
godinu.
2.2.
Koncept nastavka poslovanja
Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja koji podrazumeva da će
Društvo nastaviti da posluje u doglednoj budućnosti.
2.3.
Preračunavanje stranih valuta
(a)
Funkcionalna i valuta prikazivanja
Stavke uključene u finansijske izveštaje se odmeravaju i prikazuju u dinarima (RSD), tojest u
funkcionalnoj valuti Republike Srbije. Finansijski izveštaji su prikazani u RSD koji su zaokruženi na najbližu
hiljadu. Devizni kursevi valuta na dan 31. decembra iznose:
1 EUR
1 USD
1 CHF
(b)
=
=
=
20 11
104,6409
80,8662
85,9121
20 10
105,4982
79,2802
84,4458
2009
95,8888
66,7285
64,4631
Transakcije i stanja
Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primenom deviznih kurseva važećih
na dan transakcije. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz
preračuna monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju godine, priznaju se u
bilansu uspeha.
Kursne razlike na nemonetarnim sredstvima i obavezama se iskazuju kao deo gubitka ili dobitka na fer
vrednosti. Kursne razlike na nemonetarnim finansijskim sredstvima i obavezama, kao što su vlasničke
hartije od vrednosti koje se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha, priznaju se u bilansu uspeha kao
deo gubitka ili dobitka na fer vrednosti. Kursne razlike na nemonetarnim finansijskim sredstvima, kao što
su vlasničke hartije od vrednosti klasifikovane kao finansijska sredstva raspoloživa za prodaju, uključuju se
u revalorizacione rezerve.
11
3.
OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
Osnovne računovodstvene politike primenjene prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2011. godinu
su identične onima primenjenim u prethodnoj godini, izuzev ukoliko je to drugačije navedeno u daljem
tekstu.
3.1.
(a)
NEMATERIJALNA ULAGANJA
Računarski softver
Stečene licence računarskih softvera kapitalizuju se u iznosu troškova nastalih u sticanju i stavljanju u
upotrebu softvera. Ovi troškovi se amortizuju tokom njihovog procenjenog veka upotrebe od 5 godina.
Izdaci vezani za razvoj ili održavanje kompjuterskih softverskih programa priznaju se kao trošak u periodu
kada nastanu. Izdaci direktno povezani sa identifikovanim i unikatnim softverskim proizvodima koje kontroliše
Društvo i koji će verovatno generisati ekonomsku korist veću od troškova duže od godinu dana, priznaju se
kao nematerijalna ulaganja. Direktni troškovi obuhvataju troškove radne snage tima koji je razvio softver,
kao i odgovarajući deo pripadajućih režijskih troškova.
3.2.
NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti i za
eventualna umanjenja vrednosti. Nabavna vrednost uključuje izdatke koji se direktno pripisuju nabavci
sredstava.
Naknadni troškovi se uključuju u nabavnu vrednost sredstva ili se priznaju kao posebno sredstvo samo
kada postoji verovatnoća da će Društvo u budućnosti imati ekonomsku korist od tog sredstva i ako se
njegova vrednost može pouzdano izmeriti. Svi drugi troškovi tekućeg održavanja terete bilans uspeha
perioda u kome su nastali.
Troškovi pozajmljivanja nastali tokom izradnje jednog sredstva koje zadovoljava kriterijume priznavanja,
kapitalizuju se tokom perioda koji je potreban da sredstvo bude završeno i spremno za upotrebu. Ostali
troškovi pozajmljivanja se iskazuju kao troškovi perioda.
Dobici i gubici po osnovu otuđenja sredstva utvrđuju se iz razlike između novčanog priliva i
knjigovodstvene vrednosti i iskazuju se u bilansu uspeha u okviru ostalih prihoda/troškova.
Oprema se kapitalizuje ako je vek njenog korišćenja duži od jedne godine i ako je njena pojedinačna
vrednost veća od vrednosti propisane poreskim propisima.
3.3.
AMORTIZACIJA
Zemljište se ne amortizuje. Amortizacija drugih sredstava se obračunava primenom proporcionalne metode
kako bi se rasporedila njihova nabavna ili revalorizovana vrednost, umanjena za njihovu rezidualnu
vrednost, tokom njihovog procenjenog veka trajanja, kao što sledi:
Građevinski objekti
Oprema
Transportna sredstva
Pogonski i poslovni inventar
Kоrisni vеk traјanja (gоdina)
25 do 133
5 do 30
12,5 do 35
5 do 10
Stоpa amоrtizaciје
0,75% - 4,00%
3,33% - 20,00%
3,50% - 12,50%
5,00% - 10,00%%
Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme počinje kada se ova sredstva stave u upotrebu.
Rezidualna vrednost sredstva jeste procenjeni iznos koji bi u sadašnjem trenutku Društvo moglo ostvariti
prodajom sredstva, umanjeno za procenjeni trošak prodaje, imajući u vidu starost i stanje sredstva na
12
kraju njegovog korisnog veka upotrebe. Rezidualna vrednost sredstva je nula ukoliko Društvo očekuje da
sredstvo koristi do kraja njegovog fizičkog veka trajanja. Rezidualna vrednost i korisni vek upotrebe
sredstva se revidiraju, i po potrebi koriguju, na datum svakog bilansa stanja.
3.4.
UMANJENJE VREDNOSTI NEFINANSIJSKIH SREDSTAVA
Sredstva koja imaju neograničen korisni vek upotrebe ne podležu amortizaciji ali se svake godine
proverava da li je došlo do umanjenja njihove vrednosti odnosno da li se njihova knjigovodstvena
vrednost može nadoknaditi. Za sredstva koja podležu amortizaciji proverava se da li je došlo do
umanjenja njihove vrednosti kada događaji ili izmenjene okolnosti ukažu da knjigovodstvena vrednost
možda neće biti nadoknadiva. Gubitak zbog umanjenja vrednosti se priznaje u visini iznosa za koji je
knjigovodstvena vrednost sredstva veća od njegove nadoknadive vrednosti. Nadoknadiva vrednost je ili
fer vrednost sredstva, umanjena za troškove prodaje, ili upotrebna vrednost, u zavisnosti od toga koja je
od te dve vrednosti viša. Za svrhu procene umanjenja vrednosti, sredstva se grupišu na najnižim nivoima
na kojima mogu da se utvrde odvojeni prepoznatljivi novčani tokovi (jedinice koje generišu gotovinu).
Nefinansijska sredstva kod kojih je došlo do umanjenja vrednosti se preispituju svake godine zbog
mogućeg ukidanja umanjenja vrednosti.
3.5.
DUGOROČNI I KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Društvo klasifikuje svoje finansijske plasmane u sledeće kategorije: finansijski plasmani po poštenoj
vrednosti kroz bilans uspeha, zajmovi i potraživanja, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju i sredstva
koja se drže do roka dospeća. Klasifikacija zavisi od svrhe za koju su finansijska sredstva pribavljena.
Rukovodstvo vrši klasifikaciju svojih finansijskih plasmana u momentu inicijalnog priznavanja, a ponovnu
proveru njihove namene vrši na svaki datum izveštavanja.
3.6.
ZALIHE
Zalihe se vrednuju po nižoj od cene koštanja i neto prodajne vrednosti. Cena koštanja se utvrđuje
primenom metode ponderisane prosečne cene.
Neto prodajna vrednost je procenjena prodajna cena u redovnom toku poslovanja umanjena za
pripadajuće varijabilne troškove prodaje.
3.7.
POTRAŽIVANJA OD KUPACA
Potraživanja od kupaca se inicijalno priznaju po poštenoj vrednosti, a naknadno se odmeravaju po
amortizovanoj vrednosti, primenom metode efektivne kamatne stope, umanjenoj za ispravke vrednosti po
osnovu procenjene verovane nenaplativosti.
Iznos troškova se priznaje u bilansu uspeha u okviru ostalih troškova. Potraživanja u stranoj valuti
procenjuju se po kursu strane valute na dan bilansa. Naknadna naplata iznosa koji je prethodno bio
otpisan, iskazuje se u bilansu uspeha u okviru ostalih prihoda. Ispravka vrednosti potraživanja utvrđuje se
u visini od 100% za sva potraživanja od kupaca starija od 60 dana. Ispravka vrednosti se umanjuje za
sredstva koja su naplaćena od kupaca do momenta sastavljanja finansijskih izveštaja.
3.8.
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI
Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, depozite po viđenju kod banaka, druga
kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili kraće i prekoračenja
po tekućem računu. Prekoračenja po tekućem računu iskazana su u u okviru tekućih obaveza u bilansu
stanja.
13
3.9.
VANBILANSNA SREDSTVA/OBAVEZE
Na Vanbilansnoj evidenciji Društvo vodi privremeni uvoz robe radi izvoza, odnosno primljeni materijal od
kupca za koga se isti dodatno obrađuje i izvozi. Na dan 31.12.2011. godine nije bilo zaliha na
Vanbilansnoj evidenciji.
3.10.
OSNOVNI KAPITAL
Osnovni kapital Društva "Sinter" a.d. Užice, sastoji se iz 103.385 komada običnih akcija nominalne
vrednosti 1.000,00 dinara. Upisani i uplaćeni kapital Društva iznosi RSD 103.385 hiljada.
Rešenjem agencije za privredne registre od BD 20648/2012 od 05.03.2012. godne, u skladu sa novim
3.11. REZERVE
Statutarne rezerve se formiraju iz neraspoređene dobiti i služe za namene utvrđene Statutom.
3.12. NERASPOREĐENI DOBITAK
Neraspoređeni dobitak može da se rasporedi za povećanje osnovnog kapital, za formiranje statutarnih i
drugih rezervi, za isplatu dividende vlasnicima i za pokriće gubitka.
3.13. OBAVEZE PO KREDITIMA
Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po poštenoj vrednosti priliva, bez uključivanja transakcionih
troškova. U narednim periodima obaveze po kreditima se iskazuju po amortizovanoj vrednosti. Sve razlike
između ostvarenog priliva (umanjenog za transakcione troškove) i iznosa otplata, priznaju se u bilansu
uspeha u periodu korišćenja kredita primenom metode efektivne kamatne stope.
Obaveze po kreditima se klasifikuju kao tekuće obaveze, osim ukoliko Društvo nema bezuslovno pravo da
odloži izmirenje obaveza za najmanje 12 meseci nakon datuma bilansa stanja.
3.14.
OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA
Obaveze prema dobavljačima se inicijalno iskazuju po fer vrednosti, a naknadno se odmeravaju prema
amortizovanoj vrednosti korišćenjem metoda efektivne kamatne stope.
3.15.
ODLOŽEN POREZ NA DOBIT
Odložen porez na dobit se ukalkulisava u punom iznosu, korišćenjem metode obaveza, za privremene
razlike koje nastanu između poreske osnovice sredstava i obaveza i njihovih knjigovodstvenih iznosa.
Odloženi porez na dobit se odmerava prema poreskim stopama koje su na snazi do datuma bilansa stanja
i za koje se očekuje da će biti primenjene u periodu u kome će se odložena poreska sredstva realizovati ili
odložene poreske obaveze izmiriti.
Odloženo poresko sredstvo se priznaje do iznosa za koji je verovatno da će buduća dobit za oporezivanje
biti raspoloživa i da će se privremene razlike izmiriti na teret te dobiti.
3.16.
(a)
PRIMANJA ZAPOSLENIH
Obaveze za penzije
14
Društvo ima plan definisanih doprinosa za penzije. U skladu sa srpskim propisima, Društvo je u obavezi
da obustavi i uplati, u ime zaposlenih, doprinose državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna
sigurnost zaposlenih a po stopama propisanim zakonskim propisima. Doprinosi na teret poslodavca i
doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose. Više plaćeni doprinosi
se priznaju kao sredstvo u iznosu koji se može refundirati ili u iznosu za koji se može umanjiti buduća
obaveza za plaćanje doprinosa.
(b)
Ostala primanja zaposlenih
Društvo obezbeđuje jubilarne nagrade, otpremnine prilikom odlaska u penziju, otpremnine pri raskidu
radnog odnosa.
(c)
Otpremnine
Otpremnine se isplaćuju pri raskidu radnog odnosa pre datuma redovnog penzionisanja, ili kada zaposleni
prihvati sporazumni raskid radnog odnosa kao višak radne snage u zamenu za otpremninu. Preduzeće
priznaje otpremninu pri raskidu radnog odnosa kada je evidentno obavezno da: ili raskine radni odnos sa
zaposlenim, u skladu sa usvojenim planom, bez mogućnosti odustajanja; ili da obezbedi otpremninu za
prestanak radnog odnosa kao rezultat ponude u nameri da se podstakne dobrovoljni raskid radnog
odnosa u cilju smanjenja broja zaposlenih. Otpremnine koje dospevaju u razdoblju dužem od 12 meseci
nakon datuma bilansa stanja svode se na sadašnju vrednost.
3.17.
PRIZNAVANJE PRIHODA
Prihodi od prodaje proizvoda i robe
Prihodi od prodaje proizvoda i robe se procenjuju u iznosu poštene vrednosti primljenog iznosa ili
potraživanja, u toku normalnog poslovanja Društva. Prihod se iskazuje bez PDV-a, povraćaja robe, rabata
i popusta i nakon eliminisanja prihoda ostvarenog unutar Društva.
Društvo priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmeriti, kada je verovatno da će u
budućnosti Društvo imati ekonomske koristi i kada i ukoliko su ispunjeni posebni kriterijumi za svaku od
aktivnosti Društva ako su oni predvidjeni. Iznos prihoda se ne smatra pouzdano merljivim sve dok se ne
reše sve potencijalne obaveze koje mogu nastati u vezi sa prodajom. Svoje procene Društvo zasniva na
rezultatima iz prethodnog poslovanja, uzimajući u obzir tip kupca, vrstu transakcije i specifičnosti svakog
posla.
a) Prihod od prodaje - veleprodaja
Društvo prodaje automobile i rezervne delove na tržištu veleprodaje. Prihodi od prodaje robe se priznaje
kada Društvo isporuči proizvode veletrgovcu, kada veletrgovac ima puno pravo raspolaganja kanalima
prodaje i utvrđivanja prodajnih cena proizvoda, i kada ne postoji bilo kakva neispunjena obaveza koja bi
mogla da utiče na prihvatanje proizvoda od strane veletrgovca. Isporuka se nije dogodila sve dok se rizik
zastarevanja i gubitka ne prenese na veletrgovca, i sve dok se roba ne isporuči na naznačenuo mesto,
dok se rizik zastarevanja i gubitka ne prenese na veletrgovca i sve dok veletrgovac ne prihvati proizvode
u skladu sa kupoprodajnim ugovorom, ili ne isteknu rokovi za prihvatanje robe, ili dok Društvo ne bude
imalo objektivne dokaze da su svi kriterijumi za prihvatanje robe ispunjeni.
b) Prihodi od prodaje robe - maloprodaja
Prihodi od prodaje robe se priznaju kada Društvo proda proizvode kupcu. U maloprodaji se obično roba
plaća gotovinom ili kreditnom karticom za kupovinu rezervnih delova.
15
c) Prihodi od prodaje usluga
Društvo prodaje usluge servisiranja automobila. Ova usluga se pruža na bazi utrošenog vremena i
materijala i uobičajeno definisanjih ugovorenih uslova.
Prihodi od ugovora na bazi utrošenog vremena i materijala, tipično je za usluge servisiranja, priznaju se
po ugovorenim naknadama s obzirom da su utrošeni radni sati i da su nastali direktni troškovi.
d) Prihod od kamata
Prihod od kamata se priznaje na vremenski proporcionalnoj osnovi primenom metode efektivne kamatne
stope. U slučaju umanjenja vrednosti potraživanja, Društvo umanjuje knjigovodstvenu vrednost
potraživanja do nadoknadivog iznosa, koji predstavlja procenjeni budući novčani tok diskontovan po
prvobitnoj efektivnoj kamatnoj stopi finansijskog instrumenta, i nastavlja da prikazuje promene diskonta
kao prihod od kamate. Prihod od kamate na zajmove čija je vrednost umanjena utvrđuje se primenom
metode prvobitne efektivne kamatne stope.
3.18.
ZAKUPI
Društvo kao zakupac
Društvo uzima u zakup pojedine nekretnine, postrojenja i opremu. Zakup nekretnina, postrojenja i
opreme, gde Društvo suštinski snosi sve rizike i koristi od vlasništva, klasifikuje se kao finansijski lizing.
