Izražavamo zahvalnost na svesrdnoj pomoći u realizaciji projekta,
pokroviteljima, domaćinima i medijskim sponzorima izložbe, kao i:
Programskom arhivu TVB-RTS,
Arhivu Narodnog pozorišta u Beogradu,
Muzeju pozorišne umetnosti, Beograd,
gospođi Zori Živadinović Davidović, gospođi Jeleni Stojanović,
gospodinu Žaku Kukiću, gospođi Marini Vukasović Medenici,
gospodinu Jovanu Ćirilovu, gospodinu Nikoli Mirkovu ,
gospođi Mirjani Odavić
Pod pokroviteljstvom Sekretarijata za kulturu Grada Beograda
i Ministarstva kulture Republike Srbije
RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA
SCENOGRAFA I
KOSTIMOGRAFA
60 GODINA ULUPUDS-A (1953-2013)
Kuća kralja Petra, Vase Pelagića 40, Senjak, Beograd
12. 10.- 23. 10. 2013.
Beogradsko dramsko pozorište, Mileševska 64 a, Beograd
19. 10. – 19. 11. 2013.
RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA
SCENOGRAFA I KOSTIMOGRAFA
4|5
RETROSPEKTIVNА IZLOŽBА SEKCIJE
SCENOGRАFА I KOSTIMOGRАFА
ULUPUDS-А U GODINI JUBILEJА
Multimedijalna Retrospektivna izložba scenografije i kostimografije u godini jubileja
ULUPUDS-a (1953-2013) prilika je da se svečano ali i brižljivo obeleži vreme najvećih
postignuća ove grane primenjene umetnosti kod nas, period podudaran stažu i delatnosti
samog Udruženja. Upravo su članovi ULUPUDS-a doajeni u kreiranju scene i kostima,
kako na polju pozorišne umetnosti tako i u domenu filma i televizijskog stvaralaštva.
Umetnost scenografije i kostimografije jedna je od najstarijih oblasti srpske primenjene
umetnosti. Od prvih domaćih slikara pozorišnih dekoracija Jovana Isailovića mlađeg,
angažovanog za ukrašavanje bine Knjaževsko-serbskog teatra Joakima Vujića u
Kragujevcu (1834-1836) i Steve Todorovića, poznatog i po prvoj slikanoj pozorišnoj
zavesi kod nas (zа Omladinsko pozorište, u Beogradu, (1857. – 1868, sa prekidima)
preko akademskih slikara - prvih profesionalnih pozorišnih slikara i scenografa, potom
– izuzetno zaslužnih za ovdašnju pozorišnu umetnost - ruskih emigranata, do pojave
Jovana Bijelića, Stanislava Staše Beložanskog, prve naše scenografkinje Milice Bešević,
Save Rajkovića, Pavla Vasića… pratimo početne i postepene korake ove grane primenjene
umetnosti, koja će kasnije cvetati i uspostaviti i održavati kontinuitet, dinamiku promena
i evropske standarde.
Tokom prvih posleratnih godina, u našoj sredini, i dalje se od scenografije i kostima
prevashodno očekivalo da definišu epohu, vreme i mesto odvijanja radnje određene
predstave. Put ka osvajanju neslućenih autorskih sloboda u kreiranju prostora i kostima,
u otkrivanju potencijala starih i novih materijala i svih raspoloživih scenskih sredstava i
tehnika, kao i mogućnosti interakcije sa publikom, počeo je da se otvara već ostvarenjima
Milenka Šerbana, koji je scenski prostor konačno lišio suvišnih dekorativnih i klasično
iluzionističkih elemenata. Korifeji posleratne avangarde su i Miomir Denić, koji je zadužio
primenjenu umetnost kako svojim scenografskim pristupom predstavama svih vidova
u Nacionalnom teatru, tako i u filmskoj umetnosti, Dušan Ristić, scenograf i veoma
plodan kostimograf za pozorište, film i tv serije, uz to dragoceni pedagog, kao i Vladimir
Marenić koji je pozorišnom dekoru u praksi i teoriji izvojevao novi status. Marenić je u
svojim kolegama video saradnike reditelja, koji rekonstruišu epohe i stilove, ali i inoviraju
prostor i kostim, originalno intervenišu sa mobilijarom i rekvizitima, analiziraju i sintetišu,
odnosno – sociologe, psihologe, kritičare, vizionare, opsenare, maštare... Vredni ovakvog
mišljenja i govora su najuspešniji scenografi novijeg vremena, poput Vladislava Lalickog, Živorada Kukića, Miodraga Tabačkog,
Geroslava Zarića, vrhunski kostimografi Milica Babić, inače prva nastavnica na Akademiji za primenjene umetnosti, osnovanoj
1948. godine, Božana Jovanović, Ljiljana Dragović, Milanka Berberović, dobitnica Zlatne medalje na Praškom kvadrijenalu,
Slavica Lalicki Posavec, Milena Ničeva Jeftić Kostić, Zora Davidović, Ljerka Kalčić, Angelina Atlagić, Bojana Nikitović...i mnogi
drugi umetnici, autentičnih pristupa i posebnih senzibiliteta. Inače, naučnu osnovu srpskoj kostimografiji pionirski je pružio
profesor, slikar i likovni kritičar Pavle Vasić, pisac prve istorije kostima kod nas (Odelo i oružje, 1964.) Pored ove svestrane
ličnosti, u profesuri su ostavili značajnog traga brojni izvanredni scenografi i kostimografi - članovi ULUPUDS-a.
Procvat pozorišnog slikarstva kod nas, u drugoj polovini 20. veka, potpomognut je, između ostalog, i osnivanjem Udruženja
likovnih umetnika primenjenih umetnosti Srbije, 1953. godine, koje od tada do danas predstavlja centar okupljanja
formiranih stvaralaca primenjenih umetnosti, bazu za razvoj i društveno pozicioniranje umetnika i same struke. Već 1964.
godine, Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti Srbije osniva sekciju za scenografiju i kostimografiju*, a 1965,
u saradnji sa Muzejom pozorišne umetnosti Srbije priređuje obimnu izložbu posvećenu scenografiji i kostimografiji u Srbiji
u periodu od 1945. do 1965. godine. Naredne 1966. godine, Udruženje i Muzej su odlučujuće doprineli osnivanju prvog
Međunarodnog trijenala scenografije i kostimografije, u okviru Sterijinog pozorja, sa koga su poneli brojna priznanja mnogi
članovi sekcije scenografije i kostimografije ULUPU(D)S-a. Bilo je to godinu dana pre osnivanja uglednog Praškog kvadrijenala,
na kojem su naši umetnici redovno i s uspehom učestvovali. Od tog vremena do danas, periodično, i Udruženje i Muzej, ali
i druge institucije, često u kooperaciji, priređuju izložbe sa ciljem da kolektivno ili pojedinačno predstave rad scenografa i
kostimografa, zaslužnih članova. **
Multimedijalna Retrospektivna izložba scenografije i kostimografije u godini jubileja ULUPUDS-a (1953-2013) u širokom
rasponu od šest decenija, mapira tokove srpske scenografije i kostimografije i promene u pristupu sceni i kostimu. U
korelaciji sa pojavama u aktuelnoj umetnosti uopšte, scenografska i kostimografska rešenja beleže promene od naturalizma,
realizma, i simbolizma, preko stilskih mena koje duguju nadrealizmu, sve radikalnijim stilizacijama i redukciji, do
minimalizma, konceptualizma i neslućenih mogućnosti improvizacija. To je bitno uticalo na likovnost i funkcionalnost skica,
jer one vremenom sve više potcrtavaju karakter lika i dobijaju sopstveni dignitet, validnost samostalnog umetničkog dela.
