Broj:
IZVESTAJ O POSLOVANJU
.,AMS OSIGURANJE'' A.D.O. ZA PERIOD
01 .01 -31.12.2012. gODINE
Beograd, februara 2013. godine
AMS Osiguranje: lzveStaj o poslovanju za period
01
.01
-
31 .1
2.2012. godine
1/32
SadrZaj
Uvod
Rezultati poslovanja u delatnosti osigurania u 2012. godini
18
Broj zakljudenih ugovora o osiguranju
18
Rezultati iz poslova osiguranja
18
19
Tehnidke rezerve
Prenosna premija
19
Tehnidki rezultat
19
Rezervisane Stete
20
Primena uslova i tarifa
20
lzvr5enje obaveza po od5tetnim zahtevima
20
Zallita podfelja osig u ranja
21
Finansijsko poslovanje u 2012. godini
22
Pokazatelji efikasnosti poslovanja
24
Pregled o izvr5enju plana 2a2012. godinu
25
Pregled finansijskih izve5taja
27
32
Zakljudak
AMS Osiguranje: lzveStaj o poslovanju za period 01 .01
-
31 .1
2.2012. godine
v32
AilJilS
UVOD
Akcionarsko dru5tvo
za osiguranje "AMS Osiguranje" Beograd, osnovano je
Saveznog ministarstva
za finansije
izdavanjem dozvole
za rad
re5enjem
411-12-177197 od
998. godine.
Dru5tvo je registrovano kod Agencije za privredne registre, broj: BD 449212005
Matidni broj: 17176471, PIB: 100000563, Sifra delatnosti: 6512
1
5.01
.1
Dru5tvo ima dozvolu za obavljanje slededih vrsta neZivotnih osiguranja i to:
1.
osiguranje
od posledica nezgode,
ukljudujuci osiguranje
od povreda na radu
i
profesionalnih
oboljenja, koje pokriva:
'
(1) isplatu ugovorenih osiguranih suma, dela osiguranih suma, odnosno naknadu
ugovorenih troSkova,
(2) isplatu zbog posledica povrede ili o5tecenja zdravlja ili zbog smrti putnika;
2. dobrovoljno zdravstveno osiguranje, koje pokriva:
(1) jednokratnu novdanu naknadu zbog nesposobnosti za rad,
(2) naknadu ugovorenih troSkova ledenja,
(3) kombinaciju isplata u skladu sa odr:dbama podta6. (1) i(2) oveta6ke
3. osiguianje motornih vozila, koje pokriva Stete na motornim vozilima na sopstveni pogon,
osim Sinskih vozila ina vozilimabez sopstvenog pogona, odnosno gubitak tih vozila;
4. osiguranje Sinskih vozila, koje pokriva Stete na Sinskim vozilima, odnosno gubitak tih
vozila;
5. osiguranje vazduhoplova, koje pokriva Stete na vazduhoplovima, odnosno gubitak
vazduhoplova;
6. osiguianje plovnih objekata, koje pokriva Stete na plovnim objektima, odnosno gubitak
plovnih objekata (morskih, rednih i jezerskih);
7. osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila, koje pokriva sve vrste
odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila na sopstveni pogon na kopnu, ukljudujuci
odgovornost prilikom transporta
8. osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe vazduhoplova, koje pokriva sve vrste
odgovornosti zbog upotrebe vazduhoplova, ukljucujuci odgovornost prilikom transpofta;
g. osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe plovnih objekata, koje pokriva sve vrste
odgovornosti zbog upotrebe plovnih objekata, ukljudujuci odgovornost prilikom transporla.
10, dobrovoljno putno i zdravstveno osiguranje za vreme puta i boravka u inostranstvu
(DPZo)
Dru5tvo je saradivalo sa osiguravaju6im dru5tvima u zemlji i inostranstvu u cilju unapredenja
delatnosti osiguranja, posredstvom UdruZenja osigurava6a Srbije, odnosno u skladu sa
bilateralnim ugovorima Dru5tva sa drugim osiguravajucim dru5tvima.
;
Poslovni cilj Akcionarskog dru5tva za osiguranje "AMS Osiguranje" je da, obavljaju6i
delatnost osiguranja i plasiranjem sredstava osiguranja na ekonomskim nacelima, ostvaruje
dobit.
AMS Osiguranje: lzveStaj o poslovanju za period
01
.01
-
31
.12.2012. godine
5/52
DruStvo je jadalo fondove i putem stalnog i uspe5nog plasiranja sredstva osiguranja na
finansijskom trZi5tu, dime je obezbedena ve6a sigurnost osiguranim licima za isplatu Steta,
odnosno osiguranih suma kada nastane osigurani sludaj.
U svom poslovanju (zakljudivanje ugovora o osiguranju, utvrdivanje i likvidacija Steta, isplata
osiguranih suma, plasman sredstava osiguranja, organizacija prikupljanja i obrade
statistidkih podataka), Dru5tvo je primenjivalo iskustva i standarde osiguravaju6ih dru5tava u
zemlji i inostranstvu, dosledno je primenjivalo Medunarodne radunovodstvene standarde i
pridrZavalo se naprednih pravila upravljanja rizicima i dobrih poslovnih obicaja u osiguranju.
Dru5tvo je finansijske izve5taje sastavilo u skladu sa Zakonom o radunovodstvu i reviziji,
Medunarodnim radunovodstvenim standardima i Odlukom o proceni bilansnih ivanbilansnih
pozicija Dru5tva za osiguranje, Odlukom o bliZim kriterijumima i nadinu obradunavanja
prenosnih premija, Odlukom o bliZim kriterijumima i nadinu obradunavania rezervisanih
steta, Odlukom o bliZim kriterijumima inadinu obradunavanjarezewizaizravnavanje rizika.
Pregled akcija i akcionarskog kapitalau2012. godini
00o/o
2
o,ooo/o
2
2.662,00
0.00%
700
0,22o/o
0
0 00%
700
931.700,00
0,I7o/o
0
0,00%
3
0 00%
3
3.993.00
0,00%
0
t-
AetN,|ovtc ALEKSANDAR
133r_,00
0
2
AtK BANKA A.D. NtS
r.331,00
3
AKSENTIJEVIC LJILJANA
1.331,00
0
4
AKSENTIJEVIC LJILJANA
1.331,00
l-
0,00%
0
0,00%o
t-
l-.331,00
5
AKSENTIJEVIC RADE
1.331,00
0
0 00%
ao
O,O2o/o
TO
2L.296,00
o,ooo/o
0,00%
3
0,00%
3
3 993,00
O,0Oo/o
0,0070
2
2.662,00
0,00%
00%o
6
AKSENTIJEVIC STANKO
1".331,00
0
7
ALEKSENDRIC DRAGAN
1.331,00
0
0,00%
8
ALEKSIC DRAGANA
1.331,00
25
0,0r0/o
0
0,00%
25
33.275,00
o,jLo/o
25
0,0ro/o
0
0,00%
25
33,275,00
0,jLo/o
0,L60/o
O O4o/o
I
AMBAR DOO BEOGRAD
1.331,00
10
ArvD JANKo srAJetC
1.331,00
0
0,0070
160
11
AMK JEDINSTVO
l-.331,00
6.000
1.,9ro/o
64
AI/K NOVI SAD
1.331,00
50
0,020/o
AMK SENTA
1.331,00
0
AN4K VOZDOVAC D.O,O,
1 331,00
4.050
T2
L4
160
212.960,00
060/o
6 064
8.071.184,00
L,460/o
0
0,00%
50
66,s50,00
o,oro/o
0,00%
IO
0,020/o
1-6
2r-.296,00
0,00%
L,29o/o
0
0,00%
4.050
5.390 5s0,00
0,98%
0
0,00%
L.042
1.386.902,00
0,250/o
0
15
AMK ZASTAVA S.PAZOVA
1.331,00
L.042
0,33%
IO
AT/SCG
1.331,00
1.000
0,320/o
0
0,00%
1.000
r- 331.000,00
0,240/o
17
AMSS AGENCIJA DOO
1.331,00
950
0,30%
0
0,00%
950
L.264.450,00
0,23o/o
18
ANDoNovtC DoRDE
1.331,00
100
0,03%
320
0,320/o
420
559.020,00
0,r0%
19
nruoerrovtC DUSICA
1.331,00
20
0,01%
0
0,00%
20
26.620,00
0,0070
20
ANDELKovtc NEBoJSA
1.331,00
0
0.000/o
4
0,00%o
A
5,324,00
0,00%
21
ANTIC IVAN
1.331,00
0
0,00%
169
0,L70/o
169
224.939,0O
0,040/o
22
APOSTOLOVIC JELENA
1331.00
0
0 00%
L
0,00%
1
1.331,00
0 00%
23
APOSTOLOVIC SERGIJE
i-.33r-,00
0
0 00%
7
0,00%o
L
1.331,00
0,00%
ARAMBASIC MIRA
1.331,00
150
0,0s%
8
o,oLo/o
158
210.298,00
0,040/o
0,00%
A
5.324,00
0,00%
0,040/o
36
47.91_6.00
0,OLo/o
24
25
ARANDELOVIC ZORAN
1.331,00
0
0,00%o
26
ARGONAUTS CAPITAL PARTNERS
AD
r_.33r-,00
0
0
AMS Osiguranje; lzveStaj o poslovanju za period 01 .01
-
31
OOo/o
36
.12.2012. godine
4/32
27
ARKUDINSKIJ-DRAGOVIC
NEVENKA
1.331,00
0
0 00%o
O,ILo/o
5
6.655,00
O 00o/o
78
ARMACKI RADICA
1.331,00
0
0
0Oo/o
2
0,00%
2
2.662,00
0,00%
zv
ARSENIJEVIC DARKO
1.331,00
7
0,00%
0
0,00%
7
9.317,00
0,000/o
30
ARSIC MAJA
1.331,00
0
0,00%o
2
0,000/o
2
2.662,00
0,00%
0,00%
2
2.662,00
0,00%o
JI
ARSIC SLAVISA
1.331,00
0
O,0Oo/o
5Z
ATAKO
1.331,00
450
o,L40/o
0
0,00%
450
598.950,00
0,LLo/o
AUTO KODEKS
1.331,00
50
0,020/o
80
0,08%
130
173.030,00
0,03%
J4
AUTO-MOTO DRUSTVO B.
LAZOVIC
1.331,00
5U
0 O2o/o
0
0,00%o
50
66.550,00
O,OIo/o
JC
AUTO-MOTO DRUSTVO BAR
1.331,00
ICU
0,050/o
0
0,00%
150
199.650,00
O O4o/o
50
AUTO-MOTO DRUSTVO BERANE
1.331,00
50
O,O2o/o
0
0,000/0
50
66.550,00
o,o1-o/o
1.331,00
CU
0,020/o
0
0,000/o
50
66,5s0,00
0,010/o
O O2o/o
0
0,00%
CU
66.ss0,00
o,oLo/o
o,oLo/o
AUTO-IVOTO DRUSTVO BLAZO
SM.