Finansijski lizing se kapitalizuje na početku zakupa po vrednosti nižoj od poštene vrednosti zakupljene
nekretnine i sadašnje vrednosti minimalnih plaćanja zakupnine. Svaka zakupnina se raspoređuje na
obaveze i finansijske rashode kako bi se postigla konstantna periodična kamatna stopa na preostali iznos
obaveze. Odgovarajuće obaveze za zakupnine, umanjene za finansijske rashode, uključuju se u ostale
dugoročne obaveze. Kamate kao deo finansijskih troškova iskazuju se u bilansu uspeha u toku perioda
trajanja zakupa tako da se dobije konstantna periodična kamatna stopa na preostali iznos obaveze za svaki
period.
Nekretnine, postrojenja i oprema stečeni na bazi finansijskog lizinga amortizuju se tokom perioda kraćeg
od korisnog veka trajanja sredstva ili perioda zakupa.
Zakupi gde zakupodavac zadržava značajniji deo rizika i koristi od vlasništva klasifikuju se kao operativni
zakupi. Plaćanja izvršena po osnovu operativnog zakupa, umanjena za stimulacije dobijene od
zakupodavca, iskazuju se na teret bilansa uspeha na proporcionalnoj osnovi tokom perioda trajanja
zakupa.
Društvo kao zakupodavac
Kada se sredstva daju u zakup po osnovu finansijskog lizinga, sadašnja vrednost plaćenih zakupnina se
priznaje kao potraživanje. Razlika između bruto iznosa potraživanja i sadašnje vrednosti potraživanja se
iskazuje kao nezarađeni finansijski prihod. Prihod od zakupa se priznaje tokom perioda trajanja zakupa
primenom metode neto ulaganja, koji odražava konstantnu periodičnu stopu povraćaja.
Kada je sredstvo dato u operativni zakup to sredstvo se iskazuje u bilansu stanja zavisno od vrste
sredstva. Prihod od zakupnine priznaje se na proporcionalnoj osnovi tokom perioda trajanja zakupa.
Pravo na korišćenje zemljišta
Pravo na korišćenje zemljišta se tretira kao nematerijalno ulaganje. Nematerijalno ulaganje ima
neograničen korisni vek upotrebe i podleže revidiranju u pogledu umanjenja vrednosti na godišnjem
nivou.
16
4.
KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCENE I PROSUĐIVANJA
Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI zahteva primenu izvesnih kritičkih računovodstvenih
procena. Ono, takođe, zahteva da Rukovodstvo koristi svoje prosuđivanje u primeni računovodstvenih
politika Društva. Računovodstvene procene i prosuđivanja se kontinuirano vrednuju a zasnivaju se na
istorijskom iskustvu i drugim faktorima koji uključuju i razumnu procenu budućih događaja koji se,
međutim, mogu razlikovati od očekivanih. Oblasti koje zahtevaju procenu većeg stepena ili veće
složenosti, odnosno oblasti u kojima pretpostavke i procene imaju materijalni značaj za finansijske
izveštaje, su niže navedene.
4.1.
Tehnološki vek upotrebe nekretnina, postrojenja i opreme
Rukovodstvo Društva utvrđuje procenjeni korisni vek upotrebe i pripadajuće troškove amortizacije svojih
objekata, postrojenja i opreme. Ova procena se zasniva na projektovanom životnom ciklusu tih sredstava.
Međutim, usled tehnoloških inovacija i potrebe za održavanjem konkurentnosti, taj ciklus se može znatno
promeniti u odnosu na inicijalne projekcije. Rukovodstvo će povećati troškove amortizacije ukoliko
naknadno proceni da će vek trajanja biti kraći od prethodno procenjenih vekova upotrebe, ili će otpisati
tehnološki zastarela ili ne-konkurentna sredstva koja ne koriste ili proda.
4.2.
Finansijska sredstva koja se drže do roka dospeća
Rukovodstvo koristi prosudjivanja u proceni da li finansijska sredstva mogu biti klasifikovana kao sredstva
koja se drže do roka dospeća, a naročito svoju nameru i sposobnost da zadrže ta sredstva do roka
dospeća. Ako Društvo ne uspe da zadrži sredstva do njihovog roka dospeća, osim u određenim specifičnim
okolnostima kada na primer proda beznačajan iznos sredstva blizu roka dospeća, Društvo će biti u obavezi
da celu grupu reklasifikuje kao raspoloživu za prodaju. U tom slučaju, ulaganja će tada biti odmerena po
fer vrednosti a ne po amortizovanoj vrednosti.
5.
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM
5.1.
Faktori finansijskog rizika
Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik (koji obuhvata rizik od promena
kurseva stranih valuta, rizik od promene fer vrednosti kamatne stope i rizik promene cena), kreditni rizik,
rizik likvidnosti i kamatni rizik gotovinskog toka. Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na nastojanje
da se u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta, potencijalni negativni uticaji na finansijsko poslovanje
Društva svedu na minimum.
Upravljanje rizicima obavlja Rukovodstvo Društva u sklopu politika odobrenih od strane Upravnog odbora.
Rukovodstvo Društva identifikuje i procenjuje finansijske rizike i definiše načine zaštite od rizika.
(a)
Tržišni rizik
(i)
Rizik promene kursa stranih valuta
Rizik od promene kursa stranih valuta nastaje kada su buduće trgovinske transakcije i priznata sredstva i
obaveze iskazane u valuti koja nije funkcionalna valuta Društva. Društvo je izloženo riziku promena kursa
stranih valuta koji proističe iz poslovanja sa različitim valutama, u prvom redu sa EUR. Rizik proističe iz
budućih trgovinskih transakcija, priznatih sredstava i obaveza.
Rukovodstvo Društva je ustanovilo politiku za upravljanje rizikom od promena kursa stranih valuta u
odnosu na njegovu funkcionalnu valutu. Društvo ima obavezu da svoju ukupnu izloženost riziku od
promena kursa stranih valuta zaštiti preko Službe finansija.
17
(ii)
Rizik promena cena
Društvo je izloženo riziku promena cena svojih usluga. Društvo nije izloženo tržišnom riziku u pogledu
finansijskih instrumenta jer ne drži hartije od vrednosti namenjene prodaji.
(iii)
Gotovinski tok i rizik od promena fer vrednosti kamatne stope
Obzirom da Društvo nema značajniju kamatonosnu imovinu, prihodi Društva i novčani tokovi u velikoj
meri su nezavisni od promena tržišnih kamatnih stopa.
Rizik Društva od promena fer vrednosti kamatne stope proističe iz dugoročnih obaveza (kredita i
finansijskog lizinga). Tokom 2011. godine i ranijih godina ove obaveze su bile ugovorene u stranoj valuti.
(b)
Kreditni rizik
Društvo ima značajniju koncentraciju kreditnog rizika. Društvo ima utvrđena pravila kojim obezbedjuje da
se pružanje usluga obavlja kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu istoriju. Društvo ima politike kojima
se ograničava izloženost kreditnom riziku po svakoj pojedinačnoj transakciji.
(c)
Rizik likvidnosti
Oprezno upravljanje rizikom likvidnosti podrazumeva održavanje dovoljnog iznosa gotovine, kao i
obezbeđenje adekvatnih izvora finansiranja preko odgovarajućeg iznosa kreditnih obaveza i mogućnost
da se izravna pozicija na tržištu.
18
6.
POREZI I DOPRINOSI
6.1.
Porez na dobit predstavlja iznos obračunat primenom propisane poreske stope od 10% na iznos
dobitka pre oporezivanja, po odbitku efekata stalnih razlika koje propisanu poresku stopu svode na
efektivnu poresku stopu. Konačni iznos obaveza po osnovu poreza na dobitak utvrđuje se primenom
propisane poreske stope na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu za 2011. godinu.
Zakon o porezu na dobit Republike Srbije ne predviđa da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu
koristiti kao osnov za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg
perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih
obračunskih perioda ali ne duže od pet godina.
6.2.
Poreski propisi Republike Srbije priznaju sve pozicije bilansa stanja u iznosima iskazanim u skladu
sa MSFI, osim nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja za koje se troškovi amortizacije
priznaju po posebnom obračunu i primenom drugih amortizacionih stopa.
6.3.
Odloženo poresko sredstvo se priznaje za pokriće prenetih poreskih gubitaka u iznosu u kome je
verovatno da će se odnosna poreska olakšica ostvariti kroz buduće oporezive dobiti.
6.4.
Poreski sistem Republike Srbije je u procesu kontinuirane revizije i izmena. Međutim, još uvek
postoje različita tumačenja poreskih propisa. U različitim okolnostima, poreski organi mogu imati različite
pristupe određenim pitanjima i mogu utvrditi dodatne poreske obaveze zajedno sa naknadnim zateznim
kamatama i penalima. U Republici Srbiji poreski period ostaje otvoren tokom 5 godina. Otuda, moguće je
da poreski organi prilikom inspekcije utvrde dodatne poreske obaveze. Rukovodstvo Društva smatra da
su poreske obaveze uključene u ove finansijske izveštaje pravilno iskazane.
6.5.
Ostali porezi, doprinosi kao i druge zakonske obaveze, izdvajaju se po propisima opštine i
republike. Oni uključuju porez na dodatu vrednost, porez na imovinu, porez na prenos apsolutnih prava,
troškove doprinosa na teret poslodavca, doprinose za korišćenje komunalnih dobara i uređenje
građevinskog zemljišta, poreze i doprinose za privremene i povremene poslove, autorske honorare i
slično.
19
BI LAN S STAN JA
7. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
Pregled stanja i promena na nekretninama, postrojenjima i opremi je kako sledi:
NABAVNA VREDNOST 1.1.2011. god.
ZEMLJIŠTE I
ŠUME
GRAĐEV.
OBJEKTI
OPREMA
O.S. U
PRIPREMI
020, 021
022
023
027
UKUPNA
O.S.
2.125
217.830
85.631
335
305.923
Povećanja
Smanjenje (otuđenje i rashod)
Ostalo-prenos sa/na
-
951
-
(40)
45.462
45.462
(45.462)
46.413
(40)
-
UKUPNO
-
951
45.422
-
46.373
NABAVNA VREDNOST 31.12.2011. god.
2.125
218.781
131.053
335
352.294
ISPRAVKA VREDNOSTI 1.1.2011. god.
-
130.394
56.389
-
186.783
Smanjenje (otuđenje i rashod)
Amortizacija
-
3.270
(33)
2.996
-
(33)
6.266
UKUPNO
-
3.270
2.963
-
6.233
ISPRAVKA VREDNOSTI 31.12.2011. god.
-
133.664
59.352
-
193.016
SADAŠNJA VREDNOST 31.12.2011. god.
2.125
85.116
71.701
335
159.278
SADAŠNJA VREDNOST 31.12.2010. god.
2.125
87.436
29.241
335
119.137
Građevinski objekti:
Povećanje vrednosti građevinskih objekata u 2011. godini iznosi RSD 951 hiljada, odnosi se na izradu i
ugradnju uvala od plastificiranog lima r.š. 200 sa povezivanjem za krovni pokrivač i dihtovanjem uz
svetlarnik, izradu i ugradnju kanala za odvod toplog vazduha sa opšivanjem prodora kroz krov od
pocinkovanog lima u iznosu od RSD 407 hiljada, priključak na distributivnu mrežu Užice gas RSD 257
hiljada, izrada pregradnog zida od gips kartonskih ploča sa gletovanjem i farbanjem RSD 93 hiljade,
pocinkovani bojeni lim RSD 135 hiljada i ostalo RSD 59 hiljada.
Oprema:
Povećanje vrednosti opreme u 2011. godini iznosi RSD 45.462 hiljade, i odnosi se na nabavku mašina i
uređaja u iznosu od RSD 42.726 hiljada, nabavku pogonskog poslovnog inventara u iznosu od RSD 1.104
hiljade i transportna sredstva u iznosu od RSD 1.632 hiljada.
Nabavka mašina i uređaja odnosi se na: dogradnju vibro bubnja i rotacioni akumulacioni sto RSD 2.329
hiljada, uređaj za određivanje granulacije metalnog praha Alpine luftstrahlsleb 20 ls tip TE802 RSD 949
hiljada, laserski difraktometar helos/br-om serijski broj 3149 RSD 5.442 hiljada, aparat za merenje
količine kiseonika u metalu leco oxygen analyzer ro-400c RSD 5.925 hiljada, proizvodna linija za
proizvodnju metalnih prahova sa separatorom za odvajanje marke: alpine tip 315 atp RSD 19.558 hiljada,
čelični silos RSD 1.181 hiljada, oprema za silos RSD 980 hiljada i ostalo RSD 6.362 hiljada. Najveći deo
opreme RSD 31.874 hiljade (314.902 EUR-a) je kupljeno po ugovoru o lizingu broj 53/11 od 03.03.2011.
godine od Unior Kovaška industrija d.d. Kovaška cesta broj 10, Zreča Slovenija. Veza Napomena 16.2.2.
ovog izveštaja
Nabavka transportnih sredstava RSD 1.632 hiljade odnosi se na kupovinu VW Caddy compact trendline
GP 1.6 TDI po fakturi Porsche leasing 0001/00023839 od 21.11.2011. godine.
Oprema u pripremi u iznosu od RSD 335 hiljada odnosi se na plac dobijen po deobnom bilansu bivšeg
SOUR Prvi partizan - Užice.
Amortizacija u iznosu od RSD 6.266 hiljada (u 2010. godini RSD 5.403 hiljada) iskazana je u okviru
troškova poslovanja u bilansu uspeha.
Poreska amortizacija iznosi RSD 13.473 hiljada (2010. godine RSD 7.293 hiljada). "Sinter" a.d., je za
2011. godinu utvrdilo odložene poreske obaveze u iznosu od RSD 3.212 hiljada po osnovu razlike između
računovodstvene i poreske osnovice za amortizaciju na koju je primenjena stopa poreza na dobitak od
10%. Veza Napomena 23. ovog Izveštaja.
8. OSTALI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
20
2011
Stambeni krediti dati radnicima
U ku pn o
2010
457
498
457
498
Ostali dugoročni finansijski plasmani u iznosu od RSD 457 hiljada sa stanjem na dan 31.12.2011. godine,
odnose se na dati stambeni kredit radniku (Ilija Gudurić). Na dan 31.12.2011. godine izvršen je obraču
revalorizacije kredita za stan u skladu sa propisima Republike Srbije.
9.
ZALIHE
Struktura zaliha i potraživanja za date avanse na dan 31.12.2011. godine je sledeća:
Zalihe materijala
Nedovršena proizvodnja
Gotovi proizvodi
Dati avansi
Svega:
2011
33.103
2.739
22.362
1.289
59.493
2010
36.492
2.563
33.629
214
72.898
Učešće zaliha u obrtnim sredstvima iznosi 52,18 % dok u ukupnoj aktivi iznosi 37,25 %.
Revizor je prisustvovao popisu zaliha i tom prilikom se uverio u ispravnost i poštovanje postupaka. Iznosi
prikazani u bilansima na dan 31.12.2010. godine predstavljaju početna stanja na dan 01.01.2011. godine.
9.1. Materijal
Struktura zaliha materijala sa stanjem na dan 31.12.2011. godine je data u sledećem pregledu:
Vrsta materijala
2011
2010
31.681
30.408
Rezervni delovi na skladištu
5.543
5.301
Alat i inventar u skladištu
1.422
783
(5.543)
-
33.103
36.492
Materijal za izradu
Ispravka rezervnih delova u skladištu
Ukupno
Zalihe materijala se vode po nabavnoj vrednosti. Obračun izlaza zaliha materijala se vrši po metodi
prosečne ponderisane cene. Celokupne zalihe materijala potiču iz nabavke od dobavljača i nijednim
svojim delom nisu sopstveni učinak Društva. Na predlog popisne komisije izvršena je ispravka vrednosti
rezervnih delova u skladištu RSD 5.543 hiljade. Veza Napomena 22.2 i 23. ovog izveštaja.
21
9.2. Nedovršena proizvodnja
Zalihe nedovršene proizvodnje u celokupnom svom iznosu potiču iz 2011. godine i vrednovane su po ceni
koštanja ili po neto prodajnoj ceni ako je niža. Predviđen je obračun izlaza navedenih zaliha po metodi
prosečnih cena. Zalihe nedovršene proizvodnje predstavljaju sinter delovi (delovi za automobilsku
industriju).
Nedovršena proizvodnja je imala početno stanje (RSD 2.563 hiljada) tako da je iznos od RSD 176 hiljada
(2.739 -2.563) priznat kao povećanje vrednosti zaliha učinaka u Bilansu uspeha u okviru poslovnih
prihoda (veza tačka 19 ovog Izveštaja).
