“POBEDA-HOLDING”
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU MAŠINA I
OPREME
PETROVARADIN
Izveštaj o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja sa
stanjem na dan 31.12.2011. godine
Broj: 12-170/12
Beograd, maj 2012. godine
“POBEDA-HOLDING”
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU MAŠINA I OPREME
PETROVARADIN
S A D R Ž A J
Strana
Mišljenje ovlašćenog revizora
1-2
Finansijski izveštaji:
Konsolidovani Bilans stanja
3
Konsolidovani Bilans uspeha
4
Konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu
5
Konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine
6
Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje
7 – 52
ORGANU UPRAVLJANJA
“POBEDA-HOLDING”
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU MAŠINA I OPREME
PETROVARADIN
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Izvršili smo reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja grupe društava »POBEDAHOLDING« AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU MAŠINA I OPREME, Petrovaradin (u
daljem tekstu: Društva) koji se sastoje od konsolidovanog bilansa stanja na dan 31.
decembar 2011. godine i konsolidovanog bilansa uspeha, konsolidovanog izveštaja o
tokovima gotovine i konsolidovanog zveštaja o promenama na kapitalu Društava za godinu
koja se završava na taj dan, kao i pregleda osnovnih računovodstvenih politika i drugih
napomena.
ODGOVORNOST RUKOVODSTVA ZA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Rukovodstvo Društava je odgovorno za sastavljanje i objektivno prikazivanje ovih
konsolidovanih finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji
Republike Srbije (»Službeni glasnik RS« 46/2006 i 111/2009) i ostalim relevantnim
podzakonskim aktima.Ova odgovornost obuhvata: kreiranje, implementaciju i održavanje
internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i objektivno prikazivanje konsolidovanih
finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne greške nastale bilo zbog pronevere
ili grešaka u radu, odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika i vršenje
računovodstvenih procena koje su razumne u datim okolnostima.
ODGOVORNOST REVIZORA
Naša odgovornost je da, na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o prikazanim
konsolidovanim finansijskim izveštajima.
Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (“Službeni glasnik RS“,
br. 46/2006 i 111/2009), Međunarodnim standardima revizije (MSR) izdatim od strane
Međunarodnog saveza računovođa. Ovi standardi zahtevaju da se pridržavamo relevantnih
etičkih zahteva i da reviziju planiramo i obavimo na način koji nam omogućuje da steknemo
razumni nivo uveravanja da konsolidovani finansijski izveštaji ne sadrže materijalno
značajne greške.
Revizija obuhvata obavljanje procedura u cilju prikupljanja revizorskih dokaza o iznosima i
obelodanjivanjima u konsolidovanim finansijskim izveštajima. Odabir procedura zavisi od
naše procene, uključujući i procenu rizika od materijalno značajnih grešaka u
konsolidovanim finansijskim izveštajima, nastalih bilo zbog pronevere ili grešaka u radu.U
proceni rizika uzimamo u obzir interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i
objektivno prikazivanje konsolidovanih finansijskih izveštaja Društava sa ciljem
projektovanja revizorskih procedura koje odgovaraju okolnostima, ali ne i za svrhe
izražavanja mišljenja o efektivnosti internih kontrola primenjenih u Društvima.
Revizija takođe obuhvata ocenu da li su računovodstvena načela i značajna procenjivanja
koja je primenilo rukovodstvo odgovarajuća, kao i opštu ocenu prezentacije konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
_____________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANI BILANS STANJA NA DAN 31.DECEMBRA 2011. GODINE
2011.
2010.
Napomene
AKTIVA
862.128
865.477
A. Stalna imovina
46.477
47.235
I.Goodwill
424
32
II.Nematerijalna ulaganja
808.994
809.821
III. Nekretnine, postrojenja i oprema
6.
311.102
327.052
1.Nekretnine, postrojenja I oprema
6.
497.892
482.769
2.Investicione nekretnine
IV.Dugoročni finansijski plasmani
7.
6.233
8.389
1.329
3.326
1. Učešće u kapitalu
4.904
5.063
2.Ostali dug.finansijski plasmani
163.999
209.537
B. Obrtna imovina
122.226
163.716
I. Zalihe
8.,8.1.
2.654
2.654
II.Stalna sredstva namenjena prodaji
9.
39.119
43.167
II.Kratkoročna potr., plasmani i gotov.
10.
24.620
25.203
1.Potraživanja
10.1.2.3.
346
346
2.Potr.za više plaćen porez na dobitak
2.290
890
3.Gotovinski ekvivalenti i gotovina
10.5.
11.863
16.728
4.Porez na dodatu vrednost i avr
10.6.
257
94
III.Odložena poreska sredstva
1.026.384
1.075.108
V. Poslovna imovina
1.026.384
1.075.108
G. UKUPNA AKTIVA
D. VANBILANSNA AKTIVA
1.008.113
1.020.721
724.424
724.409
224.027
11.642
832.784
(11.926)
15.880
347.983
294.136
224.027
11.642
832.784
(10.048)
11.109
345.105
328.213
PASIVA
A. KAPITAL
I. Osnovni kapital
II. Rezerve
II. Revalorizacione rezerve
III.Nerealizovani gubici po osn.hov
IV.Neraspoređeni dobitak
V.Gubitak
VI.Otkupljene sopstvene akcije
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
B. Dugoročna rezervisanja i obaveze
I.Dugoročna rezervisanja
12.
2.262
2.262
II. Dugoročne obaveze
13.
6.123
9.385
13.1.
6.123
9.385
1.Ostale dugoročne obaveze
285.751
316.566
14.
III. Kratkoročne obaveze
249.623
278.760
14.1.
1. Kratkoročne finansijske obaveze
17.704
23.325
14.2.
2.Obaveze iz poslovanja
17.442
11.823
14.3.
3.Ostale kratkoročne obaveze
4. Obaveze po osnovu poreza na
982
2.658
dod. vred. i ostalih jav. prih.i pvr.
14.4.
7.824
22.486
IV.Odložene poreske obaveze
1.026.384
1.075.108
V. UKUPNA PASIVA
1.008.113
1.020.721
G. VANBILANSNA PASIVA
15.
Potpisano u ime “POBEDA-HOLDING” AKCIONARSKO DRUŠTVO, Petrovaradin
Direktor
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih finansijskih
izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
3
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
_____________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANI BILANS USPEHA
U PERIODU OD 01.01. - 31.12.2011. GODINE
Din.000
Napomene
POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od prodaje
16.
Povećanje vrednosti zaliha učinaka
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
Ostali poslovni prihodi
POSLOVNI RASHODI
Nabavna vrednost prodate robe
Troškovi materijala
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali
lični rashodi
Troškovi amortizacije i rezervisanja
Ostali poslovni rashodi
16.
16.1.
POSLOVNI DOBITAK/(GUBITAK)
2011.
217.232
2010.
150.015
243.042
84.246
(43.863)
18.053
43.548
22.221
(230.679)
(188.636)
(10.629)
(93.106)
(48.493)
(2.033)
(73.248)
(50.347)
(20.580)
(57.871)
(22.131)
(40.877)
(13.447)
(38.621)
FINANSIJSKI PRIHODI
17.
11.089
7.421
FINANSIJSKI RASHODI
17.
(33.751)
(42.419)
OSTALI PRIHODI
18.
26.050
52.479
OSTALI RASHODI
DOBITAK/(GUBITAK) IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
DOBITAK/(GUBITAK) PRE
OPOREZIVANJA
18.
(1.998)
(3.573)
(12.057)
(24.713)
-
122
(12.057)
(24.835)
POREZ NA DOBITAK
-
Poreski rashod perioda
Odloženi poreski rashodi perioda
Odloženi poreski prihodi perioda
NETO DOBITAK/(GUBITAK)
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
MANJINSKIM ULAGAČIMA
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG
LICA
19.
14.826
(5.735)
-
2.769
(30.570)
802
-
1.967
-
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih finansijskih
izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
4
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
_____________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU U PERIODU OD 01.01.DO 31.12.2011. GODINE
Osnovni
kapital
Ostali
kapital
Emisiona
premija
Revalorizac.
rezerve
Nerealiz.
gubici po
osn.hov
Neraspor.
dobitak
Gubitak
Otkupljene
sopstvene
akcije
207.724
16.317
-
875.239
(6.747)
10.256
(362.801)
(11.874)
728.114
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
207.724
16.317
-
875.239
(6.747)
10.256
(362.801)
(11.874)
728.114
Ukupna povećanja u prethodnoj godini
-
-
11.642
-
(3.803)
1.719
(30.570)
-
(21.012)
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini
-
-
-
(42.455)
502
(866)
48.266
11.874
17.321
207.724
16.317
11.642
832.784
(10.048)
11.109
(345.105)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
207.724
16.317
11.642
832.784
(10.048)
11.109
(345.105)
-
724.423
Ukupna povećanja u tekućoj godini
-
-
-
-
(1.878)
4.771
(2.878)
-
15
Ukupna smanjenja u tekućoj godini
-
(14)
-
-
-
-
-
-
(14)
207.724
16.303
11.642
832.784
(11.926)
15.880
(347.983)
-
724.424
Stanje na dan 01.01. 2010.godine
Ispravka materijalno značajnih grešaka i
promena računovodstvenih politika u
prethodnoj godini-povećanje
Ispravka materijalno značajnih grešaka i
promena računovodstvenih politika u
prethodnoj godini-smanjenje
Korigovano početno stanje na dan
01.01.2010.godine
Stanje na dan 31.12.2010.godine
Ispravka materijalno značajnih grešaka i
promena računovodstvenih politika u tekućoj
godini-povećanje
Ispravka materijalno značajnih grešaka i
promena računovodstvenih politika u tekućoj
godini-smanjenje
Korigovano početno stanje na dan
01.01.2011.godine
Stanje na dan 31. 12. 2011.godine
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
-
Ukupno
kapital
724.423
5
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU
01. JANUAR – 31.DECEMBAR 2011. GODINE
Din. 000
2011.
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Prodaja i primljeni avansi
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Isplate dobavljačima i dati avansi
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi
Plaćene kamate
Porez na dobitak
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Prodaja akcija i udela(neto prilivi)
Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja,
opreme i bioloških sredstava
Ostali finansijski plasmani(neto prilivi)
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Kupovina akcija i udela (neto odlivi)
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja,
opreme i bioloških sredstava
Ostali finansijski plasmani(neto odlivi)
Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Otkup sopstvenih akcija i udela
Dugoročni i krat. krediti i ostale obaveze (neto odlivi)
333.972
326.434
132
7.406
(302.921)
(208.854)
(48.513)
(17.209)
2010.
(28.345)
148.137
146.096
88
1.953
(240.274)
(153.999)
(48.026)
(10.010)
(28.239)
31.051
-
(92.137)
-
25.594
23.516
2.078
-
-
-
25.594
-
(28.273)
482.993
46.038
436.955
(417.526)
(417.526)
(28.273)
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
(28.273)
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
333.972
SVEGA PRILIVI GOTOVINE
(331.194)
SVEGA ODLIVI GOTOVINE
2.778
NETO PRILIVI GOTOVINE
NETO (ODLIV) GOTOVINE
890
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
609
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE
(1.987)
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA
2.290
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
65.467
656.724
(657.800)
(1.076)
2.001
123
(158)
890
6
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
1. OPŠTI PODACI I DELATNOST
»POBEDA-HOLDING« AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU MAŠINA I
OPREME, PETROVARADIN, rešenjem BD.1542/2005 od 11.02.2005. godine
Agencije za privredne registre Beograd, upisano je u Registar privrednih
subjekata.
Rešenjem BD.1542-2/2006 od 07.07.2006. godine izvršena je ispravka gore
navedenog rešenja.
Matični broj društva je 08122849.
Sedište društva je u Petrovaradinu, ul.Rada Končara 1.
Društvu »POBEDA-HOLDING« AD je od strane Republike Srbije, Republičke
uprave javnih prihoda, dodeljen poreski identifikacioni broj (PIB) 100398153.
Osnovna delatnost-Holding poslovi.
Šifra delatnosti je 74150.
U toku 2011. godine Društvo je poslovalo preko tekućih računa sledećih banaka:
− Metals banke (račun broj: 335-00000000005842-89);
− Erste bank AD (račun broj: 340-000000002173-07);
− Metals banke (račun bolovanja broj: 335-00000000008036-06);
− Erste bank AD (račun FZP stambeno broj: 340-000000015501-84) i
deviznog računa kod Metals banke a.d. Novi Sad.
Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list
RS« br. 46/06) društvo je razvrstano u SREDNJE pravno lice.
Prosečan broj zaposlenih u toku 2011. godine iznosio je 68 radnika.
U konsolidovane finansijske izveštaje uključena su sledeća društva:
»Pobeda Holding« AD-matično društvo, matični broj:08122849, PIB 100398153
i
»Pobeda-Metalac« AD zavisno društvo, matični broj:08250251, PIB 100398170
»Pobeda-Zara« AD zavisno društvo, matični broj:08566356, PIB 100398207
»Pobeda-Industrijske Armature« doo, matični broj:08686335, PIB 100806393
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
7
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
a) RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
Privredno društvo "POBEDA-HOLDING" AD, Petrovaradin vodi računovodstvene
evidencije i sastavlja propisane konsolidovane finansijske izveštaje u skladu sa
Zakonom o računovodstvu i reviziji (»Sl. glasnik RS«, br.46/2006 i 111/2009)
koji zahteva da se konsolidovani finansijski izveštaji sastavljaju u skladu sa
Medjunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI).
Pored MSFI, kod sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja korišćeni su i
nacionalni propisi iz oblasti računovodstva.