Višedecenijska produkcija odražava i različite društvene kontekste, situacije u samim pozorištima, kulturi uopšte. Izloženi
materijal poligon je i za ispitivanje odnosa individualizma i timskog rada i nastupa, kao i promena u tom smislu ka sve većem
osamostaljenju autora, zatim razvoja scenskog spektakla, ambijenata kamernih scena, inscenacija dečjih predstava, kroz
vreme, i uopšte izazova scenografije i kostima u najrazličitijoj primeni od teatarskih vidova (drama, balet, opera) i filmskih
žanrova do klasičnih i savremenih televizijskih formi. Zahtevi su uvek kompleksni, shodno prirodi samog posla i brojnim
podrazumevajućim činiocima, a da su naši umetnici umeli i umeju da ih ispune i pri tom ostvare sopstvene vizije, govori
činjenica o njihovoj velikoj prodornosti na evropsku, svetsku scenu.
I na kraju, koliko god ih kritika potiskivala, scena i kostim daruju sećanju konačni oblik.*** Vizuelno pamćenje je često
presudno, a pravo umetničko delo u samom sebi već ima supstancu večnosti. Ova izložba je pokušaj konzerviranja te
supstance.
Ljubica Jelisavac – Katić
*danas u ovoj sekciji deluje oko 200 članova
** tekst Mirjane Odavić o scenografiji i kostimografiji, Monografija ULUPUDS-a 1953-2013. - u pripemi, pruža icrpniju sliku o ovoj temi i bio je putokaz
uvodnom teksta u katalogu izložbe
*** Vesna Todorović, tekst u katalogu Curtain up! 10 godina scenografije i kostimografije 2000-2009., objavljenom za izložbu sekcije za scenografiju i
kostimografiju ULUPUDS-a (Konak knjeginje Ljubice, 26. novembar – 13. decembar 2009,)
6|7
SCENOGRAFA I KOSTIMOGRAFA
RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA
RETROSPECTIVE EXHIBITION
OF THE SECTION OF
SCENOGRAPHERS AND COSTUME
DESIGNERS ON THE OCCASION
OF THE 60TH ANNIVERSARY OF
ULUPUDS
The multimedia Retrospective exhibition of sets and costumes design in the ULUPUDS’ jubilee
year (1953-2013) provides an opportunity to formally as well as carefully mark some of the
greatest achievements of this segment of applied arts in Serbia. This period is analogous with
the history and activities of the Association. The members of the Serbian Association are the
veterans in the art of creating sets and costumes in the field of theatre arts as well as in the field
of film and television work.
Sets and costumes design is one of the oldest areas of the Serbian applied arts practice. Here
we follow the first and gradual steps of this segment of applied arts practice from our first
painters of theatre decoration such as Jovan Isailović the younger, engaged on decorating sets
for Knjaževsko-serbski theatre of Joakim Vujić in Kragujevac (1834-1836) and Steva Todorović,
also known as the painter of the first painted curtain in Serbia (for the Omladinsko pozorište in
Belgrade, in the period 1857 - 1868, with interruptions), through the work of academy painters –
the first professional theatre painters and set designers – and then the exceptionally important
work of the Russian emigre artists, to the emerging of the work of Jovan Bijelić, Stanislav Staša
Beložanski, our first female set designer Milica Bešević, Sava Rajković, Pavle Vasić… This practice
would later flourish and establish and maintain continuity, dynamics of change and European
standards.
In Serbia in the early post-WWII period, the set and costumes design was primarily expected to
define the era, time and place of the drama presented on stage. The path to achieving previously
unimaginable artistic freedom in creating space and costumes, in discovering the properties of
old and new materials and all available production means and techniques, as well as discovering
the potential for interaction with the audience, was traced by the works of Milenko Šerban who
freed up the performance space from the unnecessary decorative and classic illusionist elements.
At the forefront of the postwar avant-garde were also Miomir Denić as a major contributior to set
design for a variety of the National theatre productions as well as to film design, Dušan Ristić,
a set designer and a very prolific costume designer for theater, film and TV series as well as
educator, and Vladimir Marenić who successfully fought for a better status, in both theory and practice, of set and costume designers in
the creation of a theatre production. Marenić recognised the designers as collaborators in theatre direction, as they reconstruct epochs
and styles but also innovate the space and costumes, creatively intervene with furniture and props, analyse and synthesise, ie, as
sociologists, psychologists, critics, visionaries, illusionists, fantasts ...
Such qualities were indeed embodied in the work of some of the most successful contemporary set designers such as Vladislav Lalicki,
Živoraa Kukić, Miodrag Tabački, Geroslav Zarić, and extraordinary costume designers such as Milica Babić, the first teacher in this
subject at the Academy of Applied Arts established 1948, Božana Jovanović, Ljiljana Dragović, Milanka Berberović, awarded the Gold
Medal at the Prague Quadriennale, Slavica Lalicki Posavec, Milena Ničeva Jeftić Kostić, Zora Davidović, Ljerka Kalčić, Angelina Atlagić,
Bojana Nikitović... and of many other artists with their authentic approach to design and their individual sensibilities.
The academic ground for the Serbian costumes design was established by the professor, painter and art critic Pavle Vasić, the author of
the first history of costumes in Serbia (Odelo i oružje, 1964). Alongside Vasić, many extraordinary costume and set designers - members
of the ULUPUDS – also left a significant mark as educators.
The blooming of theater design in Serbia in the second half of the 20th century was fueled by, among other things, the establishment of
the Association of Applied Artists of Serbia in 1953. Since its inception ULUPUDS became a center for professional applied artists and
the base for the development and positioning of artists and the profession itself in the community. Already in 1964, the Association of
Applied Artists of Serbia established its section for set and costume design,* and in 1965, in cooperation with the Museum of Theatre
Arts of Serbia it organized an extensive exhibition dedicated to sets and costumes design in Serbia in the period from 194 to 1965. In
the following year, 1966, the Association and the Museum had a crucial role in establishing the first International Triennial of Sets and
Costumes Design, as part of the Sterija Theatre Festival. Many members of the ULUPUDS section for sets and costume design have
been awarded numerous awards by the Triennial. The first Triennial was held a year before the establishment of the esteemed Prague
Quadriennale where our many artists participated regularly and successfully. Since then, both the Association and the Museum as well
as some other institutions, have been organising periodical exhibitions with the aim to present the work of sets and costumes designers,
ULUPUDS members, collectivelly or individually. **
The multimedia Retrospective exhibition of sets and costumes design in the ULUPUDS’ jubilee year (1953-2013) presents a map of
the flows of the Serbian set and costumes design in the long period of six decades, and traces the changes in approach to sets and
costumes. Related to the various phenomena in the general arts practice, the works of sets and costumes design also demonstrate
an evolution, starting from naturalism, realism and symbolism, through stylistic changes introduced by surrealism and increasingly
radical stylisation and reduction, to minimalism, conceptualism and unimagined potential for improvisation. This greatly contributed
to the visual quality and functionality of the sketches which demonstrate an increased interest on the part of the artists to emphasise,
through their art, the characteristics of the stage characters. Thus the sketches obtain their own dignity and validity as artwork in their
own right. This survey also reflects various social contexts, the state of affairs in theatre companies and in general culture.The exhibition
is also a space for examining the relationship between individualism and the team work and performance, as well as a tendency for
artistic independence, for examining the development of the spectacle on stage, the ambience of the chamber theatres, the evolution
of productions for children, and for examining various challenges of sets and costumes design in a variety of theatre forms (drama,
ballet, opera) and film genres, from classical to contemporary television forms. The demands are always complex, as is the nature of the
profession and many implied factors. The successful positioning of many of our artists on the European and world stage demonstrates
these artists’ ability to fulfill such demands and to achieve their own vision.
Even if theatre critics somewhat sideline much of set and costume design, it is the set and costume design that forms a memory of a
stage performance.*** Visual memory is often the defining factor of a fleeting moment, whilst an artwork contains the substance of
eternity. This exhibition is an attempt to preserve that substance.
Ljubica Jelisavac – Katić
* This ULUPUDS section currently numbers some 200 members.
** the manuscript by Mirjana Odavić on sets and costumes design for the monograph ULUPUDS 1953-2013, provides for a more detailed description of this
topic. The manuscript provided a direction for this introductory text in the exhibition catalogue.