9.3. Gotovi proizvodi
Zalihe gotovih proizvoda su vrednovane po ceni koštanja ili po prosečnoj neto prodajnoj ceni u 2011.
godini u zavisnosti koja je od navedenih niža i iste su utvrđivane za svaki pojedinačni proizvod. Društvo
“SINTER” a.d., Užice, ulica Miloša Obrenovića broj 2. je iskazalo zalihe gotovih proizvoda po ceni koštanja
jer je niža od neto prodajnih cena. Obračun izlaza zaliha gotovih proizvoda se vrši po metodi prosečne
ponderisane cene.
Stanje zaliha gotovih proizvoda na dan 31.12.2011. godine iznosi RSD 22.362 hiljada. Odnosi se na:
 Gotovi proizvodi – objekat 5 RSD 21.712 hiljada i
 Gotovi proizvodi – objekat 7 RSD
650 hiljada.
Smanjenje vrednosti zaliha gotovih proizvoda u iznosu od RSD 11.268 hiljada (RSD 22.361 hiljada – RSD
33.629 hiljada) je iskazano u Bilansu uspeha u okviru poslovnih rashoda (veza tačka 19. ovog Izveštaja).
9.4. Dati avansi
Dati avansi za zalihe i usluge u iznosu od RSD 1.289 hiljada dati su u pregledu koji sledi :
Naziv dužnika
JUQS DRUŠTVO ZA SERTIFI - BEOGRAD
ELING AD LOZNICA
NIS GAS, NOVI SAD
ABC PROIZVOD UŽICE
OSTALI
1. Ukupno
Ispravka vrednosti datih avansa
Nico-soft, Vrnjačka Banja
2. Ukupno
Ukupno (1-2)
2011
122
1.000
138
98
19
1.377
(88)
(88)
1.289
Dati avansi nisu usaglašeni na dan 31.12.2011. godine. U 2011. godini, do dana vršenja revizije,
zatvoren je dati avans Društvu Eling a.d. Loznica u celosti. Ispravka vrednosti datih avansa u iznosu od
RSD 88 hiljada, odnosi se na Društvo Nico-soft iz Vrnjačke Banje protiv koga je pokrenut sudski spor.
22
10. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA
Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina na dan 31.12.2011. godine iznose RSD 54.526 hiljada, a
čine ih:
-
10.1.
Potraživanja u iznosu od
Potraživanje za više plaćen porez na dobitak
Kratkoročni finansijski plasmani
Gotovina i gotovinski ekvivalenti u iznosu od
Potraživanja za PDV i AVR u iznosu od
UKUPNO:
RSD
RSD
RSD
RSD 45.044 hiljada;
1 hiljada,
RSD
71 hiljadu,
6.357 hiljada i
3.053 hiljada._
RSD 54.526 hiljada
POTRAŽIVANJA
Potraživanja se mogu prikazati kao:
1. Potraživanja po osnovu prodaje
Kupci u zemlji
Kupci u inostranstvu
Minus: Ispravka vrednosti potraživanja
Ukupno
2. Druga potraživanja
Potraživanja od zaposlenih
Ostala potraživanja
Ukupno
U kup n o p otr aživa nj a (1+ 2)
20 11
2 010
15.052
32.313
(2.426)
44.939
28.025
13.998
(2.406)
39.617
105
105
45.044
(10)
(10)
39.607
10.1.1. Potraživanja od kupaca u zemlji
Potraživanja od kupaca u zemlji, prema analitičkim evidencijama data su u pregledu koji sledi :
KUPCI U ZEMLJI
1. KUPCI ZA PROIZVODE
"INDUSTRIJA PRECIZNE MEHANIKE", Beograd
"FAB.RAD. I ELEK. OPREME", Velika Plana
"FKL" A.D., Temerin
"TRY D.O.O.", Beograd
OSTALI
UKUPNO
2. KUPCI U OKVIRU PRVOG PARTIZANA
D.P."PRVI PARTIZAN" ,Užice
P.P "GAMA", Užice
OSTALI
UKUPNO
3. KUPCI ZA NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMU
4. KUPCI ZA OBRTNA SREDSTVA - PRIVATNA LICA
UKUPNO (1+2+3+4)
2011
2010
1.390
837
6.443
868
4.999
14.537
1.441
886
16.785
8.067
27.188
199
69
143
411
5
99
15.052
232
251
268
751
5
81
28.025
Sva poraživanja od kupaca su potvrđena IOS obrascima na dan 31.12.2011. godine. U 2012. godini, do
dana revizije, veći deo (51% testiranog iznosa) potraživanja od kupaca u zemlji je naplaćen.
23
10.1.2. Potraživanja od kupaca u inostranstvu
Potraživanja od kupaca u inostranstvu, prema analitičkim evidencijama data su u pregledu koji sledi :
KUPCI U INOSTRANSTVU
ALFAMETALL GmbH, Nemačka
UNIOR D.D. KOVAČNICA, Slovenija
ITRA FRANCE, Francuska
IBINSA IBANEZ, Španija
ZELMER, Poljska
MINEREX, Švajcarska
Ostali kupci u inostranstvu
Ukupno
EUR-a
73.844,06
160.983,96
23.379,24
32.438,30
16.918,25
-
2011
7.727
16.846
2.446
3.394
1.770
130
32.313
2010
4.327
12.403
1.227
971
(4.988)
58
13.998
Potraživanja od kupaca u inostranstvu su iskazana po srednjem kursu EUR-a na dan 31.12.2011. godine
1 €=104,6409 RSD.
U 2012. godini, do dana revizije, naplaćeno je 63% potraživanja od kupaca u inostranstvu.
10.1.3. Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca
Ispravku potraživanja od kupaca datu u 2010. godini prema analitičkim evidencijama čine:
Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca u zemlji 01.01.2011.
Povećanje u toku godine
Smanjenje u toku godine
Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca u zemlji 31.12.2011.
Ispravka vrednosti potraživanja od ino kupaca 01.01.2011.
Povećanje u toku godine
Smanjenje u toku godine
Ispravka vrednosti potraživanja od ino kupaca 31.12.2011.
UKUPNO ISPRAVKA VREDNOSTI 31.12.2011.
(2.406)
(485)
465
(2.406)
(2.426)
Ispravka potraživanja od kupaca u 2011. godini je izvršena saglasno usvojenim računovodstvenim
politikama za 2011. godinu u ukupnom iznosu od RSD 2.426 hiljade. Na otpis (konto 585) se odnosi RSD
485 hiljada. U toku 2011. godine naplaćena su otpisana potraživanja iz ranijih godina u iznosu od RSD
465 hiljada. (Veza Napomena broj 3.5. i 22.1. ovog Izveštaja).
11. POTRAŽIVANJE ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBITAK
Potraživanje za više plaćen porez na dobitak iskazan u poslovnim knjigama Društva iznosi RSD 1 hiljada.
Društvo Sinter a.d. Užice je za poslovnu 2011. godinu u bilansu uspeha iskazalo dobit u iznosu od RSD
10.503 hiljada. U poreskom bilansu iskazana je oporeziva dobit u iznosu od RSD 14.336 hiljada. Društvo
nema poresku obavezu jer je iskoristilo poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva (Obrazac PK 1. za
period 01.01.-31.12.2011. god.) i to 80 % izvršenih ulaganja do visine oporezive dobiti od 100%.
12. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Kratkoročni finansijski plasmani na dan 31.12.2011. godine iznose RSD 71 hiljada. Odnose se na datu
pozajmicu sindikatu Društva Sinter a.d. Užice.
24
13. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI
Gotovinski ekvivalenti i gotovina odnose se na:
Tekući računi
Devizni račun
Ukupno
2 011
124
6.233
6.357
201 0
773
1.790
2.563
Stanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata je potvrđeno izvodima tekućih računa (dinarskih i deviznih) kod
poslovnih banaka na dan 31.12.2011. godine.
Devizna sredstva u ukupnom iznosu od EUR 59.566,21 su pravilno iskazana po srednjem kursu EUR-a na
dan 31.12.2011. godine 1 €=104,6409 din.
14.
POREZ NA DODATU VREDNOST, AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA I ODLOŽENA PORESKA
SREDSTVA
Potraživanja za porez na dodatnu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja sa stanjem na dan
31.12.2011. godine iznose RSD 3.053 hiljade, a kako je dato u pregledu koji sledi:
Potraživanje za više plaćen PDV–primljene fakture po opštoj stopi
Razgraničeni PDV
Ukupno
2011
2010
3.053
3.130
-
12
3.053
3.142
U 2012. godini izvršen je povraćaj PDV-a iz 2011. godine u iznosu od RSD 2.568 hiljada zaključno sa
24.2.2012. godine.
25
15. KAPITAL
15.1. OSNOVNI KAPITAL
Osnovni kapital u poslovnim knjigama Društva je iskazan u iznosu od RSD 93.712 hiljada.
1
Stanje 01.01.2011.
godine
Povećanje u tekućoj
godini
Osnovni
kapital
Ostali
kapital
Rezerve
iz dobiti
2
3
4
5
17.037
20.047
93.712
10.009
-
Ostala povećanja
Smanjenje u tekućoj
godini
31.12.2011. godine
10.009
Rev. rezerve Dobit
6
Otkupljene
Ukupno
sop. akcije
8
9=(2+3+4+
5+6-7-8)
(Gubitak)
7
1.856
(11)
-
- 10.503
-
90
30.430
-
-
-
-
-
(1)
(10.009)
-
103.720
-
17.037
-
132.641
(953)
(11)
-
(10.952)
20.047 11.405
-
90
152.119
U toku 2011. godine izvršeno je povećanje vrednosti osnovnog kapitala – dokapitalizacija u iznosu RSD
10.009 hiljada. Povećanje je nastalo na osnovu odluke Skupštine društva broj 2-2011-20 od 05.04.2011.
godine javnom ponudom o izdavanju običnih akcija IV emisije, za upis i uplatu, radi povećanja osnovnog
kapitala. Akcionarsko Društvo Sinter a.d. Užice, Miloša Obrenovića br. 2, izdaje obične akcije koje glase
na ime, radi povećanja kapitala u ukupnom obimu od 11.000.000,00 dinara, tj. 11.000 komada akcija
pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara.
Na osnovu rešenje Komisije za hartije od vrednosti delovodni broj 4/0-03-2147/12-11 od 17.08.2011.
godine, odobreno je izdavanje hartija u vrednosti, IV emisije, RSD 10.009. hiljada ili 10.009 komada
običnih akcija nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara. Izdavanje običnih akcija se vrši na osnovu
izvršenog upisa i uplate 10.009 komada i to: 2.509 komada po pravu preče kupovine i 7.500 običnih
akcija za sva ostala zainteresovana pravna i fizička lica.
Navedena promena je registrovana u registar Agencije za privredne registre u Beogradu, Rešenjem broj
BD 112835/2011 dana 23.09.2011. godine.
Prema navedenom Rešenju, upisana je promena osnovnog kapitala privrednog Društva: upisani i uplaćeni
novčani kapital 98.114,36 EUR, na dan 24.08.2011. godine.
Rešenjem agencije za privredne registre od BD 20648/2012 od 05.03.2012. godne, u skladu sa novim
Zakonom o privrednim Društvima izvršena je promena uloga članova i to:
Briše se:
Novčani ulog:
Upisan i uplaćen kapital u vrednost od 1.571.537,58 EUR na dan 01.01.2002. godine i
Upisan i uplaćen capital u vrednosti od 98.114,35 EUR, na dan 24.08.2011. godine.
Upisuje se:
Novčani ulog:
Upisan i uplaćen u iznosu od RSD 103.385 hiljada.
Ukupan osnovni kapital iskazan je u 103.385 akcija - 100% i to sa sledećom strukturom:
Broj akcija
Učešće u %
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
38.213
36,96
Akcije u vlasništvu pravnih lica
55.283
53,47
Zbirni (kastodni) račun
9.889
9,57
Ukupno akcijski capital
103.385
100.00
Napomene na stranama od 9 do 41 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
Akcijski kapital1
(a)
Struktura kapitala na dan revizije, prema podacima preuzetim od Centralnog registra - depo i kliring
hartija od vrednosti je sledeća:
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu
od 0% do 5%
od 5% do 10%
od 10% do 25%
od 25% do 33%
Ukupno:
Broj lica
domaća
strana
570
14
2
1
1
588
Broj akcija
% od ukupne emisije
domaća
strana
domaća
strana
42.503
2.114 41,1114% 2,0448%
14.573
- 14,0959%
18.279
- 17,6805%
25.916
25,0675%
103.385
100,0000%
Redosled prvih 10 akcionara po broju akcija, broju glasova i vrednosti akcijskog kapitala
Redni
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Akcionar
UNIOR DD
BELL CHEMICALS DOO BANATSKO VEL. SELO
JORGIĆ BROKER AD BEOGRAD
HYPO KASTODI 4
STOJANOVIĆ PREDRAG
MLADENOVIĆ MIROSLAV
JARC STANA
BRANKOVIĆ DANICA
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA - KASTODI RAČUN
MBS INTERNATIONAL D.O.O.
SVEGA PRVIH 10
OSTALI
UKUPNO
15.2.
Broj
akcija
25.916
18.279
7.547
7.026
2.560
1.592
1.214
1.016
996
712
66.858
36.527
103.385
Broj
glasova
25.916
18.279
7.547
7.026
2.560
1.592
1.214
1.016
996
712
66.858
36.527
103.385
Ukupna
vrednost
25.916.000
18.279.000
7.547.000
7.026.000
2.560.000
1.592.000
1.214.000
1.016.000
996.000
712.000
66.858.000
36.527.000
103.385.000
% od ukupne
emisije
25,07%
17,68%
7,30%
6,80%
2,48%
1,54%
1,17%
0,98%
0,96%
0,69%
64,67%
35,33%
100,00%
REZERVE
Rezerve Društva na dan 31.12.2011. godine iznose RSD 17.037 hiljada (2010: RSD 17.037 hiljada).
Potiču iz ranijih godina.
15.3. REVALORIZACIONE REZERVE
Revalorizacione rezerve koje na dan 31.12.2011. godine iznose RSD 20.047 hiljada (2010: RSD 20.047
hiljada) predstavljaju rezerve formirane od pozitivnih efekata u proceni fer vrednosti opreme, a u skladu
sa usvojenim računovodstvenim politikama po kojima se "pozitivni efekti tržišne ili fer vrednosti
nekretnina, postrojenja i opreme knjiže u korist revalorizacionih rezervi".
1
Aktivni ISIN-i (CFI): RSSINTE45772 (ESVUFR)
Napomene na stranama od 9 do 41 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
15.4. NERASPOREĐENI DOBITAK/GUBITAK
Društvo "Sinter" a.d. je 2011. godinu završilo sa dobitkom u poslovanju u iznosu od RSD 10.502 hiljada.
Na teret neraspoređenog dobitka izvršena je korekcija početnog stanja za iznos od RSD 953 hiljada.
Neraspoređeni dobitak na dan 31.12.2011. godine iznosi RSD 11.405 hiljada i sastoji se od:
-
Neraspoređenog dobitka iz ranijih godina RSD 902 hiljada, i
Neraspoređenog dobitka tekuće godine RSD 10.503 hiljada.
16. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE
Obaveze sa stanjem na dan 31.12.2011. godine date su u pregledu koji sledi:
Dugoročna rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze
Ukupno
201 1
2.849
52.074
63.500
118.423
20 10
2.534
26.582
75.136
104.252
16.1. DUGOROČNA REZERVISANJA
Dugoročna rezervisanja u iznosu od RSD 2.849 hiljada na dan 31.12.2011. godine odnose se na
obračunata rezervisanja za otpremnine u skladu sa MRS 19 – Primanja zaposlenih. Obračunata
rezervisanja na dan 31.12.2010. godine su iznosila RSD 2.534 hiljade. Nije bilo ukidanja rezervisanja po
osnovu isplaćenih otpremnina u 2011. godini. Doknjižena rezervisana iznose RSD 315 hiljada. (Veza tačka
3.16.).
16.2.
DUGOROČNE OBAVEZE
Dugoročne obaveze koje na dan 31.12.2011. godine iznose RSD 52.074 hiljade (2010. godine RSD
26.852 hiljade), i čine ih:
-
Obaveze po osnovu dugoročnih kredita u iznosu od
RSD 20.746 hiljada, i
Obaveze po osnovu finansijskog lizinga u iznosu od RSD 31.328 hiljada.
16.2.1. Obaveze po osnovu dugoročnih kredita
Stanje dugoročnih kredita na dan 31.12.2011. godine dato je u sledećem pregledu:
Napomene na stranama od 9 do 41 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
KREDIT
DAVALAC
KREDITA
Stanje kredita u
ugovorenoj valuti na
dan 31.12.2011.