Konsolidovani finansijski izveštaji su prikazani u formi koja je propisana
Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva,
zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sl.glasnik RS", br. 114/2006).
Uporedne podatke čine korigovani konsolidovani finansijski izveštaji koje je
sačinila grupa društava sa stanjem na dan 31.decembra 2010. godine.
Konsolidovani finansijski izveštaji su sastavljeni prema načelu stalnosti
poslovanja, što pretpostavlja da ekonomsko stanje u okruženju neće dovesti u
pitanje nastavak poslovanja privrednog društva "POBEDA-HOLDING" AD,
Petrovaradin i njegovih zavisnih društava u doglednoj budućnosti.
Konsolidovani finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara (RSD).Dinar
predstavlja zvaničnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji. Vrednost dinara je na
dan 31.12.2011. godine iznosila, po srednjem kursu:
• 1 EUR = 104,6409
• 1 USD = 80,8662
Reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2010. godinu izvršilo je Privredno
društvo za reviziju i računovodstvene usluge “Srbo-Audit” D.O.O., Beograd i
izrazilo pozitivno mišljenje.
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
8
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
3.
a)
OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
POSLOVNI PRIHODI
Poslovni prihodi se iskazuju u iznosu fakturisane realizacije koja je ostvarena do
kraja obračunskog perioda, nezavisno od momenta naplate, umanjenoj za date
popuste, povraćaje i porez na dodatu vrednost.
Prihodi od prodaje usluga priznaju se prema stepenu dovršenosti posla na dan
bilansiranja.
b)
POSLOVNI RASHODI
Poslovni rashodi iskazuju se u okviru rashoda obračunskog perioda ukoliko se
odnose na taj obračunski period, u skladu sa načelom nastanka događaja, bez
obzira na vreme njihovog plaćanja.
c)
FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
Finansijske prihode i rashode sačinjavaju prihodi i rashodi od obračunatih kamata,
pozitivne i negativne kursne razlike koje su obračunate do datuma bilansa stanja
po svim osnovama,
efekti valutne klauzule i ostali finansijski rashodi.
d) INVESTICIONO I TEKUĆE ODRŽAVANJE SREDSTAVA RADA
Troškovi investicionog i tekućeg održavanja osnovnih sredstava se pokrivaju iz
ukupnog prihoda perioda u kome su nastali.
e)
NEMATERIJALNA ULAGANJA, NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
Sve nabavke opreme u toku 2011. godine iskazane su po nabavnoj vrednosti koju
čini fakturna vrednost nabavljenih sredstava uvećana za sve troškove nastale do
njihovog stavljanja u upotrebu, koji se priznaju u skladu sa MRS 16 - Nekretnine,
postrojenja i oprema.
U poziciju osnovnih sredstava uključena su sva sredstva čiji je vek korišćenja duži
od jedne godine, bez obzira na njihovu vrednost.
f)
AMORTIZACIJA
Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme
vrši se primenom
godišnjih stopa amortizacije utvrđenih propisima odnosno prema usvojenim
računovodstvenim politikama. Osnovicu za obračun amortizacije
osnovnih
sredstava čini nabavna vrednost, primenom stopa koje su utvrđene na bazi
procenjenog veka korišćenja.
Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme počinje narednog meseca
od meseca u kome se sredstva stavljaju u upotrebu.
Amortizacija alata, inventara , ambalaže i predmeta čiji je vek upotrebe duži od
jedne godine obračunava se proporcionalnim metodom , tokom procenjenog
korisnog veka upotrebe, koji ne može biti duži od 5 godina.
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
9
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
g)
ZALIHE
Zalihe robe mere se po nabavnoj vrednosti. Obračun izlaza zaliha robe, vrši se po
metodi prosečne ponderisane cene. Ako se zalihe robe vode po prodajnim
cenama, obračun razlike u ceni vrši se tako da vrednost izlaza robe i vrednost
robe na zalihama bude iskazan po metodi prosečne ponderisane cene.
Zalihe materijala, rezervnih delova iskazuju se po prosečnim cenama. Alat i
inventar, čiji je vek trajanja do godinu dana, u celini se otpisuju u momentu
davanja u upotrebu.
Zalihe gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje priznaju se po neto prodajnoj
vrednosti.
h)
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Dugoročni finansijski plasmani su iskazani u vrednosti prvobitno izvršenih
ulaganja usklađeni za promene vrednosti na tržištu.
i)
ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA OD KUPACA
Ispravku vrednosti potraživanja Društvo ne vrši.
j)
PRERACUNAVANJE STRANIH SREDSTAVA PLACANJA
I RACUNOVODSTVENI TRETMAN KURSNIH RAZLIKA
Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunate
su u dinare po prodajnom i srednjem kursu utvrdjenom na medjubankarskom
tržistu deviza, koji je važio na taj dan.
Neto pozitivne i negativne kursne razlike nastale prilikom poslovnih transakcija u
stranoj valuti
knjižene su u korist ili na teret bilansa uspeha, kao dobici ili gubici po osnovu
kursnih razlika.
k)
KAPITAL
Kapital je preostali interes u sredstvima društava " POBEDA-HOLDING" AD, nakon
odbitka svih njegovih obaveza. Kapital se ne procenjuje i ne meri posebno, već
visina kapitala u poslovnim knjigama zavisi od toga kako su priznate i izmerene
imovina i obaveze.
Kapital je iskazan kao:
o osnovni i ostali kapital;
o revalorizacione rezerve;
o nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti;
o neraspoređeni dobitak;
o gubitak.
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
10
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
M) PRIMANJA ZAPOSLENIH
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društva su obavezna
da uplaćuju doprinose raznim državnim fondovima za socijalnu zaštitu.Ove
obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih i na teret poslodavca u iznosima
koji se obračunavaju primenom posebnih zakonom propisanih stopa.Društva
imaju zakonsku obavezu da izvrše obustavu obračunatih doprinosa iz bruto
zarada zaposlenih i da za njihov račun izvrše prenos obustavljenih sredstava u
korist odgovarajućih državnih fondova.Doprinosi na teret zaposlenih i na teret
poslodavca knjiže se na teret rashoda perioda na koji se odnose.
Priloženi konsolidovani finansijski izveštaji ne uključuju rezervisanja za beneficije
zaposlenih po osnovu otpremnina za odlazak u penziju i jubilarnih nagrada nakon
ispunjenih uslova i odgovarajuća obelodanjivanja u skladu sa zahtevima MRS
19 »Primanja zaposlenih».
Dugoročna rezervisanja po osnovu beneficija, kao što su otpremnine prilikom
odlaska u penziju, jubilarne nagrade i druge obaveze prema zaposlenima,koje se
isplaćuju u skladu sa pravima stečenim u toku trajanja i nakon prestanka
zaposlenja, u skladu sa MRS 19-«Primanja zaposlenih» nisu evidentirana iz
razloga što pravilno utvrđivanje iznosa rezervisanja nije jednostavno jer zahteva
poznavanje aktuarske tehnike i nije materijalno značajno za poslovanje Društva.
Troškovi pribavljanja ove informacije daleko prevazilaze koristi od same
informacije, što predstavlja ograničenje u smislu ravnoteže između koristi i
troškova naznačeno u Okviru za pripremu i prezentaciju finansijskih izveštaja
Iz napred navedenih razloga došlo je do odstupanja od primene MRS 19 prilikom
sačinjavanja finansijskih izveštaja za 2011. godinu.
4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM
4.1. Faktori finansijskog rizika
Poslovanje grupe društava ”POBEDA-HOLDING” AD, Petrovaradin je izloženo
različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik, rizik likvidnosti i kamatni rizik
gotovinskog toka. Upravljanje rizicima u grupi društava ”POBEDA-HOLDING” AD,
Petrovaradin, je usmereno na nastojanje da se u situaciji nepredvidivosti
finansijskih tržišta, potencijalni negativni uticaji na finansijsko poslovanje Društva
svedu na minimum.
Upravljanje rizicima obavlja Rukovodstvo u sklopu politika i identifikuje i
procenjuje finansijske rizike i definiše načine zaštite od rizika.
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
11
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
• Tržišni rizik
•
Rizik promene kursa stranih valuta
Rizik od promene kursa stranih valuta nastaje kada su buduće trgovinske
transakcije i priznata sredstva i obaveze iskazane u valuti koja nije funkcionalna
valuta Društava. Društva su izložena riziku promena kursa stranih valuta koji
proističe iz poslovanja sa različitim valutama, u prvom redu sa EUR. Rizik
proističe iz budućih trgovinskih transakcija, priznatih sredstava i obaveza.
Rukovodstvo Društava je ustanovilo politiku za upravljanje rizikom od promena
kursa stranih valuta u odnosu na njegovu funkcionalnu valutu. Društva imaju
obavezu da svoju ukupnu izloženost riziku od promena kursa stranih valuta
zaštite preko Službe finansija.
•
Rizik promena cena
Društva iz grupe ”POBEDA-HOLDING” AD, Petrovaradin su izložena riziku
promena cena svojih usluga.
Društva iz grupe ”POBEDA-HOLDING” AD, Petrovaradin, su izložena tržišnom
riziku u pogledu finansijskih instrumenta jer drže hartije od vrednosti namenjene
prodaji.
•
Gotovinski tok i rizik od promena fer vrednosti kamatne stope
Obzirom da grupa društava ”POBEDA-HOLDING” AD, Petrovaradin, nema
značajniju kamatonosnu imovinu, prihodi Društava i novčani tokovi u velikoj meri
su nezavisni od promena tržišnih kamatnih stopa.
•
Rizik likvidnosti
Oprezno upravljanje rizikom likvidnosti podrazumeva održavanje dovoljnog iznosa
gotovine kao i obezbeđenje adekvatnih izvora finansiranja preko pozajmica.
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
12
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
5. POREZI
A)
POREZ NA DOBITAK
Porez na dobitak utvrđuje se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit.Društva
samostalno utvrđuju porez na dobitak za tekuću godinu, osim u izuzetnim
slučajevima kada poresku obavezu i mesečnu akontaciju utvrđuje poreski organ.
Stopa poreza na dobitak za 2011. godinu je 10% i plaća se na oporezivi dobitak
iskazan u poreskom bilansu.Osnovica poreza na dobitak iskazana u poreskom
bilansu uključuje dobitak iskazan u bilansu uspeha korigovan u skladu sa
Zakonom o porezu na dobit Republike Srbije.Ove korekcije uključuju uglavnom
korekcije za rashode koji ne umanjuju poresku osnovicu i povećanje za kapitalne
dobitke.
Zakon o porezu na dobit ne dozvoljava da se poreski gubici tekućeg perioda
koriste kao povraćaj plaćenih poreza u određenom periodu.Međutim, gubitak
tekuće godine može se preneti na račun dobitka utvrđenog godišnjim poreskim
bilansom u budućim periodima ali ne duže od 5 godina.
Obračunati porez se može umanjiti za 20% izvršenih investicionih ulaganja, a
najviše do 50% obračunatog poreza na dobitak za tu godinu, kao i po osnovu
zapošljavanja novih radnika za iznos jednak iznosu koji čini 100% bruto zarade,
odnosno plata isplaćenih tim zaposlenima uvećanih za pripadajuće javne prihode
plaćene na teret poslovanja.
Poresko konsolidovanje nije prijavljeno. Svako pravno lice pravi poseban Poreski
bilans.
B) POREZ NA DODATU VREDNOST
Porez na dodatu vrednost je po svom ekonomskom učinku porez na opštu
potrošnju.To je poseban oblik poreza koji se plaća u svim fazama proizvodnog i
prometnog ciklusa tako što se u svakoj fazi oporezuje samo iznos dodate
vrednosti koja je ostvarena u svakoj fazi proizvodno-prometnog ciklusa.
Obaveze za porez na dodatu vrednost obuhvataju obaveze nastale po osnovu
obračunatog poreza na dodatu vrednost i to po osnovu obaveza za porez na
dodatu vrednost po izdatim fakturama, primljenim avansima, po osnovu
sopstvene potrošnje i po drugim obavezama, po opštoj stopi (18%) i po posebnoj
stopi (8%), i obaveze po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i
prethodnog poreza.
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
13
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
BILANS STANJA
6. NEMATERIJALNA ULAGANJA, NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
Bruto promene na nekretninama, postrojenjima i opremi u 2011. godini date su u
pregledu:
Nemat
ulag.
Zemljište
Građevin.
objekti
Postroj.i
oprema
Investic
nekret.
Nek.,
postr. i
opr.u
pripremi
149
-
67.711
-
576.076
-
149
67.711
421
Ukupno
430.768
-
482.769
-
10.887
-
1.568.360
-
576.076
430.768
482.769
10.887
1.568.360
-
-
4.620
-
-
5.041
-
-
-
-
15.123
-
15.123
-
-
-
(20.206)
-
-
(20.206)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
570
67.711
576.076
415.182
497.892
10.887
1.568.318
(117)
-
-
(382.679)
-
(375.711)
-
-
-
(758.507)
-
(117)
-
(382.679)
(375.711)
-
-
(758.507)
-
(12.045)
-
(8.506)
20.187
-
-
20.580
20.187
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(146)
-
(394.724)
(364.030)
-
-
(758.900)
424
32
67.711
67.711
181.352
193.397
51.152
55.057
497.892
482.769
10.887
10.887
809.418
809.853
NABAVNA VREDNOST
Početno stanje 01.januar
Ispravka greške iz prethodnog perioda i
efekat promene rač. Politike
Korigovano početno stanje na dan
01.januara
Povećanja u toku godine-nove nabavke
Povećanja u toku godine po osnovu
Revalorizacije-procene fer vrednosti
Smanjenja u toku godine po osnovu
otuđenja i rashodovanja,
Prenos na investicione nekret.