JT
I
38
AUTO-MOTO DRUSTVO BUDVA
r".331,00
39
AUTO-MOTO DRUSTVO DORDE
STAN.
1.331,00
50
0,02%
0
0 00%
50
66.550,00
40
AUTO-MOTO DRUSTVO GROCKA
1.331,00
6.460
2,050/o
0
0,00%o
6,460
8,598.260,00
1,56%
0,020/o
0
0,000/o
CU
66.550,00
0,0170
2
0
0,000/o
6.290
8.371.990,00
L,52o/o
41
AUTO.MOTO DRUSTVO GUEEVO
1.331,00
50
42
AUTO-MOTO DRUSTVO
K.MITROVICA
1.331,00
6 290
43
44
45
AUTO.MOTO DRUSTVO KANJIZA
AUTO-MOTO DRUSTVO LOVCEN
AUTO-MOTO DRUSTVO P. RINEIC
AUTO.MOTO DRUSTVO POBEDA
OOo/o
1.331,00
200
0 06%
0
0,00%
200
266.200,00
0,05%
r..331,00
50
O,O2o/o
0
0,00%
50
66.550,00
0,01%
7.L20.850,00
L 290/o
1.331,00
5.350
L,700/o
0
0,00%o
5.350
O
9Io/o
0
0,00%
2.850
3.793.350,00
0 69%
7,600/o
JZ
0,03%
23.932
31.853.492,00
5,770/o
0
0,00%
50
66.5s0,00
o,oto/o
0,000/o
CU
66.550,00
O,QLo/o
50
66.550,00
O OIo/o
46
DOO
r.331,00
2.850
47
AUTO.MOTO DRUSTVO RAKOVICA
1.331,00
23.900
48
AUTO.MOTO DRUSTVO ROZAJE
1.331,00
50
O 02o/o
49
AUTO-MOTO DRUSTVO
SAV.VENAC
1.331,00
5U
0,o20/o
50
AUTO-[/OTO DRUSTVO ULCINJ
1.331,00
50
O 02o/o
0
o,ooo/o
5l-
AUTO.T/OTO KLUB
ARANOELOVAC
1.331,00
50
0,02o/o
0
0,000/0
50
66.550,00
o,oLo/o
532.400,00
0,10%
cz
AUTO.MOTO KLUB BUDUCNOST
1.331,00
400
0,130/o
0
0,000/o
400
AUTO-MOTO KLUB EAEAK
1.331,00
400
0,L3o/o
0
0,00%
400
532.400,00
0,10%
o,LLo/o
0
0,00%
JCU
465.850,00
0 08%
O LOo/o
AUTO-N4OTO KLUB EUKARICA
350
1.331,00
55
AUTO-MOTO KLUB JASENICA
1.331,00
400
0,130/o
0
0,00%o
400
532.400,00
56
AUTO.I/OTO KLUB KIKINDA
1.331,00
50
0,o24/o
0
0,00%o
50
66.550,00
o,oro/o
1.331",00
15.400
4,900/o
JZ
0 03%
L5.432
20.539.992,00
3,72o/o
0,54o/o
AUTO-MOTO KLUB N. BEOGRAD
57
D.O
58
AUTO-MOTO KLUB SUBOTICA
1.331,00
2.253
0,720/o
0
0 00%
2.253
2.998 743,00
59
AUTO-IVOTO KLUB SABAC
1".331,00
1-50
0.0s%
0
0,00%
150
199.650,00
O,O4o/o
L.331,00
50
O O2o/o
0
0,00%
50
66.550,00
o,jLo/o
150
199.650,00
O O4o/o
0
60
AUTO.MOTO KLUB UZICE
150
0,05%o
0
0,0070
1.331,00
150
0,05%
0
0,00%o
150
199.650,00
AUTO-MOTO SAVEZ CRNE GORE
1.331,00
11.750
3,740/o
0
0,00%o
11.750
15.639.250,00
2,830/o
AUTO-MOTO SAVEZ SRBIJE
1.331,00
147.050
46,75o/o
I
o,oLo/o
L47.058
195.734.198,00
35,47o/o
BAHOVIC ENVER
1.331,00
0
0 00%
J
0,00%
3.993,00
0,00%
BAIC LJILJANA
1.331,00
10
0 00%
0
0,00%o
10
13.310,00
0,00%
ot
AUTO-MOTO KLUB VRAEAR
1.331,00
oz
AUTO-MOTO KLUB VRNJAEKA
BANJA
63
o+
65
66
AMS Osiguranje: tzve\tai o poslovaniu za period 01.01
-
31.12.2012. godine
04o/o
5/32
ucesce
67
0
0
1.331,00
BAKOS FRANJA
00%o
0,00%
2
2
2.662,00
0,a]o/o
0,r70/o
68
BAKRAE ZORAN
l-.331,00
650
o,2ro/o
56
O,060/o
706
939.686,00
69
BALOVIC PETAR
1.331,00
0
0,00%
2
0,00%
2
2.662,00
0 00%
0
0,00%
2
0,00%
2
2.662,00
0,00%
0,00%
70
BALOVIC SLOBODAN
1.331,00
77
BALJAK DEJAN
1.331,00
0
0,00%
2
0 00%
2
2.662,00
72
BANKOVIC DANIJELA
1.331,00
0
0,00%
6
o,oLo/o
b
7.986,00
0,00%
0
0,000/o
6
0,01olo
o
7.986,00
0,00%
0,0070
73
BASOVIC OGNJEN
1.331,00
74
BASOVIC TANJA
1.331,00
0
0,00%
I
0,00%o
1
l-.331,00
1.331,00
4.580
L,460/o
0
0,00%
4.580
6.095,980,00
L,roo/o
278
370 018,00
O O7o/o
/3
BDD N/&V INVESTMENTS AD
76
BELEGANSKY
1.331,00
278
0,09%
0
0,00%
77
BENDIC BRANKO
133r-,00
0
0,000/o
16
0,o20/o
fo
2L.296,0O
0,00%
BEO MONET DOO BEOGRAD
1.331,00
zot
0,08%o
789
O,79o/o
r-.050
1.397.550,00
0,250/o
0 00%o
28
0,03%
28
37.268,00
0,01%
2.662,00
0,00%
78
79
TI
HOIVIR STOIANOV
BISENIC IVIARINA
0
1.331,00
80
BLAGOJEVIC MILA
1.331,00
0
0,00%
2
0,00%
2
81,
BLAGOJEVIC NATASA
1.331,00
2
0,00%
0
0,00%
2
2.662,00
0,00%
BLAGOJEVIC VOJISLAV
1.331,00
Y
0 00%
0
0,00%
9
11.979,00
0,00%
t-
0,00%
1
1 331,00
o,ooo/o
82
83
BLITVA DESA
1331-,00
0
0 00%
84
BOGDANOVIC BOSKO
133r_,00
0
0,00%
3
0,00%
3
3.993,00
0 00%
BOGDANOVIC DUSAN
1331,00
0
0,000/o
32
0,030/o
32
42.592,00
0,01%
0,00%o
50
66.550,00
O,OLo/o
85
86
BOGDANOVIC T/ILOS
1".331,00
50
0,02o/o
0
87
BOJOVIC T/IRJANA
1.331,00
0
0,00%
24
o,o20/o
24
31.944,00
o,oLo/o
88
BOJOVIC NADA
r-.331,00
0
0,00%
753
0,750/o
753
r".002.243,00
O,L\o/o
0,020/o
5
0,01%
55
73.205,00
0,01%
8
r0 648,00
0,000/o
89
BOROVNICA RANKO
1.331,00
50
90
BOSKOVIC RADICA
1.331,00
0
0,00%
8
o,oLo/o
9l_
BOTORIC BILJANA
1 331,00
0
0,00%
5
o,oLo/o
5
6,655,00
0,00%
0,0970
0
0 00%
295
392 645,00
O,O7o/o
2
2.662,00
0,00%
I
92
BOZIE PAVLA
r-.331,00
295
93
BOZIC DRAGOI/IR
1331,00
0
0
00o/o
2
0,00%
9A
BoZrC MrLtcA
1.331,00
0
0,00%
1-
0,00%
L
33r-,00
0,00%
o,oLo/o
258
343.398,00
0,06%
16
2L.296,00
0,00%
95
BoZIC MIRJANA
r-.331,00
250
0,08%
I
96
BOZIC NINA
1.331,00
0
0,00%o
ro
0,020/o
97
BOZOVIC DARINKA
1.331,00
0
0,00%
1
0,007o
1
1.331,00
0,000/o
0,00%
50
66.550,00
0,01%
98
BPIVI EKSPORT-IMPORT
1.331,00
50
0,020/o
0
99
BRANKOVIC LAZAR
1.331,00
0
0,000/o
5
o,oLo/o
5
6.655,00
0,00%
100
BRAUNOVIC IGOR
1-.331,00
350
o,Lro/o
0
0,00%
350
465 850,00
0,08%
L
0,0070
1
1.331.00
0,00%
101
BREIN DRAGUTIN
i- 33r-,00
0
0,00%
LOz
BRDARIC T/ILOS
1331,00
30
0,oLo/o
0
0 00%
30
39.930,00
0 Olo/o
103
BREKIC SVJETLANA
1.331,00
18
o,oLo/o
0
0,OOo/o
18
23 958,00
0,00%
0
0,00%
10
13,310,00
0,00%
5.324,00
0,00%
104
BRKIC JADRAN
1.331,00
10
0,00%
105
BUKUSIC MILIVOJE
1.331,00
0
0 00%
106
BUKVA VLADII,4IR
L.331,00
0
0,00%
3
0,00%
5
3 993,00
0,00%o
3
0,00%o
3
3 993,00
0,00%
0
0,00%
40
53.240,00
O OIo/o
0,00%
t07
BULATOVIC RATKA
1.331,00
0
0,00%
108
CEKIC SRDAN
1_.331,00
40
0,01%
109
CENIC PAVLE
1.331,00
0
0,00%
I
O,OLo/o
8
l-0.648,00
0,00%
1.331,00
0
0,00%
48
0 05%
48
63,888.00
o,oLo/o
0,00%
3
3 993,00
0,00%
l-10
CENTROHEM D,O.O
LL1
COMPACT D.O.O.
