UPUTSTVO ZA UPOTREBU
MAŠINA ZA PRANJE I SUŠENJE VEŠA
GC4 W 264 D
Alise' 6+4kg
Auto 4+4kg
ČESTITAMO!
Kupovinom ovog proizvoda pokazali ste da ne želite prihvatiti sporazumno rešenje već želite najbolje.
Candy ima zadovoljstvo da Vam može ponuditi novu mašinu za pranje veša, koja je rezultat
višegodišnjeg istraživanja i iskustva na tržištu, u neposrednom dodiru sa potrošačima. Izabrali ste
kvalitetan proizvod, trajnost i osobine koje ovaj proizvod nudi.
Osim mašine za pranje veša Candy se popnosi i šorokim asortimanom urđaja za domaćinstvo:
mašinama za pranje posuđa, mašinama za pranje i sušenje veša, mašinama za sušenje veša,
mikrotalasnim rernama, šporetima, ugradim pločama, frižiderima i zamrzivačima.
Tražite od svog prodavca najnoviji katalog Candy proizvoda.
Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje u domaćinstvu i sličnim situacijama, kao što su
- osoblje u prodavnicama, kancelarijama i ostalim radnim mestima
- vikendicama
- gostima hotela, motela i drugih smeštajnim objektima
- prenoćištima
Različito korišćenje uređaja od domaćinstva ili uobičajenih kućnih poslova, npr. kao komercijalno
korišćenje u profesionalne svrhe nije pokriveno garancijom.
Ako se uređaj koristi nepravilno, životni vek mu se smanjuje i može izaći iz garancije.
Oštećenje uređaja ili neka druga oštećenja ili gubici kroz korišćenje uređaja koji nisu u skladu sa
uputstvima (iako je uređaj u domaćinstvu) neće biti pokriveno garancijom.
Upotreba nove mašine za veš je jednostavna, ali Vas molimo da pažljivo pročitajte uputstvo za
upotrebu sadržano u ovoj knjižici i da ih u potpunosti poštujeteOno Vam daje važne podatke u vezi
sigurnog korišćenja i održavanja uređaja, te korisne savete za najbolje rezultate pranja.
Čuvajte pažljivo ovu knjižicu, jer bi Vam ubuduće mogla zatrebati.
Kada bi u slučaju kvara mašine, morali pozvati jednog od naših servisera, obavezno mu recite oznaku
modela, broj mašine i serijski broj uređaja ako je naveden na pločici sa tehničkim podacima, koja je
pričvršćena na mašini.
SADRŽAJ
Uvod
Opšta upozorenja i saveti prilikom isporuke uređaja
Garancija
Sigurnosne mere
Tehnički podaci
Postavljanje i priključivanje mašine za veš
Opis upravljačke ploče
Tabelarni pregled programa
Odabir programa pranja
Fioka za sredstva za pranje
Priprema veša i saveti za pranje
Pranje
Ciklus sušenja
Automatsko pranje/Ciklus sušenja
Čišćenje i održavanje mašine za veš
Uklanjanje manjih nedostataka u radu
POGLAVLJE 1
OPŠTA UPOZORENJA I SAVETI PRI ISPORUCI
Prilikom isporuke uređaja proverite da li su sa mašinom isporučeni sledeći dokumenti i pribor:
A)
B)
C)
D)
E)
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
ADRESE OVLAŠĆENIH SERVISA
GARANTNI LIST
ČEPOVI
SAVIJENI NOSAČ ODVODNE CEVI
VAŽNO: MOLIMO VAS DA SVE NAVEDENO BRIŽLJIVO ČUVATE!
Proverite mašinu da prilikom transporta nije oštećena. Ako je oštećena obratite se prodavcu.
POGLAVLJE 2
GARANCIJA
Prilikom kupovine uređaja prodavac Vam mora izdati ispunjeni i potvrđeni garantni list.
Na poleđini garantnog lista nalazi se popis i adrese servisera koji su ovlašćeni za popravku Candy
uređaja u garantnom roku.
POGLAVLJE 3
SIGURNOSNE MERE
VAŽNO!
PRE POČETKA ČIŠĆENJA ILI ODRŽAVANJE MAŠINE OBAVEZNO SE PRIDRŽAVAJTE SLEDEĆIH
SIGURNOSNIH MERA:
•
•
izvucite utikač iz utičnice. Zatvorite slavinu za dotok vode.
Svi Candy uređaji za domaćinstvo opremljeni su kablom za uzemljenje. Ako nije neka to pre
priključivanja mašine neka to pravilno uradi stručna osoba.
Uređaj je u saglasnosti sa evropskim standardima 73/23/ECC i 89/336/EEC koje zamenjuju
2006/95/EC i 2004/108/EC i kasnije dopune.
•
•
Ne dirajte uređaj ako imate vlažne ruke i noge ili ako ste bosi.
Posvetite krajnju pažnju mašini ako je spojena preko produžnog kabla u kupatilu ili drugoj
vlažnoj prostoriji.
UPOZORENJE:
Tokom pranja voda u mašini može se zagrejati i do 90C.
•
Ne priključujte mašinu na električnu mrežu preko ispravljača i višestrukih utikača ili produžnih
kablova.
•
Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu osobama /uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim ili
čulnim ili mentalnim sposobnostima te osobama bez iskustva i znanja, osim ako ih koriste uz
nadzor osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili od iste osobe dobiju ispravna uputstva za
korišćenje uređaja.
Pazite i nadzirite decu kako se ne bi igrala sa uređajem.
• Ne izvlačite utikač iz utičnice tako što ćete vući priključni kabl ili sam uređaj.
• Električni uređaji ne smeju biti izloženi atmosferskim uticajima kao što su to npr. kiša,
sunce itd.
• Pazite da kod premeštanja ili prevoženja, mašinu ne dižite držeći je za upravljačku
dugmad, odnosno za fioku za sredstva za pranje.
• Tokom prevoženja kolicima ne naslanjajte mašinu na prednju stranu gde su vrata.
VAŽNO! Ako je mašina postavljena na pod prekriven itisonom ili tepihom pažljivo proverite da
njihova vlakna ne zatvaraju otvore za provetravanje mašine koji se nalaze sa donje strane mašine.
•
•
•
Mašinu uvek moraju podići dve osobe.
U slučaju kvara ili neispravnog rada mašine, odmah isključite iz zidne utičnice te zatvorite
dotok vode. Pozovite jednog od ovlašćenih Candy servisera radi popravke. Ako je potrebno
zameniti neki deo mašine uvek zahtevajte ugradnju originalnih Candy rezervnih delova.
Nepoštovanje ovih uputstava može uticati na siguran i pravilan rad mašine.
Ako se glavni električni kabl ošteti, mora se zameniti posebnim kablom koji možete nabaviti u
ovlašćenom centralnom servisu.