Smanjenja po osnovu reklasifikacije
na stalna sredstva namenjena prodaji
u skladu sa MSFI 5
Smanjenja po osnovu umanjenja
vrednosti u skladu sa MRS 36
Ostale promene u toku godine
Krajnje stanje-31.decembar
ISPRAVKA VREDNOSTI
Početno stanje-01.januar
Ispravka greške iz prethodnog
perioda i efekat promene rač.politike
Korigovano početno stanje na dan
01.januara
Amortizacija tekuće godine
Ispravka vrednosti sadržana u
otuđenim i rashodovanim sredstvima
Smanjenja po osnovu reklasifikacije
na stalna sredstva namenjena prodaji
u skladu sa MSFI 5
Promena po osnovu revalorizacijeprocene fer vrednosti
Ostale promene u toku godine
Stanje na kraju perioda31.decembar
NEOTPISANA(SADAŠNJA)
VREDNOST
31.decembar tekuće godine
31.decembar prethodne god.
(29)
-
-
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
14
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
6. NEMATERIJALNA ULAGANJA, NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
(nastavak)
Ukupna amortizacija za period 01.01. do 31.12.2011. godine iskazana je u iznosu
od 20.580 hiljada dinara. Kod obračuna amortizacije korišćen je proporcionalni
metod. (Napomena 3/f ovog Izveštaja).
Poreska amortizacija obračunata je u skladu sa Pravilnikom o načinu
razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za
poreske svrhe (“Sl. glasnik RS”, br. 116/04).
Za investicione nekretnine utvrđena je nova procenjena vrednost u iznosu od
497.891.700,00 dinara.Procenu je izvršila Agencija za veštačenje »Piramida
Projekt« Novi Sad.
Efekat izvršene procene, u iznosu od 15.123 hiljade dinara, evidentiran je na
prihodima.
Vrednost opreme povećana je kod »Pobeda-Holding« AD. Vrednost opreme
povećana je u iznosu od 4.620 hiljada dinara po osnovu novih nabavki i to:
Profilirka; tip mašine MPL 1250; broj mašine 00001
7. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Dugoročni finansijski plasmani odnose se na Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica
i banaka i Ostale dugoročne finansijske plasmane, a struktura učešća je sledeća:
« Pobeda
Holding »
Ad
Ušešće u kapitalu
drugih pr. lica
“Metals banka”ad
Novi Sad
“Jumbesbanka”
Beograd
“Metalprogres”
Zrenjanin
Hartije od vred. koje
se drže do dospeća
Ispr. vred. hart.koje
se drže do dospeća
Ukupno:
Ostali
dugoročni plasmani
Ukupno :
« Pobeda
Metalac »
Ad
Din. 000
Konsolido
« Pobeda
vano
Ind.
Armature »
Doo
« Pobeda
Zara »
Ad
967
-
-
-
967
175
-
-
-
175
36
-
-
-
36
-
4.082
-
-
4.082
-
(3.931)
-
-
(3.931)
1.178
4.763
151
141
-
-
1.329
4.904
5.941
292
-
-
6.233
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
15
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
7. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (nastavak)
Ostali dugoročni finansijski plasmani, iskazani u iznosu od 4.904 hiljada dinara
odnose se na stambene kredite, date radnicima, i ostala potraživanja za
stambene potrebe.
Prilikom sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja isključeno je iz
konsolidacije učešće matičnog društva u zavisnim društvima u iznosu od 53.519
hiljada dinara i to kod:
Ispravka
vrednosti
48.467
5.052
53.519
Učešće u kapitalu zavisnih prav.
Lica
“Pobeda-Metalac”
“Pobeda-Zara”
Ukupno:
8. ZALIHE
Vrednosti zaliha na dan izrade bilansa, čine:
Zalihe materijala
Zalihe nedovršene pr.
Zalihe gotovih proizvoda
Roba
Roba kod drugih pravnih lica
Dati avansi
Ukupno :
« Pobeda
Holding »
Ad
« Pobeda
Metalac »
Ad
« Pobeda
Zara »
Ad
2.304
5.033
208
7.545
12.836
76.138
17.903
2.972
1.345
111.194
971
184
508
857
54
2.574
Din. 000
« Pobeda Konsolido
Ind.
vano
Armature
»
Doo
348
16.459
136
76.458
429
18.840
5.890
2.972
1.607
913
122.226
8.1. Potraživanja za date avanse
Prilikom konsolidacije isključeni su dati avansi koje je društvo »Pobeda Metalac«
ad uplatilo društvu »Pobeda-Ind.Armature« ad, Petrovaradin, u iznosu od 38
hiljada dinara.
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
16
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
9.STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI
Stalna sredstva namenjena prodaji iskazana su u iznosu od 2.654 hiljada
dinara.Odnose se na
građevinske objekte namenjene prodaji.
»Grad inženjering« doo, Novi Sad (prodavac) i »Pobeda-Metalac« ad Petrovaradin
(kupac), dana 15.10.2009. godine zaključili su Aneks broj 01-10/09 Ugovoru o
kupoprodaji nepokretnosti broj Ov 1 56227/2004 od 24.12.2004., kod opštinskog
suda u Novom Sadu.
Aneksom je saglasno promenjen član I.Ugovora, tako da glasi:
Ugovorne strane čine nespornom činjenicu da je prodavac investitor i vlasnik
nepokretnosti-stana broj 26, etažirane površine 41,46m kvadratnih, na trećem
spratu, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje broj 8, na adresi Novi Sad,
ulica Cankareva, broj 21, sagrađenoj na parceli 5923/1, na osnovu upisa u listu
nepokretnosti broj 7499, KO Novi Sad I, po Rešenju broj 952-02-3941/2006-C od
21.06.2006. godine, Službe za katastar nepokretnosti Novi Sad i po Rešenju
broj:V-351-968/06 od 19.04.2006., pravosnažno 15.05.2006.,Gradske uprave za
urbanizam i stambene poslove Grada Novog Sada (potvrđen Nacrt posebnih
delova zgrade za stambeni objekat u ulici Cankareva, broj 21., u Novom Sadu,
sagrađen na parceli 5923/1, KO Novi Sad I) i po Rešenju broj:I-3-351-5145/04
od 06.02.2006., pravosnažno 08.02.2006., Gradske uprave za urbanizam i
stambene poslove Grada Novog Sada (izdata Upotrebna dozvola za napred
opisanu nekretninu na navedenoj adresi), umesto prvobitno ugovorene
projektovane površine 43,41m kvadratni za stan pod oznakom S-6, sa istim
ostalim obeležjima, prema Odobrenju za izgradnju broj I.3-351-2167/04 od
24.06.2004.
Prodavac je prodao Kupcu u celosti i bez tereta nepokretnost-stan broj 26, u
funcionalnom stanju, prazan, slobodan od lica i stvari.
Ugovorena kupoprodajna cena je 800,00EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po m
kvadratnom, po kursu 1 EUR-74,00RSD što ukupno iznosi 33.168,00EUR ili u
dinarskoj protivvrednosti 2.454.432,00RSD.
Za kupljeni stan doneta je Odluka o prodaji.Saglasno donetoj Odluci predmetni
stan je evidentiran na grupi računa 14-Stalna sredstva namenjena prodaji.
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
17
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
10. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA
Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina, sa stanjem na dan 31.12.2011.
godine, iskazani su u iznosu od 39.119 hiljada dinara a čine ih:
« Pobeda
Holding »
Ad
Potraživanja od
kupaca u zemlji
Potraživanja od
izvoznika
Potraživanja od
zaposlenih
Ostala potraživanja
Potraživanja za više
plaćen porez na
dobitak
Gotovinski ekvivalenti
i gotovina
Porez na dodatu
vrednost i avr
Ukupno :
« Pobeda
Metalac »
Ad
« Pobeda
Zara »
Ad
Din. 000
« Pobeda
Konsolido
Ind.
Vano
Armature »
Doo
604
24.427
17.574
3.197
359
-
118
-
-
118
27
61
12
-
100
2.666
5
2
-
321
20
-
2.668
346
656
336
1.278
20
2.290
11.336
410
117
-
11.863
32.264
4.445
1.786
624
39.119
10.1. Potraživanja od kupaca
« Pobeda
Holding »
Ad
Potraživanja od
kupaca u zemlji
Ukupno:
« Pobeda
Metalac »
Ad
« Pobeda
Zara »
Ad
17.574
3.197
359
17.574
3.197
359
Din. 000
« Pobeda
Konsolido
Ind.
Vano
Armature »
Doo
604
24.427
604
24.427
Prilikom konsolidacije isključena su potraživanja između matičnog i zavisnih
pravnih lica, u iznosu od 45.138 hiljada dinara, i to:
„Pobeda-Holding“ AD
„Pobeda-Metalac“ AD
„Pobeda Industrijske Armature“
„Pobeda Zara“ AD
Ukupno:
36.609
7.110
1.366
53
45.138
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
18
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
10.2.Potraživanja za kamatu
Prilikom konsolidacije isključena su potraživanja za kamatu iskazana u iznosu od
19.706 hiljada dinara koja se odnose na potraživanja »Pobeda Holding« AD od
zavisnih pravnih lica i to:«Pobeda Metalac« AD u iznosu od 8.351 hiljada dinara i
»Pobeda Industrijske Armature« d.o.o. u iznosu od 11.145 hiljada dinara, i
potraživanje društva »Pobeda Zara« AD od matičnog društva u iznosu od 210
hiljada dinara.
10.3.Potraživanja iz specifičnih poslova
Prilikom konsolidacije isključena su potraživanja iz specifičnih poslova, iskazana u
iznosu od 17 hiljada dinara, a čine ih potraživanja po osnovu uvoza za tuđi
račun.
10.4.KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Prilikom konsolidacije isključena su potraživanja po osnovu
finansijskih plasmana u iznosu od 101.288 hiljada dinara i to :
„Pobeda-Holding“ AD
„Pobeda-Metalac“ AD
Ukupno:
kratkoročnih
100.095
1.193
101.288
10.5. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Gotovinske ekvivalente i gotovinu čine:
« Pobeda
Holding »
Ad
Tekući račun – dinarski
Izdvojena
novčana
sfredstva i akreditivi
Devizni račun
Ukupno:
« Pobeda
Metalac »
Ad
« Pobeda
Zara »
Ad
141
4
29
-
80
-
511
656
307
336
1.198
1.278
Din. 000
Konsolido
« Pobeda
vano
Ind.
Armature »
Doo
20
270
4
20
Sredstva na računima su potvrđena popisima, izvodima tekućih računa poslovnih
banaka i blagajničkim dnevnicima.
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
19
2.016
2.290
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
10.6. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja iskazana su u iznosu
od 11.863 hiljade dinara.
« Pobeda
Holding »
Ad
PDV
Razgraničeni PDV
AVR
Ukupno:
369
288
10.679
11.336
« Pobeda
Metalac »
Ad
« Pobeda
Zara »
Ad
203
157
50
117
410
117
Din. 000
Konsolido
« Pobeda
vano
Ind.
Armature »
Doo
572
445
10.846
11.863
Aktivna vremenska razgraničenja iskazana u iznosu od 10.679 hiljada dinara
evidentirana su, kod »Pobeda-Holding« AD Petrovaradin, uglavnom, na osnovu
Izvršnog rešenja Opštinskog suda u Novom Sadu posl.broj P.753/2001 od
20.09.2002. godine i dopunskog rešenja istog suda broj P 753/2001 od
20.01.2003. godine.
Navedenim rešenjima sud je obavezao dužnika »Pobeda-Holding« ad iz
Petrovaradina da poveriocima Gregurić Ivanu i Krum Darinki iz Petrovaradina
isplati iznos u jednakim tromesečnim ratama u roku od 10 godina, u 40 jednakih
rata, što po ratama iznosi 403.515,00 dinara sa kamatom u visini rasta cena na
malo prema poslednjim objavljenim podacima republičkog organa nadležnog za
poslove statistike i to po dospelosti svake rate počev od 20.09.2002. godine pa
do konačne isplate kao i troškova izvršnog postupka po odmerenju suda, na ime
naknade za preuzeto zemljište upisano u zkl ul.br.13 k.o. Petrovaradin, parcele
broj 1519,1520,1521,1528, 1539 i 1540, ukupne površine 03 ha 05 ari i 00m
kvadratnih, suvlasništvo u jednakim delovima, u ukupnom iznosu od
16.140.600,00 dinara.
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
20
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
11. KAPITAL
Promene na kapitalu date su u pregledu koji sledi:
Din. 000
Stanje na dan
01.01.2010.godine
Ispravka materijalno
značajnih grešaka i
promena
računovodstvenih
politika u prethodnoj
godini-povećanje
Ispravka materijalno
značajnih grešaka i
promena
računovodstvenih
politika u prethodnoj
godini-smanjenje
Korigovano početno
stanje na dan
01.01.2010.godine
Ukupna povećanja u
prethodnoj godini
Ukupna smanjenja u
prethodnoj godini
Stanje na dan
31.12.2010.godine
Ispravka materijalno
značajnih grešaka i
promena
računovodstvenih
politika u tekućoj
godini-povećanje
Ispravka materijalno
značajnih grešaka i
promena
računovodstvenih
politika u tekućoj
godini-smanjenje
Korigovano početno
stanje na dan
01.01.2011.godine
Ukupna povećanja u
tekućoj godini
Ukupna smanjenja u
tekućoj godini
Stanje na dan
31. 12.
2011.godine
Osnovni
kapital
Ostali
kapital
Emisio
na
premij
a
Revalor.
Rezerve
Nereal.
gubici po
osn.hov
Neras.
dobitak
Gubitak
207.724
16.317
-
875.239
(6.747)
10.256
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Otkuplje
ne
sopstv.