1 331,00
0
0,00%o
LL2
CVIJETIC NATALIJA
1.331,00
0
0.00%
3
0,00%
J
3.993,00
O,0Oo/o
1-.331,00
0
0,000/o
o
o,oLo/o
8
10 648 00
0,00%
IfJ
EALIC NOVKA
AMS Osiguranje: lzveStai o poslovaniu za period 01 ,01
-
31
.12.2012. godine
6/32
3.993,00
|
0,00%
DAJ INVEST LIMITED
DAMLJANOVIC SVETOZAR
8.300.116,00
l-.331,00
DELTA BROKER
A,D BEOGRAD
22 603.042,00
DOO AUTO-MOTO KLUB BAEKA
DOO VRM INVEST NOVI SAD
0,00%
DV ENGINEERING DOO
2.888,270,00
DORDEVIC BRANIT/IR
DORDEVIC PAVLINA
AMS Osiguranje: lzveStaj o poslovaniu za period 01 .01
-
31'12'2012. godine
7/32
ETIKO PRODUKT D.O.O.
FILIPOVIC RUZICA
11 979,00
GBD GORENJSKO BORZNO P.DR.
1.331,00
GLISIC GARASANIN IVILUTIN
GRUJO JELENA
1.331,00
HADZINI ARIF
2.128.269,00
HARTFOLD LIT/ITED
1.331,00
INTERNATIONAL CONSALT DOO
INVEST AS-COM DOO
AMS Osiguranje: lzveStaj o poslovanju za period 01 .01
-
31
.12.2012. godine
8/32
207
IVANOVIC MIROSLAV
1.33r-,00
o,oo%
7
i
0
0,00%
7
9.317,00
0 00%
343.398,00
0,06%
208
IVANOVIC TATJANA
1.331,00
250
0,08%
8
0,010/o
258
209
JAEINAC DEJAN
1.331,00
0
0,00%o
I
0,00%
L
1.331,00
0,00%
1.331,00
0
0,000/o
I
0,00%
l"
r-.331,00
0,000/o
0,00%
2r0
JAKOVLJEVIC EMILIJA
2t1
JAKOVLJEVIC MLADENKA
1.331,00
0
0,00%
7
0,00%
t-
l-.331,00
2L2
JANICIJEVIC DOBROSAV
1.331,00
0
0,00%
LL
0,01%
1l
14.641,00
0,00%
0
00o/o
IO
2t-.296,00
0,00%
zt5
JANKOVIC DUSAN
1331,00
IO
0,01_%
0
2L4
JANKOVIC NEBOJSA
1,331,00
0
0,00%
L92
O,L9o/o
r92
ztc
JANKOVIC RADOSLAVA
1.331,00
0
0,00%
29
O 03o/o
29
38,599,00
o,oro/o
3
3.993,00
0,000/o
0,05%
ZLO
JANJIC MOI/EILO
1.331,00
0
0,00%
3
0,00%
2L7
JAPUNDZIC GORAN
1.331,00
37
0,oro/o
0
0,00%
5t
45.247,00
0,01%
2L8
JARC STANA
1.331,00
93
0,030/o
0
0,000/o
93
L23.783,00
0,02o/o
0,00%
0
0,00%o
2
2.662,00
0,00%
2L4.zgt,OO
O,O4o/o
0
2r9
JARIC MARKO
1.331,00
220
JASIKA DRAGAN
1.331,00
0
0,00%
161
O,t6o/o
aof
22L
JASIKA NIKOLA
1.331,00
150
0,05%
0
0,00%
150
199.650,00
0,0070
2
0,00%
2
2 662,00
0,00%
0 00%
48
0,05%
48
63.888,00
0,01%o
0,00%o
222
JASOVIC GORAN
1.331,00
0
223
JEDNAK DEJAN
1.331,00
0
040/o
224
JEKNIC MIODRAG
r.331,00
10
0,00%
0
0.00%
10
13.310,00
225
JELIC-JEVTIC VOJISLAVA
1331,00
0
0,00%o
2
0,00%
2
2.662,00
0,00%
0,00%
L
0,00%
1
1.331,00
o,ooo/o
0,00%
zzo
JELISAVEIC DRAGAN
0
1.331,00
227
JELISAVEIC LJILJANA
1.331,00
0
0,00%o
L
0,00%
7
1.331,00
228
JEI\,,IOVIC RODOLJUB
1.331,00
0
0,00%
I
0,00%o
1
1.331,00
0,00%
0,00%o
2
0,00%o
2
2.662,00
0 00%
0,00%o
229
230
?32
JEREMIC MIRA
0
1.331,00
JERKOV DEJAN
1331,00
0
0,00%
3
0,00%
3
3 993,00
JEVTIC RADOS
1.331,00
180
0.0670
0
0,00%
180
239.580,00
O,O4o/o
0 00%o
2
0,00%
2
2.662,00
0,00%
5
6.65s,00
0,000/o
JEVTOVIC I/ILOJE
1331,00
0
233
JOKSIMOVIC SVJETLANA
r.331,00
5
0,000/o
0
0,00%
234
JOLOVIC ZORICA
1.331,00
0
0,00%o
3
0,00%
3
3.993,00
0,00%
r-0
0,00%o
0
0,00%
10
13.310,00
0,00%
13
17.303,00
0,00%
235
JOSIC IVAN
1.331,00
zJo
JOVANEIC SNEZANA
1.331,00
0
0,00%o
L5
o,oLo/o
237
JOVANOVIC ANA
1.331,00
5
0,00%
0
0,00%
5
6.655.00
0 00%
JOVANOVIC DARKO
1.331,00
20
O,OIo/o
0
0,00%
20
26.620,00
0,00%
4L
0,040/o
4I
54.571,00
0,070/o
O0o/o
317
0,320/o
3r7
42r.927.OO
0,08%
0 000/o
100
o,Loo/o
100
133 100,00
0,020/o
2
2.662,00
0,0070
238
239
JOVANOVIC DOBRISAV
1,331,00
0
0,00%
240
JOVANOVIC IVAN
r.331-,00
0
0
24L
243
244
JOVANOVIC JELENA
1-
0
331-,00
JOVANOVIC MIOMIR
r-.331,00
0
0,0070
2
0 00%
JOVANOVIC RADOSLAV
L.331,00
0
0,00%
1-6
o,020/o
2L.296,0O
0,00%
0
0,0070
1
0,00%
L
1-.331,00
0,00%o
2
2.662,00
0,00%
JOVANOVIC SLOBODAN
1.331,00
fo
245
JOVETIC ALEKSANDAR
1.331,00
0
0,0070
2
0 00%
246
JOVtc e EDOI/lR
1.331,00
0
0,00%
3
0,00%
3
3.993,00
0,00%
1.331,00
250
0,08%
0
0,000/o
250
332.750,00
0,06%
s 324 00
0,00%o
247
JOVISEVIC PETAR
248
JOVOVIC [/ILAN
r-.331,00
0
0,00%
4
0,00%
4
249
JUHAS GORDANA
1331,00
0
0,00%
L\
0,01%
LI
14 641,00
0 0070
1,331 ,00
0
0,00%
3
0 00%
3
3.993,00
0,00%
0,06%o
250
KALABA BOJAN
25t
KALIEANIN NATASA
1.331,00
250
0,08%
o
o,oLo/o
258
343.398,00
252
KALOSEROVIC RADOJKO
1.331,00
0
0,00%
t28
0,L30/o
r28
170.368,00
0,03%
1.331,00
0
0 00%
IO
o,020/o
IO
2L.296,00
0,00%
253
KAMENICA IGOR
AMS Osiguranje: lzveStaj o postovaniu za period 01 ,01
-
31
.12'2012. godine
9/32
0,00%
O,0Oo/o
KESETOVIC ZELII/IR
K|L|BARDA
BILJANA
|
1.331,00
KIRALJ BALINT
KOT,4ERCIJALNA BANKA AD-
KASTODI RAEUN
331,00
KOVAE N,IIHAJLO
ls.972,00
KREJIC NATASA
LANISTANIN LALA
LAZAREVIC DANKO
LAZAREVIC VESELIN
AMS Osiguranje: lzveStaj o poslovanju za period 01 .01
-
31 .12.201
2. godine
10/32
300
LUKIC DRAGANA
r-
331,00
150
0,oro/o
8
0,050/o
72
0,070/o
72
95.832,00
0,020/o
0
0,00%
L7
22.627,00
0,00%o
IO
0,020/o
IO
2L296,0O
0,00%
0,05%o
665
885.115,00
0,L60/o
30
0,03%
30
39.930,00
0,0L0/o
7
0,00%
0
302
LUZAJIC BRANISLAV
1331,00
0
0,00%
L7
0,jLo/o
304
LJUSTINA JELICA
1.331-,00
0
0,000/0
MACURA SLOBODAN
1.331,00
620
0,200/o
305
0,00%
7
1.33 1,00
1.331,00
O O4o/o
0Oo/o
LUKIC STEFAN
LJUBOTINA MIROSLAV
210.298,00
9 317,00
301
303
If,d
0
306
MAKSI l\,lOVlC LJ I LJANA
1.331,00
0
0,00%o
307
MALISIC GORAN
r..331,00
0
0,00%
1
0,00%
1
t-.331,00
0,00%
1.331,00
0
0 00%
AJ
0,010/o
13
17.303,00
0,00%o
2
2.662,O0
0,00%
308
I/ALOBABIC PAVAO
309
MALOVIC IVILIJANA
i..331,00
0
0,00%
2
0 00%
310
I\4ANASIJEVIC NENAD
1-.331,00
L7
0,01-%
0
0
00%o
17
22 627,00
0
3LL
MANDIC lvllLAN
1.331,00
0
0,00%
8
o,oLo/o
8
10.648,00
0,00%
3tz
t\4ANDIC SLAVOLJUB
1.33r-,00
1.010
0,320/o
o4
0,06%
1.074
r.429.494,00
0,260/o
o,oLo/o
I
10.648,00
0,000/o
0,00%
3
3.993,00