Stanje kredita u
RSD na dan
31.12.2011.
Deo koji dospeva u
periodu dužem od
godinu dana
Deo koji
dospeva do
godinu dana
1
2
3
4
5
6
7
1
Ugovor:
2811800-13303
4150-555553
Vojvodjanska
banka
CHF 40.758,05
3.501.609,67
2.546.627,09
954.985,58
2
Ugovor:
2811800-13302
41500-555554
Vojvodjanska
banka
EUR 217.397,48
22.748.667,69
18.198.936,05
4.549.731,64
Valutna klauzula grejs period do
30.06.2008., kamatna stopa 5.5%
godišnje, 18 šestomesečnih rata
3
Ugovor:
139100-1878002
4145-00006
Vojvodjanska
banka
EUR 3.396,99
355.464,09
-
355.464,09
Valutna klauzula uz minimalni kurs
na dan ugovora, grejs period do
31.12.2007., kamatna stopa 1%
godišnje, 16 tromesečnih rata
Red.
broj
UKUPNO:
26.605.741,45
20.745.563,14
Napomena
10
Valutna klauzula grejs period do
30.06.2008.,
kamatna
stopa
šestomesečni LIBOR CHF +1% ,18
šestomesečnih rata
5.860.018,31
Za kredite pod rednim brojevima 2 i 3 ugovoren je sporazumni upis založnog prava I reda nepokretnosti u korist Banke na deo proizvodne hale - Dogradnja
hale III korisne površine 1779 m2, na katastarskoj parceli broj 1791/34 KO Užice, procenjene vrednosti EUR 604.860.
Deo dugoročnih kredita koji dospevaju do jedne godine od dana bilansa iskazani u okviru kratkoročnih finansijskih obaveza. Ove obaveze su potvrđene
nezavisnom komfirmacijom, IOS obrascem, na dan 31.12.2011. godine. Takođe, u toku 2011. godine sve ove obaveze su uredno izmirivane (Napomena
16.1).
Kamate po navedenim dugoročnim kreditima koje se odnose na 2011. godinu su iskazane u okviru finansijskih rashoda (Napomena 21.2).
16.2.2. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga
Stanje obaveza po osnovu finansijskog lizinga na dan 31.12.2011. godine iznosi RSD 31.328 hiljada i odnosi se na:
-
Obaveze po osnovu opreme uzete u finansijski lizing
Obračunate kamate u finansijskom lizingu
Razgraničene kamate kod finansijskog lizinga
RSD 30.706 hiljada,
RSD 8.648 hiljada,
RSD (8.026) hiljada.
Pregled obaveza po osnovu finansijskog lizinga dat je u tabeli ispod:
29
Napomene na stranama od 9 do 41 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
Stanje lizinga u
ugovorenoj valuti
na dan
31.12.2011.
Stanje lizinga u
RSD na dan
31.12.2011.
Deo koji
dospeva u
periodu dužem
od godinu dana
Deo koji
dospeva do
godinu dana
3
4
5
6
7
Ugovor o lizingu opreme
br. 53/11 od
02.03.2011.
UNIOR KOVAŠKA
INDUSTRIJA D.D.,
Zreče, Slovenija
314.902,00
32.951.628,69
29.632.832,67
3.318.796,02
Ugovor br. 05889 od
21.11.2011.
PORSCHE LEASING SCG
DOO, Beograd
15.403,20
1.611.804,71
1.073.818,64
537.986,07
330.332,20
34.563.433,40
30.706.651,31
3.856.782,27
Red.
broj
LIZING
1
2
1
2
DAVALAC
UKUPNO:
LIZINGA
Napomena
10
3-mesečni
EURIBOR + 5%
Rok otplate
31.12.2019.
godine.
Rok otplate
15.10.2014.
Društvo je u toku godine nabavilo opremu putem finansijsklog lizinga, i to:

Kod UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA D.D., Zreče, Slovenija:
Alpine

uređaj za određivanje granulacije metalnog praha Alpine Luftstrahlsleb 20 ls tip TE802,
laserski difraktometar Helos/br-om serijski broj,
aparat za merenje količine kiseonika u metalu leco oxygen analyzer ro-400c,
proizvodna linija za proizvodnju metalnih prahova sa separatorom za odvajanje marke
tip 315 atp.
Kod PORSCHE LEASING SCG DOO, Beograd: nabavka vozila VW Caddy Compact Trendline GP 1.6
TDI.
Ove nabavke su iskazane kao povećanje vrednosti Opreme (Napomena 7).
Deo ostalih dugoročnih obaveza koji dospevaju do jedne godine od dana bilansa iskazani su u okviru
kratkoročnih finansijskih obaveza (Napomena 16.1).
Kamate (osim razgraničenih) po navedenim dugoročnim finansijskim obavezama koje se odnose na 2011.
godinu su iskazane u okviru finansijskih rashoda (Napomena 21.2).
Napomene na stranama od 9 do 41 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
17. KRATKOROČNE OBAVEZE
Kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze iz poslovanja
Ostale kratkoročne obaveze i PVR
Obaveze po osnovu PDV-a i ostalih javnih prihoda
Ukupno
2011
2010
19.942
35.801
6.852
905
22.621
47.325
4.241
949
63.500
75.136
17.1. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
“SINTER” a.d., je iskazalo kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od RSD 19.942 hiljade, koje se
odnose se na obaveze po kratkoročnim kreditima u zemlji:

Vojvođanska banka a.d. Ugovor o revolving kreditu u iznosu od RSD 7.950 hiljada.

Vojvođanska banka, Aneks 1. Ugovora o regulisanju odnosa radi izmirenja obaveza po kreditima
prema poveriocima pariskog kluba broj 2811800-13302 od 08.09.2010. godine u iznosu od RSD
2.275 hiljada (21.739,74 EUR-a).

i deo dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine RSD 9.717 hiljada (Napomena 15.12).
Obaveze po kratkoročnim kreditima date su u pregledu koji sledi:
Red.
Broj
Kratkoročni kredit
Banka
Datum
ugovora
Kamatna
stopa
Rok korišćenja
Stanje kredita
31.12.2011. u valuti
Stanje kredita u
dinarima
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ugovor o revolving kreditu
br. 1878005
Vojvođanska
banka a.d.
07.07.2011.
BELIBOR+4%
12 meseci
-
7.950.000,00
2
Aneks 1. Ugovora o
regulisanju odnosa radi
izmirenja obaveza po
kreditima prema
poveriocima pariskog kluba
broj 2811800-13302
Vojvođanska
banka a.d.
08.09.2010.
5,5%
Otplata u 2011.
godini
EUR 21.739,74
2.274.865,96
UKUPNO:
EUR 21.739,74
10.224.865,96
Kamate po kratkoročnim kreditima koje se odnose na 2011. godinu su iskazane u okviru finansijskih
rashoda (Napomena 21.2).
17.2. OBAVEZE IZ POSLOVANJA
“SINTER” a.d., je sa stanjem na dan 31.12.2011. iskazalo obaveze iz poslovanja u iznosu od RSD 35.801
hiljadu, kako je dato u pregledu koji sledi:
Obaveze za avanse
Obaveze prema dobavljačima u zemlji
Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu
Ukupno
2011
993
19.963
14.845
35.801
2010
136
18.057
29.132
47.325
31
Obaveze za primljene avanse na dan 31.12.2011. iznose RSD 993 hiljade, i date su u pregledu koji sledi:
NAZIV POVERIOCA
1. U zemlji
ELEKTROPLAST SR, Stara Pazova
Ukupno (1)
2. U inostranstvu
"M+S HYDRAULIC AD KOZLODUY"
"POBJEDA-TEŠANJ", BiH
"DIZEL MOTOR" DOO, Slovenija
Ukupno (2)
Ukupno 1+2
2011
2010
-
80
80
469
468
56
56
993
993
136
Obaveze prema dobavljačima u zemlji na dan 31.12.2011. iznose RSD 19.963 hiljade, i date su u
pregledu koji sledi:
NAZIV POVERIOCA
1. Dobavljači u zemlji za fakturisanu robu
"METALI 1992", Beograd
"JP ELEKTRODISTRIBUCIJA", Užice
"JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU UŽICE", Užice
"NARA-TRANS", Užice
Ostali
1. Ukupno
2. Dobavljači u okviru "Prvog Partizana"
3. Dobavljači za nekretnine, postrojenja i opremu
"UNIOR D.D. KOVAČNICA ", Slovenija
"VAR" D.O.O, Valjevo
Ostali
4. Ukupno
5. Dobavljači za obrtna sredstva
6. Sumnjive i sporne obaveze prema dobavljačima
Ukupno (1+2+3+4+5)
2011
2010
1.489
5.454
2.806
806
6.982
17.537
-
1.859
5.507
3.245
512
5.486
16.609
20
1.690
806
2.496
15
(85)
19.963
160
1.096
1.256
172
18.057
Najveći deo ovih obaveza je usaglašen potvrdom IOS obrazaca, a u 2012. godini, do dana revizije
izmireno je 38% obaveza.
Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu na dan 31.12.2011. iznose RSD 14.845 hiljada, i date su u
pregledu koji sledi:
NAZIV POVERIOCA
"UNIOR", Slovenija
"RADING GROUP", Prijedor
Ukupno
EUR-a
140.658,93
1.176,00
270.142,59
2011
14.722
123
14.845
2010
28.486
646
29.132
Obaveza prema ino dobavljačima je iskazana po srednjem kursu NBS na dan 31.12.2011. godine. U 2012.
godini, do dana revizije veći deo obaveza ostao je neizmiren.
32
17.3.
OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE
“SINTER” a.d., je sa stanjem na dan 31.12.2011. godine iskazalo ostale kratkoročne obaveze u iznosu od
RSD 6.852 hiljada, kako je dato u pregledu koji sledi:
VRSTA OBAVEZE
Obaveze za neto zarade
Obaveze za otpremnine
Obaveze za poreze iz zarada
Obaveze za doprinose iz zarada
Obaveze za doprinose komorama
Obaveze prema zaposlenima
Ukupno
2011
2.663
2.314
365
1.469
41
6.852
2010
2.510
347
1.430
(46)
4.241
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada se odnose na zarade za mesec decembar 2011. godine a
isplaćene su u januaru 2012. godine, kada su plaćeni i porezi i doprinosi. Izvod broj 14 od 25.01.2012.
godine Banka Intesa a.d. filijala Užice.
Obaveze za otpremnine RSD 2.314 hiljada odnose se na ukalkulisane naknade za otpremnine kod
otpuštanja sa posla. Ove obaveze nisu isplaćene u 2012. godni do dana izrade revizorskog izveštaja.
17.4.
OBAVEZE PO OSNOVU PDV I OSTALIH JAVNIH PRIHODA I PVR
“SINTER” a.d., je sa stanjem na dan 31.12.2011. iskazalo obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost
i ostalih javnih prihoda i PDV-a u iznosu od RSD 905 hiljada, kako je dato u pregledu koji sledi:
VRSTA OBAVEZE
Obaveze po osnovu PDV-a
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovoru
Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine
Unapred obračunati troškovi
Obračunati prihodi budućeg perioda
Razgraničeni PDV
Ukupno
2011
399
216
290
905
2010
35
344
269
289
12
949
Obaveza za poreze, doprinose i druge dažbine u iznosu od RSD 399 hiljada u najvećoj meri se odnose na
obustave iz zarada po kreditima zaposlenih.
Unapred obračunati troškovi u iznosu od RSD 216 hiljada, odnose se na razgraničene troškove kamate po
kreditu kod Vojvođanske banke, koja dospeva u 2011. godini. Obračunati prihodi budućeg perioda sa
stanjem od RSD 290 hiljada odnose se na razgraničenu premiju osiguranja.
18.
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
Početno stanje
Korekcija greške iz ranijih perioda
Odloženi poreski rashod perioda
Krajnje stanje
2011
2.111
(32)
1.133
3.212
2010
2.350
72
2.278
Odložene poreske obaveze obračunate su na razliku između računovodstvene i poreske amortizacije
obračunatu po stopi poreza na dobit od 10% u iznosu od RSD 1.133 hiljada. Korekcija greške iz ranijeg
perioda iznosi RSD 32 hiljade.
33
BILANS USPEHA
19.
POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga
- U zemlji
- Izvoz
Povećanje vrednosti zaliha učinaka
(Smanjenje vrednosti zaliha učinaka)
Ukupno
2011
2010
76.333
187.933
176
(11.268)
253.174
80.283
107.718
2.872
190.873
U strukturi poslovnih prihoda najveće učešće (99,95%) se odnosi na realizaciju proizvoda i usluga na
domaćem i inostranom tržištu.
20.
POSLOVNI RASHODI
Troškovi materijala
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
Troškovi amortizacije i rezervisanja
Ostali poslovni rashodi
Ukupno
20.1.
2011
2010
128.650
102.516
77.899
60.335
6.581
6.161
18.312
231.442
13.074
182.086
2011
2010
104.070
83.547
TROŠKOVI MATERIJALA
Troškovi materijala za izradu
Troškovi ostalog materijala (režijskog)
Troškovi goriva i energije
Ukupno
2.380
2.051
22.200
16.918
128.650
102.516
20.2. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI
Troškovi zarada i naknada zarada na teret radnika
2011
58.000
2010
46.856
Porezi i doprinosi na zarade i naknade zarada na teret poslodavca
Troškovi naknada po ugovoru o delu
11.262
460
8.822
139
Troškovi naknada
7.870
3.011
Ostali lični rashodi
307
1.507
77.899
60.335
Ukupno
34
20.3.
TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA
Troškovi amortizacije
Troškovi rezervisanja
Ukupno
2011
2010
6.266
315
6.581
5.403
758
6.161
Amortizacija u iznosu od RSD 6.266 hiljada (u 2010. godini RSD 5.403 hiljada) iskazana je u okviru
troškova poslovanja u bilansu uspeha.
Dugoročna rezervisanja u iznosu od RSD 2.849 hiljada na dan 31.12.2011. godine odnose se na
obračunata rezervisanja za otpremnine u skladu sa MRS 19 – Primanja zaposlenih. Obračunata
rezervisanja na dan 31.12.2010. godine su iznosila RSD 2.534 hiljade. Nije bilo ukidanja rezervisanja po
osnovu isplaćenih otpremnina u 2011. godini. Doknjižena rezervisanja iznose RSD 315 hiljada. (Veza
tačka 3.10.).
20.4. OSTALI POSLOVNI RASHODI
2011
2010
Troškovi proizvodnih usluga
Troškovi proizvodnih usluga
Troškovi transportnih usluga
Troškovi usluga održavanja
Troškovi sajmova
Troškovi reklame i propagande
Troškovi ostalih usluga
1.653
4.463
2.505
50
360
2.785
959
3.200
1.725
246
122
Svega
11.816
6.252
496
2.163
2.057
1.288
Troškovi premija osiguranja
637
456
Troškovi platnog prometa
640
484
Troškovi poreza
1.627
1.461
Ostali nematerijalni troškovi
1.039
946
6.496
6.822
18.312
13.074
Nematerijalni troškovi
Troškovi neproizvodnih usluga
Troškovi reprezantacije
Troškovi članarina
24
Svega
Ukupno
21. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
21.1. Finansijski prihodi sastoje se od:
Prihodi od kamata
Pozitivne kursne razlike
Ostali finansijski prihodi
Ukupno
2011
1
2.265
133
2.399
2010
1.339
31
1.370
35
21.2. Finansijski rashodi sastoje se od:
Rashodi kamata
Negativne kursne razlike
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule
Ostali finansijski rashodi
Ukupno
2011
3.233
5.302
8.535
2010
2.936
3.525
4.009
11
10.481
U okviru finansijskih rashoda knjiženi su rashodi kamata po osnovu dugoročnih i kratkoročnih finansijski
obaveza, odnosno, po osnovu dugoročnih kredita i lizinga (Napomena 15.2.) i kratkoročnih kredita u
zemlji (Napomena 16.1.).
22. OSTALI PRIHODI I RASHODI
22.1. Ostali prihodi sastoje se od:
Dobici od prodaje osnovnih sredstava
Dobici od prodaje materijala
Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika
Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih
finansijskih plasmana
Ostali prihodi
Ukupno
2011
1.481
-
2010
177
1.625
28
578
2.059
90
1.920
2011
485
2010
481
-
22.2. Ostali rashodi sastoje se od:
Manjkovi
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje osnovnih sredstava
Obezvređivanje potraživanja
Obezvređivanje zaliha materijala, rezervnih delova i inventara
osim gotovih proizvoda
Ostali nepomenuti rashodi
Ukupno
5.543
22
6.051
481
Obezvređivanje zaliha materijala, rezervnih delova i inventara osim gotovih proizvoda u iznosu od RSD
5.543 hiljada. Veza Napomena 9.1. ovog izveštaja.