Akcije
Ukupno
kapital
(362.801)
(11.874)
728.114
-
-
-
-
-
-
-
-
-
875.239
(6.747)
10.256
(362.801)
(11.874)
728.114
(21.012)
207.724
16.317
-
-
11.642
-
(3.803)
1.719
(30.570)
-
-
-
-
(42.455)
502
(866)
48.266
11.874
17.321
207.724
16.317
11.642
832.784
(10.048)
11.109
(345.105)
-
724.423
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
207.724
16.317
11.642
832.784
(10.048)
11.109
(345.105)
-
724.423
-
-
-
-
(1.878)
4.771
(2.878)
-
15
(14)
-
-
-
-
-
-
(14)
16.303
11.642
832.784
(11.926)
15.880
(347.983)
-
724.424
207.724
-
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
21
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
11.1. Osnovni kapital
Prilikom konsolidacije isključen je iznos od 7.041 hiljade dinara, iz kapitala, koji
se konsoliduje.
Manjinski interes zavisnih društava čini iznos od 5.086 hiljada dinara.
Iznos od 46.477 hiljade dinara predstavlja goodwill.
Osnovni kapital na dan 31.12.2011. godine iskazan je u iznosu od 207.724 hiljade
dinara i predstavlja trajne izvore sredstava za poslovanje grupe društava
»POBEDA-HOLDING« AD, Petrovaradin.
Akcionari matičnog društva, »Pobeda-Holding« AD, su:
31.12.2011.
% učešća
Broj akcija
Qimundus-invest&finance
86.624
1.715.181
corp
Akcionarski fond RS
0,240
4.768
NLB banka
0,043
847
Hypo Alpe Adria Bank
0,003
50
Tezoro Brtoker
0,576
11.400
Fizička lica
12.514
247.789
Ukupno:
100,00
1.980.035
31.12.2010.
% učešća
Broj akcija
85,822
1.699.300
0,171
0,043
0,003
0,576
13,385
100,00
3.400
847
50
11.400
265.038
1.980.035
U evidenciji Centralnog registra-depo i kliring hartija od vrednosti registrovano je
ukupno 1.980.035 akcije, po strukturi vlasništva.Akcije su obične.
Nominalna vrednost jedne akcije iznosi 100,00 RSD.
Akcionari zavisnog društva, « Pobeda-Metalac » AD, su:
% učešća
Broj
akcija
« Pobeda-Holding » ad
57,28
124.806
« Metals banka » ad Novi Sad
2,74
5.973
Akcijski fond
0,43
928
Manjinski akcionari
39,55
86.175
100,00
217.882
U evidenciji Centralnog registra-depo i kliring hartija od vrednosti registrovano je
ukupno 217.882 akcije, po strukturi vlasništva.Nominalna vrednost jedne akcije
iznosi 100,00 dinara.
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
22
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
11.1. Osnovni kapital (nastavak)
Akcionari zavisnog društva, « Pobeda-Zara », AD, su:
% učešća
« Pobeda-Holding » ad
Manjinski akcionari
Centar za aut. i mehan.
69,48
30,30
0,22
100,00
Broj
akcija
9.409
4.104
30
13.543
31.12.2011.
U 000 din.
9.409
4.104
30
13.543
31.12.2010.
U 000 din.
9.409
4.104
3
13.543
Osnovni kapital društva « Pobeda-Holding » AD Perovaradin čini nekretnina
izgrađena na parceli br.496/15, površine 5a 75m2, upisana u zknj.ul.br.12 KO
Petrovaradin, u ulici Rade Končara br.1 u Petrovaradinu.Stvari, prava i novac
evidentirani u knjigovodstvu i zakonskoj dokumentaciji
o proceni kapitala
društva.
Nominalna vrednost jedne akcije iznosi 100,00 dinara.
Akcije su upisane u Centralni registar hartija od vrednosti u skladu sa zakonom
kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti.
Osnivač društva, « Pobeda-Industrijske Armature » doo, je:
« Pobeda Holding » AD, izvorni i sadašnji
»Pobeda-Metalac« AD za mašinsku obradu Petrovaradin; oa »Pobeda Armature«
ad u stečaju od 27.06.2006. godine.
Upisani kapital
Novčani 1.877,76EUR
Uplaćen 938,88 EUR, 23.04.1999 godine
Promena osnivača registrovana je Rešenjem Agencije za privredne registre
BD.82925/2007 od 03.08.2007. godine.
11.2.Revalorizacione rezerve
Revalorizacione rezerve iskazane su u iznosu od 832.784 hiljada dinara.
Revalorizacione rezerve iskazane su po osnovu usklađivanja vrednosti osnovnog
kapitala u poslovnim knjigama i evidenciji Centralnog registra hartija od
vrednosti.
11.3. Nerealizovani gubici
Na osnovu izmena MRS 39 i MSFI 7 (paragrafi 50 i 103-MRS 39 i paragrafa 12 i
44-MSFI 7) izvršena je reklasifikacija kratkoročnih finansijskih plasmana, račun
236-HOV kojima se trguje na Dugoročne finansijske plasmane, račun 032-HOV
raspoložive za prodaju, sa stanjem na dan 01.07.2008.godine.Efekti, nakon
izvršene reklasifikacije, su iskazani kao nerealizovani gubici, u odnosu na tržišnu
vrednost akcija raspoloživih za prodaju, sa stanjem na dan 31.12.2011. godine.
Nerealizovani gubici iskazani su kod društva »Podbeda-Holding« AD i »Pobeda
Metalac« AD Petrovaradin.
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
23
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
11.4. Dobitak
Društvo »POBEDA-HOLDING«AD, Petrovaradin i ostala zavisna društva su, na dan
31.12.2011. godine, iskazala dobitak u iznosu od 15.880 hiljada dinara.
Od ukupno iskazanog iznosa dobitka na dobitak tekuće godine.
11.5.Gubitak
Društvo »POBEDA-HOLDING«AD, Petrovaradin i ostala zavisna društva su, na dan
31.12.2011. godine iskazala gubitak u iznosu od 347.983 hiljade dinara.Od
ukupno iskazanog iznosa gubitka na gubitak tekuće godine odnosi se 2.878
hiljada dinara.
12.DUGOROČNA REZERVISANJA
Dugoročna rezervisanja, sa stanjem na dan 31.12.2011. godine, iskazana su kod
zavisnog društva »Pobeda Metalac« AD Petrovaradin u iznosu od 2.262 hiljade
dinara.
Odnose se na ostala dugoročna rezervisanja po osnovu sudskih sporova, sa
bivšim radnicima.
13.DUGOROČNE OBAVEZE
Dugoročne obaveze iskazane su u iznosu od 6.123 hiljade dinara a čine ih Ostale
dugoročne obaveze:
13.1. Ostale dugoročne obaveze
Ostale
dugoroč.obaveze
Ukupno:
« Pobeda
Holding »
Ad
« Pobeda
Metalac »
Ad
« Pobeda
Zara »
Ad
6.123
-
-
6.123
-
-
Din. 000
« Pobeda
Konsolido
Ind.
Vano
Armature »
Doo
6.123
-
6.123
Ostale dugoročne obaveze iskazane u iznosu od 6.123 hiljade dinara odnose se na
obaveze prema Gregurić Ivanu, po sudskom rešenju.
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
24
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
14. KRATKOROČNE OBAVEZE
Kratkoročne obaveze, iskazane u iznosu od 285.751 hiljade dinara, čine:
Kratkoročne finansijske
obaveze
Obaveze iz poslovanja
Ostale kratkor. obav.
Obav po osn. poreza na
dod.vrednost i ostalih
javnih prihoda i pvr
Ukupno:
Din. 000
« Pobeda
Konsolido
Ind.
Vano
Armature »
Doo
249.623
« Pobeda
Holding »
Ad
« Pobeda
Metalac »
Ad
« Pobeda
Zara »
Ad
249.623
-
-
12.140
14.839
295
3.507
2.160
326
573
414
21
1.484
29
340
17.704
17.442
982
276.897
5.993
1.008
1.853
285.751
14.1. Kratkoročne finansijske obaveze
Kratkoročne finansijske obaveze iskazane u iznosu od 249.623 hiljade dinara
odnose se na:
« Pobeda
« Pobeda
« Pobeda
« Pobeda
Holding » Metalac »
Zara »
Ind.
Ad
Ad
Ad
Armature »
Doo
Zajmovi
245.540
Ostale krat.fin.obaveze
4.083
Ukupno:
249.623
14.1.1. Zajmovi
zajmodavac
Elan ad, Izbište
MK Invest,Novi Sad
Sunoko doo,Novi Sad
Ukupno:
U 000 din.
iznos
181.552
2.093
61.895
245.540
14.1.2.Ostale kratkoročne finansijske obaveze
Ostale kratkoročne finansijske obaveze, iskazane u iznosu od 4.083 hiljade dinara
odnose se na deo dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine.
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
25
Konsolido
Vano
245.540
4.083
249.623
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
14.1.1. Kratkoročne finansijske obaveze (nastavak)
Prilikom konsolidacije isključene su ostale kratkoročne finansijske obaveze između
zavisnih pravnih lica, u iznosu od 145.662 hiljade dinara, i to:
„Pobeda-Metalac“ AD
„Pobeda Industrijske Armature“AD
„Pobeda-Zara“ AD
Ukupno:
69.712
29.505
2.071
101.288
14.2. Obaveze iz poslovanja
Obaveze iz poslovanja, sa stanjem na dan 31.12.2011. godine, iskazane su u
iznosu od 17.704 hiljade a čine ih:
« Pobeda
Holding »
Ad
obaveze za primljene
avanse
obaveze prema
dobavljačima u zemlji
obaveze prema
dobavljačima u
inostranstvu
Ukupno:
« Pobeda
Metalac »
Ad
« Pobeda
Zara »
Ad
Din.000
« Pobeda
Konsolido
Ind.
Vano
Armature »
Doo
9.077
8.693
194
190
3.434
109
-
1.417
4.960
13
3.204
383
67
3.667
12.140
3.507
573
1.484
17.704
14.2.1. Obaveze za primljene avanse
Prilikom konsolidacije isključeni su primljeni avansi između matičnog i zavisnih
pravnih lica, u iznosu od 38 hiljada dinara.
14.2.2. Obaveze prema dobavljačima
« Pobeda
Metalac »
Ad
« Pobeda
Zara »
Ad
3.434
109
-
13
3.204
383
67
3.667
3.447
3.313
383
1.484
8.627
« Pobeda
Holding »
Ad
obaveze prema
dobavljačima u zemlji
obaveze prema
dobavljačima u
inostranstvu
Ukupno :
Din.000
« Pobeda
Konsolido
Ind.
Vano
Armature »
Doo
1.417
4.960
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
26
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
14.2.2. Obaveze prema dobavljačima (nastavak)
Prilikom konsolidacije isključene su obaveze između matičnog i zavisnih pravnih
lica, u iznosu od 45.138 hiljada dinara, i to:
„Pobeda-Holding“ AD
5.015
„Pobeda-Metalac“ AD
37.133
„Pobeda Industrijske Armature“ doo
568
„Pobeda-Zara“ AD
2.422
Ukupno:
45.138
14.3. Ostale kratkoročne obaveze
Ostale kratkoročne obaveze čine:
Obaveze za neto zarade
i naknade zarada
Obaveze za poreze i
doprinose
Obaveze za kamate po
kreditima
Obaveze prema fizičkim
licima za naknade po
ugovorima
Ostale obaveze
Ukupno:
Din.000
Konsolido
« Pobeda
vano
Ind.
Armature »
Doo
18
2.004
« Pobeda
Metalac »
Ad
« Pobeda
Zara »
Ad
460
1.279
247
306
822
122
11
1.261
14.045
-
-
-
14.045
-
18
40
-
58
28
42
4
-
74
14.839
2.161
413
29
17.442
« Pobeda
Holding »
Ad
Prilikom konsolidacije iz ostalih kratkoročnih obaveza isključen je iznos od 19.706
hiljada dinara, po osnovu međusobnih odnosa, i to kod:
„Pobeda-Metalac“ AD
„Pobeda Industrijske Armature“ doo
„Pobeda-Zara“ AD
Ukupno:
8.351
11.145
210
19.706
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
27
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
14.4. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih
prihoda i pvr
Obaveze za pdv
Razgr.obav.po osn. Pdva
Obav.za poreze, carine i
dr. Dažbine
Ostala pvr
Ukupno:
« Pobeda
Holding »
Ad
« Pobeda
Metalac »
Ad
« Pobeda
Zara »
Ad
291
-
206
80
21
4
295
40
326
21
Din.000
« Pobeda
Konsolido
Vano
Ind.
Armature
»
Doo
340
631
206
101
-
340
44
982
15. VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA
« Pobeda
Holding »
Ad
Podrivači-dva komada
Date menice kao
instrument obezbeđenja
plaćanja
Hipoteka na nepokretnoj
imovini-zemljište i
građevinski objekti
Obaveze za date avale,
garancije i druga jemstva
Tuđa roba
Ukupno:
Din.000
« Pobeda
Konsolido
Vano
Ind.
Armature
»
Doo
62
245.540
« Pobeda
Metalac
»
Ad
« Pobeda
Zara »
Ad
62
245.540
-
-
745.421
-
-
-
745.421
-
250
-
-
250
991.023
13.614
13.864
308
308
2.918
2.918
16.840
1.008.113
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
28
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
BILANS USPEHA
16. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI
Din. 000
« Pobeda
Holding »
Ad
I. Poslovni prihodi
Prihodi od prodaje
Smanjenje vrednosti
zaliha učinaka
Ostali poslovni prihodi
UKUPNO :
II. Poslovni rashodi
Nabavna vrednost
prodate robe
Troškovi materijala
Troškovi zarada i
naknada zarada
Troškovi amortizacije
Ostali poslovni rashodi
UKUPNO:
POSLOVNI
DOBITAK/(GUBITAK)
« Pobeda
Metalac »
Ad
« Pobeda
Zara »
Ad
« Pobeda
Ind.