*** Vesna Todorović, text in the catalogue for Curtain up! 10 years of sets and costume design 2000-2009, published for the exhibition by the members of
the ULUPUDS section for sets and costume design (held at Konak knjeginje Ljubice, 26. November – 13. December 2009).
8|9
SCENOGRAFA I KOSTIMOGRAFA
RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA
ALEKSANDAR DENIĆ
[email protected]
Diplomirani scenograf, profesor
“Amerika”, Franc Kafka, Regie Frank Castorf
Fotografija scenografije, 100x70 cm, 2012
Schauspielhaus Zürich
“La Dame Aux Camelias”, Alexandre Dumas, mise
en scène Frank Castorf
Fotografija scenografije, 100x70 cm, 2012
Odéon -Théâtre de l’Europe , Paris
“Das Duell”, Anton Čehov, Regie Frank Castorf
Fotografija scenografije, 100x70 cm, 2013
Volksbühne Berlin
ALEKSANDRA STOŠIĆ
[email protected]
Diplomirani kostimograf
“Boginja Živa”, kostim
Šivenje, vez, ručni rad, 2011
Kuća Legata (u okviru godišnjeg sastanka
ICOM-ovog komiteta za kostim, na temu
„Mitovi Balkana“)
ANGELINA ATLAGIĆ
Krunska 22, Beograd
[email protected]
Kostimgraf
Redovni profesor na Fakultetu dramskih
umetnosti u Crnoj Gori
“Uspavana lepotica”, balet
Fotografija kostima, 160x80 cm, 2011
Mihajlovski teatar, Sankt Petersburg, Rusija
fotograf Relja Mirković
“Figarova ženidba i razvod”
Fotografija kostima, 160x80 cm, 2009
Narodno pozorište, Beograd
“Inferno”
Fotografija kostima, 160x80 cm, 2005
CND Madrid, Španija
BORIS ČAKŠIRAN
Birčaninova 2, Beograd
[email protected]
Diplomirani slikar – kostimograf
Koreograf, scenograf i reditelj
Kostim neveste iz predstave “DUMDUM”
Šiveni kostim, 70x100 cm, 2006
ERGstatus plesni teatar
Kostim neveste iz predstave “DUMDUM”
Štampana fotografija, 70x100 cm, 2006
Nenad Milošević - ERGstatus plesni teatar
10 | 11
SCENOGRAFA I KOSTIMOGRAFA
RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA
BORJANA ŠUVAKOVIĆ
Šajkaška 29
Arhitektura,scenografija -diplomirani inženjer arhitekture
“Voleti muziku”- scenografija za tv- seriju
Fotografija, plakat 70 x 100 cm, 2003.
RTS
“Naša Engleskinja”- scenografija za tv-film
Fotografije, plakat 70 x 100 cm, 1997.
RTS
“Vilinsko kolo”- scenografija za koncert ansambla “Kolo” u
Sava centru
Fotografije, plakat 70 x 100 cm, 2007.
Naručilac: Ansambl „Kolo
BOŽANA JOVANOVIĆ
Zmaj Jovina 32/5, Beograd
Kostimograf
“Život je san”, P. Kalderon de la Barka,
reditelj Nikita Milivojević
Fotografija, 1994
Narodno pozorište u Beogradu
DARKO NEDELJKOVIĆ
Koste Stojanovića 7, Beograd
[email protected]
Scenograf, Mr. Arhitekture
“Gospoda Glembajevi”, Miroslav Krleža, režija Egon Savin
Fotografija scenografije, 100x70 cm, 2002
Srpsko Narodno Pozorište, Novi Sad
“Višnjik”, A.P. Čehov, režija Dejan Mijač
Fotografija scenografije, 100x70 cm, 2011
Jugoslovensko dramsko pozorište, Beograd
“Ujkin san”, F.M. Dostojevski, režija Egon Savin
Fotografija scenografije, 100x70cm, 2006
Srpsko Narodno Pozorište, Novi Sad
DEJAN DOŠLJAK
Augusta Šenoe 6, Beograd
[email protected]
Kostimograf, dizajner
“Goddess (GGG&G)”
Kolaž skica, fotografija iz filma,
100x70 cm, 2007
Lisa Jeannin / Museum Felix De Boeck,
Brisel
“Da nam živi, živi rad”
Kolaž skica, fotografija iz predstave,
100x70, 2010
Atelje 212
12 | 13
SCENOGRAFA I KOSTIMOGRAFA
RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA
DEJANA VUČIĆEVIĆ
Birčaninova 28b,Beograd
[email protected]
Diplomirani slikar – kostimograf
Kostimografija, styling,
konceptualna umetnost
“Yesterday (Seti se da zaboraviš) ”, Jasmin Vardimon
Fotografija kostima (fotograf Jelena Janković), 2013
Bitef teatar, Beograd
“Soneti”, inspirisani Sonetima Vilijema Šekspira
Fotografija kostima (fotograf Jelena Janković), 2012
Bitef teatar, Beograd
“Soneti”, inspirisani Sonetima Vilijema Šekspira
Fotografija kostima(fotograf Jelena Janković) , 2013
Bitef teatar, Beograd
DORA DUŠANOVIĆ
Vojvode Dobrnjca 38- Beograd,
[email protected]
Scenografija i kostimografija – Akademija
primenjenih umetnosti (scenografija)
“Simpatija i antipatija”, J.Sterija Popović –
scenografija za tv-dramu
Tempera, 55 x 47 cm. 1996.
RTS
“ Smehoteka” –scenografija za tv seriju
Fotografija, 45 x30 cm, 1985.