POGLAVLJE 4
TEHNIČKI PODACI
Maksimalna količina
suvog veša za jedno
punjenje
Priključna snaga
Snaga osigurača
Brzina centrifugiranja
Dozvoljeni pritisak
vode u vodovodnoj
mreži
Napon
PRANJE
SUŠENJE
KG
6
4
W
A
Pogledati pločicu sa
tehničkim podacima
1500
10
1500
10
MPa
Min. 0,05
Max. 0,8
220-240
Min. 0,05
Max. 0,8
220-240
V
POGLAVLJE 5
POSTAVLJANJE I PRIKLJUČIVANJE MAŠINE
Mašinu bez podmetača postavite blizu mesta gde će stalno stajati.
Oprezno prerežite sigurnosnu vezicu koja drži glavni električni kabl i odvodnu cev.
Odšrafite 3 spojna šrafa i uklonite 3 podloške.
Odšrafite šrafove. Razmaknica će pasti u unutrašnjost uređaja.
Pri pomeranju uređaja uklonite gore navedenu razmaknicu.
Zatvorite 4 otvora korišćenjem čepova isporučenih uz omot sa uputstvima za korišćenje.
UPOZORENJE:
Delovi ambalaže ne smeju doći na dohvat deci, jer za njih mogu biti opasni.
Pričvrstite ploču od valovitog materijala na dno mašine kako je prikazano na slici.
Cev za dovod vode pričvrstite na slavinu.
Za spajanje mašine na vodovodnu mrežu koristite samo novu garnituru cevi. Stare cevi nije dobro
ponovo koristiti.
UPOZORENJE: SLAVINU JOŠ NE OTVARAJTE!
Smestite mašinu neposredno do zida.
Odvodnu cev zatim stavite preko ivice kade. Znatno je bolje ako u vodovodnoj instalaciji predvidite
stalni odvod, koji mora biti od većeg promera od odvodnog creva, a morate ga postaviti na visini
najmanje 50cm od poda. Ako je potrebno, koristite i priloženi plastični savijeni nosač odvodnog
creva.
Uređaj ne sme biti instaliran iza vrata koja se zaključavaju, kliznih vrata ili vrata čije su šarke na
suprotnoj strani od šarki vrata mašine za sušenje.
Koristite 4 nožice kako bi poravnali mašinu.
a) maticu kojom je pričvršćena nožica oslobodite tako da je odgovarajućim ključem odvijete u
smeru kretanja kazaljki na satu.
b) nožicu okretanjem povišavate ili snižavate tako dugo dok sasvim ne prijanja uz pod.
c) nakon što ste završili poravnjavanje, nožicu pričvrstite tako da je odgovarajućim ključem
pritežete u smeru suprotnom kretanju kazaljki na satu dok sasvim ne prilegne na dno mašine.
Proverite da li je sva dugmad u položaju OFF odnosno isključeni i da su vrata mašine zatvorena.
Utaknite utikač u zidnu utičnicu.
UPOZORENJE: Ako je neophodno zameniti glavni električni kabl, spojite žice prema niže navedenim
bojama/oznakama:
PLAVO – NEUTRALNO (N)
SMEĐE – FAZA (L)
ŽUTO/ZELENO – UZEMLJENJE
Nakon nameštanja, mašina mora biti smeštena tako da je utikač uvek dostupan.
OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE
Ručica vrata----------------------------------------------------------------------------------A
Dugme programatora s položajem OFF (isključeno)-------------------------------B
Dugme Temperatura pranja-------------------------------------------------------------C
Dugme Nivo zaprljanosti------------------------------------------------------------------E
Svetlosni pokazatelj dugmadi------------------------------------------------------------F
Dugme za intezivni program pranja----------------------------------------------------G
Dugme Aquaplus----------------------------------------------------------------------------H
Dugme za odloženo pranje-------------------------------------------------I
Dugme za izbor programa sušenja---------------------------------------L
Dugme START/PAUSE-------------------------------------------------------M
Svetlosni pokazatelj zaključanih vrata-----------------------------------N
Digitalni ekran-----------------------------------------------------------------O
Fioka za sredtvo za pranje--------------------------------------------------P
OPIS KONTROLA
Kg detektor (aktivna funkcija samo na programima pranja za pamuk i mešane tkanine). Kroz svaki
ciklus prana KG detektor omogućava praćenje podataka o težini veša u prve 4 minute ciklusa pranja, ;
omogućiče i:
- određivanje potrebne količine vode
- utvrđivanje dužine trajanja ciklusa pranja
kontrola ispiranja
A zavisno od vrste tkanina koje se peru:
- prilagođava se način okretanja bubnja mašine zavisno od vrste tkanine
- kod preostale količine pena nastala tokom pranja povećava se količina vode pri ispiranju
- zavisno od količine veša prilagođava se brzina centrifuge kako bi se izbegla neuravnoteženost
Na takav način KG detektor omogućava samostalno određivanje svakog pojedinačnog programa
pranja, između stotinu mogućih kombinacija pranja. KG detektor omogućava jednostavnost
korišćenja uređaja i lagani odabir programa pranja. Zapravo korisnik treba samo da odredi vrstu
tkanine stavljene u bubanj i nivoa zaprljanosti veša, kako bi se postiglo savršeno pranje sa nivoom
centrifuge koja omogućuje najveći nivo sušenja., vodeći brigu o vašoj odeći.
Ručica na vratima A
Dugme programatora sa položajem OFF
KADA OKRENETE DUGME ZA ODABIR PROGRAMA, SVETLA NA EKRANU ĆE SE UKLJUČITI DA PRIKAŽU
POSTAVKE ODABRANOG PROGRAMA. NOOVE VRSTE DETEDŽENTA VRLO SU EFIKASNE I NA NIŽIM
TEMPERATURAMA PRANJA. IT TOG RAZLOGA NA INTENZIVNIM PROGRAMIMA PREPORUČUJE SE
NIŽA TEMPERATURA PRANJA.
TEMPERATURA PRANJA MOGUĆE JE UVEK POVEĆATI KORIŠĆENJEM DUGMETA ZA TEMPERATURU
PRANJA.
MOLIMO DA POGLEDATE TABELARNI PRIKAZ PROGRAMA O NAJVIŠIM TEMPERATURAMA PRANJA ZA
SVAKI POJEDINI PROGRAM.
NAPOMENA: KAKO BISTE ISKLJUČILI MAŠINU, OKRENITE DUGME ZA ODABIR PROGRAMA U POLOŽAJ
OFF.
Pritisnite dugme START/PAUSE da pokrenete odabrani ciklus pranja.
Program pranja će se izvesti s dugmetom programtora u nepomičnom položaju na odabranom
programu sve dok se ciklus pranja ne završi.
Mašinu za veš isključite okretanjem dugmeta programatora u položaj OFF.
VAŽNO!