0,00%
0,00%
2
2.662,00
0,00%
O,O2o/o
JIJ
N4ANOJLOVIC DRAGO
1.33 L,00
0
0,00%
5lq
MANOJLOVIC MILOS
1.331,00
0
0,ooo/o
l-.331,00
0
0,00%
315
[/ARIC JOVANKA
8
2
00%o
5fo
MARIC RADE
1.331,00
88
0,03%
0
0,00%
88
Lr7.128,00
3L7
T/ARIC RADISA
1.331,00
0
0,00%
2
0,00%
2
2.662.O0
0 00%
1-.331,00
0
0,00%
2
0,00%
2
2 662,00
0,00%
1
1.331,00
0,00%
s.324.00
0,00%
318
MARIJANOVIC SANJA
319
IVARINKOVIC BILJANA
1_,331,00
0
0,00%
1
0,00%
320
MARINKOVIC IVICA
1-.331,00
0
0,00%
4
0,00%
321_
[iARINKOVIC RUZICA
1.331,00
LO
0,00%
0
0,00%
1-0
13.310,00
0,00%o
0,00%
2
0,000/o
2
2.662,0O
0,00%
0 00%
MARJANOVIC DANIJELA
0
1.331,00
323
T/ARJANOVIC DRAGISA
1.331,00
0
0
000/o
5
o,oto/o
5
6.655,00
324
MARJANOVIC GORAN
1.331,00
0
0 00%o
2
0,00%
2
2.662,OO
0,00%
0,01%
6
7.986,00
0.00%
325
MARJANOVIC IVIRKO
1.331,00
0
0,00%
6
326
T/ARKOVIC MARKO
1.331,00
65
0,02o/o
0
0,00%
65
86.5ls,00
0,02o/o
327
MARKOVIC TOPLICA
1.331,00
0
0,000/o
16
0,020/o
16
2L.296,00
O OOo/o
0,00%
2
2.662,00
0,00%
3ZO
MARKOVIC ZVEZDANA
1.331,00
0
0,00%o
2
329
I\4ARTINOVIC DRAGANA
1.331,00
3
0,00%
0
0,00%
3
3.993,00
0,00%
MASKOVIC NOVICA
1.331,00
5
0 00%
0
0,00%
5
6.655,00
0 00%
O,L7o/o
5
O,OIo/o
555
738 705,00
0,r30/o
0
330
331
MATIC DRAGAN
1.331,00
ccu
332
MATIC OLIVER
r_.331,00
L,L78
37o/o
0
0,00%
L,I78
1.567 918,00
0,280/o
MATIC SLOBODANKA
1.33r-,00
0
0,00%
2
0,00%
2
2.662,00
0 00%
24
0,01%
0
0,00%
24
31 .944,00
0,010/o
333
334
T/ATIC-BRBORA OLIVERA
1 331 00
335
IMATIJEVIC ANDREA
I
331,00
0
0,000/o
2
0,000/o
2
2.662,00
0,00%
336
IVCF I/EGACOI!,I FILN/ DOO
1.331.00
0
0,00%o
160
0,16%
160
212.960,00
0,040/o
6
7.986,00
0,00%
337
MEDENICA DJENDJI
1.331,00
0
0,00%o
6
0,01%o
338
I,4ERKUR - KOIVERC D.O.O
1.331,00
0
0,00%
959
0,96%
959
L276 429,00
0,230/o
339
MESARIC GREGOR
1.331,00
0
0,00%
6
0,01%
6
7.986,00
0,00%
340
MIHAJLOVIC ZORAN
1.331,00
0
0,00%
IJ
0,01%
13
17,303.00
0,00%
34L
MIKALAEKI IVAN
1.331,00
0
0,00%
20
0,020/o
20
26.620,00
0 00%
T/ILADINOVIC LJUBA
1.331,00
0
0,00%
l"
0,0070
L
1331,00
0,00%
343
MILANOVIC GORDANA
1.331,00
0
0,00%
2
0,00%
2
2.662,OO
0,00%o
344
IVILENKOVIC MILAN
1.331,00
2
0,0070
0
0,00%
2
2 662,00
0,00%
345
MILENKOVIC MIRJANA
1.331,00
0
0 00%
2
0 00%
2
2.662,00
0,00%
346
T/ILENTIJEVIC MIRJANA
1.331,00
0
0,00%
2
0,00%
2
2.662,00
o,0oo/o
AMS Osiguranje: lzveStaj o poslovanju za
peiod
01
.01
-
31 .12.201
2. godine
1
1/32
347
I/ILIC DORDE
1.331,00
5
0.00%
0
0 00%
5
348
MILICEVIC VESNA
1.331,00
0
0,ooo/o
2
0,00%
2
2.662,00
0,00%o
349
MILINKOVIC ANA
1.331,00
3
0,00%o
0
0,000/o
J
3.993,00
0 00%
0,00%
5
0,OLo/o
5
6.655,00
0,00%
350
IVILINKOVIC MILKO
1.33r-,00
0
351
MILOSAV ALEKSIC
1.331,00
0
0,00%o
L
0,00%
1
1.331-,00
0,000/o
352
MILOSAVLJEVIC MILIC
1.331,00
0
0,00%
58
0,0670
58
77 198,00
O,OLVI
3 993,00
0,00%
353
MILOSEVIC VLADAN
1,331,00
0
0,00%
3
0,00%
3
JJ4
MILOVANOVIC DRAGICA
1.331,00
0
0,00%o
L
0,00%
I
1.331,00
0,00%
r..331-,00
0
0 00%
0,00%
2
2.662,00
0,00%
L
0,00%
1
1.331,00
O,OOo/o
355
T/ILOVANOVIE RADOS
356
T/ILUTINOVIC PREDRAG
1.331,00
0
0,00%
357
MILUTINOVIC TIJANA
1.331,00
10
0,00o/o
0
0,00%
10
13.310,00
0 00%
MILJEVIC EEDO
1.33r.,00
0
0 00%o
48
0,050/o
48
63.888,00
o,oro/o
MINIC MIODRAG
r-.331,00
50
0,020/o
16
0,o20/o
oo
87.846.00
0,o20/o
6
7.986,00
0,00%
358
359
r.331,00
0
0,000/o
6
0,070/o
MISOVIC MIODRAG
1 331,00
ro
o,0ro/o
0
0
00%o
IO
2L.296,O0
0,00%
N/|ITIC ZLATKO
1.331,00
0
o,ooo/o
2
0,00%
2
2 662,00
0 00%
2
2 662,00
0 00%
360
MIODRAG ZORAN
361
362
363
MITROVIC N,,IILOVAN
1-
33r-,00
0
0,00%o
2
0,00%
364
[/ITROVIC VOJIN
1.331,00
0
0,00%
3
0,00%
3.993,00
0,00%
MLADENOVIC VLADIMIR
1.331,00
J
0,000/o
0
0,00%
3
3.993,00
0,00%
0,000/o
10
13.31"0,00
0,00%
200
266.200,00
0,05%
365
366
MON4EILOVIC BOBAN
l-.331,00
10
0,00%
0
367
MONPHREY LTD.
1.331,00
200
0,060/o
0
0,00%o
368
I\4UDRIC DURO
1.331,00
0
0,000/o
1
0,00%
1-
1331,00
0 00%
t-0
0,0070
0
0 00%
10
13 310,00
0 00%
t
0
1
1.331,00
0,00%
369
NASTIC DRAGUTINOVIC NEVENA
1.331,00
370
NEDELJKOVIC IGOR
1.331,00
0
0 00%
371
NEDELJKOVIC TIJANA
1.331_,00
0
0,00%
L
0,00%
L
1.331,00
0,00%
0,0070
L0
13.310,00
0,00%
00%o
372
NEGIC RADENKO
1.331,00
10
0,00%
0
373
NEKSANOVIC VESNA
1.331,00
0
0,00o/o
6
O OIo/o
6
7.986,00
0,00%
374
NESIC DEJAN
1.331,00
0
0,00%
za
0 03%
25
33.275,00
0,oLo/o
2
0,000/o
2
2.662,00
0 00%
375
NIKODIJEVIC MIROLJUB
1.331,00
0
0 00%
376
NIKOLIC EEDOMIR
1.331,00
0
0,000/o
2
0,00%
2
2.662,00
0 00%
377
NIKOLIC PREDRAG
1.331,00
0
0,00%
26
0,03%
26
34,606,00
O,OLo/o
0 00%
0
0,00%
3
3.993,00
0,00%
378
NIKOLIC PREDRAG
i-.331,00
379
NISAUTO HOLDING KOIVP. AD
1,331,00
60
0,020/o
0
0,00%
60
79 860 00
0,070/o
380
NLB BANKA AD BEOGRADKASTODI RAEUN
1.331,00
0
0,00%
2.399
2,400/o
2.399
3.193.069,00
0,58%
381
NOKIC NEVENKA
l-.331.00
0
0,00%
1-
0,00%
I
1.331-,00
0,0070
382
NOKIC RASIM
1.331,00
0
0,00%
1
0,00%
1
1.331-,00
0,00%
JOJ
OBRADOVIC DRAGOLJUB
1.331,00
0
0,00%
5
o,oLo/o
5
6 655,00
0,000/o
0
0,00%
100
o,Loo/o
100
133.100,00
O,O2o/o
384
OBRADOVIC MIROSLAV
1.331-,00
385
OBRET/SKI KAZII\4IR
1.331,00
0
0,00%
2
0,0070
2
2.662,00
0,00%
386
OGNJANOVIC RATOMIR
1.331,00
50
0,020/o
8
o,oLo/o
58
77,r-98,00
0,0r-%
387
OLUJIC IVANA
1.331,00
0
0,00%
2
0,00%
2
2.662,00
0,00%
388
OSTOJIC DRAGOI\4IR
1.331_,00
0
0,00%
20
0,o20/o
20
26.620,00
0 00%
389
PAIC MARKO
r_.331,00
0
0,0070
53
0,05%
53
70.543,00
O,Oto/o
390
PALATINUS ISTVAN
1.331,00
0
0,000/o
JZ
0 03%
32
42.592,0O
o,oLo/o
391
PALJEVIC GORDANA