Armature »
Doo
25.305
208.508
8.466
763
243.042
16.518
41.823
(43.604)
164.904
(259)
1.535
9.742
763
(43.863)
18.053
217.232
(7.618)
(2.032)
(245)
(88.247)
(2.353)
(2.685)
(413)
(142)
(10.629)
(93.106)
(9.918)
(17.256)
(24.472)
(61.296)
(33.136)
(2.878)
(32.336)
(156.842)
(5.093)
(446)
(970)
(11.547)
(346)
(93)
(994)
(48.493)
(20.580)
(57.871)
(230.679)
(19.473)
8.062
(1.805)
(231)
(13.447)
Prilikom konsolidacije isključeni su prihodi od prodaje na domaćem tržištu, u
ukupnom iznosu od 19.843 hiljadе dinara, koji su proistekli iz internih odnosa
učesnika u konsolidaciji i to:
„Pobeda-Holding“ AD
„Pobeda-Metalac“ AD
„Pobeda Zara“ AD
Ukupno:
5.411
12.797
1.635
19.843
Prilikom konsolidacije isključeni su ostali poslovni prihodi, u ukupnom iznosu od
13.265 hiljada dinara, koji su proistekli iz internih odnosa učesnika u konsolidaciji
i to:
„Pobeda-Holding“ AD
Ukupno:
Konsolido
Vano
13.265
13.265
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
29
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
16.1. Ostali poslovni rashodi
Ostale poslovne rashode, iskazane u iznosu od 57.871 hiljade dinara, čine
troškovi proizvodnih usluga i nematerijalni troškovi.
16.1.1.Troškovi proizvodnih usluga
« Pobeda
Holding »
Ad
Troškovi usluga na izradi
učinaka
Troškovi transportnih
usluga
Troškovi tekućeg
održavanja
Ttroškovi ostalih usluga
Ukupno:
« Pobeda
Metalac »
Ad
« Pobeda
Zara »
Ad
Din. 000
Konsolido
« Pobeda
Vano
Ind.
Armature »
Doo
17.592
-
17.231
361
4.083
1.168
65
55
5.316
1.124
8
-
7.464
2.371
21.894
120
554
55
4.243
34.670
6.332
1.752
12.167
16.1.2.Nematerijalni troškovi
« Pobeda
Holding »
Ad
Troškovi neproizvodnih
usluga
Troškovi reprezentacije
Premije osiguranja
Troškovi platnog
prometa i provizije
Troškovi članarine
Trošovi poreza
Ostali nematerijalni
troškovi
Ukupno:
« Pobeda
Metalac »
Ad
« Pobeda
Zara »
Ad
Din. 000
Konsolido
« Pobeda
Vano
Ind.
Armature »
Doo
3.946
283
1.204
8.222
293
563
166
51
-
12.334
576
1.818
133
55
5.547
191
173
795
67
56
26
23
2
13
414
286
6.381
1.137
205
50
12.305
10.442
416
38
1.392
23.201
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
30
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
16.1. Ostali poslovni rashodi (nastavak)
Prilikom konsolidacije isključen je iz nabavne vrednosti prodate robe iznos od
13.416 hiljada dinara i to kod matičnog društva “Pobeda Holding” AD.
Prilikom konsolidacije isključen je iz troškova materijala iznos od 6.427 hiljadа
dinara i to kod zavisnog društva “Pobeda Metalac” AD.
Prilikom konsolidacije isključen je iz ostalih poslovnih rashoda iznos od 13.265
hiljadа dinara i to kod zavisnog društva “Pobeda Metalac” AD.
17. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
Din. 000
« Pobeda
Holding »
Ad
Finansijski prihodi:
-Prihodi od kamata
-Pozitivne kursne razlike
-Prihodi po osnovu
efekata valutne klauzule
Finansijski rashodi:
- Rashodi kamata
- Negativne kursne
razlike
- Rashodi po osnovu
efekata valutne
klauzule
FINANSIJSKI
DOBITAK/(GUBITAK)
« Pobeda
Metalac »
Ad
« Pobeda
Zara »
Ad
Konsolido
Vano
9.848
544
1.164
147
73
26
« Pobeda
Ind.
Armature »
Doo
4
-
517
43
47
-
607
8.787
(31.011)
22.134
974
(2.686)
3
(54)
-
4
-
9.765
(33.751)
(22.137)
394
1.539
54
-
(1.987)
8.483
1.144
-
-
(9.627)
(21.163)
(1.522)
19
4
(22.662)
Prilikom konsolidacije isključeni su finansijski prihodi u iznosu od 14.901 hiljadе
dinara i to kod sledećih društava:
„Pobeda-Holding“ AD
„Pobeda-Metalac“ AD
„Pobeda Industrijske Armature“ DOO
„Pobeda Zara“ AD
Ukupno:
11.437
3.389
6
69
14.901
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
31
11.089
717
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
17. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI (nastavak)
Prilikom konsolidacije isključeni su finansijski rashodi u iznosu od 14.901 hiljadе
dinara i to kod sledećih društava:
„Pobeda-Holding“ AD
„Pobeda-Metalac“ AD
„Pobeda Industrijske Armature“ DOO
„Pobeda Zara“ AD
Ukupno:
3.395
8.350
2.932
224
14.901
18. OSTALI PRIHODI I RASHODI
I. Ostali prihodi:
Dobici od prodaje
materijala
Prihodi od efekata
ugovorene zaštite od
rizika
Ostali nepomenuti
prihodi
Prihodi od usklađivanja
vrednosti investicionih
nekretnina
Prihodi od usklađivanja
vrednosti zaliha
UKUPNO
II. Ostali rashodi:
Gubici po osnovu
prodaje materijala
Rashod po osnovu
direktnih otpisivanja
Ostali nepomenuti
rashodi
(UKUPNO)
OSTALI
DOBITAK/(GUBITAK)
« Pobeda
Metalac »
Ad
3.304
7.054
5
167
7.226
102
-
-
-
102
65
22
-
-
87
-
-
15.123
15.123
« Pobeda
Zara »
Ad
Din. 000
Konsolido
« Pobeda
Vano
Ind.
Armature »
Doo
« Pobeda
Holding »
Ad
18.594
7.076
5
208
375
208
26.050
-
(23)
-
-
(23)
(1)
-
-
-
(1)
(11)
(34)
-
(10)
(10)
(1.964)
(1.998)
7.042
5
365
24.052
(1.953)
(1.954)
16.640
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
32
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
19. DOBITAK
Dobitak je iskazan, kao zbir dobitaka i gubitaka podbilansa u bilansu uspeha i to:
« Pobeda
Holding »
Ad
Poslovni
dobitak/(gubitak)
Finansijski
dobitak/(gubitak)
Ostali
dobitak/(gubitak)
Dobitak/(gubitak)iz
redovnog poslovanja
Neto gubitak
poslovanja koje se
obustavlja
Dobitak/(gubitak) pre
oporezivanja
Porez na dobitak
Odloženi poreski
prihodi/ (rashodi)
perioda
Neto
dobitak/(gubitak)
« Pobeda
Metalac »
Ad
« Pobeda
Zara »
Ad
Din. 000
Konsolido
« Pobeda
Vano
Ind.
Armature »
Doo
(231)
(13.447)
(14.213)
1.167
(170)
(13.121)
(6.484)
(135)
(2.922)
(22.662)
7.042
5
365
24.052
(10.694)
-
1.725
-
(300)
-
(2.788)
-
(12.057)
-
(10.694)
1.725
(300)
(2.788)
(12.057)
14.661
152
13
-
14.826
3.967
1.877
(287)
(2.788)
2.769
16.640
20. PREGLED TOKOVA GOTOVINE
Neto prilivi i odlivi tokova gotovine iskazani su, na dan 31.12.2011. godine, na
sledeći način:
1.Neto priliv/(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti
2.Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja
3.Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja
4.Gotovina na početku obračunskog perioda
5.Pozitivne kursne razlike
6.Negativne kursne razlike
7.Gotovina na kraju obračunskog perioda
2011.
31.051
(28.273)
890
609
(1.987)
2.290
Din. 000
2010.
(92.137)
(25.594)
65.467
2.001
123
(158)
890
Iskazani iznos gotovine u Izveštaju o tokovima gotovine, na dan 31.12.2011.
godine, slaže se sa stanjem iskazanim u bilansu stanja na taj dan (AOP 019).
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
33
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
21. SUDSKI SPOROVI
Na dan izrade bilansa, Matično društvo vodilo je sledeće parnične postupke:
Tužilac
1
"Translog"
Beograd
"Pobeda-Holding"
2
3
"Pobeda-Holding"
Pobeda-Holding
4
Tuženi
"PobedaHolding"
Agrovojvodi
na
Exportimport N.
Sad
Kordić
Branislav
O. Fodor
D.Momčilovi
ć
R.Samardžij
a
M.Karanović
B.Rakić
M.Kovačević,
sa
advokatom
V.Masnikosa
Sud i
br.pred.
Privredni sud
Novi Sad
P35/10,
postupa sudija
Vladimir
Beader
Privredni sud
u Novom
Sadu
P. 4023/10,
sudija Stoja
Kuzmanović
Predmet
spora
Vrednost
spora
Napomena
Neizvršenje
ugovora
708.679,00
rsd
Obnovljen-po
našoj reviziji.
Promenjena
sudija Ristić
Gordana,
Ugovor,
isplata
378.916,97
USD sa zzk.
od
01.02.1992.
g.
Ožalben
Osnovni N.Sad
P-14391/10
Sudija
Ljubinka Kekić
Raskid
ugovora o
zajmu za
stambenu
izgradnju
zaključenog
06.12.1993.g
Po
veštačenju
04.02.2008.,
je 64.071,00
din, a po
veštače nju
iz istrage od
16.6.1997.,
je
152.157,97
din. ili DM
Uložena žalba
19.02.2011.
Osnovni sud u
Novom Sadu
Protivtužba,
posl.br.
P.1-1025/10
Sudija
mr Milka
Gajinov
Povraćaj
nezakonito
primljenih
novčanih
sredstava, uz
zzk i
solidarna
nadoknada
šte te za
plaćenu
kazne za
prekršaj
Ukupno
4.733.850,0
0+ zzk
(pojedinačne
uplate na
šest
osoba
=4.133.850
+ uplata
kazne za
prekršaj od
600.000,00)
Prekid do
odluke u
predmetu
P.1 3618/10
Rešenjem Gž.
1. 64/2011 od
18.08.2011.,
završen
postupak P.1
3618/10.
TRAŽITI
NASTAVAK
OVOG POS
TUPKA
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
34
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
21. SUDSKI SPOROVI (NASTAVAK)
M.Anđelković
R.Svirčević
sa advokatom
M.Radenković i
D.Momčilović
5
6
Pobeda-Holding"
7
8
9
10
1.Stevanović D. i
Dugalić
D.,advokat
Z.Ristić,N.S.
2."KM Mont"
doo,advokat
M.Radenković
Gecić Nikola sa
advokatom
Davidovićem
Prnjić Ljubomir
advokat Perić
Damir
Prnjić Dragica,
advokat Perić
Damir
"PobedaHolding"
JP NP
Fruška gora
"PobedaHolding"
1. ,
"PobedaHolding"
2. ,
"PobedaZara”
Privredni sud
u Novom
Sadu
P. 817/10,
sudija
Vladimir
Nastić
Tužba radi
utvrđenja
vrednosti
akcija
PobedaHolding
Viši sud u N.
Sadu, po žalbi
tužioca
Brisanje
zemlji
šnoknjižnog
upisa za
parcelu 497
i povraćaj u
pre đašnje
stanje
1.610.000,00
din
Osnovni sud u
Novom Sadu
P. 6959/10
Sudija
Tot Timea
Deoba
zajedničke
stvariparcele
496/1
2.510.000,00
Osnovni sud u
Novom Sadu
P.1.
2916/2010
Promena
sudija
Dragana Petrić
umesto
mr Milke
Gajinov
Poništaj
rešenja o
dodeli stana
Babić Milici
10.000,00
rsd
Podneta žalba
28.12.2010.
Tuženi podneo
odgovor na
žalbu 18.01.11,
Primili
09.02.2011.
10.000,00
RSD
“PobedaHolding “ad
Osnovni sud u
Novom Sadu
P.4340/10,
sudija
Simić Duška
Naknada
štete
350.000,00
“PobedaHolding “ad
Osnovni sud u
Novom Sadu
P.55064/10,
Novi broj
P. 5149/11
sudija
Mihajlović
Gordana
Spor male
vrednosti
Naknada
štete
127.100,00
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
.Veštaku
uplaćeni
troškovi.
Treba dostaviti
kontrolno
veštačenje od
07.07.2011.
Izveštaj o
dopunskom
veštačenju od
10.072011.,
primili smo
18.07.2011.
Na ročištu od
11.1.2011.,
Ispitan veštak
Bodolo.
35
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
21. SUDSKI SPOROVI (nastavak)
11
12
1.
Vagar ad N.Sad,
Milivoj Stepanov,
advokat
Panić Zlatko,
Petrovaradin
Agrohem ad
i
“PobedaHolding “ad
Privredni sud
u N. Sadu
4. P.3613/10,
sudija
Habilj Kadrija
Predaja
pokretne
stvari
1.812.480,00
“PobedaHolding “ad
Osnovni sud u
Novom Sadu
P.1 7750/10
sudija Milenko
Nonin
Tužba radi
utvrđenja
5.000,00 rsd
Na dan izrade bilansa, Društvo vodi sledeće vanparnične postupke:
Predmet
Vrednost
Protivnik
Predlagač
Sud i br.pred.
predlagača
postupka
postupka
Stevanović D.