RTS
DRAGOMIR GANE PETROVIĆ
GEROSLAV ZARIĆ
Prva pruga 7/112, Zemun
[email protected]
Akademski slikar - scenograf
Redovni profesor FPU u penziji
Prve pruge 1, Zemun
[email protected]
Scenografija, slikarstvo, FPU
“Pinokio i njegov drug”, scenografska slika
Ulje na platnu, 100x80 cm
“Tri parke”, scenografska slika
Ulje na platnu, 100x80 cm
“Tesla”
Fotografija scenografije, 100x70 cm
Madlenianum, Beograd
“Tužna komedija”
Fotografija scenografije, 100x70 cm
Srpsko narodno pozorište, Novi Sad
“Sabirni centar”
Fotografija scenografije, 100x70 cm
Narodno pozorište u Beogradu
14 | 15
SCENOGRAFA I KOSTIMOGRAFA
RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA
GORANA SUDŽUM
[email protected]
Diplomirani slikar - scenograf, FPU
Filmska i televizijska scenografija
“Radijski festival – Centar Sava”, festivalska scena
Digital print, 70x100 cm, 2005
Studio GORANA d.o.o., Radio S
“Farma – Lisović”, Barajevo, filmska scenografija
Digital print, 70x100 cm, 2009
Studio GORANA d.o.o., RTV Pink
IVANA ČOLIĆ
Senjačka 3, Beograd
[email protected]
Diplomirani scenograf, FPUD
Scenografija, kostim, grafički dizajn, pedagogija i dizajn u oblasti ručnog tkanja
“Ples sa ocem”, scenografija PLAVO pozorište pozorišna laboratorija
Pano 1 sa fotografijom, 200x35cm, foto – digitalna štampa i kaširanje na peni 0,5cm , 2008
Pano 2 sa fotografijom, 200x35cm, foto – digitalna štampa i kaširanje na peni 0,5cm , 2008
Lutka sa kostimom “Otac”, ručno tkano
čunčanom tehnikom, sa aplikacijama, 2008
IVANA DUKČEVIĆ BUDJA
Bulevar Despota Stefana 95, Beograd
[email protected]
Diplomirani kostimograf (kostimografija, lutkarstvo,
putopisna fotografija, profesura)
“Čovek, zver i vrlina”, kostimografija za predstavu
Fotografije sa premijere, 1993
Atelje 212, Mala scena, Beograd
JASMINA HOLBUS
[email protected]
Diplomirani scenograf, BA Honours, (Chelsea
Collage of Art & Design, London)
”Otelo”, Vilijem Šekspir , pozorišna predstava u
režiji M. Lolića
Dekor. scenografija, fotografija, print na peni,
plastifikacija, 150x100 cm, 2012
Jugoslovensko Dramsko Pozorište –Velika scena
“Ljuba Tadić’, Beograd
”Sanjari”, Robert Muzil, pozorišna predstava u
režiji M. Lolića
Dekor. scenografija, fotografija, print na peni,
plastifikacija, 90x70 cm, 2008
Jugoslovensko Dramsko Pozorište – teatar “Bojan
Stupica”, Beograd
16 | 17
SCENOGRAFA I KOSTIMOGRAFA
RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA
JASMINKA JEŠIĆ
1856 Camino De Pabilo Santa Fe NM 87505, USA
[email protected]
MA Kostimografije, Fakultet primenjenih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
“Six Faces of Devil” i “Soldier’s Tale”, Igor Stravinski
Dve kostimske skice aplicirane na kartonsku pozadinu,
50x70 cm, 1998
Twentieth Century Unlimited & Theaterwork,
Santa Fe, USA
“ Mary Stuart” , F. Shiler
Slike kostima, gvaš na akvarelu, 24 x 32, 1999/2000
Theaterwork
“Već vidjeno”, film Gorana Markovića
Fotografije kostima, 24 x 32, 1987
Smart Egg & ART Film
JASNA DRAGOVIĆ
[email protected]
Diplomirani scenograf, Magistar umetnosti
“Nižinski - Zlatna ptica”
Digitalni print, staklo, 100x70 cm, 2001
Opera i teatar Madlenianum
“Veče sa Ivanom Ivanovićem”, TV šou
Digitalni print, staklo, 100x70 cm, 2010
TV Prva
“Utisak nedelje”, TV emisija
Digitalni print, staklo, 100x70 cm, 2011
TV B92
JELENA PERIŠIĆ
M. Milankovića 132/50, Novi Beograd
[email protected]
Diplomirani kostimograf, FPUD
“Princeza u zamku duhova”, režija Aleksandra M. Dejvis
Fotografije kostima, 70x100 cm, 2012
Pozorište Puž, Beograd
JELENA SOPIĆ
Brace Grim 30, Beograd
[email protected]
Diplomirani scenograf, Magistar filmske
i TV scenografije
“Praktičan vodič kroz Beograd sa pevanjem i
plakanjem”, scenografija
Štampa, 100x70 cm, 2011
Art&Popcorn, TR9 Film
18 | 19
SCENOGRAFA I KOSTIMOGRAFA
RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA
JELENA SOPIĆ I JOVANA CVETKOVIĆ
JELENA SOPIĆ
Braće Grim 30, Beograd,
[email protected]
Diplomirani scenograf,
Magistar filmske i TV scenografije
JOVANA CVETKOVIĆ
Despota Stefana 68a, Beograd
[email protected] Diplomirani scenograf,
Magistar višemedijskih umetnosti
“Lift”, TV serija
Štampa na papiru, 100x70cm, 2004
RTS
“Ono kao ljubav”, TV serija
Štampa na papiru, 100x70 cm, 2009
RTS
JELENA STOKUĆA
Krunska 86, Beograd
[email protected]
Diplomirani kostimograf, Magistar
“Alisa”
Fotografija, 100x70 cm, 2006
Pozorište „Boško Buha“
“Đavolijada”
Fotografija, 100x70 cm, 2012
Šabačko pozorište
“Naš grad”
Fotografija, 100x70cm, 2013
Pozorište mladih
KAĆA TODOVIĆ KRKOVIĆ
Volgina 2a, Beograd
[email protected]
Dipl. inženjer arhitekture, Dipl. dramski umetnik,
scenograf, dizajner
Taraba / Čiviluk
Skica i maketa (karton), 160x450 cm, 2010/2013
Kult teatar / SIEPA – Agencija za pospešivanje izvoza/Fuorisalone Milano
“Milin poslić”, r’n’r mjuzikl za decu
Drvo, platno, metal, 40x50 cm, 2008
Scena “UK Vuk”
“Staklena menažerija”
Plakat (šper paneli), 230x300 cm, 2011
Dom omladine Beograd
KSENIJA TERZOVIĆ ĐORĐEVIĆ
Sarajevska 29, Beograd
[email protected]
Diplomirani kostimograf,
Magistar umetnosti scenskog dizajna
Kalendar, inspirisan filmom “Čarlston za Ognjenku”
Fotografije kostima, 100x70 cm, 2006
Orange studio
“Čarlston za Ognjenku”, dugometražni igrani film
Fotografije kostima, 100x70 cm, 2006
Blue Pen
“Velika Boginja”, kostim iz filma “Čarlston za Ognjenku”
Kostim na lutki, 2006
Blue Pen
20 | 21
SCENOGRAFA I KOSTIMOGRAFA
RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA
LJERKA KALČIĆ
Makedonska 21, Beograd
[email protected]
Kostimografija i scenografija
Akademski slikar, Magistar umetnosti
Balet “Balada o mesecu lutalici”, Dušan Radić, reditelj Arsa
Jovanović
Kolaž, skica i fotografija, 100x70 cm, 1973
TV Beograd
Drama “Mandragola”, Nikolo Makiaveli, reditelj Paolo Mađeli
Tempera, skica i fotografija, 100x70cm, 1973
Narodno Pozorište u Beogradu
“Divovi iz Planine”, Luiđi Pirandelo, reditelj Paolo Madjeli
Kolaž, skica i fotografija, 100x70, 1974
Atelje 212, Beograd
LJILJANA DRAGOVIĆ
akademski slikar - kostimograf
“Don Karlos” ,
Narodno pozorište u Beogradu, 2005.