DUGME PROGRAMATORA NAKON SVAKOG PRANJA MORA BITI VRAĆEN POLOŽAJ OFF. ODNOSNO PRI
POKRETANJU SLEDEĆEG CIKLUSA PRANJA A PRE NEGO TAJ NAREDNI PROGRAM BUDE ODABRAN I
POKRENUT.
DUGME TEMERATURE PRANJA
Nakon što se odabere program pranja uključiće se odgovarajući svetlosni pokazatelj koji prikazuje
preporučenu temperaturu pranja.
Dugme za temperaturu pranja koristi se za povećavanje ili smanjenje temperature pranja za odabrani
program pranja.
Svaki put kada pritisnite ovo dugme, novo odabrana temperatura biće prikazana na indikatoru
temperature pranja.
Ukoliko želite program hladnog pranja svi indikatori moraju biti isključeni.
Dugme ZA PODEŠAVANJE BRZINE CENTRIFUGE
Ciklus centrifugiranja vrlo je važan da bi se iz veša uklonilo što je više moguće vode bez oštećenja
tkanine. Brzina centrifuge može se podesiti tako da odgovara Vašim potrebama. Pritiskom na ovo
dugme moguće je smanjiti najveću brzinu centrifuge a ako želite centrifugiranje se može u potpunosti
isključiti. Da ponovo pokrenete ciklus centrifugiranja dovoljno je da pritisnete dugme sve dok ne
postignete željenu brzinu.
Kako ne bi oštetili tkanine, brzinu centrifuge nije moguće podesiti iznad brzine koja je automatski
podešena prema odabranom programu pranja. Brzinu centrifuge moguće je promeniti u svakom
trenutku i to bez privremenog zaustavljanja mašine za veš (pauza).
VAŽNO!
MAŠINA JE OPREMLJENA POSEBNIM ELEKTRONSKIM UREĐAJEM KOJI SPREČAVA DA VEŠ PRI CIKLUSU
CENTRIFUGIRANJA POREMETI RAVNOTEŽU. TO SPREČAVA RADNU BUKU I VIBRACIJE MAŠINE I TAKO
PRODUŽUJE RADNI VEK TRAJANJA VAŠE MAŠINE.
Dugme NIVO ZAPRLJANOSTI VEŠA
Ovo dugme (aktivno samo na programima pranja za PAMUK i MEŠANE TKANINE) omogućava izbor 3
nivoa intenziteta pranja, zavisno od toga koliko je veš prljav.
Kada odaberete program indikator će automatski pokazivati nivo zaprljanosti za taj program.
Odabirom različitog nivoa zaprljanosti svetleće odgovarajući indikator. Korišćenjem ovog dugmeta
kod odabira brzog programa pranja, moguće je odabrati 3 različite dužine programa u trajanju od 14,
30 i 44 minute.
Svetla dugmadi
Ova svetla uključuju se kada je pritisnuta pripadajuće dugme. Ako je odabrana pozicija koja nije u
skladu s odbranim programom pranja, svetlo će prvo trepereti a zatim će se isključiti.
Opcijsku dugmad potrebno je odabrati pre pritiska na dugme START.
Ako je odabrana opcija koja nije u skladu sa odabranim programom pranja, svetlo prvo trepti a zatim
će se isključiti.
Dugme za intenzivno pranje
Pritiskom na ovo dugme koje se može aktivirati samo na programima za pranje pamučnog veša
proradiće senzori novog SENZOR sistema. To utiče na:
- odabarnu temperaturu pranja, održavajući je stalno na istom nivou tokom ciklusa pranja
- mehaničko delovanje bubnja
Bubanj mašine za pranje veša je izrđen tako da se u najvažnijem trenutku pranja okreće u dve
različite brzine. Kada deterdžent bude ravnomerno raspoređen tokom postupka pranja i ispiranja
brzina okretanja bubnja se povećava kako bi u najvećoj mogućoj meri povećala učinak pranja.
Zahvaljujući ovom posebnom sistemu, efikasnot postupka pranja je izuzetno poboljšan BEZ
PRODUŽENOG TRAJANJA PROGRAMA PRANJA.
Dugme Aquaplus
Pritiskom na ovo dugme možete aktivirati poseban novi ciklus pranja za program epranja veša
postojanih boja i mešanih tkanina zahvaljujući novom sistemu senzora.
Ova pozicija sa posebnom pažnjom postupa sa vlaknima odeće a idealna je i za osobe sa osetljivom
kožom.
Veš se pere u znatno većoj količini vode a zajedno sa novim kombinovanim delovanjem okretanja
bubnja i višestrukim punjenjem i pražnjenjem vode, dobija se savršeno ispran i opran veš.
Količina vode u pranju je povećana tako da je deterdžent u potpunosti otopljen čime je osigurano
vrlo efikasno čišćenje. količina vode povećana je tokom postupka ispiranja tako da su iz veša
uklonjeni svi ostaci deterdženta. Ova funkcija je posebno je namenjena osobama sa osetljivom kožom
koje mogu biti osetljive i na najmanje ostatke deterdženta u vešu. Ovu funkciju posebno
preporučujemo za pranje dečije odeće, osetljivih tkanina i odeću i predmete od frotira čija vlakna
inače upijaju veću količinu deterdženta. Kako bi osigurali najbolju efikasnost pranja, uključite ovu
funkciju uvek, kada koristite programe pranja za osetljive i vunene/ručno prane tkanine.
Dugme Odloženi početak pranja
Ovo dugme omogućuje da predprogramirate odloženo pranje do 24 sata.
Da odložite početak pranja, postupite na na sledeći način:
Podesite željeni program pranja.
Pritisnite dugme za odloženi start, jednom kad je aktivirate (na ekranu će se prikazati oznaka h00) i
zatim ponovo pritisnite dugme da se vreme odloženog početka programa poveća za jedan sat, sve
dok se na ekranu ne prikaže oznaka h24, od te tačke ponovnim pritiskom na dugme vreme odloženog
početka će se vratiti na položaj nula. Potvrdite podešavanje pritiskom na dugme“ START/PAUSE“
(svetla na ekranu će početi da trepere) Započeće odbrojavanje vremena i kada se zvarši program
pranja pokrenuće se automatski.
Da poništite podešen odloženi start, podesite na sledeći način:
Pritisnite i držite dugme 5 sekundi sve dok se na ekranu ne prikažu postavke odabranog programa.
Od te tačke pritiskom na dugme „START/PAUSE“ moguće je pokrenuti prethodno odabrani program
ili ga poništiti tako što ćete dugme za odabir programa postaviti na položaj OFF. Nakon toga možete
odabrati neki drugi program pranja.
Dugme za IZBOR PROGRAMA SUŠENJA
Kada dugme programatora nije u položaju „OFF“ (isključeno), pritisnite ovo dugme da izaberete
željeni program sušenje; svetlosni pokazatelj će se uključiti da prikaže izabrano delovanje sušenja
svaki put kada pritisnete ovo dugme. Da poništite izabranu mogućnost pre pokretanja programa
sušenja, ponovo pritisnite ovo dugme programatora u položaj „OFF“.