1.331,00
0
0,00%
6
0,01%
6
7.986,00
0,00%
392
PANTELIC ZORAN
1.331,00
250
0,08%
8
O,OLo/o
258
343.398.00
0 06%
393
PANTELIC ZORAN
1.331,00
0
0,00%
0,00%
2
2.662,00
0,00%
AMS Osiguranje: lzve!;taj o poslovanju za peiod
01
.01
-
31
.12.2012. godine
1U32
394
PANTIC JELENA
1.331,00
0
0 0070
593
PAPIC JOVANKA
1.331,00
0
0 00%
396
PAPIC STANA
r-.331,00
0
0
238
O,24o/o
238
0,00%
000/o
2
0,00%
5
o,oro/o
2
316.778,00
0 06%
2.662,00
0,00%
2.662,00
0 00%
206.305,00
0,040/o
2.662,00
0,0070
397
PAUNOVIC MIROSLAV
1.331.00
150
0,05%
398
PAVLOVIC DRAGAN
1.33r_,00
0
0,00%
399
PAVLOVIC SNEZANA
1.33r.,00
0
0 00%
I
O OLo/o
I
10.648,00
0,000/o
400
PAVLOVIC VOJKAN
r-.331,00
0
0,00o/o
o6
0,o90/o
88
LL7.L28,00
0,020/o
40r
PAVLOVIC ZORAN
1.331,00
0,00%o
0
0,00%
6.655,00
0,00%o
402
PD AMSS D.O,O. BEOGRAD
1-.331,00
23,000
7,3Lo/o
0
0,00%
23.000
30.613.000,00
E tco/^
403
PEAGUS INVESTMENTS LIMITED
1.331,00
0
0,00%
2.o56
404
PECIC DJORDJE
r.331,00
0
0 00%
405
PECANAC VLADIIVIR
1.331,00
100
0,030/o
406
PEJOVIC SLAVISA
1.331,00
0
0,000/o
407
PENJISEVIC MILICA
1.331_,00
0
0 00%
408
PERUNOVIC MILOJKO
1.331,00
0
O 0Oo/o
409
PESIC [/ILJAN
L.33L,00
0
0,00%
4L0
PESUT MILAN
1.331,00
0
o,ooo/o
4LI
PETAR DRAPSIN AUTO-MOTO
DRUS,
1.331,00
2.250
0,72o/o
0
0,00%
4L2
PETRASINOVIC MAJA
1.331,00
30
o,jLo/o
0
4L3
PETRIKIC RADIVOJE
1.331,00
0
0,00%
4L4
PETROVIC ALEKSANDAR
1.331,00
1"5
0,00%
PETROVIC [/ARJAN
1_.331,00
443
4L6
PETROVIC T/ILIVOJE
1.331,00
0
0,00%o
4r7
PETROVIC MILOS
1.331,00
0
0,000/o
4L8
PETROVIC MIRJANA
1.331,00
0
0,00%
419
PETROVIC MIRJANA
1,331,00
0
0,00%o
20
420
PETROVIC SLAVKA
1.331,00
0
0 00%o
5
4ZL
PETROVIC SUNEICA
1.331,00
0
0
422
PETROVIC VESNA
r..331,00
0
0 00%
423
PISPEK STIPAN
1.331,00
0
424
PLAVSIC MARIJANA
1.331,00
425
PLECAS DRAGA
1.331,00
426
PLESKONJIC MILAN
1.331,00
427
POLIC MILOS
1.33r,00
0
428
POLIC MIRKO
1.331,00
429
POPOV ALEKSANDAR
430
0,00%
3
L
2
2,64o/o
2.638
3.5r.1.178,00
0,640/o
O OOo/o
J
3.993,00
0,007o
0,00%
103
137.093,00
0,02o/o
0,00%
a
2.662,00
0,0070
0 00%
1
1.331,00
0,00%
2.662,00
0,00%
0,00%o
1.331,00
0,00%
2.662,00
0,00%
2.250
2.994.750,00
0,54o/o
0,00%
30
39.930,00
O,OIo/o
96
0,roo/o
vo
L27.776,00
0,020/o
0
0 00%
L5
19.965,00
O 00%o
84
0,080/o
cz(
70L.437,00
0,L30/o
0,00%
2
2.662,00
0,00o/o
0,00%
1
1.331,00
0,00o/o
0,0070
2
2.662,00
0,00%
o,020/o
20
26.620,00
O,OOo/o
O,OLo/o
5
6.655,00
0,00%
0,00%
2
2,662,00
0,00%
I
0,00%
1
1-.331,00
0,00%
0,000/o
3
0,00%
3
3.993,00
0,00%
0
0 00%
2
0,00%
2
2.662,00
0,00%
0
0 00%
80
0,08o/o
80
L06.480,00
0,020/o
0 00%
0,000/o
J
3.993,00
0,00%
0
00%o
0,000/o
2
2 662 00
0 00%
100
0,03%
0,000/o
103
137.093,00
O,O2o/o
1.331,00
0
0 00%
0,00%
2.662,00
o,ooo/o
POPOV ALEKSANDAR
1.331,00
0
0,00%
0 00%
2.662,00
0,00%o
43r
POPOVIC BILJANA
1.331,00
0
0,00%
2
O
007o
2
2.662,00
0.00%
432
POPOVIC MILOVAN
1.331,00
0
0,00%
2
0,00%o
2
2.662,00
0,00%
433
POPOVIC RAJNA
1.331,00
0,000/o
0
0,000/o
3.993,00
0,000/o
434
POPOVIC ZORICA
1.331,00
0
0,00%
27
0,03%
27
35.937,00
0.OIo/o
435
POROBIC T/ILORAD
1.331,00
200
0 06%
6
o,oro/o
206
274.186,00
0,05%
436
PRIBOJAC NENAD
1.331,00
0
0,00%
ZL
o,020/o
2L
27.951,00
0,oro/o
437
PROGRES D.O,O
1.33r_,00
224
O O7o/o
0
0,00%o
224
298,\M,00
0,050/o
438
PROINVESTMENTS A.D.
1.331,00
0
0,00%
1.919
r,920/o
1.919
2.554.189,00
O 460/o
439
PROSENICA VESELIN
1.331,00
0
0,00%
75
o,o70/o
75
99.825,00
0,02o/o
440
PUNISIC MILAN
r_.331,00
0
0,00%
o
o,jLo/o
b
7.986,00
0,00%
AMS Osiguranje: lzve\taj o poslovanju za peiod
01 .01
-
0
L4o/o
l-
L
0,00%
l_
00o/o
31 .12.201 2.
0,00%o
godine
1
3/32
44L
PUZOVIC VITON/IR
1.331-,00
0
0,00%
3
0 00%
o
3,993,00
0,00%
442
RADANEEVIC N/ILAN
1.331,00
0
0,000/o
2
0,000/o
2
2.662,00
0,0070
443
RADANOVIC BOJAN
1.331,00
0
0,00%
5Z
0,03%
5Z
42.592,00
0,0r%
444
RADINOVIC DUSAN
1.331-,00
0
0 00%
I
0,01%
I
10.648,00
0,0070
445
RADISAVLJEVIE DUSAN
1.331,00
0
0,00%
l-
0,00%o
L
1.331,00
0,00%o
I
o,oro/o
8
10.648,00
0,00%
2.662,00
0,00%
446
RADOJKOVIC LJUBOT/IR
1.331,00
0
o,ooo/o
447
RADONJIC JOVAN
1.331,00
0
0,00%
448
RAIE HORVAT KATARINA
1.331,00
0
0,00%
3
0,00%
J
3,993,00
0 0070
449
RAIFFEISENBANK AD BEOGRADKASTODI RAEUN
l-.331-,00
0
0,00%
2r5
0,220/o
2L5
286,165.00
0,05%
450
RAIFFEISENBANK AD BEOGRADKASTODI RAEUN
l-.33r-,00
160
0,05%
272
O,27o/o
432
574.992,00
0,L00/o
451
RAJIC ZORAN
1.331,00
0
0,00%o
16
0,020/o
IO
2L.296,00
O OOo/o
452
RANKOVIC DRAGICA
1.331,00
0
0,00%
2
O OOo/o
2
2 662,00
0,00%
453
RANKOVIC MILOVAN
1.331,00
0
0,00%
O,OOo/o
2
2.662,O0
o,ooo/o
454
RASIC LUKA
1.331,00
0
o,ooo/o
2
0,00%
2
2 662,00
0,000/o
RASIE PETAR
1.331,00
0
0 00%
2
O 00%o
2
2.662,00
0,00%
456
RATKOVIC DUSAN
1.331,00
0
O,OOo/o
2
0,00%
2
2 662,00
0,00%
457
RATKOVIC EMINA
1 331,00
6
0 00%
0
0,00%o
6
7 986,00
0,0070
458
RAUKOVIC NEDJELJKA
1 331,00
0
0,000/o
3
O OOo/o
3
3.993,00
0,00%
459
REFOIVENT CONSULTING
1.331,00
436
0,L4%
0
0,00%
436
580.316,00
o,rro/o
460
RELJIC MILOIVIRKA
1.331,00
0
0,000/o
2
0,00%
2.662,00
0 00%
46L
KESAI\UVIU
1.331,00
0
0,00%
160
0,L60/o
r60
21_2.960,00
0,040/o
0
0,00%
L27
169.037,00
0,030/o
tsKEUKAU
0 O09o
462
REVIZ, KUCA AUDITOR D.O.O,
1.331,00
L27
0,040/o
463
RINEIC BRATISLAV
1.331,00
0
0,00%
1
0,0070
L
r,33 1,00
0 00%
464
RISTIC BILJANA
1.331,00
0
O OOo/o
2
0,00%o
2
2.662,OO
0,00%
465
RISTIC IVICA
1.331,00
3
0,00%
0
0,00%
3
3.993,00
0,00%o
466
RISTIC I\4ILEVA
1.331,00
0
0,00%o
2
0,00%o
2
2.662,00
0,00%
467
RITAI\,I I NZENJERING D,O.O.