fotografije produkcije, 100x70cm
„Tri sestre“,
Hrvatsko Narodno Kazalište Osijek
„Kralj partije“,
Narodno pozorište Beograd
LJILJANA PETROVIĆ
Vlajovićeva br.23, Beograd
[email protected]
Magistar kostimografije, Redovni profesor na
Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu
“Identitet”, autori Ljiljana Petrović i Aleksandar Kostić
Fotografija (autor fotografija Aleksandar Kostić), 120x63 cm, 2011
Medjunarodni projekat ICOM , Goethe institut u Beogradu
“Krugovi”, igrani film
fotografije (autor fotografija Maja Medić), 100x70 cm, 2012/2013
Producentska kuća „Baš Čelik“
“Falsifikator”, igrani film
Fotografije (autor fotografija Aleksandar Letić), 100x70 cm,
2012/2013
Drina film
MAJA MIRKOVIĆ
Vele Nigrinove 2, Beograd
[email protected]
Diplomirani kostimograf Ateljea za scenski kostim
“Svini Tod” (eng. Sweeney Todd)
Fotografije kostima štampane na karton peni, 200cm x
126cm, 2010
Orhus teatar (Aarhus Theatre), Danska / Jugoslovensko
Dramsko Pozorište, Beograd
“Maja i ja i Maja”
Fotografija kostima štampana na karton peni, dva panoa,
28x69 cm, 2012
Bitef teatar, Beograd / Narodno pozorište, Beograd
“Strašne priče braće Grim”
Crteži i fotografije kostima, 2007
Malo pozorište „Duško Radović“, Beograd
22 | 23
SCENOGRAFA I KOSTIMOGRAFA
RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA
MAJA NEDELJKOVIĆ DAVIDOVAC
Zahumska 10, Beograd
[email protected]
Diplomirani kostimograf i modni dizajner
Mjuzikl “Rebeka”, skice kostima
Kombinovana tehnika, 100x70 cm, 2012
Opera i teatar Madlenianum
Mjuzikl “Rebeka”, kostimografija za predstavu
Fotografija kostima (fotograf Vladimir Nešović),
100x70 cm, 2012
Opera i teatar Madlenianum
Pozorišna predstava “Gospodar Puntila
in njegov hlapec Matti” -Bertold Breht,
režija Nebojša Bradić
Skice kostima - kolaž, 100x70cm, 2013
Slovensko Ljudsko Gledališče Celje
MAJA STUDEN PETROVIĆ
Bul. dr Zorana Đinđica 123, Beograd
[email protected]
Magistar kostimografije
Docent Fakulteta primenjenih umetnosti
“Svet jednog cveta”, Tatjana Stanković (kostimografija, scenografija i dizajn lutaka)
Fotografije lutaka iz predstave, 100x70 cm, 2004
Malo pozorište Duško Radović, Beograd
“Ederlanda - danska pepeljuga”, Sonja
Bogdanović (kostimografija i dizajn lutaka)
Pet originalnih lutaka marioneta (15x50 cm) i
table sa crtežima (100x70 cm) – kombinovano
drvo, tekstil, metal, 2002
Malo pozorište Duško Radović, Beograd
“Mandragola”, Nikolo Makijaveli (kostimografija)
Fotografije kostima, 100x70 cm, 2010
Pozorište mladih, Novi Sad
MARGARETA JOVANOVIĆ
Ivana Micurina 17, Beograd
[email protected]
Diplomirani scenski kostimograf
Kostimograf, dizajner
“Duplo dno”
Digitalna štampa na papiru, 100x70 cm, 2004
Šabačko Narodno pozorište
MARINA VUKASOVIĆ MEDENICA
Ratka Mitrovica 41, Beograd
[email protected]
Magistar kostimografije
Pozorišna i filmska kostimografija, istraživacki rad,
pedagoški rad
“Sveti Georgije ubiva aždahu”, kostimografija za igrani film
Fotografije kostima na dve table, 100x70 cm, 2008
Producentska kuća „Sveti Georgije ubiva aždahu“
“Henri VI”, kostimografija za predstavu
fotografije izvedenih kostima na tabli, 100x70
Dva muška i jedan ženski kostim na lutkama, 2012
Narodno pozorište, Beograd
“Zaljubljen u tri narandže”, kostimografija za operu
Fotografije kostima na tabli, 100x70 cm, 2011
Narodno pozorište u Beogradu
24 | 25
SCENOGRAFA I KOSTIMOGRAFA
RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA
MILANKA BERBEROVIĆ
Aleksinačkih rudara 10, Novi Beograd
[email protected]
Akademski slikar - kostimograf
Prof. emeritus Univerziteta umetnosti u Beogradu
“Ženidba i udadba”, Jovan Sterija Popović, kostimografska skica iz predstave
Kombinovana tehnika, 70x50 cm, 1997
Narodno pozorište Népszínház, Subotica
“Ženidba i udadba”, Jovan Sterija Popović, kostimografska skica iz predstave
Kombinovana tehnika, 7x50 cm, 1997
Narodno pozorište Népszínház, Subotica
MILENKO JEREMIĆ
Akademski arhitekta, scenograf
Koče Kapetana 37, Beograd
„Crna mačka –beli mačor“, reditelj Emir Kusturica
Skica za filmsku scenografiju
„Na Drini ćuprija“, reditelj Emir Kusturica
3 skice za filmsku scenografiju, 2010.
„Bure baruta“, reditelj Goran Paskaljević
2 skice za filmsku scenografiju, 1997.
„Do Balcak“, reditelj Stole Popov
2 skice za filmsku scenografiju, 2011.
„Sv. Georgije ubiva aždahu“, reditelj Srđan
Dragojević
Skica za filmsku scenografiju, 2001.
„Okupacija u 26 slika“, reditelj Lordan Zafranović
2 skice za filmsku scenografiju , 197
„Rat uživo“, reditelj Darko Bajić,
Skica za filmsku scenografiju, 1999.
MILICA BAJIĆ ĐUROV
MILJEN KREKA KLJAKOVIĆ
Cara Dušana 84, 11000 Beograd
[email protected]
Doktor teorije umetnosti i medija / Magistar scenografije
Vanredni profesor Akademije umetnosti u Beogradu
“Rekvijem – negde između Pariza i Šangaja”, Hanok Levin,
režija Milica Kralj
Fotografije produkcije, 100x70 cm, 2010
Beogradsko dramsko pozorište
“Bedni ljudi”, F.M. Dostojevski, reditelj Milica Kralj
Skica i fotografija scenografije, 100x70 cm, 2001
Atelje 212, Beograd
Fotograf: Vukica Mikača / Milica Bajić
“X+Y=0”, B. Pekić, reditelj Milica Kralj
Fotografije produkcije, 100x70 cm, 2003
Beogradsko dramsko pozorište
Smederevska 7, Beograd
[email protected]
Filmski scenograf
Počasni član ULUPUDS-a
“Talisman”, Morgantown
Kombinovana tehnika, 90x60 cm,
Morgantover
Olovka, 90x60, 2003 - 2004, Steven Spielberg – Dreamworks
“Tajni prolaz” ( eng. Secret passage) – Venecija XVI vek – Pijaca
Markeri, 75x55 cm, 2009, Deluxe production
“Podzemlje” (eng. Underground) – Podrum / Radionica, 70x55 cm
Tuneli, 70x55 cm
Akvarel, 1991, Ciby 2000
“The Order” – Katedrala Sv. Petra / Radionica
Markeri, 80x60 cm, 2001, 20th Century Fox
“The Brave” – Morgantown / Ext., 80x50 cm
Mergantown, 110x60 cm
Markeri, 1996, Acapella Pictures
26 | 27
SCENOGRAFA I KOSTIMOGRAFA
RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA
MIODRAG TABAČKI
Jovana Miodragovica 3/VII, Zemun, Beograd
[email protected]
Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu i na
Akademiji primenjenih umetnosti u Beogradu
Pozorišna scenografija i kostimografija, pedagoški rad
“Raške duhovne svečanosti 2013”
Print scenografske skice - crteža u laviranom tušu na
trodimenzionalnom modelu pozornice,
90cm/50cm, 2013
Centar za kulturu Gradac, Raška
MLADEN TUŠUP
Carigradska 8, Beograd
[email protected]
Kostimografija
“Rajska ptica”
Knit work, 2012
TV Kopernikus
MILENA JEFTIĆ NIČEVA KOSTIĆ
Ulica 27. marta 50, Beograd
Slikar, kostimograf, scenograf
“Zvezdani dečak”
Skice kostima (digitalna prezentacija), 1990
Pozorište Duško Radović, Beograd
MIRJANA MARKOVIĆ
[email protected]
Slikar - kostimograf, Magistar FPUD Beograd,
Specijalizacija ENSAD Pariz
“Ikar - biti ili izgledati?”