Obezvređenje potraživanja odnosi se na Odluku o indirektnom otpisu potraživanja od kupaca putem
ispravke vrednosti u iznosu od RSD 485 hiljada (Veza Napomena Napomena 10.1.3 ovog Izveštaja).
36
23. POREZ NA DOBIT
Oporeziva dobit se obračunava na osnovu računovodstvene dobiti iskazane u godišnjim finansijskim
izveštajima koja se dalje usklađuje za određene nepriznate troškove i za različite metode i stope obračuna
amortizacije osnovnih sredstava propisanih poreskim propisima i onih koje koristi Društvo u skladu sa
svojim računovodstvenim politikama. Porez na dobit preduzeća se razlikuje od teoretskog iznosa koji bi se
dobio primenom ponderisane prosečne poreske stope na ostvarenu dobit Društva, kako sledi:
Dobit iskazana u bilansu uspeha (dobit poslovne godine)
Gubitak poslovne godine
Kapitalni dobici
Kapitalni gubici
Troškovi postupka prinudne naplate poreza i drugih dugovanja,
troškovi poreskoprekršajnog i drugih postupaka koji se vode pred
nadležnim organom
Novčane kazne, ugovorne kazne i penali
Otpremnine i novčane naknade po osnovu prestanka radnog odnosa,
obračunate a neisplaćeneu poreskom periodu
Nedozvoljeni troškovi i rashodi po poreskim propisima
Računovodstvena amortizacija
Poreska amortizacija
Rashodi po osnovu reprezentacije
Porezi, doprinosi i takes i druge javne dažbine koje ne zavise od
rezultata poslovanja i nisu plaćene u poreskom period, a po osnovu
kojih je u poslovnim knjigama obveznika bio iskazan rashod
Rashodi po osnovu obezvređenja imovine
Oporeziva dobit
Iznos gubitka iz poreskog bilansa iz prethodnih godina, do visine
oporezive dobiti
Gubitak
Kapitalni dobici
Kapitalni gubici
Poreska stopa
Poreska obaveza pre umanjenja
Minus: Umanjenje po osnovu ulaganja u osnovna sredstva
Poreska obaveza
Uplaćene akontacije u toku godine
Preostala poreska obaveza na dan 31. decembra
Iznos poreza za povraćaj
2011
2010
2009
11.604
-
1.115
-
(18.842)
408
1.625
1.728
5.403
(7.293)
-
908
5.200
(7.226)
-
5.543
14.336
953
-
-
(953)
10 %
1.434
1.434
-
10 %
-
39
28
2.378
6.266
(13.473)
769
1.182
(18.713)
409
1.625
10 %
-
Poreski sistem Republike Srbije je u procesu kontinuirane revizije i izmena. Međutim, još uvek postoje
različita tumačenja poreskih propisa. U različitim okolnostima, poreski organi mogu imati različite pristupe
određenim pitanjima i mogu utvrditi dodatne poreske obaveze zajedno sa naknadnim zateznim kamatama
i penalima. U Republici Srbiji poreski period ostaje otvoren tokom 5 godina. Rukovodstvo Društva smatra
da su poreske obaveze uključene u ove finansijske izveštaje pravilno iskazane.
Društvo je za poslovnu 2011. godinu u bilansu uspeha iskazalo dobit u iznosu od RSD 10.503 hiljada. U
poreskom bilansu iskazan je oporezivi dobitak u iznosu od RSD 14.336 hiljada. Društvo nema poresku
obavezu jer je iskoristilo poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva (Obrazac PK 1. Za period 01.01.31.12.2011. god.) i to 80 % izvršenih ulaganja do visine oporezive dobiti od 100%.
37
24. OSTALA PITANJA
24.1. SUDSKI SPOROVI
Prema izjavi odgovornog lica akcionarskog društva “SINTER”, Užice, Miloša Obrenovića broj 2., na dan
31.12.2011. godini ima jedan sudski spor u korist Društva, protiv tuženog PP Promet iz Užica. Predmet
spora je poravnanje u smislu procentualnog učešća.
24.2. EKSTERNE KONTROLE
Prema izjavi odgovornog lica akcionarskog društva “SINTER”, Užice, Miloša Obrenovića broj 2., u toku
2011. godine je bilo eksternih kontrola Društva, i to od strane Ministarstva finansija, poreska uprava,
regionalni centar Kragujevac – filijala Užice, broj 47-00135/2011-0100-001, broj predmeta: 599463760 od
23.03.2011. godine. Predmet kontrole je obračun i plaćanje PDV za period 01.01.2005. godine do
22.05.2009. godine, porezi i doprinosi po odbitku (porez na dohodak) za period 01.01.2008. godine do
30.04.2009. godine i porez na dobit preduzeća za period 01.01.2008. godine do 31.12.2008. godine. U
postupku kontrole nisu utvrđene nepravilnosti.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1 i 2.
38
25. ANALIZE POSLOVANJA
Naziv indikatora Način iskazivanja
Neto obrtni
fond
1
Net Working
Capital
Odnos tekućih
sredstava i
2 tekućih
obaveza
Current Ratio
Pokazatelj
3 likvidnosti
Quick Ratio
Obrt zaliha
4 Inventory
Turnover
Obrt
potraživanja
od kupaca
5
Accounts
Receivable
Turnover
Način izračunavanja
Pokazatelj
AOP POZICIJE
Tekuća sredstva Tekuće obaveze
(013+014+015) - 116
Tekuća sredstva
Tekuće obaveze
(013+014+015)
116
50.519
Opis pokazatelja
Deo dugoročnog kapitala koji finansira
obrtna sredstva. Normala aproksimira
visini zaliha. Negativan neto obrtni
fond ukazuje da je deo stalne imovine
finansiran iz kratkoročnih izvora, što
upućuje na lošu finansijsku strukturu i
lošu solventnost preduzeća
1,80
(Tekuća sredstva Zalihe)
Tekuće obaveze
015-(013+014)
116
0,86
Prihodi od prodaje
Zalihe
60 i 61
013+014
4,44
Prihodi od prodaje
Potraživanja
60, 61
016
5,87
Pokrivenost kratkoročno pozajmljenog
kapitala gotovinom, lako unovčivim
hartijama od vrednosti i kratkoročnim
potraživanjima. Utvrđivanje normale je
u korelaciji sa brzinom dospeća
kratrkoročnih obaveza. Pokazatelj ne
bi trebalo da bude ispod 1.
Leverage ratios:
Racio ukupne
zaduženosti
6
Total Debt
Ratio
Racio
dugoročne
7 zaduženosti
Long Term
Debt Ratio
Ukupne obaveze
Ukupna sredstva
(113+116)
(001+012)
0,42
Dugoročne obaveze
Ukupna sredstva
113
(001+012)
0,19
Profitability Ratios:
Bruto marža
8 Gross Profit
Margin
Neto marža
9 Net Profit
Margin
ROA
10 Return on
Assets
Racio
kapitalizacije
11
Capitalisation
Ratio
ROE
12 Return on
Equity
Poslovna dobit
Prihodi od prodaje
213
202
8,22%
Neto dobit
Prihodi od prodaje
229
202
3,97%
Neto dobit
Ukupna sredstva
229
(001+012)
0,038
Obaveze
Kapital
113+116
101
0,760
Neto dobit
Osnovni kapital
229
102
0,101
39
I stepen pokrića
13 Stepen
samofinansiranja
Sopstveni kapital -gubitakneuplaćeni upisani kapital
Stalna imovina
101-023-103
(001-002)
0,952
II stepen pokrića
14 Kreditna
sposobnost
Sopstveni kapital -gubitakneupl.upis.kap.+ dug.obav.
Stalna imovina+zalihe
101-023-103+113
(001-002+013+014)
0,931
Gotovinski ekvivalent i gotovina
Kratkoročne obaveze
019
116
0,100
Sopstveni kapital -gubitakneuplaćeni upisani kapital
Ukupna aktiva-gubitakneupl.upis.kapital
101-023-103
024-(023+109)-103
0,556
Dug.obav.+krat.obav.
Kapital
113+116
101
0,760
Sopst.kapital-neup.upis.kap.gubitak
Dug.obav.+krat.obav.
101-023-103
113+116
1,316
15
Tekuća Likvidnost
Cash Ratio
Kvota sopstvenog
16
kapitala
Kvota
pozajmljenog
17 kapitala
Debt to Equity
Ratio
Stepen
18 zaduženosti
preduzeća
Pokazuje stepen pokrivenosti
stalne imovine sopstvenim
kapitalom. Pokazatelj ne bi
trebalo da bude manji od 1.
Pokazuje pokrivenost stalne
imovine sopstvenim i dugoročno
pozajmljenim kapitalom.
Aproksimacija oko 1 se
uslovno toleriše, što se
potvrđuje mogućnošću vraćanja
bez ugrožavanja likvidnosti.
Stepen pokrivenosti kratkoročno
pozajmljenog kapitala
gotovinom i lako unovčivim
hartijama od vrednosti. Visina
pokazatelja ukazuje na
sposobnost izmirenja dospelih
kratkoročnih obaveza. U
korelaciji je sa brzinom obrtanja
kratkoročnih obaveza.
Normala je između 1 - 1,5.
Pokazuje učešće sopstvenog
kapitala u ukupnom kapitalu čija
visina je diktirana potrebom
sopstvenog finansiranja stalne
imovine i leverage faktorom.
Pokazuje kvotu pozajmljenog
kapitala. Pokazatelj iznad 1,
znači da se sredstva
finansiraju pozajmljenim
kapitalom, a pokazatelj niži od
1, označava sopstveno
finansiranje.
Pokazuje sa koliko dinara
sopstvenog kapitala je pokriven
svaki dinar pozajmljenog
kapitala, što je naročito
značajno u slučaju niske
rentabilnosti i povećanog rizika
u poslovanju.
40
22.1. ANALIZA POSLOVANJA - ALTMANOV MODEL
Način izračunavanja
AOP POZICIJE
Način iskazivanja
Neto obrtna sredstva
Ukupna imovina
=
Neraspoređena dobit
Ukupna imovina
Dobit (Gubitak) pre kamate i oporezivanja
Ukupna imovina
Obrtna sredstva kratkoročne obaveze
Poslovna imovina
Gubitak+Gubitak
iznad visine
ili
kapitala
Poslovna
imovina
Dobit (Gubitak) pre
oporezivanja =
[Kursne razlike]
Poslovna imovina
Tržišna vrednost kapitala
Obaveze
=
Prihodi od prodaje
Ukupna imovina
=
012 - 116
024
0,185
108 ili (023+109)
024
024
0,042
223 (ili 224) - [kto 663+664 - kto 563564]
024
0,053
101
111
1,285
202+203
024
0,965
Kapital
Dugoročna
rezervisanja i
obaveze
Prihodi od
prodaje+Prihodi od
aktiviranja učinka i
robe
Poslovna imovina
Ako je Z<1,8
- Najverovatniji bankrot
Ako je 1,81<Z<2,70 - Moguć bankrot u roku od 2 godine
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + 0.99*X5 =
2,182666943
Ako je 2,71 <Z<2,99 - Oprez! Potrebno detaljnije ispitivan
Ako je Z>3
- Zdravo preduzeće
41
PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 96
REGISTROVAN KOD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U BEOGRADU BD.15686/2005; MATIČNI BROJ 17200569; PIB 100290705;
RAČUNI: 275-220009202-12 KOD SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD ; 205-143148-63 KOD KOMERCIJALNE BANKE AD,
BEOGRAD
TELEFONI: IZVRŠNI DIREKTOR: 30-20-562; OVLAŠĆENI REVIZORI: 30-20-620; 30-20-732; 30-20-604; 30-20-608
TELEFAKS:
30-20-686; E-MAIL: [email protected] , [email protected] ; WEB: WWW.PSR. RS
AKCIONARSKO DRUŠTVO SINTER UŽICE
IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
SINTER a.d.
ZA 2011. GODINU
Užice, mart 2012
Sadržaj
1. UVOD ........................................................................................................................................................44
2. OSNOVNI CILJEVI .................................................................................................................................45
3. PRODAJA .................................................................................................................................................47
3.1 REALIZACIJA U 2011.GODINI....................................................................................................................6
3.2 PRODAJA PO MESECIMA............................................................................................................................8
3.3 STRUKTURA PRODAJE PO REGIJAMA………………………………………….........................9
3.4 STRUKTURA PRODAJE PO KUPCIMA..........................................9
3.5 ZALIHE...................................................................................................................................................51
4. PROIZVODNJA........................................................................................................................................11
4.1 PROIZVODNJA U FIZIČKIM POKAZATELJIMA.................................................................................11
4.2 PROIZVODNJA U VREDNOSNIM POKAZATELJIMA……………………………………………....12
4.3 ISKORIŠĆENOST KAPACITETA..............................................................................................................13
4.4 NOVI PROIZVODI I TEHNOLOGIJE......................................................................................................14
5. KADROVI……………………………………………………………………………………………………..15
5.1 BROJ ZAPOSLENIH.................................................................................................................. ………15
5.2 KVALIFIKACIONA STRUKTURA............................................................................................................15
5.3 ODSUTNOST SA RADA ZBOG BOLESTI I POVREDA……………………………………………….16
5.4 ZARADE…………………………………………………………………….................................…………16
6. INVESTICIJE...........................................................17
6.1 INVESTICIONA ULAGANJA................................................17
7. KVALITET ...............................................................................................................................................18
8. FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ........................................................................................................................19
8.1 BILANS USPEHA ...................................................................................................................................19
8.2 BILANS STANJA...........................................................................................................................................20
8.3 IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE...............................................................................................21
8.4 IZVEŠTAJ O TROŠKOVIMA POSLOVANJA.....................................22
9. STRUKTURA KREDITNIH ZADUŽENJA....……………............................……..24
UVOD
Za poslednjih 10-tak godina Sinter je rezultatski imao kao najbolju 2006.godinu. Taj rezultat
je postignut zbog tadašnjeg sporazuma oko dugovanja prema Pariskom klubu.
Ova 2011.godina je najbolja godina po rezultatima, ali ostvarenim iz proizvodnje. Svi
najznačajniji kupci Sinter-a su u prvoj polovini godine težili što bržim i što većim
isporukama-kako iz proizvodnje sinter delova, tako i iz proizvodnje metalnih prahova.
Polovinom godine došlo je do smanjivanja narudžbi svih kupaca kako onih iz Evrope, tako i
najvećeg domaćeg kupca koji svoju robu plasira na iransko tržište.To je uzrokovalo veliku
razliku u ostvarenih rezultatima između prvih VI meseci i drugih VI meseci 2011.godine.
Sinter a.d. je po završnom računu za 2011.godinu iskazao dobitak u iznosu od 11.604.000
dinara, a u podbilansima su utvrđeni:
1.Poslovni dobitak.........................21.732.000
2.Finansijski gubitak........................6.136.000
3.Gubitak iz ostalih rashoda............3.992.000
Osnovni pokazatelji koji karakterišu poslovanje preduzeća u 2011 godini su:
1. Fabrika sinter delova je u 2011.godini ostvarila proizvodnju u komadima od 12.517.721 što
je za 51,30% više u odnosu na plan za 2011. godinu, a u tonama proizvodnju od 228,45 t što
je 9,8% više u odnosu na planiranu proizvodnju.
Fabrika metalnih prahova je u 2011.godini ostvarila proizvodnju od 484,264 t što je za 9,60%
više u odnosu na plan za 2011.godinu.
2. Iskorišćenost kapaciteta Fabrike sinter delova iznosi 62,59% ,a Fabrike metalnih prahova
34,59% .
3.Ostvarena vrednost proizvodnje u 2011.godini iznosi 293.578.275 dinara što je više za
21,30% u odnosu na godišnji plan za 2011.godinu.
4. U 2011.godini ostvarena je realizacija u iznosu 265.746.864 dinara ili 2.539.608 EUR pri
čemu je godišnji plan u dinarima prebačen za 22,60%, a u EUR-ima za 28,9%.
5. Rast troškova poslovanja u odnosu na plan za 2011.godinu iznosi 10,10%.
Svi ovi pokazatelji kao i neki drugi (dinarska i devizna kreditna zaduženost preduzeća,
investiciona ulaganja i sl.) biće detaljnije razmatrani u tekstu koji sledi.