1.331,00
0
0,00%
0,03%
5Z
42.592,00
O,OLo/o
468
ROKNIC [/ARA
l-.331,00
0
0,00%
o,ooo/o
3
3.993,00
0,00%
0,00%
3
469
ROSIC UNA
1.331,00
0
0,00%
3
0,00%
3
? ooa nn
470
SAVIC DEJAN
1.331,00
0
0,00%
IO
o,020/o
ao
2L 296,00
0,00%
47L
SAVIC DUSKO
1.331,00
L2
0 0070
0
0,00%
L2
15.972,00
0,00%
472
SAVOVIC VLADA
1.331,00
A
0,00%
0
0.000/o
4
5.324,00
0,00%
473
SEBIC IGOR
1 331,00
0
0,00%
380
0,3870
380
505.780,00
0,090/o
474
SEBIC MILAN
1.331,00
150
0
05%o
160
O,L6o/o
310
4I2
6LO,OO
O O7o/o
475
SEKUILIC MOMIR
1.331,00
0
0,00o/o
2
0,00%
2
2.662,00
0 00%
476
SEKULIC VLADAN
1.331.00
0
0,00%
2
0,OO7o
2
2.662,00
0,00%
477
SEKULOVIC RADICA
1.331,00
0
0,00%
T
0,00%
L
r_.331,00
0 00%
478
SIROTANOVIC IVAN
1.331,00
8
0 00%
10
o,oLo/o
18
23 958,00
0 00%
479
SIROTANOVIC MILOS
1.331,00
0
0,000/o
2
0,0070
2
2,662,00
0 00%
480
SIROTANOVIC TATJANA
1.331,00
0
o,ooo/o
b
0,01%
8
10 648,00
O OOo/o
48L
SITARICA VESNA
1.331,00
0
o,ooo/o
O,OOo/o
L
1.331,00
0 00%
482
SIVRKULJ TAMARA
1.331,00
0
O OOo/o
c
o,oro/o
5
6.655,00
0 00%
483
SOCIETE GENERALE BANKA
SRBIJA-KASTODI RAEUN
r-.331,00
500
0,L60/o
0
0,0070
500
665.500,00
0,r20/o
484
SPASIC SANJA
1.331,00
0
0,00%o
2
0,00%o
2
2.662,00
O OOo/o
485
SRECKOVIC SAVIC T/ILKA
t_.331,00
0
0,00%
20
O,O2o/o
20
26.620,00
AMS Osiguranje: lzve5taj o poslovanju za period 01.01
-
31
.12.2012. godine
0
1
00%o
4/32
486
SREDOJEVIC [/ILAN
0 00%
0
1.331,00
0,00%
7
1.331,00
0,00%
1
0,ooo/o
L
133L,00
0,00%
L
1-
487
STAMENKOVIC MARINA
1.331,00
0
0,00%o
488
STAI/ENKOVIC MILOS
1.331-,00
0
0,0070
t
0,00%
1-.331,00
0,00%
32
0,01%
0
0,00%
42.592,00
0,01-%
0,00%
489
STANFIN DOO
1.331,00
490
STANIC JOVO
1.331,00
491-
STANKOVIC LJUBISA
1.331,00
l3
0
0,000/o
0
0,000/o
l_5
r9,965,00
0,00%
2
0,00%
2
2.662,00
0,000/o
0,00%
1
1.331,00
0,00%
492
STANKOVIC LJUBON/IR
1,331,00
L
0,00%
0
493
STANKOVIC TANJA
1.331,00
0
0,00%
159
0,160/o
159
2LL.629,00
0,040/o
494
STANKOVIC ZORAN
r..331,00
0
0,00%
o
0,oro/o
6
7.986,00
0 00%
0,00%
I
0,00%
1
1.331,00
0 00%
2
2.662.OO
O OOo/o
0
495
STANOJEVIC MIRJANA
0
1.331,00
0,00%
496
STANUSIC JASI\4INA
1.331,00
0
0,00%
497
STANUSIC MILAN
1.331,00
0
0,00%
I
0 00%
1
1.331,00
0,00%o
LOz
o,roo/o
LOz
135.762,00
o,020/o
00%o
498
STEFANOVIC DRAGAN
1331-,00
0
499
STEFANOVIC RADE
1,331,00
5
0,00%
0
0,00%
5
6.655,00
0,00%
s00
STEPANOVIC SRDAN
1.331-,00
0
0,000/o
3
0,00%
3
3 993,00
0,00%
50r-
STEVANOVIC ANA
1.331,00
0
0 00%
'l:
0,00%
l_
1.331,00
0,00olo
47
62.557,00
O,OLo/o
3.993,00
0,00%
502
STEVANOVIC NENAD
1.331,00
47
0,01%
0
0,00%o
503
STEVANOVIC NEVENKA
r-.331,00
0
0,000/o
3
0,000/o
504
STEVANOVIC SNEZANA
1.331,00
0
0,00%
J
o,ooo/o
3
3.993,00
0,000/o
0,00%
5
o,oro/o
5
6.65s,00
0,00%o
0,03%
s05
STEVEIC GORDANA
0
1.331,00
506
STOJANOVIC BORICA
1.331,00
100
0,030/o
I
o,oLo/o
109
145.079,00
507
STOJANOVIC IVAN
1.331,00
17
O,OIo/o
0
0,0070
L7
22.627.OO
0 00%
1.331,00
18
o,oLo/o
0
0,00%
18
23 958,00
0,00%
22
29.282,00
0,01%
s08
STOJANOVIC MANDA
509
STOJANOVIC PETAR
l-.331,00
510
STOJANOVIC RADOSAV
1.331,00
1 331,00
crl
STOJANOVIC SVETLANA
0,oLo/o
0
0 00%
0
0,000/o
2
0,00%
2
2.662,00
0,00%o
40
0,01%
0
0,00%
40
53 240,00
0,01olo
3
0,00%
3
3.993,00
0,00%
1
512
STOJANOVIC VASA
r..331,00
0
0 00%
513
STOJANOVIC ZIVORAD
1.331,00
0
0 00%
1
0,00%
1_.331,00
0 00%
1.331,00
0
0 000/o
4
0,00%
5.324,00
0 00%
1.331,00
0 00%
514
STOJEIC DRAGAN
0
0,00%
1
0 00%
1.331,00
0
0,00%
2
0,00%o
2
2.662,00
0,0070
1.331,00
t0
0,00%
0
0,00%o
10
13.310,00
0,00%
50
66 550,00
O,lLo/o
515
STOJKOVIC DRAGAN
1.331-,00
cro
STOJKOVIC DORDE
cl /
STOJKOVIC OLGA
518
SAPIC VLADIN,4IR
1.331,00
50
0,020/o
0
0,00%
519
SATLAN DRAGAN
1.331,00
3
0,00%
0
0 00%
3
3.993,00
0,00%
0,oLo/o
0
0,00%
22
29.282,00
0,01%
o,o40/o
2L5
286 165,00
0,05%
520
SINZAR MIROSLAV
1.331,00
CZL
SKULETIC DARKO
1.331,00
L78
0,06%
522
SUNJKA NIKO
1.331,00
0
0,000/o
5
0,00%
3
3,993,00
0 00%
TABAKOVIC DRAGAN
1 331,00
0
0,000/o
2
0,00%
2
2.662,00
0,00%
524
TABASEVIC DRAGOMIR
1331,00
0
0,00%
L7 303,00
0 00%
525
TADIC MILORAD
1.331-,00
0
0,00%
5
o,oLo/o
5
6.655,00
0,00%
TANASKOVIC ZORAN
1.331.00
0
0,00%
5
o,oLo/o
5
6,65s,00
0,00%
l_
1.331,00
0,00%
523
526
J/
O,Oto/o
IJ
527
TESIC RADOi/IR
1.33r_,00
0
0,00%
1
0 00%
JZO
TEZORO BROKER AD
1.33L,00
272
0,09%
0
0,00%
272
362.032,00
O O7o/o
TODIC NIKOLA
1 33r,00
6
0,00%
0
O,OOo/o
6
7 986,00
0,00%o
0,00%
4
5 324 00
0,00%
8
10.648,00
0,00%
28
37.268,00
0,010/o
529
530
TODOROVIC DOBRILA
1.331,00
4
0,00%
CJI
TO[/IC DANKO
1.331,00
0
0,00%
TOMOVIC BOJAN
1.331,00
0
0,00%
532
AMS Osiguranje: lzveStai o poslovaniu za period 01 .01
-
31
0
o,oro/o
28
.12.2012. godine
0
03%o
1
5/32
533
TOSIC SLOBODAN
1.331,00
0,020/o
I
o,oLo/o
58
77.198,00
o,oro/o
24
0,020/o
24
31.944,00
o,0ro/o
0
0,00%
r,.331,00
0
0,00%
3
0,000/o
3
3.993,00
0,00%
1.331,00
l1
0,00%
0
0,00%
1t
1-4.641,00
0,0070
0,00%o
534
TRAJEEVSKI DEJAN
1.331,00
535
TRAJKOVIC ZIVKO
TRIFUNOVIC NATASA
536
50
537
UBAVEIC VASA
1.331,00
0
0 00%
1
0,000/o
L
1_.331,00
cJo
UGRINOVIC ZIVADIN
1.33r-,00
250
0 0870
IO
0,020/o
266
354.046,00
0 06%
r-.331,00
0
0,00%
2
0,00%
2
2.662,00
0 00o/o
s39
UJFALUSI ROBERT
540
UROSEVIC DUSKO
1.331,00
0
0,0070
24
0,02o/o
24
3r.944,00
0,oro/o
54L
uRosEVte t/totvtR
1 331.00
0
0,00%
o
o,0ro/o
6
7.986,00
0 00%
21 296,00
0,00%
O,I2o/o
UROSEVIC STAMENKO
1.331,00
0
0,00%
16
0,020/o
LO
543
UZELAC RADAN
1.331,00
487
0,15%
0
0,00%
487
648.197,00
544
VALENTIS TRADING AND
CONSULTIN
1 331,00
0
0,0070
75
0,070/o
75
99.825,00
s45
VASIC MIROSLAVA
1.331,00
0
0,00%
2
0 00%
2
2.662,00
0,00%
546
VASILIC ALEKSANDAR
1.331,00
0
O 0Oo/o
256
0,260/o
256
340.736,00
0,06%
547
VASILJEVIC IVANA
1.331,00
75
0,020/o
0
0,00%
75
99.825,00
0,020/o
VASILJEVIC STEVAN
1.331,00
0
0,000/o
I
o,oLo/o
8
10.648,00
0,00%
3
0 00%
0
0 00%
3
3.993,00
0,000/o
542
548
0
02o/o
549
VASOVIC MILENKO
1.331,00
5s0
VASOVIC T/ILOS
1.331,00
0
O OOo/o
2
0,00%
2
2.662,00
0,00%
VASOVIC RADOS
1.331,00
4r9
0,13%
0
0,00%o
4L9
557 689,00
0,too/o
l-.331,00
5
0,00%
0
0,00%
5
6 655,00
0,000/o
o,ooo/o
551
552
VELICKI SLOBODAN
553
VELJKOVIC DOBRIVIJE
1,331,00
554
VELJOVIC EDMIR
1.331,00
555
VEZMAR IVIILAN
0
0,00%
10
o,oLo/o
10
13 310,00
jLo/o
0
0,00%
22
29.282,00
0,oLo/o
0,00%
3
0,00%
3
3 993,00
o,ooo/o
789
1.050.ls9,00
O,L9o/o
O
0
1.331,00
0
0,00%
0 00%o
2
0,00%
2
2.662,00
0,0070
0,00%
32
0,03%
32
42.592,00
o,oro/o
0,00%
2
2.662,00
0,00%
556
VICTORIA GROUP AD BEOGRAD
1.331,00
789
0,25o/o
557
VIDIC GORICA
1.33r-,00
0
VIDIC RADOMAN
1.331,00
0
558
559
VIDULOVIC [/ILOS
1.331,00
0
0,00%
560
VIDULOVIC SANJA
1 331,00
0
0,000/o
2
0,0070
2
2 662,00
0 00%
0,00%
3
0,00%
3
? oo? nn
0,00%
45
59.895,00
O,OIo/o
561
VISEKRUNA OLIVERA
1.331,00
0
562
VISNJIC VUKASIN
1.331,00
30
O,)Lo/o
15
O,O2o/o
563
VLAHOVIC MILORAD
r.33r-,00
0
0 00%
38
0,040/o
38
50,578,00
0 0r%
VLAISAVLJEVIC JELENA
1.331,00
200
0,06%
0
0,00%o
200
266.200,00
0,05%
0,050/o
s64
56s
VLAISAVLJEVIC MARIJA
1.331,00
200
0,06%
0
0,00%o
200
266,200,00
566
VODOPLAV JASMINA
1.331,00
0
0,000/o
8
o,oLo/o
8
10.648,00
0,00%
VOJKOVIC LJUBICA
1.331,00
0
0,00%
L
0,00%o
L
1331,00
0,00%
0,00%
2
2.662,00
0,00%
,960/o