Da poništite ciklu stokom faze sušenja, držite pritisnutim dugme na 2 sekunde sve dok se ne uključi
svetlosni pokazatelj hlađenja; da održite visoku temperaturu u unutrašnjosti bubnja, preporučujemo
vam da omogućite mašini za sušenje da završi ciklus hlađenja pre vraćanja dugmeta programatora na
položaj „OFF“ i vađenja veša.
VAŽNO!
Ne sušite neopran veš u mašini za pranje i sušenje.
Odevne predmete koji su zaprljani tečnostima, kao što su ulje za kuvanje, aceton, alkohol, petrolej,
kerozin, vosak ili sredstva za uklanjanje voska ili odeću koja je čišćenja sredstvima protiv fleka
potrebno je pre pranja-sušenja oprati u vrućoj vodi uz korišćenje dodatne količine deterdženta.
Odevne predmete od penaste gume (latex pena), kape za plivanje, vodootporni tekstil, odevne
predmete koji sadrže gumu, ogrtače i posteljinu koja sadrži gumene uloške ne sme se sušiti u mašini
za pranje i sušenje veša.
Omekšivače za veš i slične proizvode koristite isključivo prema uputstvima proizvođača.
Završni deo ciklusa sušenja izvodi se bez toplote (ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da veš ostane
na temperaturi koja ga neće oštetiti.
UPOZORENJE: Nikada nemojte zaustaviti mašinu za pranje i sušenje pre završetka ciklusa sušenja.
Ako to iz nekog razloga morate učiniti što brže izvadite veš iz urađaja i rasprostrete ga kako bi se
toplota što brže raspršila.
Dugme „START/PAUSE“
Pritisnite da pokrenete odabrani ciklus pranja.
NAPOMENA: NAKON POKRETANJA MAŠINE ZA VEŠ, ZAHVALJUJUĆI KG DETEKTORU (AKTIVNA
FUNKCIJA SAMO NA PROGRAMIMA PRANJA ZA PAMUK I MEŠANE TKANINE) U PRVE 4 MIN.
UOBIČAJENOG RADA ODREDIĆE KOLIČINU VEŠA STAVLJENU U BUBANJ MAŠINE ZA VEŠ. TOKOM OVE
FAZE LED SVETLA NA EKRANU OKRETAĆE SE U SMERU KAZALJKE NA SATU, PRIKAZUJUĆI
MAKSIMALNU DUŽINU CIKLUSA SVAKIH PET SEKUNDI.
TOKOM OVOG PERIODA, KONTROLNO SVETLO KG DETEKTOR PRIKAZAĆE DA JE OVA FUNKCIJA U
RADU.
MENJANJE RADNIH POSTAVKI NAKON POKRETANJA PROGRAMA PRANJA (PAUZA)
Pritisnite i držite dugme“ START/PAUSE“ na oko 2 sekunde, svetlosni pokazatelj opcijskih dugmića će
treptati a pokazatelj preostalog vremena će prikazati da je mašina privremeno zaustavljena. Podesite
prema potrebi i ponovo pritisnite dugme „START/PAUSE“ da poništite treptanje svetla.
Ako tokom pranja želite dodati ili izvaditi veš, pričekajte oko 2 minute kako bi sigurnosni uređaj
omogućio otvaranje vrata. Nakon što ste to izveli zatvorite vrata pritisnite dugme „START“ i mašina
će nastaviti s radom od tačke gde je bila zaustavljena.
PONIŠTAVANJE PROGRAMA PRANJA
Da poništite trenutni program pranja, postavite dugme za izbor programa na položaj „OFF“.
Odaberite drugi program pranja. Ponovo postavite dugme za izbor programa na položaj „OFF“.
SVETLOSNI POKAZATELJ ZATVORENIH VRATA
Svetlosni pokazatelj zaključanih vrata svetli kada su vrata potpuno zatvorena a mašina uključena. Ako
se mašina pokrene (pritisnite na dugme „START“) sa zatvorenim vratima svetlosni pokazatelj će na
tren zatreptati a nakon toga zasvetleti.
Ako vrata nisu ispravno zatvorena svetlosni pokazatelj će neprekidno treptati.
Mašina ima ugrađenu posebni sigurnosnu napravu koja sprečava otvaranje vrata odmah po završetku
ciklusa pranja. Nakon što ciklus završi pranj epričekajte oko 2 minute pre nego što otvorite vrata
mašine, takođe pričekajte da svetlosni pokazatelj zaključanih vrata prestane svetleti.
Nakon završetka ciklusa pranja dugme programatora okrenite na položaj „OFF“.
DIGITALNI EKRAN
Sistem pokazatelja na ekranu omogućuje Vam stalni uvid u podatke o stanju mašine:
1) Temperatura pranja
Nakon što odaberete program pranja uključiće se odgovarajući svetlosni pokazatelj koji prikazuje
preporučeni temperaturu pranja.
Odabirom različitih temperatura korišćenjem dugmeta „TEPERATURA PRANJA“, temperatura će
biti prikazana na ekranu.
Ukoliko želite program hladnog pranja svi indikatori moraju biti isključeni.
2) Svetlo vrata
Nakon što pritisnete dugme START/PAUSE svetla će prvo treptati a zatim će prestati treptati i ostaće
uključena sve do kraja pranja.
2 minute nakon zvršetka pranja svetlo će se isključiti i tek tada možete otvoriti vrata.
3) Brzina centrifuge
nakon što ste odabrali program pranja, najveća dozvoljena brzina centrifuge za taj program prikazaće
se na ekranu. Svakim pritiskom na dugme za centrifugu brzina će se smanjiti za 100 o/min. Najmanja
brzina centrifuge je 400 o/min. a moguće je i potpuno isključiti centrifugu ponovnim pritiskom na
dugme .
4) SVETLO ODLOŽENOG POČETKA PRANJA
Ovo svetlo trepti kada je podešeno odloženi start početka programa.
5) SVETLO TRAJANJA CIKLUSA PRANJA
Nakon što se odabere program pranja na ekranu će automatski biti prikazano najduže trajanje ciklusa
za maksimalno napunjenu mašinu, koja se može menjati zavisno od odabranim opcijama pranja.
Uređaj izračunava vreme rada odabranog programa na osnovu standardnog punjenja vešom a tokom
ciklusa pranja, uređaj će korigovati vreme prema količini i vrsti veša.
Ako je odabran ciklus automatskog pranja na ekranu će biti prikazano preostalo vreme sušenja.
6) Kontrolno svetlo KG detektor (aktivna funkcija samo na programima pranja za pamuk
i mešane tkanine). Ovo kontrolno svetlo biće uključeno kada senzor određuje težinu veša.
7) NIVO ZAPRLJANOSTI VEŠA
Kada se odabere program indikator će automatski pokayivati nivo zaprljanosti veša za taj program.