Osnovni sud
Predlog radi
Dugalić D.
deobe
1. "Pobeda- u
sa punomoćn. Z.
Holding"
Novom Sadu
zajedničke
nije
Ristićem
R-1312/09
stvari
odredjena
2." KM
advokatom
Mont "doo
Sudija Vujić
Parcela
Bojana
496/1
Presuda
zaprimljena
21.01.2011.
Žalba podneta
29.01.2011.
Plaćena taksa
na žalbu
73.500
Na raspravi
14.07.11.,
ponovljeno
pripremno
ročište u
odsustvu
tužioca.
Napomena
Predlagači
podneli tužbu
prema Rešenju
suda od
27.11.2009.g.
Na dan izrade bilansa, Društvo vodi sledeće izvršne postupke:
Izvršni poverilac
1
2
«Pobeda-Holding»
"Pobeda-Holding"
Izvršni
dužnik
Sud i
br.predmeta
SZR
«Univerzal»
N.Sad
Privredni sud
u
Novom Sadu
Iv-1988/2008
Sudski
izvršitelj
Budimir Kojić
Stevanović
Veljko
Osnovni sud u
Novom Sadu
I-571/10
Viši sud N.Sad
Gž. 7270/10
Sudija Krstin
Vera
Predmet
postupka
Vrednost
postupka
Dug po
računu
259.347,06
rsd.
Namirenje
novčanog
potraživanjasudsko
izvršenje
Primljeno
4.4.2011.
Rešenjem
određena
plenidba
1/2 penzije
dužnik u
kod RF PIO
N:Sad,
umesto 2/3
po
P.571/10.
Izvršenje u
toku.
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
36
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
21. SUDSKI SPOROVI (nastavak)
3
"Pobeda-Holding"
"Rens"doo
N.Sad
Privredni sud
u Novom Sadu
Iv.4065/2010
Sudija Katica
Glavašević
Izvršenje na
osnovu
verodo stojne
isprave za
ugovoreni i
faktički posed
prostora
Dužnikova
roba kod
nas na
lageru.
Iz
lagerovane
robe
naplatili
70% duga.
OBAVEŠTE
NJE O
POPISU
PRIMILI
14.11.2011
.
Na dan izrade bilansa, Društvo vodi sledeće stečajne postupke:
1
2.
Stečajni
poverilac
Stečajni
dužnik
Sud i
br.predmeta
Predmet
postupka
«Pobeda-Holding»
Agrovojvodi
naExportImport AD
Novi Sad
Privredni sud
Novi Sad
St. 152/2011
Sudija Katica
Glavašević
Dug po
presudi
P.4023/2010
PS NS
«Pobeda-Holding»
Agrohem
AD Novi
Sad
Privredni sud
NovI Sad
St. 875/2011
Sudija V.
Kurtek
Upravnik
Ninoslav
Šimić
Dug po
računu
za zakup
prostora
Vrednost
postupka
342.311,91
USA dolaradin.protivvre
dnost, ZZK 08.12.97 do
isplate i
844.585,50
din troškovi
postupka
2.018.738,05
+ 697.943,03
kamata
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
Napomena
Rešenjem
1. St.875/2011
od
14.10.11.,otvor
en postupak .
Podneta prijava
30.11.2011.
37
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
21. SUDSKI SPOROVI (NASTAVAK)
Na dan izrade bilansa, zavisno društvo “Pobeda Metalac” AD vodilo je sledeće
krivične sporove:
Tužilac
1
2
3
4
5
6
Simeunović
Savo, advokat
Tešin Z., iz
Žablja
Đurđev Radivoj,
Čurug,
sa adv. Sinišom
Novkovićem
,N.Sad,Sremska
4/ II
Čović Velimir,
Beška, sa adv.
B.Tatić, N.Sad
Radanović
Julijana, Sremski
Karlovci
Lukić Bora, sa
adv.Š.Zavarkom
N. Sad
"PobedaMetalac" ad
Tuženi
1."PobedaMetalac"
2.Nebojša
Vladisavljević
"PobedaMetalac"
Sud i
br.pred.
Predmet
spora
Osnovni sud u
Novom Sadu,
P1.374/07
Naknada štete za
tešku tele
snu povredu
zadobijenu za
vreme pauze u
fizičkom obraču nu
sa drugim
radnikom
Vrhovni
kasacioni sud
u Beogradu
Poništaj otkaza
ugovora o radu
Vrednost
spora
Napomena
470,000.00
RSD
Prvostepenom presudom
K.1710/2008
Vladisavljeviću izrečena
uslovna osuda, a
oštećeni upućen na
parnicu
Nije iskazana
Gž.1.1169/10
od 20.10.2010.
Apelacioni sud u N.Sadu.
Opštinski u N. Sadu,
započeo pod P.1-906/07
a nastavio pod P.15016/10
Gž.1.199/10
Apelacioni sud u N.Sadu
Opštin ski N.Sad
P.1- 852/07
PRESUDA PO REVIZIJI
ZAPRIM LJENA
29.09.2011.
TRAŽITI NAPLATU
TROŠKOVA.
TRAŽITI NASTAVAK.
PREKID ODREĐEN DO
PRAVNOSNA ŽNOSTI
PREDMETA POD RB 2.
ILI
P. 1- 142/07
U PRETHODNOM
IZVEŠTAJU
"PobedaMetalac"
Vrhovni
kasacioni sud
u Beogradu
Rev. 2
1857/10
Sudija
Vesna Popović
Poništaj otkaza
ugovora o radu
Nije iskazana
PobedaMetalac ad
Osnovni N.
Sad
P1. 1150/08
Naknada štete
zbog izgubljene
naknade kod
filijala NSZ NSad
252.000,00
din
“PobedaMetalac” ad
Alelacioni sud
u Novom Sadu
Gž.1. 4612/10
Sudija:
Snežana
Kecman
Naknada štete
480.000,00
din
Presuda primljena
14.10.2011.
IGM,,PRVI
MAJ» u
stečaju iz
LEŠNICE
PRIVREDNI
APELACIONI
SUD U
BEOGRADU
1.Pž.6854/11
Sudija
Branka
Stanić
60.279,70 +
zzk din
Rešenje primljeno
08.09.2011..
Plaćeni troškovi.
PREDMET IZOSTAVITI
U SLEDEĆEM
IZVEŠTAJU I
ARHIVIRATI.
Tužba radi
utvrđenja po
traživanja
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
38
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
21. SUDSKI SPOROVI (NASTAVAK)
7
8.
9
Dimić Petar, sa
adv. Ž. Vučkovi
ćem N. Sad
Radojičić
Slavko, , sa
advokatom dr
sci. Enike Veg,
iz N. Sada
RZ ZA
ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE
BGD
FILIJALA ZA
JUŽNOBAČKI
OKRUG NOVI
SAD
“PobedaMetalac” ad
“PobedaMetalac” ad
“PobedaMetalac” ad
Osnovni sud u
Novom Sadu
P. 1. 7547/10
sudija Vesna
Dušić
Osnovni sud
Novi Sad,
P. 1.
7621/10
Sudija:
Nonin
Milenko
PRIVREDNI I
SUD U N.
SADU
Naknada štete
zbog lakše tele sne
povrede na radu na
Kopao niku
17.11.2009.g.
Naknada štete
zbog povrede na
radu
NAKNADA ŠTETE
300.000,00
din
1.500.000,0
0 din
591.038,75
RSD
SA ZZK
POČEV OD
29.03.2011
Sud je 20.10.2011,
rešenjima odredio više
medicinskih veštače nja
za utvrđivanje vrste,
težine i posledi ca
povrede, trpljenje
straha, trajanje i inten
zitet ,kao i na okolnost
sprovedenih mera
zaštite na radu u datoj
situaciji.
Rešenja primljena
25.10.2011.
Veštak Srđan Ninković,
specijalista za ortopediju
i trumato logiju dostavio
veštačenje 08.11.2011.,
ko je smo primili
14.11.2011.
Obaveštenje o sporu i
poziv za mešanje u
spor DDOR N.Sad, OGF
N.Sad, predat za
Pravnu službi u
Narodnog fronta 1.
POKUŠALI DOGO VOR
07.04.2011., ALI
TUŽILAC INSISTIRA
DATUŽENI PLATI
TROŠKOVE LEČENJA
ZA POVREĐE NOG
RADNIKA RADOJIČIĆ
SLAV
KA.
POSTUPAK U PREKIDU
DO PRAVOSNAŽNOSTI
PREDMETA POD
BROJEM P.1. 7621/10
(REDNI BROJ 8. IZ OVE
TABELE)
Na dan izrade bilansa, Društvo je vodilo sledeće krivične sporove:
1
Tužilac
Tuženi
Sud i
br.predmeta
OJT u N.Sadu,
PobedaMetalac, sa
odštetnim
zahtevom
Okrivljeni
Mirković
Milan i drugi
Iz N. Sada
Osnovni sud
u Novom
Sadu
K.25067/10
Sudija Rajko
Popović
Predmet
postupka
Krivično delo iz
člana 204. stav
1. i 2. KZ
Vrednost
postupka
Dosuđena
naknada
štete-u
iznosu od
37.961,57
RSD
Napomena
PRAVNOSNAŽNA
28.01.2011.
PRIMLJENO 14.03.2011.
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
39
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
21. SUDSKI SPOROVI (nastavak)
Na dan izrade bilansa, Društvo je vodilo sledeće izvršne postupke:
Izvršni
poverilac
1
2
3
"PobedaMetalac"
"PobedaMetalac"
"PobedaMetalac"
Izvršni
dužnik
SPIK AD,
Beograd
Metal ad
Apatin
MajevicaLivni ca ad,
u restru
ktuiranju .
Bačka
Palanka
"PobedaMetalac"
Komsing
doo
Beograd
5
"PobedaMetalac"
Univerzal
SMTR
Radanov
Stevica PR
Novi Bečej
6
"PobedaMetalac"
KlasikPromet
Doo N.Sad
4
Sud i br.
predmeta
Privredni sud
u Beogradu,
7. P.
2558/11
sudija:
Branka
Žerajić
Privredni
N.Sad
Iv.4056/201
0, sudija:
Katica
Glavašević
Privredni
N.Sad
Iv.4052/201
0, sudija :
Katica
Glavašević
Privredni sud
u Beogradu
Posl.br. 3.
Iv. 14045/10
sudija
Tatjana
Vlaisavljević
Privredni sud
u Zrenjaninu
I.335/10,
sudija
Aleksandar
Stoiljkovski
Privredni sud
u Novom
Sadu
Iv.4186/201
0,
Sudija:
Katica
Glavašević
Predmet
postupka
Vrednost
postupka
Izvršenje na
osnovu verodo
stojne isprave dug po računu
163.548,00
Dug po dva
računa od 27. i
28.04.2009
10.407,60
din +zzk
Dug po računu
od 26.09.2008.
8.222,83 din
+ zzk
Dug po dva
računa od
19.01.2009. i
09.02.2009.g.
Dug po dva
računa od
30.08.2007.g.
Dug po računu
od 22.10.2007
Napomena
Presuda nam je
dostavljena 30.06.2011.
Usvojena žalba,reše
njem od 07.3.2011.
PRIMLJENO 15.03.2011
Primljeno
14.07.10
50.079,20
din+zzk
11.015,40
din +zzk
Sud je 14.03.2011.,
na adresi dužnika
pristupio izvršenju i
konstatovao da nema
stvari koje mogu biti
predmet izvršenja.
14.761,80
din+zzk
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
40
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
21. SUDSKI SPOROVI (nastavak)
Na dan izrade bilansa, Društvo je vodilo sledeće stečajne sporove:
Stečajni
poverilac
1
2
"PobedaMetalac" ad
«PobedaMetalac»
Stečajni
dužnik
Sud i
br.pred.
Predmet
postupka
Vrednost
postupka
HK AD
LEPENKA,
Novi Kneževac
Privredni sud
Zrenjanin,
St. 16/2010
Dugovanje po
računu -privredni
27.612,00
din+ zzk
priznato potraživanje
Agrohem
AD Novi Sad
Privredni
sud u
Novom Sadu
St. 875/2011
Sudija
Vladislav
Kurtek
Stečajni
upravnik
Ninoslav
Šimić
Dug po računu
zakup opreme
usluga utovara i
pretovara robe,
usluga rada
elektro
viljuškara,
osnovni dug
189.050,88
kamata
78.466,02
ukupan
267.516,90
Rešenjem
od 14.10.11.,
otvoren postupak.
Podneta prijava potraživa
nja 30.11.2011.
Napomena
Na dan izrade bilansa, Društvo je vodilo sledeće prekršajne sporove:
Podnosilac
zahteva
1
Inspektorat za
rad-odeljenje
inspekcije rada
u N.sadu
Inspektor
Ždrnja Milovan
Odgovorna
lica
PobedaMetalac
i
Cveta
Sporin,
direktor
Sud i
br.pred.
Prekršajni
sud u
N.Sadu,
20. PR. Br.
4-15390/10
Sudija
Svetlana
Đoković
Predmet
postupka
Prekršaj iz člana
273. stav 1. i 3.
tačka 2. Zakona
o radu
- zaključen
ugovor o delu za
sistematizo vane
poslove
Vrednost
postupka
Napomena
Visina
zaprećene
kazne
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
41
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
21. SUDSKI SPOROVI (nastavak)
Zaključno sa 31.12.2011. godine, društvo “Pobeda-Zara” ad je vodilo sledeće
parnične postupke:
Red
br.