7 959
10.593 429,00
r,920/o
co /
568
VOJKOVIC MIOMIR
1.331,00
0
0,00%
2
569
VOJVODJANSKA BANKA AD NOVI
SAD-KASTODI RACUN
1331,00
0
0,00%
7.959
570
VOJVODJANSKA BANKA AD NOVI
SAD-KASTODI RAEUN
1.331,00
0
0,00%
38 024
38,020/o
38 024
50.609.944,00
9,r70/o
571
VOJVODJANSKA BANKA AD NOVI
SAD-KASTODI RAEUN
1.331,00
0
0,0070
18.0s0
18,05%
18.050
24.024.550,00
4,350/o
572
VOJVODJANSKA BANKA AD NOVI
SAD-KASTODI RAEUN
L.331,00
674
o,2Lo/o
0
0,00%o
674
897.094,00
0,16%
573
VOLIC MILAN
r-.331,00
0
0
48
0,05%
48
63.888,00
0,oLo/o
574
VOLIC VESELINKA
1.331,00
0
0,00%
0,00%
2
2.662,00
0,000/o
575
VORKAPIC MILAN
1.331,00
0
0 00%
L
0,00o/o
1
1.331,00
0,00%o
576
VUEICEVIC ALEKSANDAR
1.331,00
0
0,00%
155
o,L60/o
155
206.305,00
O O4o/o
AMS Osiguranje: lzve1taj o poslovanju za period 01 .01
-
31
OOo/o
.12.2012. godine
7
1
6/32
0
0,00%
JZV
0,320/o
1.33r-,00
z)
0,0ro/o
0
0,00%
l-.331,00
300
0,L00/o
0
0,00%
VUJOVIC JUGOSLAV
1.331,00
0
0,00%
2
5bl
VUJOVIC [/ILAN
1.331,00
10
0,00%
0
0,00%
582
VUJOVIC OGNJEN
r-.331,00
300
o,Loo/o
0
0,00%
1L
577
VUEINIC DEJAN
1 331.00
578
VUEKOVIC VLADIMIR
579
VUJOVIC JELENA
580
583
VUKAJLOVIC DEJAN
1.331,00
11
0,00%
584
VUKOJEVIC TOI/A
1,331,00
0
585
VUKOVIC PREDRAG
1331,00
0
586
VULOVIC ZORAN
1.331,00
587
YU AUTO MOTO KLUB BEOGRAD
1.331,00
588
ZDRAVKOVIC IVAN
1.331,00
589
ZLATKOVIC NEBOJSA
r-.331,00
590
ZORIC NADA
591
ZRNIC STEVA
0
OOo/o
320
425.920,00
0,08%
25
33.275,00
0,OIo/o
300
399.300,00
0,070/o
2.662,00
0,00%
10
13.310,00
0,00%
300
399 300,00
0,070/o
14.641.00
0 00%
0
O,OOo/o
0,00%
64
0,06%o
64
85.184,00
0,020/o
0 00%
480
o,480/o
480
638.880,00
0,L20/o
0
0,000/o
5d4
o,380/o
384
s11.104,00
0,090/o
500
0,L60/o
0
O,OOo/o
500
665 500,00
O,L2o/o
o,ooo/o
0
o,ooo/o
4
5 324,00
0,ooo/o
0
0,00%
2
0,00%
2
2 662,00
0,00%
1.331,00
40
o,oLo/o
0
0,00%
40
s3.240,00
0,)Lo/o
1.331,00
0
0 000/o
2
0,00%
2
2.662,00
0,000/o
592
zARte BRANKo
1,331-,00
IC
0,00%
0
0,00%
ac
19.965,00
0,000/o
593
ZEEEVIC MARKO
1331,00
20
o,jLo/o
0
0,00%
20
26 620,00
0,00%o
594
ZIVADINoVIC oLGICA
1 331,00
I
0,00%
0
O,OOo/o
11 979,00
o,ooo/o
595
ZlvANovtC ALEKSANDAR
1331,00
50
o,020/o
0
0,000/o
50
66.s50,00
O OIo/o
399
0,400/o
399
53r".069,00
O,IOo/o
596
ZIVANoVIC JUGoSLAV
1.331,00
0
0,00%
597
ZIVANoVIC LJILJANA
1.331,00
0
0,00%
2
0,00%
2
2 662,00
0,00%
598
ZIVKoVIC DOBRICA
1.331,00
0
O 00o/o
100
0,L00/o
100
133.100,00
0,020/o
599
ZrvrovrC MTLANKo
r-.331,00
0
0
00%o
zo
0,03%
26
34.606,00
0
600
ZIVKoVIC RADICA
l-.331,00
I
0,00%
0
0,000/o
I
11.979,00
0 00%
AMS Osiguranje: lzve\taj o poslovanju za period 01 .01
-
31
.12.2012. godine
OLo/o
17/32
Rezultati poslovanja u delatnosti osiguranja u 2012. godini
Broi zakliuOen h uqovora o ostquranlu
2011
2012
2010
Opis
R.b.
.1
I
6
7
120.842 119.543 136.321
112,81
114,04
4.839
47,67
77,44
407
5.50V
2.517
134.362 128.309 141.567
12,08
105,36
1
4
3
2
1
Csiguranje auto odgovornosti GodiSnie
Osiguranje auto odgovornosti
Kratkorodno
?
Granidno osiquranie
4 UKUPNO (+2+3\
Csiguranje putnika u javnom prevozu
Cd oosledica nesre6noq slu6aia
o
Auto kasko
Delimidni auto kasko
Osiguranje putnika od posledica
8
Nesre6nog sludaia - auto nezgoda
Polise imovinskih osigurania
lica od posledica
'10 Polise osiguranja
Nesre6noq sludaia
11 Polise outnoq osiqurania
12 UKUpNO (6+7+8+9+1 0+1 1 )
42. SVEGA
@+12\
14 Medunarodne zelene karte osiguranja
Indeks (5:3) Indeks (5:4)
6.249
10.151
z
5
16,17
10,33
454
487
576
126,87
118,28
7.813
8.004
8.059
4.170
7.430
3.879
95.1
48,46
92,2
93.02
32.466
I
10.456
5.249
16,17
50,2
0
n
0
0
10€
113
239
225,47
211,5
8.374 13.877 13.362
57.217 37j62 30.735
191.579 165.471 172.302
33.715 26.689 21 827
159,57
53,72
96,29
89,94
64.74
104,13
81,78
82,71
Rezultati iz poslova osiguranja
Ostvareni prihodi od zakljudenih premija osiguranja u 2012. godini iznose 1.524.399.091,05
Dinara po svim vrstama osiguranja i 43.652.000,00 Dinara po osnovu zelene kade, a
struktura zakljudnih premija osiguranja u2012. godinije sledeca:
Premija
Opis
Prihodi od premija osiguranja nezgode i
dobrovolinoq zdravstvenoq osigurania
Prihodi po osnovu osiguranja motornih
vozila (kasko), Sinskih vozila (kasko) i
obavezno osiguranje od odgovornosti u
saobra6aiu
Prihodi od premija osiguranja, saosiguran.la
i reosiqurania neZivotnih osiqurania
AMS Osiguranje: lzveStaj o poslovanju za period
01
64j66.020,41
1
.604.150,61
1
.460.1'10.835,90 25.672.079,80
1
.524.276.856,31
.01
-
31
Tehni6ka
premiia
Preventiva
27.276.230,41
.12.2012. godine
1 .1
1
ReZijski
dodatak
43.212.589.79
19.349.280,01
3'l .567.133,58
302 871.622,52
.17
4.779.723,37 322.220.902,53
1
8/32
Tehnidke rezerve
Opis
31.12.11
31.12.12
Rezerve za izravnanje rizika
138.992.813,00
229.347.524.00
Ukupna prenosna premija
741.426.817.22
813.226.492,34
811.875.841,86
714.837.640,05
1.692.295.472,08
1.757 .411 .656,39
Rezervisanje Stete
( nastale+ reze rvisa ne)
(Agod+rezervisanje) Ktro5
Ukupno
Od ukupnih potraZivanja po osnovu premue neZivotnih osiguranja u 2012. godini u iznosu
od 1.594.744.848,97Dinara, naplaceno je 1.589.008.747,56, Sto u procentima iznosi
99,64Yo.
Prenosna premija
Opis
Prenosna premija
Podetno stanje01.01 .2012.
Pove6anje u toku
godine
741.426.817,22
71.799.675,12
Stanje na
31.12.2012.
813.226.492,34
Tehnidki rezultat
Tehnidka prenos na
Femija u samopddf
na kraju tekude
godine
z
bg upotreE mtomih
Rezervis ane Stete
u s amopridr: aju
ezervisane Stete
samotrid.Zaju
u
na kaju Leku@
lz priloZene tabele mole se konstatovati da je godi5nji merodavni tehnidki rezultat
pozitivan, po svim vrstama osiguranja.
AMS Osiguranje: lzveStaj o poslovanju za period 01 .01
-
31 .12.201
2. godine
19/32
Rezervisane Stete
KreOrqujeHr ra
43H@
perepBaquJy
Hafr ane npBjaBEHe
a H6peueHe uTele
PesapBucaNe
UxSPa
Bpfra ocilrypaEa
UTETA
YxynHo fuoi
2
lulypabe q [email protected] H63fq6
01
5
3
5751750
a
411
Iuryp€b6 MfropHux B6una
03
m0
219707
0,0
I
35
y M.p7 !
6mm.0
00
79
37&5G 791,6
MWW7,1l
u
6
o0
00
ffi.6
010
I
25613 9U 2
Fe3
7=el3+51
ffi.5
1 6799S I
181S218
181$218
4624
ill
7n,6
7 257
re,1
7
76,3
47
71
2n7.745
ffi,2
68l'73240
9375
,1 813521 €
5
1 193
41 217 765,2
s
79 S8.3
u
785 519,6
05
6
)qrypab€
07
p&
y [email protected]
Eufypabe sM@{He
08
q
noxapa s
m
IilrypaEe
0
q oAreqH6T1 3s
,nqDe6€ [email protected]
rBrypaao
s6tna
ls
176 997 6
1 141S218
€3
1,181ffi18
241,0
fl4
937
m
19ffi,5
113,1
1521N,61
q qrsQH6ru 3w
)rrypas€ q [email protected] 3fu
t2
3
5
)uf Vpabe (brHaxchicxux w6rraKa
jHfvoab€ T00uK€a noaBt0 tauTuTo
6
17
€ ndohh
Ha nwcaEv
lpEe Bpcr€ H€xrsmHhx Gufvpasa
9
20
21
2
ldyHcKo
23
ldoswo
*frypabe yl EurvpaEs xuBma
neH3ilicko @ilrvDas€
lptre Bpfre xfrBorHhx @[fypaba
24
vKvnHO XhgotHA
YKYnHO HEXMBOTHA
ochdPASA {oA 20 ao 24)
OCUryPAEA oa
1 16
425,606 894 6:
2'
4
4 928 907 1l
17I 494 316 2,
7
14 837 640
s02
0
79f 636,6
212 046 003,44
Ukupno rezervisane Stete sa troSkovima iznose 714.837.640,05 Dinara, od toga ukupno
rezervisane nastale prijavljene a nere5ene Stete iznose 502.791.636,61 Dinara, a ukupno
rezervisane nastale neprijavljene Stete iznose 212.046.003,44 Dinara.