Odabirom različitog nivoa zaprljanosti svetleće odgovarajući indikator.
8) Pokazatelj programa sušenja
Pokazatelj prikazuje vrstu programa sušenja.
Automatksi programi kod odabira jednog od 3 automatska programa, mašina će izračunati vreme
potrebno za sušenje i preostalu potrebnu vlagu, zavisno od količine punjenja i izabranoj vrsti sušenja.
Nakon što pritisnete dugme „START“, na ekranu će biti prikazano preostalo vreme sušenja.
Uređaj izračunava vreme rada odabranog programa na osnovu standardnog punjenja vešom, uređaj
će korigovati vreme prema količini i vrsti veša.
-
Program sušenja: ekstra suvo (preporučuje se za peškire, ogrtače od frotirai teške tkanine)
Program sušenja: spremno za ormar
Program sušenja: spremno za peglanje
Korisni saveti:
Program sušenja od 30 min. preporučuje se za manje količine veša (manje od 1kg) ili manje vlažan
veš. Vaša mašina završiće ciklus automatski kada dostigne izabran nivo sušenja.
Za ispravan rad uređaja savetujemo da ne prekidate fazu sušenja osim kada je to zaista neophodno.
Vremenski programi:
120 minuta – 90 minuta- 60 minuta – 30 minuta:
Oni mogu biti korišćeni za izbor vremenski regularnih programa sušenja:
- Faza hlađenja
Uključuje se tokom završne faze hlađenja, u zadnjih 10 min svake faze sušenja.
POGLAVLJE 7
Program za:
Postojane
tkanine
pamuk, lan s
predpranjem
Pamuk
postojane
mešane boje
Mešane
tkanine i
sintetika
pamuk
mešane
tkanine,
sintetika
Vrlo osetljive
tkanine
Vunene
tkanine perive
u mašini
Ručno pranje
Ispiranje
Brzo
centrifugiranje
Samo isticanje
vode
JEANS
program
Postojane
tkanine
Mešane
tkanine
sintetika i brzi
14 min
program
Postojane
tkanine
Mešane
tkanine i
sintetika i brzi
30 min
program
Postojane
tkanine
Mešane
tkanine i
sintetika brzi
Max
težina
KG
Preporučena
temperatura
Punjenje
deterženta
Punjenje deterdženta
2
6
60°
Do 90°
*
6
40°
Do 60°
*
3
40°
Do 60°
*
*
2
40°
Do 40°
*
*
1
40°
Do 40°
*
*
1
/
/
30°
/
/
Do 30°
/
/
*
*
*
/
/
/
3
40°
Do 40°
*
*
1
30°
Do 30°
*
*
2
30°
Do 30°
*
*
3
30°
Do 30°
*
*
Pregrada
za
omekšivač
*
*
1
*
44 – min
program
Mešane
osetljiva
sintetika
Mešane Sušenje
Pamuk Mešane
3
/
4
/
/
1.5
30°
Do 30°
*
*
Molimo pročitajte ove napomene:
Podaci laboratorijskih ispitivanja
Prema standardu RN 50229
Pranje
Koristite program pranja ** s najvećim nivoom zaprljanosti veša, najveće brzine centrifugiranja i
temperature pranjaod 60°C.
Sušenje
Za pravo sušenje od 4 kg veša koje sadrži npr: jastučnice i peškireodaberite program sušenja za
pamuk, spremno za ormar. Za sledeće sušenje od 2 kg veša koje sadrži npr. 2 čaršava i peškire
odaberite program sušenja za pamuk, spremno za ormar.
Ako je potrebno smanjite brzinu centrifugiranja, i to: kako je predloženo na najvećem nivou
efikasnosti pranja i ispiranja. Nalepnicama koje se nalaze na odeći ili za vrlo osetljiv veš u potpunosti
isključite tokom ovih programa izmenjuju se ciklusi centrifuge, ova opcija može se podesiti
dugmetom za brzinu centrifuge.
- Program za automatsko sušenje
1) Pokazuje kako programima podesiti trajanje i jačinu pranja korišćenjem dugmeta za NIVO
PRLJAVŠTINE
2) Odabirom brzog programa pranja preko programskog dugmeta i pomoću dugmeta NIVO
ZAPRLJANOSTI moguće je odabrati između tri različite dužine trajanja programa od 14,30 i 44
min,
Pritiskom na dugme za temperaturu pranja moguće je prati na bilo kojoj temperaturi ispod najveće
dopuštene.
POGLAVLJE 8
ODABIR PROGRAMA PRANJA
Za različite vrste tkanina i različite nivoe zaprljanosti veša ova mašina ima različit skup programa koji
su u skladu sa: ciklusom pranja i dužinom ciklusa (pogledajte tabelarni prikaz programa pranja).
POSTOJANE TKANINE
Ovi programi namenjeni su ostvarivanju najveće efikasnosti pranja i ispiranja. Tokom ovih programa
smenjuju se ciklusi centrifugiranja koji daju odlične rezultate i ciklus ispiranja. Zadnje centrifugiranje
posebno je delotvorno da bi se veš temeljno oscedio.
TKANINE OD MEŠANIH I SINTETIČKIH VLAKANA
Glavno pranje i ispiranje pružaju najbolje vrednosti zahvaljujući rotiranju bubnja i nivou vode. Blago
centrifugiranje pomaže da se tkanine manje gužvaju.
POSEBNO OSETLJIVE TKANINE
Ovo je novi ciklus pranja u kojem se menjaju pranje i namakanje, posebno je preporučljiv za vrlo
osetljive tkanine.
PROGRAM ZA VUNU
Program pranja namenjen tkaninama obeleženim znakom vune. Ovaj ciklus pranja sastoji se od
promenljivih razdoblja aktivnosti i pauze. Program ima najvišu temperaturu pranja od 40°C i završava
se sa tri ispiranja i kratkim centrifugiranjem.
RUČNO PRANJE
Ova mašina za pranje i sušenje ima poseban program pranja za „RUČNO PRANJE“. Ovaj program
pranja omogućava ciklus pranja za odeću koja na etiketi ima isključivo ručno pranje. Ovaj program
pranja radi na temperaturi od 30°C a završava se sa tri ispiranja i polaganim centrifugiranjem.
POSEBAN PROGRAM RINSE (ISPIRANJE)
Ovaj program izvodi tri ispiranja, između kojih se izvodi centrifugiranje (koje se može smanjiti
korišćenjem odgovarajućim dugmetom). Takvo ispiranje može se koristiti za bilo koju vrstu tkanina,
npr. Koristite ga nakon ručnog pranja.
POSEBAN PROGRAM BRZO CENTRIFUGIRANJE
Ovaj program izvodi se na najvećoj brzini centrifugiranja (koja se može smanjiti korišćenjem
odgovarajućeg dugmeta).
SAMO ISTICANJE VODE
Ovaj program omogućava samo isticanje vode iz mašine za veš.