U ovom dokumentu za preračun dinara u euro primenjeni su sledeći kursevi:
Kurs din/EUR
1
Srednji kurs na dan 31. decembar
za
2010. god.
za
2011. god.
za plan
2011. god.
2
3
4
105.4982
104.6409
110.0000
OSNOVNI CILJEVI
Tabela br.1
Osnovni ciljevi
1
Čista profitabilnost kapitala ROE
Amortizacija + dobitak
Čista profitabilnost sredstava ROA
Bruto dodata vrednost po zaposlenom
Poslovni prihodi po zaposlenom
Koeficient zaduženosti
Prosečna mesečna bruto plaća /zap.
Knjigovodstvena vrednost akcije
Jed.
mere
Real.
2010
Plan
2011
Real.
2011
2
3
4
5
0.9
70
0.5
4,888
12,392
3.1
245
13.42
%
1000 EUR
%
EUR
EUR
mes.realiz.
EUR
EUR

Čista profitabilnost kapitala ROE

Amortizacija + dobitak
Čista profitabilnost sredstava ROA
AOP229 - AOP230
 100
(AOP024prethodne god.  AOP024tekuce god.)/2

Bruto dodata vrednost po zaposlenom
AOP 201  AOP 208  AOP 209  AOP 212
pro sec an broj radnika na bazi časova rada

Poslovni prihodi po zaposlenom
AOP 201
pro sec an broj radnika na bazi časova rada

Koeficient zaduženosti
AOP114  AOP117
AOP202 broj meseci razdoblja

Prosečna mesečna bruto zarada po zaposlenom
(izveštaj, tabela 31)

Knjigovodstvena vrednost akcije
AOP101
broj akcija
7.7
163
4.1
6,227
14,843
1.8
279
14.02
4/3
5/3
5/4
266.9
114.2
242.6
99.2
96.3
128.1
139.2
106.2
872.5
234.8
789.3
127.4
119.8
58.8
113.9
104.5
327.0
205.6
325.4
128.5
124.4
45.9
81.8
98.4
AOP229 - AOP230
 100
(AOP101prethodne god.  AOP101tekuce god. - AOP229  AOP230)/2
AOP 211  AOP229  AOP 230

2.3
79
1.3
4,847
11,936
4.0
341
14.25
Indeks
Indeks
Indeks
P11/R10 R11/R10 R11/P11
Ostvarenje osnovnih ciljeva zavisilo je od postizanja sledećih stavki:
Tabela br.2
Opis
1
Prihodi od prodaje
Poslovni prihodi
Kapital
Temeljni kapital
Ukupna aktiva
Amortizacija
Zaposleni (iz časova rada)
Troškovi rada
Dobit pre oporezivanja
Dobit
Jed.
mere
Real.
2010
Plan
2011
Real.
2011
2
3
4
5
1000 EUR
1000 EUR
1000 EUR
1000 EUR
1000 EUR
1000 EUR
pros. broj
1000 EUR
1000 EUR
1000 EUR
1,782
1,809
1,257
888
2,265
58
150
572
11
11
1,970
1,934
1,335
952
2,500
50
165
702
29
29
2,525
2,419
1,454
991
2,616
63
163
744
111
100
Indeks
Indeks
Indeks
P11/R10 R11/R10 R11/P11
4/3
110.5
106.9
106.2
107.2
110.4
85.6
110.0
122.7
274.4
260.2
5/3
141.7
133.7
115.6
111.6
115.5
107.7
108.7
130.2
1049.2
900.4
5/4
128.2
125.1
108.9
104.1
104.6
125.8
98.8
106.0
382.4
346.1
PRODAJA
3.1.
REALIZACIJA U 2011.GODINI
Tabela br. 3
Red.
br.
(u dinarima)
2010
Opis
2011
Planirano
5
%
6
Ostvareno
7
%
8
P11/R R11/R R11/P
10
10
11
1
I
Ostvareno
2
3
FABRIKA SINTER DELOVA
1.
Domaće tržište
67,332,052
35.5
56,100,000
25.9
64,033,295
24.1
83.3
95.1
114.1
Sinter delovi
66,591,847
35.1
55,000,000
25.4
62,434,500
23.5
82.6
93.8
113.5
740,205
0.4
1,100,000
0.5
1,598,795
0.6
148.6 216.0
145.3
Alatnica-eksterno
%
4
2011
5/3
7/3
7/5
2.
Izvoz
72,389,700
38.2
112,860,000
52.1
128,268,736
48.3
155.9 177.2
113.7
73.7
168,960,000
78.0
192,302,031
72.4
120.9 137.6
113.8
II
UKUPNO I :
139,721,752
FABRIKA METAL. PRAHOVA
1.
Domaće tržište
14,636,101
7.7
3,740,000
1.7
14,254,546
5.4
97.4
381.1
2.
Izvoz
35,328,461
18.6
44,000,000
20.3
59,190,287
22.3
124.5 167.5
134.5
UKUPNO II :
49,964,562
26.3
47,740,000
22.0
73,444,833
27.6
95.5 147.0
153.8
III
UKUPNO DOMAĆE
TRŽIŠTE (I.1.+II.1)
81,968,153
43.2
59,840,000
27.6
78,287,841
29.5
73.0
95.5
130.8
IV
UKUPNO IZVOZ
(I.2.+II.2.)
107,718,161
56.8
156,860,000
72.4
187,459,023
70.5
145.6 174.0
119.5
V
UKUPNO (I+II):
189,686,314
100.0
216,700,000
100.0
265,746,864 100.0
114.2 140.1
122.6
Kurs za preračun din/EUR
105.4982
110.0000
25.6
104.6409
Tabela br. 4
Red.
br.
1
(u EUR)
Opis
2010
Ostvareno
2011
2011
%
Planirano
%
Ostvareno
%
4
5
6
7
8
P11/R R11/R R11/P
10
10
11
I
2
3
FABRIKA SINTER DELOVA
1.
Domaće tržište
638,229
35.5
510,000
25.9
611,934
24.1
79.9
95.9
120.0
Sinter delovi
631,213
35.1
500,000
25.4
596,655
23.5
79.2
94.5
119.3
7,016
0.4
10,000
0.5
15,279
0.6
142.5 217.8
152.8
Alatnica-eksterno
5/3
7/3
7/5
2.
Izvoz
686,170
38.2
1,026,000
52.1
1,225,799
48.3
149.5 178.6
119.5
73.7
1,536,000
78.0
1,837,733
72.4
116.0 138.8
119.6
II
UKUPNO I :
1,324,399
FABRIKA METAL. PRAHOVA
1.
Domaće tržište
138,733
7.7
34,000
1.7
136,223
5.4
98.2
400.7
2.
Izvoz
334,873
18.6
400,000
20.3
565,652
22.3
119.4 168.9
141.4
UKUPNO II :
473,606
26.3
434,000
22.0
701,875
27.6
91.6 148.2
161.7
776,963
43.2
544,000
27.6
748,157
29.5
70.0
96.3
137.5
1,791,451
70.5
139.7 175.5
125.6
2,539,608 100.0
109.6 141.2
128.9
UKUPNO DOMAĆE
III
TRŽIŠTE (I.1.+II.1)
IV
UKUPNO IZVOZ
(I.2.+II.2.)
1,021,043
56.8
1,426,000
72.4
V
UKUPNO (I+II):
1,798,005
100.0
1,970,000
100.0
24.5
Društvo je u 2011. godini ostvarilo realizaciju u iznosu od 265,747 miliona dinara, što znači
da je ostvaren rast realizacije od 40,10 % u odnosu na ostvarenu realizaciju u 2010. godini.
Preduzeće je u 2011.godini prebacilo godišnji plan za 22,60 %.
Prodajom na domaćem tržištu ostvaren je prihod od 78,288 miliona dinara što je 4,50 %
manje u odnosu na prodaju u 2010. godini, a prodajom na inostranom tržištu prihod od
187,459 miliona dinara što je 74,00 % više u odnosu na 2010. godinu, a 19,50 % više u
odnosu na planiranu prodaju u 2011. godini.
Razlike u pokazateljima realizacije (tabela 3 i tabela 4) u dinarskim iznosima i iznosima u
EUR-ima proizilaze iz različite vrednosti kursa EUR-a u obračunu realizacije u dinarskim
iznosima i realizacije u EUR-ima.
3.2.
PRODAJA PO MESECIMA
Tabela br. 5
Prodaja u 2010, 2011 i plan za 2011. godinu po mesecima u 000 EUR
Program
UKUPNO
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Plan 2011
Real.2011
Real.2010
Real.2011/Real.2010
Real.2011/Plan.2011
Metalni prahovi
148
133
129
137
129
101
94
94
125
150
148
151
1,539
124
153
226
169
189
212
171
165
72
69
129
159
1,838
70
70
66
84
63
126
121
120
179
123
131
170
1,323
Plan 2011
Real.2011
Real.2010
Real.2011/Real.2010
Real.2011/Plan2011
UKUPNO
42
37
36
39
36
29
26
95
75
68
119
72
63
42
47
115
17
66
30
39
15
Sinter delovi
Plan 2011
Real.2011
Real.2010
Real.2011/Real.2010
Real.2011/Plan2011
176.7
218.0
342.4
201.6
300.3
168.1
141.2
137.5
40.4
55.9
98.2
93.7
138.9
83.6
114.7
175.2
123.6
146.7
209.7
181.8
175.5
57.9
45.9
87.0
105.5
119.4
26
35
42
42
42
432
56
38
37
23
12
702
23
28
40
42
11
473
202.3
65.6
397.9
180.8
239.6
162.4
278.1
245.5
136.1
93.1
55.9
109.8
148.4
226.4
204.0
187.9
306.0
199.7
218.4
160.5
217.2
108.9
88.7
55.9
28.8
162.5
190
170
165
176
165
130
120
120
160
192
190
193
1,971
219
228
294
289
261
275
213
221
110
106
152
171
2,539
117
185
83
150
93
165
136
143
207
163
173
181
1,796
187.0
123.3
353.8
192.5
280.7
166.7
156.3
154.8
53.3
65.1
88.0
94.7
141.4
115.1
134.2
178.0
164.0
158.2
211.6
177.2
184.5
69.0
55.2
80.1
88.8
128.8
Sinter delovi Plan 2011
Metalni prahovi Plan 2011
UKUPNO Plan 2011
Real.2011
Real.2010
Prodaja po mesecima
350
Prodaja (000 EUR)
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
mesec
3.3.
STRUKTURA PRODAJE PO REGIJAMA
Tabela br. 6.
(u 000 EUR)
Regije
Države
1
Srbija
Europska Unija
Europa-ostalo
Azija - bliski istok
Azija - dal. istok
S. i J. Amerika
Australija i Pacifik
Afrika
SINTER a.d.
3.4.
Real.
2010
Učešće
Plan
2011
Učešće
%
Real.
2011
Učešće
%
2
3
4
5
6
7
777 43.2
688 38.3
333 18.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1,798 100.0
544 27.6
1,000 50.8
426 21.6
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1,970 100.0
%
Indeks Indeks Indeks
P11/R10 R11/R10 R11/P11
744 29.3
1,247 49.1
548 21.6
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
2,539 100.0
4/2
6/2
6/4
70.0
145.3
127.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
109.6
95.7
181.3
164.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
141.2
136.7
124.7
128.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
128.9
STRUKTURA PRODAJE PO KUPCIMA
Tabela br. 7.
(u 000 EUR)
PROGRAM
Kupac
1
SINTER DELOVI
UNIOR
AMTAG
ITRA
Ostali
PROGRAM
Kupac
1
METAL.PRAHOVI
MINEREX
MERCATEC
HEGENES
POVRLY
Ostali
SINTER a.d.
Učešće %
Učešće %
Učešće %
Real.
2010
/Prog
/Sinter
Plan
2011
/Prog
/Sinter
Real.
2011
/Prog
/Sinter
Indeks
R11/R10
Indeks
R11/P11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8/2
8/5
100 73.6
1,324
357 27.0 19.9
234 17.7 13.0
2.9
2.1
38
695 52.5 38.7
Real.
Učešće %
/Prog
/Sinter
2010
2
474
317
24
0
0
133
1,798
1,536
600
350
100
486
Plan
2011
3
4
5
100
66.9
5.1
0.0
0.0
28.1
26.4
17.6
1.3
0.0
0.0
7.4
434
400
25
0
0
9
100.0
1,970
100
78.0
39.1
30.5
22.8
17.8
6.5
5.1
31.6
24.7
Učešće %
/Prog
/Sinter
6
7
100
92.2
6.3
0.0
#DIV/0!
#DIV/0!
1,838 100 72.4
138.8
119.7
558 30.3 22.0
156.2
93.0
420 22.9 16.6
179.7
120.1
1.9
49 2.7
128.3
48.8
811 44.1 31.9
116.7
166.9
Real.
Učešće %
Indeks
Indeks
/Prog /Sinter R11/R10 R11/P11
2011
8
9
22.0
20.3
1.3
0.0
0.0
0.5
701
503
36
0
0
162
100.0
2,539
100
71.7
5.1
0.0
0.1
23.1
10
8/2
27.6
147.9
19.8
158.7
1.4
148.7
0.0 #DIV/0!
0.0 #DIV/0!
6.4
121.8
100.0
141.2
8/5
161.5
125.7
142.7
#DIV/0!
#DIV/0!
1800.0
128.9
3.5. ZALIHE
Tabela br. 8.
Vrsta zalihe
1
Materijal
(u 000 EUR)
Plan
na dan
31.12.11
Stanje
na dan
31.12.11.
Indeks
R11/P11
2
3
3/2
295
316
107.2
Ned. proizvodnja
24
26
109.1
Gotovi proizvodi
319
214
67.0
Trg. roba
0
0
0.0
Dati avansi za obr.im.
1
ZALIHE ukupno
639
12 1,232.0
569
89.0
4.
PROIZVODNJA
4.1. PROIZVODNJA U FIZIČKIM POKAZATELJIMA
Tabela br. 9.
Red.
br.
Opis
1
2
2010
2011
Jed.
Učešće
Učešće
mere Ostvareno
Planirano u %
u%
3
4
5
6
7
2011
Ostvareno
8
Index
Index
Učešće P11/O10 O11/O10
u%
9
6/4
8/4
Index
O11/P11
8/6
I FABRIKA SINTER DELOVA
1. Domaće tržište
1.1. Sinter delovi
kom
1.2. Sinter delovi
t
1,572,504
19.7
1,200,000
14.5
1,392,331
11.1
76.3
88.5
116.0
63.650
37.4
55.000
26.4
58.570
25.6
86.4
92.0
106.5
6,393,408
80.3
7,075,443
85.5
11,125,390
88.9
110.7
174.0
157.2
106.570
62.6
153.000
73.6
169.880
74.4
143.6
159.4
111.0
2. Izvoz
2.1. Sinter delovi
kom
2.2. Sinter delovi
t
UKUPNO (1+2)
kom
7,965,912 100.0
8,275,443 100.0
12,517,721 100.0
103.9
157.1
151.3
170.220 100.0
208.000 100.0
228.450 100.0
122.2
134.2
109.8
t
II FABRIKA METAL. PRAHOVA
1. Domaće tržište
t
16.560
4.4
2.000
0.5
3.092
0.6
12.1
18.7
154.6
2. Izvoz
t
326.310
85.8
400.000
90.5
434.654
89.8
122.6
133.2
108.7
3. Interne potrebe
t
37.390
9.8
40.000
9.0
46.518
9.6
107.0
124.4
116.3
484.264 100.0
116.2
127.4
109.6
UKUPNO (1+2+3)
III
442.000 100.0
UKUPNO DOMAĆE kom
TRŽIŠTE (I.1.+II.1)
t
1,572,504
19.7
1,200,000
14.5
1,392,331
11.1
76.3
88.5
116.0
80.210
14.6
57.000
8.8
61.662
8.7
71.1
76.9
108.2
kom
6,393,408
80.3
7,075,443
85.5
11,125,390
88.9
110.7
174.0
157.2
t
432.880
78.6
553.000
85.1
604.534
84.8
127.7
139.7
109.3
t
37.390
6.8
40.000
6.2
46.518
6.5
107.0
124.4
116.3
UKUPNO IZVOZ
(I.2.+II.2.)
PROIZVODNJA ZA
V INTERNE
POTREBE
IV
380.260 100.0
Fabrika sinter delova je u 2011.godini ostvarila smanjenje proizvodnje u komadima za
domaće tržište za 11,5 %, a za inostrano tržište
povećanje za 74,00 % u odnosu na
2010.godinu. Kada je u pitanju proizvodnja iskazana u tonama tu je ostvareno smanjenje
proizvodnje od 8,00 % za domaće tržište i povećanje proizvodnje za inostrano tržište za
59,40 % u odnosu na ostvarenje u 2010. godini.