1
Tužilac
Gecić Nikola
Tuženi
I. “PobedaHolding”
II: “PobedaZara”
Sud i
br.predmeta
Osnovni sud
u
Novom Sadu
P.1.
2916/2010
Promena
sudija
Dragana
Petrić umesto
mr Milke
Gajinov
Predmet
spora
Poništaj
rešenja o
dodeli stana
Babić Milici
Vrednost
spora
Napomena
RSD10.000,00
Zaključno sa 31.12.2011. godine, društvo je vodilo sledeće stečajne
postupke:
1
2
Stečajni
poverilac
Stečajni
dužnik
"Pobeda-Zara"
PAPIR SERVIS
AD,
Novi Sad
"Pobeda-Zara"
Beton Gradnja"
doo, Novi Sad
Sud i
br.predmeta
Privredni sud
N.Sad
I St-33/2010
Sudija
Vladislav
Kurtek
Privredni sud
N.Sad
St-1129/11
Sudija
Vladislav
Kurtek
Predmet
postupka
Vrednost
postupka
Dugovanje
po računu privredni
2.040,00 din
+ zzk
Dugovanje
po računu privredni
9.478,35 din
+ zzk
Napomena
Rešenje
objava
Sl.glasnik.
140/14.2.11
Zaključno sa 31.12.2011. godine, društvo je vodilo sledeće izvršne
postupke:
Izvršni
poverilac
1
Izvršni
dužnik
Sud i
br.predmeta
Predmet
postupka
Vrednost
postupka
Izvršenje
po osnovu
"Beton
verodo
9.478,35 din
"Pobeda-Zara" Gradnja" doo,
stojne
+ zzk
Novi Sad
isprave dug po
računu
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
Privredni sud
N.Sad
Iv-4057/2010
Sudija Katica
Glavašević
Napomena
Rešenje
Zaprimili
03.06.2010.g
42
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
22. HIPOTEKE, GARANCIJE, JEMSTVA I DRUGE ZALOŽNE OBAVEZE
Društvo „Pobeda Holding“ AD, ima hipoteke i druga ograničenja nad
raspolaganjem nekretninama.
Na dan izrade bilansa Društvo je imalo pod hipotekom sledeće nekretnine:
Broj i datum
rešenja
Parcela
broj
Opis
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
496/2
496/3
496/4
496/5
496/6
496/7
496/8
496/9
496/10
496/12
496/13
23.04.2009. 1015
AIK Banka ad Niš
496/14
23.04.2009.
23.04.2009.
23.04.2009.
23.04.2009.
23.04.2009.
23.04.2009.
23.04.2009.
23.04.2009.
23.04.2009.
23.04.2009.
23.04.2009.
AIK
AIK
AIK
AIK
AIK
AIK
AIK
AIK
AIK
AIK
AIK
496/15
496/16
496/17
496/18
496/19
496/21
496/22
496/23
496/24
496/27
496/28
Ambulanta
Zgrada HTZ
Upravna zgrada
Zgrada opštih službi
Restoran „Pobeda“
Hala za montažu
Termokonstantna hala
Hala alatnice
Hala teške i lake obrade
Skladište butana
Generatorska stanica
Skladište zapaljivih
materijala
Zgrada stolarnice
Gasno merna stanica
Elektroradio i trafo stanica
Zgrada Livnice
Kotlarnica
Kovačnica
Magacin polufabrikata
Kompresorska stanica
Hangar skladište
Magacin HTZ opreme
Zgrada službe transporta
Privredna zgrada i fabriški
krug
23.04.2009.
23.04.2009.
23.04.2009.
23.04.2009.
23.04.2009.
23.04.2009.
23.04.2009.
23.04.2009.
23.04.2009.
23.04.2009.
23.04.2009.
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
23.04.2009. 1015
Poverilac
AIK
AIK
AIK
AIK
AIK
AIK
AIK
AIK
AIK
AIK
AIK
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
AIK Banka ad Niš
496/1
Površina
nepokretnosti
pod hipotekom
02 ara 07 m2
00 ari 53 m2
06 ari 57 m2
03 ara 98 m2
24 ara 49 m2
41 ar 51 m2
84 ara 92 m2
37 ari 49 m2
92 ara 02 m2
00 ari 31 m2
00 ari 81 m2
00 ari 81 m2
05 ari 75 m2
00 ari 44 m2
01 arara 44 m2
78 ari 00 m2
04 ara 87 m2
63 ara 45 m2
05 ari 50 m2
03 ara 19 m2
08 ari 12 m2
01 ara 56 m2
01 ara 78 m2
13 ha 45 ari 33
m2
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
43
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
22. HIPOTEKE, GARANCIJE, JEMSTVA I DRUGE ZALOŽNE OBAVEZE
(NASTAVAK)
Broj i datum
rešenja
23.04.2009.
23.04.2009.
23.04.2009.
23.04.2009.
23.04.2009.
23.04.2009.
23.04.2009.
23.04.2009.
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
Poverilac
AIK Banka ad Niš
490/1
23.04.2009. 1015
AIK Banka ad Niš
490/3
23.04.2009. 1015
AIK Banka ad Niš
490/18
Pašnjak Male ledine
23.04.2009.
23.04.2009.
23.04.2009.
23.04.2009.
AIK
AIK
AIK
AIK
Niš
Niš
Niš
Niš
492/4
492/5
493/1
494/1
23.04.2009. 1015
AIK Banka ad Niš
492/2
23.04.2009. 1015
AIK Banka ad Niš
490/16
23.04.2009. 1015
23.04.2009. 1015
AIK Banka ad Niš
AIK Banka ad Niš
479/1
479/3
Šuma Male ledine
Šuma Male ledine
Pašnjak Male ledine
Jarak Male ledine
Pašnjak, šuma, jaruga i
put Male ledine
Pašnjak, šuma i put Male
ledine
Jaruga Ribarska ada
Jaruga Ribarska ada
23.04.2009. 1015
AIK Banka ad Niš
478/1
Livada Ribarska ada
23.04.2009.
23.04.2009.
23.04.2009.
23.04.2009.
23.04.2009.
23.04.2009.
23.04.2009.
23.04.2009.
23.04.2009.
AIK
AIK
AIK
AIK
AIK
AIK
AIK
AIK
AIK
478/2
478/3
485
490/4
480/1
480/2
486
487
495
Livada Ribarska ada
Livada Ribarska ada
Pašnjak Male ledine
Pašnjak Male ledine
Pašnjak Ribarska ada
Pašnjak Ribarska ada
Jarak Male ledine
Pašnjak Male ledine
Pašnjak Male ledine
Stambena zgrada i
dvorište Male ledine
Jaruga Male ledine
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
490/8
490/9
490/10
488/1
489/1
489/3
490/2
490/15
23.04.2009. 1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Opis
Nasip
Nasip
Nasip Male ledine
Pašnjak Male ledine
Šupa Male ledine
Šuma Male ledine
Put Male ledine
Put Male ledine
Zgrada i pašnjak Male
ledine
Pašnjak Male ledine
1015
1015
1015
1015
AIK
AIK
AIK
AIK
AIK
AIK
AIK
AIK
Parcela
broj
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
23.04.2009. 1015
AIK Banka ad Niš
483
23.04.2009. 1015
AIK Banka ad Niš
484/1
Površina
nepokretnosti
pod hipotekom
2 ha 96 ari 97 m2
03 ara 55 m2
03 ara 10 m2
12 ari 84 m2
08 ari 97 m2
02 ara 17 m2
37 ari 33 m2
86 ari 01 m2
11 ha 25 ari 68
m2
91 ara 65 m2
03 ha 86 ari 80
m2
10 ari 37 m2
02 ara 69 m2
45 ari 98 m2
03 ara 27 m2
01 ha 29 ari 22
m2
03 ha 32 ara 81
m2
18 ari 55 m2
00 ari 55 m2
01 ha 92 ara 80
m2
25 ari 71 m2
13 ari 60 m2
35 ari 43 m2
21 ara 52 m2
28 ari 82 m2
08 ari 09 m2
04 ara 69 m2
12 ari 15 m2
21 ara 57 m2
16 ari 54 m2
10 ari 56 m2
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
44
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
22. HIPOTEKE, GARANCIJE, JEMSTVA I DRUGE ZALOŽNE OBAVEZE
Broj i datum
rešenja
Parcela
broj
Opis
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
496/2
496/3
496/4
496/5
496/6
496/7
496/8
496/9
496/10
496/12
496/13
19.12.2008. 3883
Societe General Banka
496/14
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
Societe
Societe
Societe
Societe
Societe
Societe
Societe
Societe
Societe
Societe
Societe
496/15
496/16
496/17
496/18
496/19
496/21
496/22
496/23
496/24
496/27
496/28
Ambulanta
Zgrada HTZ
Upravna zgrada
Zgrada opštih službi
Restoran „Pobeda“
Hala za montažu
Termokonstantna hala
Hala alatnice
Hala teške i lake obrade
Skladište butana
Generatorska stanica
Skladište zapaljivih
materijala
Zgrada stolarnice
Gasno merna stanica
Elektroradio i trafo stanica
Zgrada Livnice
Kotlarnica
Kovačnica
Magacin polufabrikata
Kompresorska stanica
Hangar skladište
Magacin HTZ opreme
Zgrada službe transporta
Privredna zgrada i fabriški
krug
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
3883
3883
3883
3883
3883
3883
3883
3883
3883
3883
3883
3883
3883
3883
3883
3883
3883
3883
3883
3883
3883
3883
19.12.2008. 3883
Poverilac
Societe
Societe
Societe
Societe
Societe
Societe
Societe
Societe
Societe
Societe
Societe
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Societe General Banka
496/1
Površina
nepokretnosti
pod hipotekom
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
02 ara 07 m2
00 ari 53 m2
06 ari 57 m2
03 ara 98 m2
24 ara 49 m2
41 ar 51 m2
84 ara 92 m2
37 ari 49 m2
92 ara 02 m2
00 ari 31 m2
00 ari 81 m2
00 ari 81 m2
05 ari 75 m2
00 ari 44 m2
01 arara 44 m2
78 ari 00 m2
04 ara 87 m2
63 ara 45 m2
05 ari 50 m2
03 ara 19 m2
08 ari 12 m2
01 ara 56 m2
01 ara 78 m2
13 ha 45 ari 33
m2
45
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
22. HIPOTEKE, GARANCIJE, JEMSTVA I DRUGE ZALOŽNE OBAVEZE
(NASTAVAK)
Broj i datum
rešenja
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
3883
3883
3883
3883
3883
3883
3883
3883
Poverilac
Societe General Banka
490/1
19.12.2008. 3883
Societe General Banka
490/3
19.12.2008. 3883
Societe General Banka
490/18
Pašnjak Male ledine
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
Societe
Societe
Societe
Societe
Banka
Banka
Banka
Banka
492/4
492/5
493/1
494/1
19.12.2008. 3883
Societe General Banka
492/2
19.12.2008. 3883
Societe General Banka
490/16
19.12.2008. 3883
19.12.2008. 3883
Societe General Banka
Societe General Banka
479/1
479/3
Šuma Male ledine
Šuma Male ledine
Pašnjak Male ledine
Jarak Male ledine
Pašnjak, šuma, jaruga i
put Male ledine
Pašnjak, šuma i put Male
ledine
Jaruga Ribarska ada
Jaruga Ribarska ada
19.12.2008. 3883
Societe General Banka
478/1
Livada Ribarska ada
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
Societe
Societe
Societe
Societe
Societe
Societe
Societe
Societe
Societe
478/2
478/3
485
490/4
480/1
480/2
486
487
495
Livada Ribarska ada
Livada Ribarska ada
Pašnjak Male ledine
Pašnjak Male ledine
Pašnjak Ribarska ada
Pašnjak Ribarska ada
Jarak Male ledine
Pašnjak Male ledine
Pašnjak Male ledine
Stambena zgrada i
dvorište Male ledine
Jaruga Male ledine
Farbara
Radionica
Magacin
Peskara
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
490/8
490/9
490/10
488/1
489/1
489/3
490/2
490/15
19.12.2008. 3883
3883
3883
3883
3883
3883
3883
3883
3883
3883
General
General
General
General
General
General
General
General
Opis
Nasip
Nasip
Nasip Male ledine
Pašnjak Male ledine
Šupa Male ledine
Šuma Male ledine
Put Male ledine
Put Male ledine
Zgrada i pašnjak Male
ledine
Pašnjak Male ledine
3883
3883
3883
3883
Societe
Societe
Societe
Societe
Societe
Societe
Societe
Societe
Parcela
broj
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
19.12.2008. 3883
Societe General Banka
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
19.12.2008.