JEANS PROGRAM
Ovaj specijalni program omogučava visoko kvalitetne rezultate pranja za materijale kao što je jeans
program ima maksimalnu temperaturu od 40C,: Idealno za uklanjanje prljavština bez oštećenja
vlakana.
BRZI PROGRAM PRANJA
Odabirom brzog programa pranja preko programskog dugmeta i pomoću dugmeta NIVO
ZAPRLJANOSTI moguće je odabrati između tri različite dužine trajanja programa od 14,30 i 44 min. Za
detaljnije informacije o tim programima molimo da pogledate tabelarni prikaz programa. Kada
odaberete brzi program pranja, molimo da uvažite da je preporučeno koristiti samo 20% od količine
deterdženta koja je prikazana na njegovoj ambalaži.
PROGRAM ZA KOŠULJE
Ovaj program omogučava potpuni ciklus pranja košulja. Zahvaljujući posebnom rizmu okretanja
bubnja i nivou vode, glavno pranje i ispiranje pružaju najbolje rezultate.
Program pere na najvišoj temperaturi od 30C a završava se sa tri ispiranja i kratkim centrifugiranjem.
SUŠENJE SINTETIKE
Mešane tkanine (sintetika/pamuk), sintetika.
BRZI 59 MIN PROGRAM
Potpuno brzi ciklus pranja i sušenja traje samo 59 min. To je idealan program da suvu o osveženu
odeću spremnu za nošenje, dobijete odmah nakon što je ciklus završen.
- Maksimalno punjenje uređaja: 1,5 kg (npr. 4 košulje)
- Za manje zaprljanu odeću (pamuk i mešane tkanine)
Da izbegnete uzaludno trošenje deterdženta, savetujemo da za ovaj program pranja smanjite količinu
deterdženta )u poređenju sa uobičajenim programom pranja).
POGLAVLJE 9
FIOKA ZA SREDSTVA ZA PRANJE
Fioka za sredstva za pranje podeljena je na 3 pregrade:
- Pregrada obeleđena sa 1 namenjena je sredstvima za predpranje
- Pregrada obeležena sa cvetom namenjena je posebnim dodacima kao što su omekšivači,
mirisi i štirk
- Pregrada obeležena sa 2 nemanjena je deterdžentu za glavno pranje
UPOZORENJE!
NAPOMINJEMO DA SU NEKA SREDSTVA ZA PRANJE TEŽE TOPIVA, AKO PERETE OVAKVIM
SREDSTVIMA PREPORUČUJEMO DA IH STAVITE U POSEBNU POSUDICU KOJA SE STAVLJA DIREKTNO U
BUBANJ MEĐU VEŠ.
UPOZORENJE!
PREGRADA OZNAČENA SA CVETOM MOĐETE PUNITI SAMO TEČNIM SREDSTVIMA! MAŠINA JE
PROGRAMIRANA DA DODATKE ZA PRANJE AUTOMATSKI UZIMA TOKOM ZAVRŠNOG ISPIRANJA NA
SVIM PROGRAMIMA PRANJA.
POGLAVLJE 10
PRIPREMANJE VEŠA I SAVETI ZA PRANJE I
ZNAČAJNA UPOZORENJA:
Preporučujemo da ne uključujete centrifugu kada u mašini perete manje prostirke, pokrivače za
krevete ili težu odeću.
U mašini smete prati samo takvu vunenu odeću i veš koji imaju oznaku dopušteno pranje u mašini.
UPOZORENJE:
Pre početka pranja razvrstajte veš i svaki komad pazljivo pregldeajte, šrto posebno znači za džepove
te istovremeno učinite još sledeće:
- Da na vešu koje želite oprati nisu ostali metalni predmeti kao npr. kopče, sigurnosne igle,
metalni novac itd
- Zakopčajte dugmad na posteljini, zatvorite patentne zatvarače, kopče...
- Uklonite košče sa zavesa
- Pažljivo pogledajte etikete na vešu
- Ako na pojedinim komadima veša spazite jake fleke, odstanite ih pre nego što veš stavite u
mašinu.
POGLAVLJE 11
SAVETI ZA KORISNIKA
Saveti iza ekološko i ekonomično korišćenje vaše mašine.
NAJVEČA KOLIČINA PUNJENJA
Da bi sprečili svaki mogući gubitak el. energije vode ili deterdženta ili vremena, preporučujemo da
mašinu napunite u potpunosti. Sa potpuno napunjenom mašinom uštedećete do 50% el. energije
umesto da perete sa dva polovična punjenja.
DA LI JE POTREBNO PREDPRANJE
Samo za jako zaprlajn veš
UŠTEDITE sredstva za pranje, vreme, vodu između 5 do 15% potrošnje el. energije ako ne koristite
program predpranja za normalno zaprljan veš.
DA LI JE POTREBNO PRANJE VRELOM VODOM?
Fleke odstranite sredstvom za otklanjane fleka namakanjem suvih mrlja u vodi pre pranja da bi
smanjili potrebu za programom pranja vrelom vodom. Uštedite 50% el. energije korišćenjem
programa pranja na 60C.
PRE KORIŠĆENJA PROGRAMA SUŠENJA
UŠTEDITE na el. energiji i vremenu tako što ćete izabrati centrifugiranje na visokom broju obrtaja, to
će smanjiti sadržaj vode u vešu pre korišćenja programa sušenja.
PRANJE
Ova mašina automatski prilagođava nivo vode prema vrsti i količini veša. Na taj način moguće je
izvesti svoj način pranja s gledišta uštede energije. Ovaj sistem pruža manju potrođnju el. energije i
osetno smanjuje vreme pranja.
PRIMER UPOTREBE:
Za posebno osetljive tkanine trebala bi se koristiti posebna mrežasta vrećica.
Pretpostavimo da perete jako zaprljan pamuk (tvrdokorne mrlje trebaju biti prethodno uklonjenjene
prikladnim sredstvom za uklanjanje mrlja).
Savetujemo vam da mašinu napunite različitim vrstama veša, a ne samo sa jednom vrstom, npr
frotirom. Veš od frotira upija puno vode i zato postaje preteško.
-
Otvorite fioku za sredstva za pranje (p)
Stavite 120 gr deterdženta u pregradu za glavno pranje označeno sa 2
Dolijte oko 50 ml željenog dodatka u pregradu za dodatke
Zatvorite fioku za sredstva za pranje (p)
Proverite da li je slavina za dotok vode otvorena
Budite sigurni da je odvodna cev na mestu
ODABIR PROGRAMA PRANJA
Upučujemo na tabelarni pregled programa kako bi izabrali najprikladniji program pranja. Okrenite
dugme programatora na željeni program kako biste ga aktivirali.
Na ekranu će biti prikazene postavke odabranog programa pranja.
Ako je potrebno podesiti temperaturu pranja.
Pritisnite ocijske dugmiće (ako je potrebno).