Fotografija izvedene instalacije u tehnici mixmedia (otisak ljudskog tela u
lateksu, odeca- tekstil, Leonardov krug I kvadrat u metalu), 200x200 cm, 2001
Instalacija je nastala kao deo samostalne izložbe „Druga koža“
“Druga koža”
Fotografija izvedene instalacije u mixmedia (otisak tela I odeće u lateksu,
Leonardov zlatni presek u metalu) dimenzije 200x200 cm, 2001
Instalacija je nastala kao deo samostalne izložbe „Druga Koža“
“Paklena pomorandža“
Akril na platnu, 70x90 cm, 1998
Filmski festival u Kanu 1998 godine, izložba Omaž kostimografiji na filmu
«Film, Kostim, pokretne slike»
28 | 29
SCENOGRAFA I KOSTIMOGRAFA
RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA
RUŽICA RISTIĆ
[email protected]
Diplomirani kostimograf scenskog kostima
Šešir – “Hofmanove priče”, reditelj Dejan Miladinović
Radne skice u olovci i tušu, 100x70 cm, 2005
Opera & Teatar Madlenianum
Šešir –“ Hofmanove priče”, reditelj Dejan Miladinović
Fotografija šešira, 50x50 cm, 2005
Opera & Teatar Madlenianum
Skica šešira – “Hofmanove priče”,
reditelj Dejan Miladinović
Kombinovana tehnika, akvarel, olovka, tuš,
50x40 cm, 2005
Opera & Teatar Madlenianum
SNEŽANA ČOMOR
Dragice Končar 20, Beograd
[email protected]
Scenografija i dizajn
“Vilinska noć”, pozorišni dekor, multimedija
Fotografije realizovanog dekora, radne skice
(sken crteža, olovka i akvarel), fotografija makete, 100x70 cm (ceo grafički list), 2004
Ms Click (za agenciju Orange i S&S),
reditelj Iva Milošević
“Pozovi M …”, TV scenografija
Idejne skice (sken crteža, olovka i akvarel), fotografije realizovanog dekora, 100x70 cm, 2006
Produkcija TV B92, reditelj Vladimir Aleksić
SNEŽANA ŠIMIĆ
[email protected]
Kostimograf, akademski slikar
“Cvrčko I Mravko”, pozorišna predstava
Crteži i fotografije realizovane predstave, 2003
Pozorištance Puž
“Kabare”, pozorišna predstava, mjuzikl
Fotografije realizovane predstave
Pozorište na Terazijama
“Ja i ti”, pozorišna predstava
Fotografije realizovane predstave, 2011
Bitef teatar
SRĐAN CAKIĆ
Majora Tepića 17/51, 16000 Leskovac
Scenograf
“Žabar”, scenografija za pozorišnu predstavu
Ulje na platnu, 100x80 cm, 1989
Narodno pozorište Leskovac
“Medved i prosidba”, scenografija za pozorišnu predstavu
Ulje na platnu, 10x80 cm, 1988
Narodno pozorište Leskovac
“Kuća strave”, scenografija za pozorišnu predstavu
Ulje na platnu, 100x80 cm, 1989
Narodno pozorište Leskovac
30 | 31
SCENOGRAFA I KOSTIMOGRAFA
RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA
SUZANA GLIGORIJEVIĆ
[email protected]
Kostimograf složene strukture programa u RTS-u,
scenski kostim
“Hristos Voskrese”, kostim TV drame
Kostimi na krojačkim lutkama uz rekvizitu, fotografije u
staklu, 100x70, 2007
Radio - televizija Srbije, TV Beograd
Serijal “Šljivik”, kostim za voditeljku
Kostim na krojačkoj lutki, 2012
Radio - televizija Srbije, TV Beograd
“Bora pod okupacijom”, kostim za TV film
Kostim na krojačkoj lutki, 2007
Radio - televizija Srbije, TV Beograd
SVETLANA LANA CVIJANOVIĆ
Kičevska 14, Beograd
[email protected]
Diplomirani kostimograf
Docent na FPU u Beogradu
“Bal”, B.Breht;
“Dozivanje ptica”, F. Vedekind
Dve fotografije u ramu, 100x70 cm, 1988/1987,
Jugoslovensko dramsko pozorište, Beograd
“Čikago”, F.Eb, B.Fos
Tri fotografije kostima, 100x70 cm, 2006
Pozorište na Terazijama, Beograd
“Kandid ili optimizam”, Volter;
“Moja domovina sedam snova”, Nikita Milivojević;
“Lulu”, Vedekind
Tri fotografije u ramu, 100x70 cm, 2008/2006/2005
Jugoslovensko dramsko pozorište, Belef
TAMARA JOVANOVIĆ ŠLJUKIĆ
Alekse Nenadovića 28, Beograd
[email protected]
Kostimograf, scenski dizajner
Magistar umetnosti u oblasti scenskog dizajna
“Odevanje od neolita do mlađeg gvozdenog doba na tlu Vojvodine”, žensko odelo iz neolita - rekonstrukcija
Digitalna štampa na platnu, 70x100 cm, 2011
Muzej Vojvodine, Novi Sad
“Gospodari gline i žita”, žensko odelo iz bronzanog doba rekonstrukcija
Digitalna štampa na platnu, 70x100 cm, 2011
Muzej Vojvodine, Novi Sad
“Upotreba vlasti”
Digitalna štampa, pano kaširan na peni, 70x100 cm, 2002
Centar za stvaralaštvo mladih, Beograd
TATJANA RADIŠIĆ
Pilota Mihajla Petrovića 11, Beograd
[email protected]
Diplomirani kostimograf
“Okovani Prometej”
Tri fotografije u ramu, pojedinačno 30x23cm, 2013
Nacionalni Teatar u Temišvaru
32 | 33
SCENOGRAFA I KOSTIMOGRAFA
RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA
TINA BUKUMIROVIĆ
Nušiceva 7a, Beograd
[email protected]
Diplomirani kostimograf, scenski kostim
“Sestre Karamazove”
Kombinovana tehnika (olovka, akvarel, tuš, ugalj, kolaž)
i fotografije, 2 panoa, 100x70 cm, 2011
Narodno Pozorište, Sombor
VESNA POPOVIĆ
Braće Grim 24, Beograd
[email protected]
Diplomirani scenograf, Magistar pozorišne
scenografije
“Rodoljupci”, J. S. Popović
Fotografija scenografije,
štampa na peni, 100x70 cm, 2009
Narodno pozorište Užice
“Divlje meso”, Goran Stefanovski
Fotografija scenografije,
štampa na peni, 100x70 cm, 2008
Narodno pozorište Republike Srpske, Banja Luka
“1915”, Branislav Nušić,
reditelj Spasoje Ž. Milovanović
Fotografija scenografije,
štampa na peni, 100x70 cm, 2013
Kruševačko pozorište/Narodno pozorište Niš
VESNA RADOVIĆ DORIĆ
VLADISLAVA KANINGTON
Makenzijeva 22, Beograd
[email protected]
Kostimograf i scenograf
Otona Župančića, Beograd
[email protected]
Scenografija, slikarstvo
“Advokat Pjer Patlen”, skice kostima iz predstave
Kombinovana tehnika, 70x100 cm (dve skice), 1990
Atelje 212, Beograd
“Zadrživi uspon artura Ui-a”, Bertolt Breht, scenografija
Fotografije dekora, 70x100 cm, 1996
Narodno Pozorište „Toša Jovanović“, Zrenjanin
“Amselfeld”
Fotografija scenografije, 100x70 cm, 2007
Belef
34 | 35
SCENOGRAFA I KOSTIMOGRAFA
RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA
ZORA ŽIVADINOVIĆ DAVIDOVIĆ
Topličin Venac 30 , Beograd
[email protected]
Akademski slikar - kostimograf
Redovni profesor FPU u penziji
“Likovi iz dela Bore Stankovića”, kostimografska skica
Kombinovana tehnika, 100x70 cm, 2007
Narodno pozorište Bora Stanković, Vranje
“Likovi iz dela Bore Stankovića”, kostimografska skica
Kombinovana tehnika, 100x70 cm, 2007
Narodno pozorište Bora Stanković, Vranje
ŽAK KUKIĆ
Jurija Gagarina 257, Novi Beograd
Akademski slikar - scenograf
Redovni profesor FPU u penziji
“Naći sebe”, Pirandelo
Tempera, 60x40 cm
TV Beograd
“Svet”, B. Nušić
Tempera, 76x56 cm
HNK Osijek
Balet “Prokleta avlija”, I. Andrić
Tempera, 76x56 cm
TV Beograd
JELISAVETA TATIĆ ČUTURILO
Kostimograf
„Penelopijada“, M. Atwood - Režija: Dragana Varagić, Centar za
kulturu Tivat
TV serija “ Jagodići“
Režija: Miroslav Lekić
BILJANA DRAGOVIĆ
Kostimograf
„Maratonci trče počasni krug“, Duško Kovačević
Režija: Jagoš Marković, SNP, Novi Sad
„Boj na Kosovu“ - režija: Zdravko Šotra
„Kola mudrosti, dvoja ludosti“ - režija: Dejan Mijač, Atelje 212
36 | 37
SCENOGRAFA I KOSTIMOGRAFA
RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA
BOJANA RISTIĆ ĐUROVIĆ
[email protected]
Dipl. arhitekta, scenograf i kostimograf
,,Ostrvo, Ples Atoma” kostimografija moderne opera
( priča:Irina Gilić, pokret: Anđelija Todorović, muzika:
Nenad Jelić) fotografija, 100x70 cm
Ister teater, Beograd 1993.