Fabrika metalnih prahova je ostvarila povećanje proizvodnje za inostrano tržište za 33,20 %
(435 tona) u odnosu na prošlu godinu (326 tona).
4.2. PROIZVODNJA U VREDNOSNIM POKAZATELJIMA
Tabela br. 10
Red.
br.
1
I
1.
1.1.
1.2.
2.
II
1.
2.
3.
III
IV
V
(u dinarima)
2010
Opis
2
Kurs za preračun din/EUR
Tabela br. 11
1
I
1.
1.1.
1.2.
2.
II
1.
2.
3.
III
IV
V
3
FABRIKA SINTER DELOVA
Domaće tržište
59,043,088
Sinter delovi
58,339,833
Alatnica eksterno
703,255
Izvoz
64,028,987
UKUPNO (1+2)
123,072,075
FABRIKA METAL. PRAHOVA
Domaće tržište
12,581,309
Izvoz
40,060,996
Interne potrebe
20,267,000
UKUPNO (1+2+3)
72,909,305
UKUPNO DOMAĆE
71,624,397
TRŽIŠTE (I.1.+II.1)
UKUPNO IZVOZ
104,089,983
(I.2.+II.2.)
PROIZVODNJA ZA
20,267,000
INTERNE
VI UKUPNO (I+II)
Red.
br.
Ostvareno
2011
Učešće
u%
4
Planirano
5
2
7
Učešće
u%
8
Index
P10/O10
5/3
Index
Index
O11/O10 O11/P11
7/3
7/5
58,300,000
57,200,000
1,100,000
112,860,000
171,160,000
24.1
23.6
0.5
46.6
70.7
61,838,227
60,309,472
1,528,755
131,811,058
193,649,285
21.1
20.5
0.5
44.9
66.0
98.7
98.0
156.4
176.3
139.1
104.7
103.4
217.4
205.9
157.3
106.1
105.4
139.0
116.8
113.1
6.4
20.4
10.3
37.2
3,740,000
44,000,000
23,100,000
70,840,000
1.5
18.2
9.5
29.3
5,522,930
49,702,500
44,703,560
99,928,990
1.9
16.9
15.2
34.0
29.7
109.8
114.0
97.2
43.9
124.1
220.6
137.1
147.7
113.0
193.5
141.1
36.5
62,040,000
25.6
67,361,157
22.9
86.6
94.0
108.6
53.1
156,860,000
64.8
181,513,558
61.8
150.7
174.4
115.7
10.3
23,100,000
9.5
44,703,560
15.2
114.0
220.6
193.5
293,578,275 100.0
123.5
149.8
121.3
195,981,380 100.0
105.4982
242,000,000 100.0
110.0000
104.6409
(u EUR)
Ostvareno
3
FABRIKA SINTER DELOVA
Domaće tržište
559,660
Sinter delovi
552,994
Alatnica eksterno
6,666
Izvoz
606,920
UKUPNO (1+2)
1,166,580
FABRIKA METAL. PRAHOVA
Domaće tržište
119,256
Izvoz
379,732
Interne potrebe
192,108
UKUPNO (1+2+3)
691,095
UKUPNO DOMAĆE
678,916
TRŽIŠTE (I.1.+II.1)
UKUPNO IZVOZ
986,652
(I.2.+II.2.)
PROIZVODNJA ZA
192,108
INTERNE
VI UKUPNO (I+II)
Ostvareno
30.1
29.8
0.4
32.7
62.8
2010
Opis
2011
Učešće
u%
6
2011
Učešće
u%
4
Planirano
5
2011
Učešće
u%
6
Ostvareno
7
Učešće
u%
8
Index
P11/O10
5/3
Index
Index
O11/O10 O11/P11
7/3
7/5
30.1
29.8
0.4
32.7
62.8
530,000
520,000
10,000
1,026,000
1,556,000
24.1
23.6
0.5
46.6
70.7
590,957
576,347
14,610
1,259,651
1,850,608
21.1
20.5
0.5
44.9
66.0
94.7
94.0
150.0
169.1
133.4
105.6
104.2
219.2
207.5
158.6
111.5
110.8
146.1
122.8
118.9
6.4
20.4
10.3
37.2
34,000
400,000
210,000
644,000
1.5
18.2
9.5
29.3
52,780
474,982
427,209
954,971
1.9
16.9
15.2
34.0
28.5
105.3
109.3
93.2
44.3
125.1
222.4
138.2
155.2
118.7
203.4
148.3
36.5
564,000
25.6
643,736
22.9
83.1
94.8
114.1
53.1
1,426,000
64.8
1,734,633
61.8
144.5
175.8
121.6
10.3
210,000
9.5
427,209
15.2
109.3
222.4
203.4
2,805,579 100.0
118.4
151.0
127.5
1,857,675 100.0
2,200,000 100.0
Ostvarena vrednost proizvodnje preduzeća iznosi 293,58 miliona dinara, što predstavlja
povećanje od 49,80 % u odnosu na ostvarenu vrednost proizvodnje u 2010. godini, a 21,30 %
u odnosu na planiranu proizvodnju.
Za domaće tržište je ostvarena proizvodnja u vrednosti od 67,36 miliona dinara, za inostrano
tržište od 181,51 miliona dinara i za interne potrebe u vrednosti od 44,70 miliona dinara. Za
proizvodnju za domaće tržište ostvareno je smanjenje vrednosti proizvodnje za 6,00% i za
inostrano tržište ostvareno je povećanje vrednosti proizvodnje za 74,4% u odnosu na
2010.godinu.Za domaće tržište je prebačena proizvodnja u odnosu na godišnji plan od 8,6%, a
za ino tržište je prebačen godišnji plan za 15,7 %. Za proizvodnju za interne potrebne
ostvareno je povećanje za 2011. od 120,60% u odnosu na ostvarenje za 2010. godinu, dok je
godišnji plan prebačen za 93,50 %.
Fabrika sinter delova ostvarila je proizvodnju u vrednosti od 193,65 miliona dinara i ona
učestvuje u ukupno planiranoj vrednosti proizvodnje preduzeća sa 66,00%. U odnosu na
ostvarenu vrednost proizvodnje u 2010. godini ova fabrika je ostvarila rast vrednosti
proizvodnje od 57,30%, a godišnji plan je prebačen za 13,10%.
Fabrika metalnih prahova ostvarila je proizvodnju u vrednosti od 99,93 miliona dinara i ona
učestvuje u ukupno planiranoj vrednosti proizvodnje preduzeća sa 34,00% pri čemu je
ostvareno povećanje vrednosti proizvodnje od 37,10% u odnosu na ostvarenu u 2010. godini,
dok je godisnji plan prebačen za 41,10%.
Alatnica je ostvarila proizvodnju za eksterne kupce u vrednosti od 1,53 miliona dinara.
4.3. ISKORIŠĆENOST KAPACITETA
Tabela br. 12.
Red.
br.
Opis
Jed.
mere
Optimalna
godišnja
proizvodnja
Ostvarena
godišnja
proizvodnja
%
iskorišćenja
kapaciteta
1
2
3
4
5
6
kom
20,000,000
12,517,721
62.59
t
1,400
484
34.59
1. FABRIKA SINTER DELOVA
2. FABRIKA METALNIH PRAHOVA
4.4. NOVI PROIZVODI I TEHNOLOGIJE
U Fabrici sinter delova registrovano je ukupno 108 novih proizvoda u 2011.godini. Za
domaće tržište nije registrovan nijedan proizvod. Najveći broj proizvoda odnosi se na ležajeve
– 95 proizvoda, dok smo uradili 3 filtera i 10 oblikovanih delova.
Iz ovog pregleda vidi se da smo najviše uradili ležajeva što nam u budućem periodu ne može
biti opredeljenje, već moramo stvoriti uslove kako bi radili više oblikovanih delova.
U fabrici metalnih prahova najveća pažnja u 2011.godini data je programu Hogeness u
proizvodnji bakar-oksida. Taj proizvod nije osvojen kao i ni bakar fosfor u granulama,ni
olovno sferična bronza.Očekuje se da u prvom kvartalu 2012.godine instalira nova oprema i
da se krene sa komercijalnom proizvodnjom novih proizvoda u FMP-u.
5. KADROVI
Društvo je u toku godine napustilo 11 zaposlenih na neodređeno vreme, a primljeno je 12
zaposlenih na određeno vreme. Planom je predviđen i veći broj zaposlenih, ali s obzirom da
nije došlo do realizacije programa Hegenes onda je broj zaposlenih ostao približno isti.
5.1. BROJ ZAPOSLENIH
Tabela br. 13.
Broj zaposlenih na dan
Naziv
celine
1
Uprava
Kvalitet
Sektor logistika
Fabrika sinter delova
Fabrika metalnih prahova
Sektor marketinga
UKUPNO
Prosečan broj na osnovu stanja
31.12.
Plan
31.12.
31.12.
Indeks
Indeks
God
Plan
God
Indeks
Indeks
2010
2011
2011
11/10
11/P11
2010
2011
2011
11/10
11/P11
2
3
4
4/2
4/3
5
6
7
7/5
7/6
1
1
13
89
24
27
155
1
1
13
95
28
27
165
1
1
24
87
28
15
156
100.0
100.0
184.6
97.8
116.7
55.6
100.6
100.0
100.0
184.6
91.6
100.0
55.6
94.5
1
1
13
85
25
27
152
1
1
13
95
28
27
165
1
1
22
92
29
19
163
100.0
100.0
167.3
107.9
115.7
69.4
107.3
100.0
100.0
167.3
96.6
103.3
69.4
98.9
5.2. KVALIFIKACIONA STRUKTURA
Tabela br. 14.
Kvalifikacijski
Stanje 2010
Plan 2011
Stanje 2011
Index
Index
stepen
R11/R10 R11/P11
31.12.2010 %
31.12.2011 %
31.12.2011 %
1
2
3
4
5
6
7
6/2
6/4
I NK
40
25,8
50
30,3
37
23,72
92,5
74
II PK i NSS
6
3,9
6
3,6
5
3,20
83,3
83,3
III KV
40
25,8
40
24,2
44
28,21
110
110
IV SSS
32
20,6
32
19,4
32
20,51
100
100
V VKV
10
6,5
10
6,1
10
6,41
100
100
VI VŠS
11
7,1
11
6,7
11
7,05
100
100
VII VSS
16
10,3
16
9,7
17
10,90 106,25
106,25
UKUPNO
155
100
165
100
156
100
100,64
94,54
VI+VII
27
17,42
27
16,36
28
17,95 103,70
103,70
5.3. ODSUTNOST SA RADA ZBOG BOLESTI I POVREDA
Tabela br. 15.
Naziv
celine
Indeks
Stanje 2010 u %
Plan 2011 u %
Stanje 2011 u %
Do 30 >30 d Ukupno Do 30 >30 d Ukupno Do 30 >30 d Ukupno R11/R10
1
2
3
4
5
6
Uprava
Kvalitet
Logistika
Fabrika sinter delova
Fab.metalnih prahova
Sektor marketinga
UKUPNO
7
0.0
0.0
0.3
2.4
0.6
0.2
3.5
0.0
0.0
0.0
1.2
0.3
0.2
1.7
0.0
0.0
0.3
3.6
0.9
0.4
5.2
0.0
0.0
0.2
2.0
0.4
0.2
2.8
0.0
0.0
0.0
0.6
0.2
0.2
1.0
0.0
0.0
0.2
2.6
0.6
0.8
3.8
Indeks
R11/P11
8
9
10
7/4
10/7
0.0
0.0
0.5
2.8
0.3
0.3
3.8
0.0
0.0
0.2
1.5
0.1
0.1
1.9
0.0
0.0
0.7
4.3
0.4
0.3
5.7
#DIV/0!
#DIV/0!
68.9
72.2
66.7
200.0
73.2
#DIV/0!
#DIV/0!
347.6
164.6
63.3
38.8
149.6
5.4. ZARADE
Tabela br. 16.
Ostvareno
Plan
Ostvareno
Srbija
Užice
Indeks
Indeks
Indeks
2010
2011
2011
2011
2011
R11/R10
P12/R10
P12/R11
2
3
4
5
6
3/2
4/2
4/3
24,386
37,500
28,464
52,767
50,600
153.8
116.7
234
341
279
517
497
145.7
Prosečna
neto zarada
din
17,881
22,000
20,770
38,000
36,381
Prosečna
neto zarada
EUR
172
200
204
372
356
Sinter a.d.
1
Prosečna
bruto zarada
din
Prosečna
bruto zarada
EUR
Indeks
Indeks
5/4
6/4
75.9
185.4
177.8
119.2
81.8
185.3
178.1
123.0
116.2
94.4
183.0
175.2
116.3
118.6
102.0
182.4
174.5
6. INVESTICIJE
6.1. INVESTICIONA ULAGANJA U 2011.GODINI
Tabela br. 17.
Red.
br.
Opis
Vrednost
u dinarima
Vrednost
u EUR
1
2
3
4
256,956
2,456
1.
Dovod gasa I faza
2.
Rekonstrukcija krova
1,925,950
18,405
3.
Postavljanje novog separatora
1,768,431
16,900
4
Automatizacija proizvodnje u FSD
2,330,737
22,274
5
Kompresor
1,618,521
15,467
6
Uvodjenje hidrantske mreže
1,151,050
11,000
9,051,645
86,502
UKUPNO :
Za ostvarene vrednosti primenjena je procenjena vrednost kursa 1 EUR =104,6409 din.
Sredstva za finansiranje investicija obezbedjena su iz sopstvenih izvora.
Planom investicija za 2011. godinu bilo je predvidjeno ulaganje od 25.000 EUR. Usled
porasta proizvodnje u prvih šest meseci stvorili su se uslovi za nova investiciona
ulaganja.Tako su realizovani prvi koraci na automatizaciji proizvodnje u FSD i postavljanju
hidrantske mreže za zaštitu objekta.
7. KVALITET
7.1. REALIZACIJA GLOBALNIH CILJEVA KVALITETA ZA 2011.
GODINU
1. Indeks kvaliteta provere sistema
2. Indeks kvaliteta provere procesa
3. Indeks kvaliteta provere proizvoda
Ostvarenje ovih ciljeva još nije poznato, jer još nije vršena interna provera prema
standardu kvaliteta ISO TS 16949.
4. Troškovi kvaliteta Troškove kvaliteta i dalje ne pratimo. Sa implementacijom ISO
TS 16949 imaćemo cilj za tekuću godinu i ostvareni cilj u tekućoj godini.
5. Nivo kvaliteta na prijemu
6. Indeks zadovoljstva korisnika
7. Nivo kvaliteta na završnoj kontroli
Postignute vrednosti ovih ciljeva kvaliteta znaćemo kada izvršimo preispitivanje
sistema menadžmenta kvalitetom.
8. Ocena zadovoljstva zaposlenih
Ocena zadovoljstva zaposlenih još nije vršena. To će biti uradjeno sa
implementacijom ISO TS 16949.
8. FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
8.1.
BILANS USPEHA
POZICIJA
1
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA(213-214+215-216+217-218)
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA (214-213-215+216-217+218)
XI. NETO DOBITAK POSL. KOJE SE OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK POSL. KOJE SE OBUSTAVLJA
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)
G. POREZ NA DOBITAK
1. Poreski rashod perioda
2. Odloženi poreski rashodi perioda
3. Odloženi poreski prihodi perioda
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu
DJ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)
E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)
AOP
2
201
202
u hiljadama dinara/EUR
OSTVARENO 2011
Indeks Indeks
000 DIN
EUR
11/P11 11/P11
5/3
6/4
5
6
PLAN 2011
000 DIN
EUR
3
4
212,700 1,933,636
216,700 1,970,000
253,174 2,419,455
264,266 2,525,456
203
204
205
0
4,000
0
176
11,268
107,683
206
207
209,089 1,900,809
231,442 2,211,774
111,239 1,011,264
77,270
702,455
5,500
50,000
15,080
137,091
3,611
32,827
128,650 1,229,443
77,899
744,441
6,581
62,891
18,312
174,998
21,732
207,682
208
209
210
211
212
213
214
218
1,400
3,225
1,950
500
12,727
29,318
17,727
4,545
2,399
8,535
2,059
6,051
22,926
81,565
19,677
57,826
219
3,236
29,418
11,604
110,894
215
216
217
119.0 125.1
122.0 128.2
0.0
0.0
0.0
0.0
281.7
0.0
0.0
0.0
110.7 116.4
0.0
0.0
115.7 121.6
100.8 106.0
119.7 125.8
121.4 127.7
601.8 632.6
0.0
0.0
171.4 180.1
264.7 278.2
105.6 111.0
1,210.2 1,272.2
358.6
377.0
220
0.0
0.0
221
0.0
0.0
358.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
324.6
0.0
0.0
0.0
377.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
341.2
0.0
222
223
3,236
29,418
0
0
3,236
29,418
11,604
110,894
1,101
10,522
10,503
100,372
224
225
226
227
228
229
230
8.2 BILANS STANJA
POZICIJA
1
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)
I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
II. GOODWILL
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
IV. NEKRETNINE,POSTROJENJA, OPREMA I BIO.SREDSTVA
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
2. Investicione nekretnine
3. Biološka sredstva
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)
1. Učešća u kapitalu
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)
I. ZALIHE
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA
POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA
1. Potraživanja
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
3. Kratkoročni finansijski plasmani
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
DJ. UKUPNA AKTIVA (022+023)
E. VANBILANSNA AKTIVA
PASIVA
A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)
I. OSNOVNI I KAPITAL
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
III. REZERVE
IV . REVALORIZACIONE REZERVE
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VRED.