Kada pritisnete dugme „START“ mašina će podešavati tok rada u hodu. Pri izvođenju programa pranja
dugme programatora nepomično stoji na odabranom programu sve do kraja ciklusa pranja.
UPOZORENJE:
Ako dođe do bilo kojeg prekida el. energije tokom rada mašine, posebna memorija sačuvaće
postavke prethodno odabranog programa i kada se el. energija vrati, mašina će nastaviti sa radom
tako gde je prethodno stala.
- Kada program pranja se završi, reč „END“ (kraj) će se prikazati na ekranu
- Nakon završetka programa pranja pričekajte oko 2 min da sigurnosni uređaj otključa vrata
- Isključite mašinu okretanjem dugmeta programatora na položaj OFF (isključeno)
- Zatvorite dovod vode nakon svake upotrebe uređaja
ZA SVE VRSTE PRANJA UPUTSTVO U TABELARNOM PRIKAZU PROGRAMA, SLEDITE POSTUPKE
PRIKAZANIM REDOM.
POGLAVLJE 12
NE SUŠITE ODEĆU OD PENASTE GUME IZRAĐENU ILI ZAPALJIVIH MATERIJALA.
VAŽNO!
OVA MAŠINA ZA SUŠENJE MOŽE SE KORISTITI SAMO ZA VEŠ KOJI JE PRETHODNO OPRAN I
CENTIFUGIRAN
UPOZORENJE:
Pružena upozorenja su uopđtena zato je za postizanje najboljih rezultata sušenja potrebno iskustvo u
radu sa mašinom. Pri prvom korišćenju, preporučujemo da se mašina za sušenje podesi na kraće
vreme sušenja od potrebnog tako da se ustanovi pravi nivo potrebne suvoće.
Preporučujemo da ne sušite pohabane tkanine, kao što su razni pokrivači ili odeću od teških vlakana,
debele vune, paperja i sl. kako bi se sprečilo začepljenje kanala za vazduh.
Voda se provodi odvodnim kanalima koji su zabrtvljeni i zato je nemoguć izlaz pare.
VAŽNO!
NIKADA NEMOJTE OTVARATI VRATA MAŠINE ZA SUŠENJE NAKON ŠTO ZAPOČNE CIKLUS SUŠENJA –
PRIČEKAJTE DA SE FAZA HLAĐENJA U POTPUNOSTI ZAVRŠI.
Samo za sušenje prethodno centrifugiranog veša.
Mašina za pranje i sušenje može se izvesti dve vrste sušenja:
1. Pamučan veš, frotir, lan itd.
Upozorenje
Tokom faze sušenja, bubanj se okreće na većoj brzi kako bi se umetnut veš što bolje raspodelio i time
povećala efikasnost sušenja.
2. Mešane tkanine (pamuk/sintetika), sintetika.
CIKLUS SUŠENJA
-
Otvorite vrata mašine za pranje i sušenje
Napunite mašinu za sušenje sa 4 kg veša – u sličaju većih komada (npr čaršavi, pokrivači) ili
veš koji jače upija vodu (npr. peškiri, odeća od jeans-a) preporučljivo je smanjiti količinu
punjenja
Zatvorite vrata mašine za pranje i sušenje
Okrenite dugme programatora na pamuk
Odaberite nivo sušenja prema vašim potrebama. Nivo sušenja kreće se od potpuno suvog za odeću
kao što su npr. peškiri i ogrtači za kupanje do odeće koja je dovoljno suva da se bez peglanja spremi u
ormar pa do nivoa kada je odeća odgovarajuća za peglanje.
Ako želite odabrati vremenski ograničen ciklus sušenja, pritisnite dugme za odabir programa sušenja
sve dok ne zasvetli pokazatelj potrebnog vremena.
DVOSLOJNA VRATA MAŠINE ZA PRANJE I SUŠENJE
Vrata uređaja opremljena su sigurnosnom zaštitom da se spreči dodir sa staklenim vratima koja se
tokom sušenja mogu zagrejati na vro visokoj temperaturi. Tokom uobičajenog korišćenja nemojte
uklanjati sigurnosnu zaštitu.
UPOZORENJE:
NE DIRAJTE VRATA IZ BILO KOG RAZLOGA.
- Proverite da je dovodna slavina otvorena
- Proverite da je odvodna cev ispravno postavljena
UPOZORENJE:
NEMOJTE SUŠITI VUNENU ODEĆU ILI ODEĆU SA POSEBNOM POSTAVOM (NPR. VATIRANA JAKA ZA
VETAR) ODEĆU OD OSETLJIVIH TKANINA AKO JE ISCEĐENA /SUVA STAVLJAJTE U MAŠINU ZA MAŠINU
ZA PRANJE I SUŠENJE KAKO BI SPREČILI GUŽVANJE.
-
Pritisnite dugme START
Faza sušenja započet će sa dugmetom programatora u nepokretnom položaju na oznci
pamuk sve dok se sušenje ne završi
Pokazatelj programa sušenja biće uključen sve dok ne započne faza hlađenja i dok ne zasvetli
pokazatelj za hlađenje.
Na kraju programa reč END (kraj) biće prikazana na ekranu
Pričekajte da sigurnosni uređaj otpusti vrata (oko 2 min) nakon što se program završi,
uključiće se svetlosni pokazatelj sigurnosnog uređaja za vrata
Isključite uređaj postavljanjem dugmeta na položaj OFF
Zatvorite dovod vode nakon svake upotrebe uređaja
POGLAVLJE 13
AUTOMATSKO PRANJE/SUŠENJE
UPOZORENJE: UREĐAJ SE MOŽE NAPUNITI S NAJVIŠE 4 KG SUVOG VEŠA, U SUPROTNOM SUŠENJE
VEŠA NEĆE BITI ZADOVOLJAVAJUĆE.
PRANJE: Otvorite fioku za deterdžent, odaberite deterdžent i stavite odgovarajuću količinu.
Postupite prema tabeli programa pranja zavisno od tkanine koju ćete prati (npr. jako zaprljan pamuk)
i bez pritiska na dugme „START“ pripremite se za pranje veša kako je niže opisano:
Okrenite dugme programatora, željeni program je aktiviran.
Na ekranu će biti prikazane postavke odabranog programa pranja.
Ako je potrebno podesite temperaturu pranja.
Pritisnite ocijsku dugmad (ako je potrebno).
Proverite da li je slavina za odvod vode otvorena i da je odvodna cev ispravno postavljena.
SUŠENJE:
Odaberite nivo sušenja prema Vašim potrebama. Nivo sušenja se kreće od potpuno suvog za odeću
kao što su npr peškiri i ogrtači za kuapnje do odeće koja je dovoljno suva da se bez peglanja stavi u
ormar, pa do odeće kojoj je potrebno peglanje.