Societe
Societe
Societe
Societe
Societe
3883
3883
3883
3883
3883
General
General
General
General
General
Banka
Banka
Banka
Banka
Banka
483
484/1
496/11
496/11
496/11
496/11
Površina
nepokretnosti
pod hipotekom
2 ha 96 ari 97 m2
03 ara 55 m2
03 ara 10 m2
12 ari 84 m2
08 ari 97 m2
02 ara 17 m2
37 ari 33 m2
86 ari 01 m2
11 ha 25 ari 68
m2
91 ara 65 m2
03 ha 86 ari 80
m2
10 ari 37 m2
02 ara 69 m2
45 ari 98 m2
03 ara 27 m2
01 ha 29 ari 22
m2
03 ha 32 ara 81
m2
18 ari 55 m2
00 ari 55 m2
01 ha 92 ara 80
m2
25 ari 71 m2
13 ari 60 m2
35 ari 43 m2
21 ara 52 m2
28 ari 82 m2
08 ari 09 m2
04 ara 69 m2
12 ari 15 m2
21 ara 57 m2
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
16 ari 54 m2
10 ari 56 m2
1.779,41 m2
161,73 m2
159,64 m2
76,51 m2
46
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
22. HIPOTEKE, GARANCIJE, JEMSTVA I DRUGE ZALOŽNE OBAVEZE
(NASTAVAK)
Na dan izrade bilansa Društvu su izdate sledeće garancije od AIK Banke:
- Bankarska garancija br. 0509515630/2009 u iznosu od EUR 3.220.000,00 –
(garantovani iznos plaćanja I rate) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu
NBS za devize na dan naplate po Garanciji, uvećano za šestomesečni euribor
+2% godišnje sa rokom važnosti do 20. jan 2009. godine do 20. feb 2010.
godine i stupanjem na snagu na dan 20. jan 2009. godine.,
- Bankarska garancija br. 0509515630/2010 u iznosu od EUR 3.220.000,00 –
(garantovani iznos plaćanja II rate) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem
kursu NBS za devize na dan naplate po Garanciji, uvećano za šestomesečni
euribor +2% godišnje sa rokom važnosti do 20. jan 2010. godine do 20. feb
2011. godine i stupanjem na snagu na dan 20. jan 2010. godine.,
- Bankarska garancija br. 0509515630/2011 u iznosu od EUR 3.220.000,00 –
(garantovani iznos plaćanja III rate) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem
kursu NBS za devize na dan naplate po Garanciji, uvećano za šestomesečni
euribor +2% godišnje sa rokom važnosti do 20. jan 2011. godine do 20. feb
2012. godine i stupanjem na snagu na dan 20. jan 2011. godine.,
- Bankarska garancija br. 0509515630/2012 u iznosu od EUR 3.220.000,00 –
(garantovani iznos plaćanja IV rate) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem
kursu NBS za devize na dan naplate po Garanciji, uvećano za šestomesečni
euribor +2% godišnje sa rokom važnosti do 20. jan 2012. godine do 20. feb
2013. godine i stupanjem na snagu na dan 20. jan 2012. godine.,
- Bankarska garancija br. 0509515630/2013 u iznosu od EUR 3.220.000,00 –
(garantovani iznos plaćanja V rate) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu
NBS za devize na dan naplate po Garanciji, uvećano za šestomesečni euribor
+2% godišnje sa rokom važnosti do 20. jan 2013. godine do 20. feb 2014.
godine i stupanjem na snagu na dan 20. jan 2013. godine.
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
47
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
22. HIPOTEKE, GARANCIJE, JEMSTVA I DRUGE ZALOŽNE OBAVEZE
(NASTAVAK)
Na dan izrade bilansa Društvo su izdate sledeće garancije od Societe General
Banke:
- BANKARSKA
GARANCIJA PO OSNOVU UGOVORA
UKUPNOM IZNOSU OD
EUR 30.800.000,00
L/G 4315/08
GODINE, SA JEDNOKRATNO PROVIZIJOM U VISINI OD
KVARTALNOM NAKNADOM U VISINI OD
ISPRAVE,
- BANKARSKA
1,36%
EUR 6.500.000,00
OD
L/G 4316/08
24.11.2008. GODINE U
09.12.2015.
IZNOSA DATE GARANCIJE,
OD
SA ROKOM VAĆENJA GARANCIJE DO
GODINE, SA JEDNOKRATNO PROVIZIJOM U VISINI OD
KVARTALNOM NAKNADOM U VISINI OD
0,3%
GODIŠNJE I SVIM DRUGIM USLOVIMA IZ NAVEDENE
GARANCIJA PO OSNOVU UGOVORA
UKUPNOM IZNOSU OD
24.11.2008. GODINE U
09.12.2014.
IZNOSA DATE GARANCIJE,
OD
SA ROKOM VAĆENJA GARANCIJE DO
1,46%
0,3%
OD
GODIŠNJE I SVIM DRUGIM USLOVIMA IZ NAVEDENE
ISPRAVE,
- BANKARSKA
GARANCIJA PO OSNOVU UGOVORA
UKUPNOM IZNOSU OD
EUR 13.500.000,00
L/G 4317/08
GODINE, SA JEDNOKRATNO PROVIZIJOM U VISINI OD
KVARTALNOM NAKNADOM U VISINI OD
24.11.2008. GODINE U
09.12.2015.
IZNOSA DATE GARANCIJE,
OD
SA ROKOM VAĆENJA GARANCIJE DO
1,46%
0,3%
OD
GODIŠNJE I SVIM DRUGIM USLOVIMA IZ NAVEDENE
ISPRAVE,
- BANKARSKA
GARANCIJA PO OSNOVU UGOVORA
UKUPNOM IZNOSU OD
EUR 5.300.000,00
L/G 4318/08
GODINE, SA JEDNOKRATNO PROVIZIJOM U VISINI OD
KVARTALNOM NAKNADOM U VISINI OD
ISPRAVE,
- BANKARSKA
1,55%
EUR 1.200.000,00
ISPRAVE,
- BANKARSKA
1,36%
L/G 4319/08
EUR 2.700.000,00
0,3%
OD
L/G 4320/08
24.11.2008. GODINE U
08.02.2010.
IZNOSA DATE GARANCIJE,
OD
SA ROKOM VAĆENJA GARANCIJE DO
GODINE, SA JEDNOKRATNO PROVIZIJOM U VISINI OD
KVARTALNOM NAKNADOM U VISINI OD
24.11.2008. GODINE U
09.12.2014.
IZNOSA DATE GARANCIJE,
OD
GODIŠNJE I SVIM DRUGIM USLOVIMA IZ NAVEDENE
GARANCIJA PO OSNOVU UGOVORA
UKUPNOM IZNOSU OD
OD
SA ROKOM VAŽENJA GARANCIJE DO
GODINE, SA JEDNOKRATNO PROVIZIJOM U VISINI OD
KVARTALNOM NAKNADOM U VISINI OD
0,3%
GODIŠNJE I SVIM DRUGIM USLOVIMA IZ NAVEDENE
GARANCIJA PO OSNOVU UGOVORA
UKUPNOM IZNOSU OD
24.11.2008. GODINE U
08.02.2010.
IZNOSA DATE GARANCIJE,
OD
SA ROKOM VAĆENJA GARANCIJE DO
1,55%
0,3%
OD
GODIŠNJE I SVIM DRUGIM USLOVIMA IZ NAVEDENE
ISPRAVE,
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
48
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
23. DOGAĐAJI NAKON DATUMA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
Do dana okončanja revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2011. godinu
u poslovanju matičnog i zavisnih društava nije nastao nikakav značajan događaj
koji bi mogao uticati na konsolidovane finansijske izveštaje za 2011. godinu.
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
49
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
24. POKAZATELJI ANALIZE BILANSA
24.1. POKAZATELJI FINANSIJSKOG POLOŽAJA
Naziv indikatora
Način iskazivanja
Način
izračunavanja
Pokazatelj
Opis pokazatelja
Deo dugoročnog kapitala koji
finansira obrtna sredstva. Normala
aproksimira visini zaliha.
Negativan neto obrtni fond
ukazuje da je deo stalne imovine
finansiran iz kratkoročnih izvora,
što upućuje na lošu finansijsku
strukturu i lošu solventnost
preduzeća
AOP POZICIJE
1
Neto obrtni fond
Net Working Capital
2
Odnos tekućih sredstava i
tekućih obaveza
Current Ratio
Tekuća sredstva - Tekuće
obaveze
(013+014+015) - 116
(121.752)
Tekuća sredstva
Tekuće obaveze
(013+014+015)
116
0,57
3
Pokazatelj likvidnosti
Quick Ratio
(Tekuća sredstva - Zalihe)
Tekuće obaveze
015-(013+014)
116
0,14
4
Obrt zaliha
Inventory Turnover
Prihodi od prodaje
Zalihe
60 i 61
013+014
1.95
5
Obrt potraživanja od
kupaca
Accounts eceivable
Turnover
Prihodi od prodaje
Potraživanja
60, 61
016
9,87
6
Racio ukupne
zaduženosti
Total Debt Ratio
Ukupne obaveze
Ukupna sredstva
(113+116)
(001+012)
0,28
7
Racio dugoročne
zaduženosti
Long Term Debt Ratio
Dugoročne obaveze
Ukupna sredstva
113
(001+012)
0,01
Pokrivenost kratkoročno
pozajmljenog kapitala gotovinom,
lako unovčivim hartijama od
vrednosti i kratkoročnim
potraživanjima. Utvrđivanje
normale je u korelaciji sa brzinom
dospeća kratrkoročnih obaveza.
Pokazatelj ne bi trebalo da
bude ispod 1.
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
50
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
24.1. POKAZATELJI FINANSIJSKOG POLOŽAJA (nastavak)
Naziv indikatora
Način iskazivanja
Način
izračunavanja
Pokazatelj
Opis pokazatelja
AOP POZICIJE
Profitability Ratios:
8
Bruto marža
Gross Profit Margin
Poslovna dobit
Prihodi od prodaje
213
202
0,00%
9
Neto marža
Net Profit Margin
Neto dobit
Prihodi od prodaje
229
202
1,14%
10
ROA
Return on Assets
Neto dobit
Ukupna sredstva
229
(001+012)
0,003
11
Racio kapitalizacije
Capitalisation Ratio
Obaveze
Kapital
113+116
101
0,403
12
ROE
Return on Equity
Neto dobit
Osnovni kapital
229
102
0,012
13
I stepen pokrića
Stepen
samofinansiranja
(Sopstveni kapital -gubitakneuplaćeni upisani kapital)/
Stalna imovina
101-023-103
(001-002)
14
II stepen pokrića
Kreditna sposobnost
(Sopstveni kapital -gubitakneupl.upis.kap.+ dug.obav.)/
Stalna imovina+zalihe
101-023-103+113
(001-002+013+014)
Tekuća Likvidnost
Cash Ratio
Gotovinski ekvivalent i
gotovina
Kratkoročne obaveze
16
Kvota sopstvenog
kapitala
(Sopstveni kapital -gubitakneuplaćeni upisani kapital)/
(Ukupna aktiva-gubitakneupl.upis.kapital)
17
Kvota pozajmljenog
kapitala
Debt to Equity Ratio
Dug.obav.+krat.obav.
Kapital
113+116
101
18
Stepen zaduženosti
preduzeća
(Sopst.kapital-neup.upis.kap.gubitak)/
Dug.obav.+krat.obav.
101-023-103
113+116
15
019
116
101-023-103
024-(023+109)-103
0,840
Pokazuje stepen pokrivenosti stalne
imovine sopstvenim kapitalom.
Pokazatelj ne bi trebalo da bude
manji od 1.
0,740
Pokazuje pokrivenost stalne imovine
sopstvenim i dugoročno pozajmljenim
kapitalom. Aproksimacija oko 1 se
uslovno toleriše, što se potvrđuje
mogućnošću vraćanja bez
ugrožavanja likvidnosti.
0,008
Stepen pokrivenosti kratkoročno
pozajmljenog kapitala gotovinom i
lako unovčivim hartijama od
vrednosti. Visina pokazatelja ukazuje
na sposobnost izmirenja dospelih
kratkoročnih obaveza. U korelaciji je
sa brzinom obrtanja kratkoročnih
obaveza.
Normala je između 1 - 1,5.
1.068
Pokazuje učešće sopstvenog kapitala
u ukupnom kapitalu čija visina je
diktirana potrebom sopstvenog
finansiranja stalne imovine i leverage
faktorom.
0,403
Pokazuje kvotu pozajmljenog
kapitala. Pokazatelj iznad 1, znači da
se sredstva finansiraju pozajmljenim
kapitalom, a pokazatelj niži od 1,
označava sopstveno finansiranje.
2,482
Pokazuje sa koliko dinara sopstvenog
kapitala je pokriven svaki dinar
pozajmljenog kapitala, što je naročito
značajno u slučaju niske rentabilnosti
i povećanog rizika u poslovanju.
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
51
»POBEDA-HOLDING«A. D.,
PETROVARADIN
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
31. DECEMBAR 2011. GODINE
24.2. POKAZATELJI FINANSIJSKOG POLOŽAJA – ALTMANOV Z SCORE
Način izračunavanja
Način iskazivanja
AOP POZICIJE
X1
Neto obrtna sredstva
Ukupna imovina
=
Obrtna sredstva - kratkoročne obaveze
Poslovna imovina
X2
Neraspoređena dobit
Ukupna imovina
ili
Gubitak+Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna imovina
X3
(Dobit (gubitak) pre kamate i
oporezivanja)/
Ukupna imovina
=
(Dobit (Gubitak) pre oporezivanja - [Kursne
razlike])/
Poslovna imovina
(223 (ili 224) - [kto
663+664 - kto 563-564])
024
-0,010
X4
Tržišna vrednost kapitala
Obaveze
=
Kapital
Dugoročna rezervisanja i obaveze
101
111
2,463
X5
Prihodi od prodaje
Ukupna imovina
=
(Prihodi od prodaje+Prihodi od aktiviranja
učinka i robe)/
Poslovna imovina
202+203
024
0,237
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 +
0,6*X4 + 0.99*X5
=
012 - 116
024
108
024
i
-0,119
(023+109)
024
0,015
Ako je Z<1,8
- Najverovatniji bankrot
Ako je 1,81<Z<2,70
- Moguć bankrot u roku od 2 godine
Ako je 2,71 <Z<2,99
- Oprez! Potrebno detaljnije ispitivanje
Ako je Z>3
- Zdravo preduzeće
1,559601017
Napomene na stranama 7. do 52. čine integralni deo ovih konsolidovanih
finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
52
Download

“pobeda-holding” akcionarsko društvo za proizvodnju mašina i