,,Crne Maske” scenografija za operu Marija Kogoja
(libreto: Leonid Andrejev, režija: Ljubiša Ristić)
SNG Ljubljana, Opera i balet, 1990.
fotografija, 100x70 cm
“Alan Ford”, scenografija za mjuzikl (muzika:Nenad
Milosavljević, tekst: Mirjana Lazić, režija: Kokan
Mladenović) 1994. ,,Teatar T“ Beograd
fotografija, 100x70 cm
RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA
SCENOGRAFA I KOSTIMOGRAFA
38 | 37
Članovi Sekcije za scenografiju
i kostimografiju ULUPUDS-a
od 1953 do 2013 godine
ALEKSANDRIĆ ALEKSANDRA
ANTOVIĆ ŽELJKO
ATLAGIĆ ANGELINA * ** ***
ADŽIĆ URSULOV BJANKA
BAJIĆ ĐUROV MILICA
BELOBRK NIKOLA
BENKA MIROSLAV
BERBEROVIĆ MILANKA * ** ***
BONDŽIĆ ĐURIĆIĆ BRANKA
BOŽOVIĆ JOVANA
BRILEJ TATJANA
BUKUMIROVIĆ TINA
BUŠIĆ DRAGIŠA
CAKIĆ PREDRAG **
CAKIĆ SRĐAN
CEROVIĆ PREDRAG
CVETKOVIĆ JOVANA
CVIJANOVIĆ SVETLANA
ĆAPIĆ PREDRAG
ČAKŠIRAN BORIS
ČERŠKOV BORIS
ČOHADŽIĆ MARIČIĆ MIROSLAVA * ** ***
ČOLIĆ IVANA
ČOMOR ČURĆIĆ SNEŽANA
DAVIDOVIĆ ŽIVADINOVIĆ ZORA **
DEKER ERIH **
DENIĆ ALEKSANDAR *
DENIĆ MIOMIR (počasni član) **
DESANČIĆ IVANA
DESPOTOVIĆ VELJKO ** ***
DIVJAKOVIĆ STEFANOVIĆ MILORATKA
DOŠLJAK DEJAN
DRAGOVIĆ BILJANA ***
DRAGOVIĆ JASNA **
DRAGOVIĆ LjILjANA ** ***
DUKČEVIĆ BUĐA IVANA
DUŠANOVIĆ DORA **
ĐAPIĆ PREDRAG
ĐORĐEVIĆ ANA
ĐORĐEVIĆ MARIJA
ĐORĐEVIĆ VLADANKA
ÐUROVIĆ BOJANA
EJDUS MILICA
FINCI MARA
GAJIĆ OLIVERA
GAVRIK VLASTIMIR **
GELJO EMIR
GLIGORIJEVIĆ SUZANA
GLIŠOVIĆ LjILjANA
GOBECKI JELISAVETA
GRBIĆ KOMAZEC MILICA
GRGUR BILJANA
GRČIĆ KATARINA
GUTEŠA IVANA
HOLBUS JASMINA
HOLZEM LIKA
IGNJATOVIĆ IDA
IKONIĆ STEFAN
ILIĆ ALEKSANDAR
ILIĆ SLAVICA
ILIĆ SINIŠA
IVANOVIĆ SAŠA
IVKOV DRAGOLJUB
JACQUES JUG DE NARMOND
JANOVIĆ ERIKA
JANKOVIĆ NADA
JEREMIĆ JELENA
JEREMIĆ MILENKO ***
JEVTIĆ MARIJA
JEVTIĆ NIČEVA MILENA * ** ***
JEVTIĆ FILIP
JEŠIĆ JASMINKA
JOCIĆ MARIJA
JANOVIĆ ERIKA
JOVANOVIĆ BOŽANA **
JOVANOVIĆ DIVNA ***
JOVANOVIĆ DUŠAN
JOVANOVIĆ MARGARETA
JOVANOVIĆ MODELSKA BRANISLAVA
JOVANOVIĆ ZORANA
JOKSIMOVIĆ GORAN
JOVANOVIĆ ŠLJUKIĆ TAMARA
KALABIĆ MARIJA
KALEMBER ZORA
KALČIĆ LJERKA
KESIĆ MARKO
KECMAN BILJANA
KLAČAR MILOVAN
KLJAJIĆ DRAGAN
KLJAKOVIĆ KREKA MILJEN (počasni član) ***
KNEŽEVIĆ DUŠICA
KOMADINA BRANKO
KOROLIJA IVANA
KOSTIĆ MIODRAG
KOVAČEVIĆ EMILIJA
KOVAĆEVIĆ NIKOLINA
KRSTIĆ BILJANA
KRSTOVIĆ IVANKA
KUKIĆ ŽAK **
KUKRIĆ IRENA
KURZOVIĆ ČIPLIĆ MIRIJANA
KRIŽEK ZORAN
LAUŠEVIĆ DRAGICA
LAZIĆ DRAGAN
LALICKI TODOR
LALICKI POSAVEC SLAVICA ** ***
LALICKI VLADISLAV
LAŠIĆ VLADISLAV
LISAVAC MLADEN
MARENIĆ VLADIMIR ***
MARTINOVIĆ ANA
MARTINOVIĆ SLAVNA
MARINOVIĆ PETROVIĆ SONJA
MARIĆ TIJANA
MARJANOV IRENA
MARKOVIĆ ANĐELIJA
MARKOVIĆ MIRJANA
MARČETIĆ TANJA
MIJOVIĆ ANĐELA
MIKETIĆ MIHAJLOVIĆ DIJANA
MILIĆ ZLATKOVIĆ JELENA
MILOVANOVIĆ KRSTOMIR
MILOŠEVIĆ SLAVOLJUB
MILJKOVIĆ MILANA
MIRIĆ MIODRAG ***
MIRIĆ OLIVERA
MIJUŠKOVIĆ NEVENA
MILANOVIĆ LJUBICA
MILENKOVIĆ VLATKA
MIRKOVIĆ MAJA
MIRKOVIĆ TATJANA
MIHAJLOVIĆ S. MILAN
MILENKOVIĆ TAMARA
MILOSAVLJEVIĆ IVANA
MIŠKOVIĆ SVETLANA
MOJSILOVIĆ POPOVIĆ ZORA
MUNIĆ VLADISLAVA
NAJDANOVIĆ IVANA
NEDELJKOVIĆ DARKO **
NEDELJKOVIĆ DAVIDOVAC MAJA
NEDELJKOVIĆ ROGIĆ MIRJANA
NIKOLIĆ ALEKSANDAR
NIKITOVIĆ BOJANA
NIKOLIĆ MIODRAG
NIKOLIN VUKOSAVA
OBRADOVIĆ JOVANA
OSTOJIĆ MIRA
PANTELIĆ DEJAN
PARANOSIĆ NENAD
PATRNOGIĆ JELENA
PAVKOVIĆ OLGICA
PAVLOVIĆ ALEKSANDRA
PAVLOVIĆ BILJANA
PAVLOVIĆ LANA
PAVLOVIĆ MILOŠ
PERIŠIĆ JELENA
PETKOVIĆ NIKOLIĆ SONJA
PETROVIĆ DRAGOMIR
PETROVIĆ LJILJANA
PEŠIĆ RAJIĆ SNEŽANA
PETROVIĆ PANTELIĆ SNEŽANA
PIHLER DUŠANKA
POPOVIĆ MIĆO
POPOVIĆ MILICA
PREDIĆ DOBROSLAV
RADIŠIĆ TATJANA
RADONJIĆ ORLIĆ LJILJANA
RADONJIĆ VELIBOR
RADOVIĆ DORIĆ VESNA **
RADOSAVLJEVIĆ VESNA
RAJKOVIĆ SAVA
RADOVANOVIĆ MILICA
RATKOVIĆ MONIKA
RISTIĆ DUŠAN (počasni član) **
RISTIĆ RUŽICA
RISTIĆ ZORAN
SLOBODAN RUNDO ***
RUŽIĆ ZORICA
SARAMANDIĆ JASNA
SAVIĆ ŽIVORAD ŽIRA
SIMIDRIJEVIĆ MIHAILO
SOLE NASKOVSKI MAJA
SOPIĆ JELENA
SOVILJ BILJANA
SOVILJ DRAGAN
SPAJIĆ ALJOŠA
SRBIJANOVIĆ VELIZAR
SRETENOVIĆ ZORAN
STAMENKOVIĆ RADOMIR
STANIĆ DUŠAN
STANKOVIĆ ALEKSANDAR
STEVANOVIĆ ANĐA
STOJANOVIĆ JELENA
STOJANOVIĆ VIDENOVIĆ DAGMAR ** ***
STOJKOVIĆ JASNA
STOKUĆA JELENA
STOŠIĆ ALEKSANDRA
STRATIMIROVIĆ LJUDMILA
STUDEN PETROVIĆ MAJA
SUDŽUM GORANA
ŠERBAN MILENKO (počasni član)
ŠERBAN SONJA
ŠIMIĆ SNEŽANA
ŠKUNDRIĆ LANA
ŠTRBAC VESNA
TABAČKI MIODRAG * ** ***
TATIĆ ČUTURILO JELISAVETA
TEODOSIĆ VESNA
TEODOROVIĆ NIKOLA