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VRED.
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK
VIII. GUBITAK
IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)
I. DUGOROČNA REZERVISANJA
II. DUGOROČNE OBAVEZE (114 + 115)
1. Dugoročni krediti
2. Ostale dugoročne obaveze
III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)
1. Kratkoročne finansijske obaveze
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava
3. Obaveze iz poslovanja
4. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razganičenja
5. Obaveze po osnovu poreza na dod. vrednost i ostalih jav.
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
G. UKUPNA PASIVA (101+111+123)
D. VANBILANSNA PASIVA
AOP
2
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
Plan na dan 31.12.2011
000 DIN
EUR
3
4
Na dan 31.12.2012
000 DIN
EUR
5
6
152,637
1,387,609
159,735
1,526,506
152,137
151,802
335
1,383,064
1,380,018
3,045
159,278
159,278
0
1,522,139
1,522,139
0
500
4,545
457
4,367
500
122,415
68,810
4,545
1,112,864
625,545
457
114,019
59,493
4,367
1,089,622
568,544
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
53,605
43,404
1
487,318
394,582
9
47,273
45,455
54,526
45,044
1
71
6,357
3,053
521,077
430,463
10
679
60,751
29,176
5,200
5,000
275,052
2,500,473
273,754
2,616,128
275,052
2,500,473
273,754
2,616,128
146,876
104,711
1,335,236
951,918
152,119
103,720
1,453,724
991,199
17,037
20,047
154,882
182,245
17,037
20,047
162,814
191,579
5,092
11
46,291
100
108,992
0
126,176
2,534
52,149
52,149
1,147,055
23,036
474,082
474,082
71,493
20,493
649,936
186,300
11,405
0
90
118,423
2,849
52,074
20,746
31,328
63,500
19,942
1,131,709
27,226
497,645
198,259
299,386
606,837
190,576
45,500
5,500
0
413,636
50,000
0
35,801
6,852
905
342,132
65,481
8,649
2,000
275,052
18,182
2,500,473
3,212
273,754
30,695
2,616,128
Indeks
11/P11
5/3
Indeks
11/P11
6/4
104.7
0.0
0.0
0.0
104.7
104.9
0.0
0.0
91.4
0.0
91.4
93.1
86.5
110.0
0.0
0.0
0.0
110.1
110.3
0.0
0.0
96.1
0.0
96.1
97.9
90.9
0.0
0.0
101.7
103.8
100.0
0.0
122.3
61.1
0.0
99.5
0.0
99.5
0.0
0.0
103.6
99.1
0.0
100.0
100.0
0.0
0.0
224.0
0.0
0.0
93.9
112.4
99.9
39.8
0.0
88.8
97.3
0.0
78.7
124.6
0.0
0.0
160.6
99.5
0.0
106.9
109.1
105.1
0.0
128.5
64.2
0.0
104.6
0.0
104.6
0.0
0.0
108.9
104.1
0.0
105.1
105.1
0.0
0.0
235.4
0.0
0.0
98.7
118.2
105.0
41.8
0.0
93.4
102.3
0.0
82.7
131.0
0.0
0.0
168.8
104.6
0.0
8.3 IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
POZICIJA
AOP
1
2
Plan 2011
000 DIN
EUR
3
4
2011
000 DIN
EUR
5
6
u hiljadama dinara/EUR
Indeks
Indeks
11/P11
11/P11
5/3
6/4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)
1. Prodaja i primljeni avansi
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5)
1. Isplate dobavljacima i dati avansi
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi
3. Placene kamate
4. Porez na dobitak
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I)
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
231,075
231,075
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )
313
314
50
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i
bioloških sredstava
315
50
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja
5. Primljene dividende
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )
316
317
318
319
320
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i
bioloških sredstava
321
227,995
145,500
77,270
3,225
2,000
3,080
33,000
33,000
2,100,682
2,100,682
0
0
2,072,682
1,322,727
702,455
29,318
0
18,182
28,000
0
0
455
0
302,777
275,176
1
27,600
279,917
197,509
71,048
4,509
455
0
0
0
0
300,000
0
300,000
2,893,486
2,629,717
10
263,759
2,675,025
1,887,493
678,970
43,090
0
65,472
218,461
0
0
0
0
131.0
119.1
0.0
0.0
122.8
135.7
91.9
139.8
0.0
342.6
742.2
0.0
137.7
125.2
0.0
0.0
129.1
142.7
96.7
147.0
0.0
360.1
780.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0
0
0
132,577
0
0.0
0.0
0.0
42.0
0.0
0.0
0.0
0.0
44.2
0.0
132,577
42.0
44.2
0.0
0.0
42.1
0.0
0.0
44.3
2,563
0
0
132,577
0
305,894
95,651
210,243
0
326,498
860
322,513
3,125
0
0
20,604
3,199,380
3,134,100
65,280
0
24,493
57.2
91.0
48.9
0.0
149.2
0.0
147.4
0.0
0.0
0.0
0.0
116.6
115.5
211.0
0.0
100.0
60.1
95.7
51.4
0.0
156.9
0.0
155.0
0.0
0.0
0.0
0.0
122.6
121.4
221.8
0.0
105.1
6,851
22,860
0
13,873
13,873
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
287,125
283,888
3,237
0
2,563
0
0
299,545
0
509,091
100,000
409,091
0
208,118
0
208,118
0
0
300,973
0
2,610,227
2,580,800
29,427
0
23,300
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA
GOTOVINE
341
1,400
12,727
2,265
21,645
161.8
170.1
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA
GOTOVINE
342
2,000
18,182
5,302
50,669
265.1
278.7
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA
(338-339+340+341-342)
343
5,200
47,273
6,357
60,751
122.3
128.5
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)
1. Uvecanje osnovnog kapitala
2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi )
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )
1. Otkup sopstvenih akcija i udela
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)
3. Finansijski lizing
4. Isplacene dividende
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)
E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 )
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA
322
323
324
32,950
56,000
11,000
45,000
0
22,893
22,893
33,107
13873
32,009
10,009
22,000
0
34,165
90
33,748
327
0
2,156
334,786
327,955
6,831
8.4 IZVEŠTAJ O TROŠKOVIMA POSLOVANJA
(u dinarima)
Red.
br.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
2011
Vrsta troška
2
Troškovi sirovina i materijala
Otpis sitnog inventara
Troškovi kancelarijskog materijala
Troškovi HTZ materijala
Utrošena električna energija
Utrošena goriva i maziva
Troškovi proizvodnih usluga
Troškovi transportnih usluga
Troškovi PTT usluga
Troškovi mernog alata
Troškovi Energetike (zaj.el.ener. postrojenja)
Komunalne usluge
Troškovi učešća na sajmovima
Troškovi kvaliteta
Amortizacija
Dnevnice i prenoćišta u zemlji
Dnevnice i prenoćišta u inostranstvu
Troškovi prevoza radnika
Bruto zarade
Nagrade, otpremnine i pomoći
Ostale usluge (zdrav. struč. usavrš. i sl.)
Ostale neproizvodne usluge
Troškovi reprezentacije u zemlji i inostranstvu
Troškovi pojačane ishrane
Premije osiguranja
Provizije poslovnih banaka
Porez na imovinu
Administrativne i sudske takse
Naknada za korišć. gradjevin. zemljišta
Ostali nematerijalni troškovi
Zatezne kamate
Troškovi literature, časopisa
Carine
Utrošeni rezervni delovi
Kamate po osnovu kratkoroč. kredita
Rashodi ugovorene zaštite od rizika dobavljača sa
kamatom
Troškovi revizije
Provizija spoljno trgovinskkih preduzeća
Kamate po dugoročnim kreditima
Troškovi tekućeg održavanja
Troškovi reklama i sponzorstva
Sudski troškovi i troškovi veštačenja
Troškovi platnog prometa poslovnih banaka
Špediterske usluge
Ostali nepomenuti rashodi
UKUPNO
2011
Planirano
Učešće
u%
3
4
80,419,500
290,000
1,300,000
900,000
16,550,000
8,150,000
1,100,000
2,600,000
1,100,000
0
550,000
700,000
0
100,000
5,500,000
250,000
800,000
1,900,000
72,600,000
1,600,000
95,000
800,000
1,100,000
120,000
550,000
300,000
405,000
500,000
1,100,000
400,000
25,000
130,000
250,000
3,500,000
1,200,000
0
450,000
0
2,000,000
1,650,000
280,000
0
250,000
800,000
200,000
212,514,500
Index
Učešće O11/P11
Ostvareno
u%
5
6
37.8 101,056,230
0.1
704,305
0.6
1,601,632
0.4
636,509
7.8 12,200,335
3.8
9,998,818
0.5
1,653,441
1.2
3,151,380
0.5
1,265,287
0.0
0
0.3
311,452
0.3
960,502
0.0
50,000
0.0
474,468
2.6
6,265,510
0.1
413,032
0.4
1,019,603
0.9
1,744,978
34.2 69,724,062
0.8
4,779,156
0.0
77,000
0.4
496,013
0.5
2,057,446
0.1
218,698
0.3
637,416
0.1
317,651
0.2
439,380
0.2
408,296
0.5
1,161,478
0.2
535,683
0.0
0
0.1
140,650
0.1
2,422
1.6
2,310,225
0.6
1,757,229
5/3
43.19
0.30
0.68
0.27
5.21
4.27
0.71
1.35
0.54
0.00
0.13
0.41
0.02
0.20
2.68
0.18
0.44
0.75
29.80
2.04
0.03
0.21
0.88
0.09
0.27
0.14
0.19
0.17
0.50
0.23
0.00
0.06
0.00
0.99
0.75
125.7
242.9
123.2
70.7
73.7
122.7
150.3
121.2
115.0
0.0
56.6
137.2
0.0
474.5
113.9
165.2
127.5
91.8
96.0
298.7
81.1
62.0
187.0
182.2
115.9
105.9
108.5
81.7
105.6
133.9
0.0
108.2
1.0
66.0
146.4
0
0.00
0.0
0.2
366,243
0.0
0
0.9
1,458,604
0.8
1,233,397
0.1
360,740
0.0
8,900
0.1
322,041
0.4
963,001
0.1
674,533
100.0 233,957,745
0.16
0.00
0.62
0.53
0.15
0.00
0.14
0.41
0.29
100.0
81.4
0.0
72.9
74.8
128.8
0.0
128.8
120.4
337.3
110.1
0.0
Za 2011. godinu planirani su troškovi u iznosu od 212,51 milion dinara ,a ostvareni su u
iznosu od 233,96 miliona dinara što predstavlja rast od 10,1% u odnosu na planirane troškove
u 2011. godini.
Najveće učešće u ukupno planiranim troškovima imaju troškovi sirovina i materijala 43,19
%,bruto zarade radnika 29,80 %, amortizacija 2,68 %, utrošena goriva i maziva 4,27 % i za
utrošenu električnu energiju 5,21 %. Svi ostali troškovi zajedno učestvuju u ukupno
ostvarenim troškovima sa 14,85 %.
9. STRUKTURA KREDITNIH ZADUŽENJA
Struktura dugoročnih kredita na dan 31.12.2011 je sledeća
Tabela br. 18.
Ostatak duga
Red.
Kredit
br.
1
2
Davalac
kredita
3
Otplaćeno u
2011.godini
7
Valuta
odobrenog
kredita
Preračunato u
EUR
Dinarska vrednost u
knjigovodstvu
4
5
6
1
Ugovor
Vojvodjanska 7410,54 CHF
2811800-13303 banka
4150-555553
CHF 40.758,05
EUR 33.463,11
2
Ugovor
Vojvodjanska 21.739,74 EUR
2811800-13302 banka
4150-555554
EUR 239.137,22
EUR 239.137,22
3
Ugovor
23116631878001 414500006
UKUPNO
Vojvodjanska 13.587,72 EUR
banka
7410,54 CHF
3.501.609,67
25.023.533,92
EUR 3.396,99
EUR 3.396,99
275.997,32
355.464,09
28.880.607,96
35327,46 EUR
NAPOMENA:
1. AD Sinter je počeo otplatu po ovom dugoročnom kreditu 2008. godine, kao i izmirenje
pripadajuće kamate. Planira se završetak otplate 2016. godine (pod brojem 1 u tabeli).
2. Redovno se izmiruju obaveze za glavnicu kao i za dospele kamate (pod brojem 2 u
tabeli).Planira se završetak otplate 2016. godine
3. Po ovom kreditu sa otplatom glavnice se počelo 2008. godine, kao i pripadajuće
kamate (pod rednim brojem 3 u tabeli). Otplata je završena početkom 2012.godine.
Sinter a.d. trenutno redovno izmiruje sve ugovorene obaveze po dugoročnim kreditima.
Struktura kratkoročnih kredita na dan 31.12.2011.
Tabela br.19
Red.
Kredit
Davalac kredita
Valuta
odobrenog
kredita
Preračunato u
EUR
Dinarska
vrednost u
knjigovodstvu
Napomena
2
3
4
5
6
7
Vojvodjanska
banka
7.950.000,00
RSD
7.950.000 RSD
7.950.000
Planirana
otplata u 2012.
godini
7.950.000 RSD
7.950.000
br.
1
1
Kratkoročni kredit
UKUPNO:
Srednji kurs 31.12.2011. godine
1 CHF = 85,9121 din.
1 EUR = 104,6409 din..
Struktura obaveza po finansijskom lizingu na dan 31.12.2011.
Tabela br.20
Red.
Obaveza
Davalac
br.
1
1
Kamata u EUR
Ukupno
Glavnica u EUR
2
Finansijski lizing
opreme
3
5
6
7
Unior dd
314.902,00
81.260,12
396.162,12
OBRADA
GENERALNI DIREKTOR
SEKTOR FINANSIJA
SINTER a.d.
Irena Lazarević
Slobodan Jevtić, dipl.ing.maš.
AKCIONARSKO DRUŠTVO SINTER
(pun naziv pravnog lica )
IZJAVA
Godišnji finansijski izveštaj za 2011.godinu je sastavljen uz primenu
odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daje istinite i
objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju,
dobicima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva
Sinter, Miloša Obrenovića 2,Užice.
U UŽICU
Dana 23.4.2012. godine
Šef knjigovodstva
IRENA LAZAREVIĆ
M.P.
Direktor
SLOBODAN JEVTIĆ,dipl.ing.maš
__
________________________
____________________________
SINTER a.d.
SKUPŠTINA
br. 1-2012-2
19.04.2012. godine
Užice
Na osnovu člana 284 Zakona o privrednim društvima Skupština Sinter a.d. na sednici
održanoj dana 19.04.2012. godine doneo je sledeći
ODLUKU
Usvaja se finansijski izveštaj za 2011. godinu
Dostavljeno:
2x Službi finansija
1x direktoru
1x arhivi
PREDSEDNIKSKUPŠTINE
Djenić Jovan
SINTER a.d.
SKUPŠTINA
br. 1-2012-4
19.04.2012. godine
Užice
Na osnovu člana 284 Zakona o privrednim društvima Skupština Sinter a.d. na sednici
održanoj dana 19.04.2012. godine doneo je sledeći
ODLUKU
Dobitak u poslovanju po konačnom obračunu za 2011. godinu iznosi 10.502.514,00
dinara (konto 3410) koji je potrebno preneti na nerasporedjenu dobit ranijih godina
(konto 3400)
Dostavljeno:
2x Službi finansija
1x direktoru
1x arhivi
PREDSEDNIKSKUPŠTINE
Djenić Jovan
Download

BILANS STANJA - sinter.co.rs