Ako želite odabrati vremenski ograničen ciklus sušenja, pritisnite dugme za odabir programa sušenja
sve dok ne zasvetli pokazatelj potrebnog vremena.
Pritisnite dugme „START/PAUSE“
Program će biti izveden s dugmetom programatora u nepomičnom položaju na izabranom programu
dok se ciklus ne završi.
Na kraju ciklusa pranja na ekranu će biti prikazano preostalo vreme sušenja.
Mašina za pranje/sušenje veša će zatim završiti potpuni program sušenja.
Pokazatelj programatora sušenja biće uključe sve dok ne započnje faza hlađenja i dok ne zasvetli
pokazatelj za hlađenje.
Na kraju programa, reč END (kraj) biće prikazana na ekranu.
Pričekajte da sigurnosni urđaj otključa vrata (oko 2 min. nakon završetka programa) uključiće se
pokazatelj sigurnosnog uređaja za vrata.
Isključite uređaj postavljanjem dugmeta programatora na položaj OFF.
Otvorite vrata i izvadite veš.
Zatvorite dovod vode nakon svake upotrebe uređaja.
TABELA VREMENA SUŠENJA (U MINUTAMA):
PROGRAM
EKSTRA SUVO
SPREMNO ZA ORMAR
SPREMNO ZA PEGLANJE
PAMUK
Najmanje 1
kg
Od 30 min
Od 30 min
Od 30 min
Najviše 4 kg
Do 230 min
Do 220 min
Do 170 min
MEŠANO
Najmanje 1
kg
Od 30 min
Od 30 min
Od 30 min
Najviše 4 kg
Do 170 min
Do 150 min
Do 80 min
Aparat preračuna vreme do kraja izabranog programa na osnovu standardnog punjenja vešom, a
tokom ciklusa pranja, uređaj će korigovati vreme prema količini i vrsti veša.
POGLAVLJE 14
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE MAŠINE ZA PRANJE I SUŠENJE VEŠA
Kučište mašine uvek prebrišite samo vlažnom krpom. Kućište mašine ne smete čistiti abrazivnim
sredstvima, kao ni alkoholom ili razređivačem.
Održavanje mašine vrlo je jednostavno, ali je važno da redovno čistite sledeće delove:
-
Fioku za sredstva za pranje
Filter
Pripremite mašinu u slučaju: preseljenja ili dužeg mirovanja
ČIŠĆENJE FIOKE ZA SREDSTVA ZA PRANJE
Preporučujemo da povremeno očistite ovu fioku, jer se s vremenom u njoj nakupe ostaci sredstava za
pranje.
Fioku izvlačite iz mašine tako što je malo jače povučete.
Zatim fioku isprete vodom.
Pri završetku čišćenja vratite je u kućište mašine i pritisnite je skroz do kraja da bi se mogla zatvoriti.
ČIŠĆENJE FILTERA
Mašina ima ugrađen filter koji zaustavlja sve veće predmete (npr. metalni novac, dugmad) koji bi
mogli sprečiti isticanje vode. Preporučujemo da filter povremeno očistite na sledći način:
- Otvorite poklopac
- Dostupno samo na određenim modelima: Rebrastu cev povucite prema van i uklonite
graničnik i ispustite vodu u posudu
- Pre nego što uklonite filter ispod poklopca siltera stavite peškir da sakupite manju količinu
vode koja se verovatno zadržala
- Okrenite dugme filtera u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu dok se ne zaustavi u
vertikalnom položaju
- Uzmite filter i očistite ga
- Ponovo namestite filter okretanjem ureza na kraju filtera u smeru kretanja kazaljki na satu.
Zatim ponovite gore opisane postupke, ali obrnutim redosledom.
PRIPREMANJE MAŠINE ZA SELJENJE ILI DUŽE MIROVANJE
Ako bi možda mašinu selili ili bi duže bila u stanju mirovanja u prostoriji koja se ne greje, morate iz
mašine i cevi ispustiti vodu. Prvo izvucite utikač iz utičnice, zatim izvadite odvodno crevo iz ležišta na
zadnjoj strani mašine. Crevo zatim nagnite prema dole i pričekajte da iz njga iscuri sva voda. Nakon
toga crevo ponovo namestite u ležište. Isto učinite i sa dovodnim crevom.
POGLAVLJE 15
NEDOSTATAK
1. Mašina ne radi ni na
jednom programu
6. Voda ne ulazi u mašinu
9. Mašina ne ispušta vodu
4. Na podu oko mašine je
voda
5. Mašina ne uklučuje
centrifugu
MOGUĆI UZROK
Mašina nije priključena na el.
mrežu
Nije pritisnuto dugme START
KAKO GA UKLONITI
Stvite utikač u utičnicu
Nema struje
Proverite
Osigurač je pregoreo
Vrata mašine nisu zatvorena
Proverite
Zatvorite vrata
Pogledajte uzroke pod tačkom 1
Proverite
Salvina za dotok vode je
zatvorena
Programator nije pravilno
podešen
Odvodna cev je savijena ili
pritisnuta
Neki predmet je začepio filter
Otvorite slavinu
Curi iz brtve između slavine i
dovodne cevi
Mašina nije izbacila vodu
Zamenite brtvu i pritegnite cev
na slavini
Pričekajte nekoliko minuta dok
mašina ne izbaci vodu
Programator namestite na
centrifugu
Ravnomerno rasporedite veš
Podešeno je BEZ CENTRIFUGE
7. Mašina kod
centrifugiranja se
preterano trese
7. Na ekranu su prikazane
greške 0, 1, 5, 7, 8, 9
Veš u bubnju nije ravnomerno
raspoređen
Mašina ne stoji potpuno
vodoravno
Nije uklonjena transportna
zaštita
Pritisnite dugkme START
Podesite programator
Izvodnu izravnajte odvodnu cev
Proverite filter
Podesite nožice i izravnajte
mašinu
Uklonite transportnu zaštitu
Pozovite ovlašćeni servis
-
8. Na ekranu je prikazana
greška 2
Voda ne ulazi u mašinu
Proverite da li je otvoren dovod
vode
9. Na ekranu je prikazana
greška 3
Voda ne izlazi iz mašine
10. Na ekranu je prikazana
greška 4
U mašini je previše vode
Proverite da li je odvod čist
Proverite da odvodna cev nije
pritisnuta ili previše savijena
Zatvorite odvod vode
Zovite ovlašćeni servis
Upozorenje:
Tokom faze sušenja, bubanj se okreće na većoj brzini kako bi se veš što bolje raspodelio i time
povečala efikasnost sušenja.
U slučaju da nedostatke ne možete da otklonite sami molimo Vas da pozovete ovlašćeni servis.
Serviseru obavezno navedite model uređaja (naveden je na nalepnici smeštenoj na ivici unutar
bubnja ili na garntnom listu) i opišite mu kvar. Ovim informacijama olakšaćete mu rad i Vaša mašina
će uspešno biti popravljena.
Download

GC4 W 264 D