TERMAČIĆ ĐURO
TERZOVIĆ KSENIJA
TODOVIĆ KRKOVIĆ KAĆA
TODOROVIĆ OLGA
TOMIĆ TIJANA
TUŠUP MLADEN
UROŠEVIĆ KATARINA
VALJAREVIĆ JANJA
VASIĆ IVANA
VASIĆ PAVLE (počasni član)
VASILJEV IGOR
VELJANOVIĆ ALEKSANDAR
VERBICKI ANANIJE
VIRIJEVIĆ VIKI
VRANEŠ VLADISLAVA
VUJANOVIĆ LIDIJA
VUKASOVIĆ MEDENICA MARINA ***
VUKŠIĆ LAUBERT MIRJANA
VUČIĆEVIĆ DEJANA
ZARIĆ GEROSLAV * ** ***
ZEČEVIĆ RADOSLAV
ZDRAVKOVIĆ SELEŠ MIRJANA
ZLATKOVIĆ VELIČKOVIĆ JELENA
ZLATOVIĆ ALEKSANDAR ***
ŽIVADINOVIĆ NENAD
ZOJKIĆ SVETLANA
Mnogi člаnovi ULUPUDS-а nosioci su Sterijine
nаgrаde: Dušаn Ristić, Vlаdimir Mаrenić,
Vlаdislаv Lаlicki, Petаr Pаšić, Božаnа
Jovаnović, Ljiljаnа Drаgović, Biljаnа Drаgović,
Miodrаg Tаbаčki, Angelinа Atlаgić, Geroslаv
Zаrić, Borislаv Mаksimović, Bojаnа Nikitović ...
*Velika nagrada ministarstva kulture Srbije i
ULUPUDS-a za primenjenu umetnost i dizajn
** Nagrada za životno delo ULUPUDS-a
*** Istaknuti član ULUPUDS-a
RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA
SCENOGRAFA I KOSTIMOGRAFA
40 | 39
IZ PRAVILNIKA IZLOŽBE:
Retrospektivnа izložbа Sekcije scenogrаfа i kostimogrаfа ULUPUDS-а, u godini
jubilejа Udruženja, će predstavljati svojevrsnu retrospektivu jugoslovenskog - srpskog stvаrаlаštvа u oblasti scenografije i kostimografije, u periodu od 60 godinа,
od osnivаnjа ULUPUDS-а do dаnаs.
Cilj ove izložbe, pored proslave jubileja Udruženja, je prepoznаvаnje scenogrаfije i
kostimogrаfije kаo delаtnosti od znаčаjа zа mnoge kulturne grаne i industrije, kаo
i (re)definisаnje nаvedenih brаnši u jаvnosti.
Člаnovi Sekcije zа scenogrаfiju i kostimogrаfiju ULUPUDS-а treba da se predstаve
svojim nаjreprezentаtivnijim rаdovimа iz struke.
Radovi preminulih članova biće prezentovani u digitalnom formatu u okviru VIRTUELNE GALERIJE.
... Nа izložbi mogu učestvovаti člаnovi sekcije za scenografiju i kostimografiju
ULUPUDS-а i kolege po pozivu. Svako od članova može prijaviti po 3 rada koja
najbolje reprezentuju lični stvaralački opus. Predstavljeni radovi mogu se izložiti u
vidu skica, fotografija, maketa, lutaka...
Prijаve prispele posle 1. septembra 2013. godine, kаo i mаterijаli koji ne odgovаrаju
propozicijаmа ovog konkursа smаtrаće se nevаžećim i Selekcioni žiri ih neće
rаzmаtrаti.
Kаtаlog Velike retrospektivne izložbe Sekcije scenogrаfа i kostimogrаfа biće
nаplаćen svаkom učesniku...
Organizator izložbe:
Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije - ULUPUDS
Terazije 26, Beograd
Inicijator izložbe:
Sekcija scenografa i kostimografa ULUPUDS-a
Za izdavača:
mr. Vladimir Lovrić, predsednik UO ULUPUDS-a
Za Umetnički savet ULUPUDS-a:
Vukica Mikača
Za Odbor sekcije scenografa i kostimografa ULUPUDS-a:
dr Milica Bajić Đurov (autor projekta)
Urednik kataloga i kustos izložbe:
Ljubica Jelisavac – Katić
Asistent kustosa:
Tamara Bogunović
Prevod uvodnog teksta:
dr Zoja Bojić
Vizuelni identitet i priprema za štampu:
Jovan Tarbuk
Stručna postavka izložbi:
Marina Vukasović Medenica,
Milica Bajić Đurov i Ljubica Jelisavac - Katić
Virtuelna izložbena postavka: Milica Bajić Đurov
Tehnička postavka:
Željko Srdić
Dizajn znaka ULUPUDS-a:
Nikola Masniković
Dizajn znaka jubileja ULUPUDS-a:
Aleksandra Janković
Štampa:
Akademija, Narodnog fronta 43, Beograd
Tiraž: 300
Sponzor :
Medijski sponzori:
CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
792.071.2.021(497.11)”20”(083.824)
792.071.2.024(497.11)”20”(083.824)
RETROSPEKTIVNA izložba scenografa i
kostimografa : 60 godina ULUPUDS-A
(1953-2013) : Kuća kralja Petra, Beograd, 12.
10. - 23. 10. 2013. : Beogradsko dramsko
pozorište, Beograd, 19. 10. - 19. 11. 2013. /
[urednik kataloga i kustos izložbe Ljubica
Jelisavac-Katić ; prevod uvodnog teksta Zoja
Bojić]. - Beograd : ULUPUDS, 2013 (Beograd :
Akademija). - 39 str. : ilustr. ; 22 x 22 cm
Kor. stv. nasl.: Retrospektivna izložba
scenografije i kostimografije. - Deo teksta
uporedo na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 300.
- Str. 4-5: Velika retrospektivna izložba
sekcije scenografa i kostimografa ULUPUDS-A u
godini jubileja / Ljubica Jelisavac-Katić. Iz pravilnika izložbe: str. 38-39.
ISBN 978-86-6213-029-7
a) Сценографија - Србија - 21в - Изложбени
каталози b) Костимографија - Србија - 21в Изложбени каталози
COBISS.SR-ID 201680908
Download

Katalog učesnika izložbe - ULUPUDS-a