Primena uslova itarifa
o osiguranju Dru5tvo je primenjivalo valece uslove
propisima
skladu sa zakonskim
i poslovnim aktima Dru5tva.
Kod zakljudivanja ugovora
i tarife
u
lzvr5enje obaveza po odStetnim zahtevima
Po podnetim od5tetnim zahtevima u toku godine i prenetim iz prethodne godine, Dru5tvo je
sa visokom aZurno5cu re5avalo od5tetne zahteve, a isplata je vr5ena istog ili narednog
dana od dana utvrdivanja visine naknade po od5tetnom zahtevu.
Rekapitulacija broja i strukture Steta za period 01.01.2012. godine do
31
.12.2012. godine
SITTA
vrste
Stete u tekudoj
oslguranJ
godini
Odustali
Odbijene itete
Rezervisane itete
Resene Stete
a
tz
P
ren
eto
Knji
ga
Steta
Uku
pno
Ranij
ih
godin
a
0l
6
t76
182
lz
iz
Teku
Ukupno
de
godin
godine
a
Re
s
Re
S
Re
S
d
P
d
P
d
P
0
0
0
0
0
0
Teku
ee
Ukupno
godine
UK
up
no
Re
d
S
Re
S
d
P
Re
d
S
P
0
2
0
84
0
86
0
01
.01
AMS Osiguranje: lzveStaj o poslovanju za period
iz
tz
Raniji
Tekud
h
godina
e
lz
Ranij
ih
-
P
UK
uPn
31 .12.201
o
86
Ukupno
godine
Re
S
d
P
Re
d
P
Re
d
2
79
0
80
2. godine
S
IZ
lz
Raniji
Teku6
h
god ina
godine
S
Uku
Re
S
P
pno
d
P
2
82
I
0
Ukupno
e
Re
d
S
Re
S
Uku
P
d
P
pno
8
5
9
5
t4
20/32
13
02
139
442
0
581
2l
03
09
2
0
t1
705
3408
4113
4
0
I
0
I
0
0
,7
0
5
0
)
2
0
0
9
ll
0
u
4
tt7
45
0
0
0
37',|
34
9
1l
33
0
1
0
331
30
0
86
0
0
0
0
0
0
0
l0
1
2J
4
6
0
0
0
35
2
0
42
2
)l
0
6
0
))o
0
0
9
7
33
2
9
0
33
I
8
5
5
0
0
0
22
18
24
3
26
25
2
3
2
9
4
4
8
0
12
c
59
0
86
26
28
I9
33
5
5'7
1
2
4
9
5
794
26
o
63
20
69
61
I
7
2
1
6
1168
331
28
64
0
t4
0
0
0
0
I5
19
3
ZJ
I
7'7
9
26
0
0
0
0
39
31
0
70
20
08
3
23
96
L9
258
2
8
53
3
9
63
19
5
654
JJ
5
3
0
0
0
19
0
251
0
9
J)U
4
l0
ed+
sp
912
2688
3600
l3
0
l3
l3
zo
0
0
7l
94
165
0
0
ll
0
24
0
24
3
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
1A
0
360
2
,7
0
6
2
rent
e
0
0
kan
a
683
0
3
7
0
36
5
2
0
57
7
8
1
,|
71
27
0
24
8'l
4
I
10
996
2795
3791
l3
0
1847
6827
8668
23
0
0
Ukupno
1l
0
0
0
7
t4
36
13
0
24
I
1
25
8
8
I
43
8
1
2
3
38
l5
385
8
3
599
97
J
15
6
9
46
I
Od ukupno 8.668 od5tetnih zahteva za re5avanje, re5eno je 7.965 od5tetnih zahteva (od
toga 6.541 obradunatih, a 959 odbijenih, odustalih istorniranih), a nere5eno je ostalo 1.168
odStetnih zahteva.
Za5tita portfelja osigurania
U cilju zaStite sopstvenog portfelja osiguranja i lak5eg pokri6a Steta u sludaju nastanka
vecih rizika Dru5tvo je reosiguralo vi5kove Steta po osnovu medunarodne zelene kade
osiguranja od autoodgovornosti, dok je po ostalim osiguranjima preuzimalo rizike do visine
samopridrlai,au skladu sa poslovnim aktima DruStva.
AMS Osiguranje: lzveStaj o poslovanju za period 01 ,01
-
31
.12.2012. godine
21/32
Finansijsko poslovanje u 2012. godini
Dru5tvo je u poslovnoj 2012.godini ostvarilo ukupne prihode po osnovu deponovanja
i ulaganja sredstava u neto iznosu od 266.565.311,29 dinara.
Po osnovu uskladivanja vrednosti akcija ostvareni su prihodi u iznosu
od
34.427.112,00 Dinara, prihodi po osnovu dividendi u iznosu 2.127.600,56 Dinara, dok su
rashodi po osnovu uskladivanja vrednosti akcija iznosili 27.591.279,00 Dinara, a na osnovu
prodaje akcija ostvaren je gubitak u iznosu od 11.509.431,00 Dinara. Rashodi po osnovu
bankarskih i brokerskih provizija iznosili su 722,78 dinara. Nerealizovani gubici po osnovu
hadija od vrednosti raspoloZivihza prodaju na osnovu primene MRS 39 u 2011. godini bili
su 60.702.781,00 Dinara, a na dan 31 .12.2012. godine iznose 40J04259,00 Dinara.
Prihodi po osnovu uskladivanja vrednosti investicionih jedinica iznosili su614,52 dinara, dok
rashodi po istom osnovu iznose 498,69 Dinara.
Ostvareni prihodi
od
kamata
po osnovu
obveznica stare devizne Stednje,
korporativnih obveznica iznose 33.204.902,47 Dinara. Prihodi po osnovu pozitivnih kursnih
razlika od sredstava plasiranih u obveznice iznose 29.856.184,81 Dinara, a rashodi po
istom osnovu iznose 7.168.071,81 Dinara,
Prihodi od kamate po osnovu plasiranih sredstava u depozite kod banaka (po videnju
i orodene, dinarske i devizne) ostvareni su u iznosu od 89.646.661,95 Dinara. Prihodi od
pozitivnih kursnih razlika na devizne depozite i sredstva na deviznim ra6unima kod banaka
iznose 73.302.998,63 Dinara, a rashodi po istom osnovu iznose od 28.868.945,69 Dinara.
UloZena sredstva u hartije od vrednosti koje
prodaju i za trgovanje na dan 31 .12.2012. godine.
Aerodrom Beoqrad JP
AIK banka ad Ni5
Autoventil a.d. UZice
Badka a.d. Sivac
Betonierka a.d. Aleksinac
Blaqoie Kostic - Crni Marko
Ca6anska banka ad
Dunav osiquranie a.d.o.
Dunav RE
Energoprojekt holding ad Beoqrad
Globos osiguranie ad
lkarbus
Invest- lmpod AD
Jedinstvo Sevoino
Komgrap - Holding korporaciia
Komerciialna banka ad Beoorad
Luka Dunav (Pandevo)
Luka Leget ad Sremska Mitrovica
AMS Osiguranje: lzveStajo poslovanju za peiod 01.01
-
su klasifikovane kao raspoloZive za
AERO
AIKB
AVEN
BCKA
BETA
BLAG
CCNB
DNOS
DNREM
ENHL
GLOS
IKRB
INIM
JESV
KMBG
KMBN
LKDN
LKLG
31.12.2012. godine
10.566,528.00
3.971.376,00
523.200.00
767.100.00
600.768.00
1 .181.100.00
25.000,00
9.636.000.00
4.236.000.00
1.012.165.00
7.030.00
1 ,1 17.800,00
264.600,00
135.630,00
160.550,00
755.460,00
155.200.00
1.244.100.00
2432
Razvojna banka Vojvodine ad Novi
Sad
NIS AD Juqopetrol
Preduzece za puteve Valievo a.d.
Privredna banka ad Beoqrad
Proqres a.d. Beoqrad
Putevi PoZeqa ad
PZP Beoqrad
Sacen ad Novi Sad
7 Juli, Beoqrad
Soiaorotein a.d. Becei
Takovo osiquranie a.d.o.
Telefoniia a.d.
Univerzal banka ad Beoqrad
MTBN
NIIS
PPVA
PRBN
PRGS
PUPO
PZPB
SCEN
SJLB
SJPT
TKOSM
TLFN
UNBN
UKUPNO
154.630.00
26.914.048,00
112.700.00
220.800,00
44.475.00
678.240,00
564.000,00
18.292.000,00
380.000,00
19.649.490,00
458.107,00
46.127,00
144.840,00
104.019.064.00
DINARSKI PLASMANI
1
31.12.11
561 .878,1
UKUPNO
UKUPNO
1
31.12.12
694.708.1 8
DEVIZNI PLASMANI'
31 2.12
31.12.11
RSD
EUR
RSD
EUR
1.480.000.00 154.868.532,00 2.971.59s.21 337.924.7 55.57
Srednji kurs evra na dan 31.12.2012. 113,7183 Dinara.
Dru5tvo ce i u narednom periodu plasirati raspoloZiva sredstva u skladu sa Zakonom o
osiguranju i Odlukom Narodne banke Srbije o ograni6enjima pojedinih oblika deponovanja i
ulaganja tehnidkih rezervi, uz po5tovanje nadela sigurnosti, likvidnosti i nadela disperzije
rizika, a sve u cilju oduvanja realne vrednosti imovine.
AMS Osiguranje: Izve{taj o poslovanju za period
01 .01
-
31
.12.2012. godine
ZJ/JZ
Pokazatelji efikasnosti poslovanja
Fakturisana premija osiguranja u obr.
periodu
Fakturisana premija osiguranja u
prethodnom obr. periodu
1.524.276.856
1.436.342.700
prenosne
premije u 2012.
Prenosna premija na kraju obr. perioda
Premija osiguranja ostvarena u obr,
periodu
1.524.276.856
Stepen realnosti
obracuna
prenosne
premije u 2011.
Prenosna premUa na kraju pred.obr.per.
Premija osiguranja ostvarena u pret. obr.
periodu
741.426.817
1.436.342.700
51,62%
Ukupna prenosna premija na kraju obr.
perioda
Ukupna prenosna premija na podetku obr.
perioda
813.226.492
741.426.817
109,68%
Porast ukupne
premije
osiguranja
106,120k
Stepen realnosti
obraduna
Kretanje vis.
pren. premije
2012.
u
Step. realnosti
obracuna rez.
Steta u tek.
lznos rezervisanih Steta na kraju obr.
perioda
lznos likvidiranih Steta u obr. periodu
periodu
Step. realnosti
obracuna rez.
Steta na kraju i
podetku obrad.
perioda
Prosedno
likvidirano Steta
Stopa
ekonomidnosti
lznos rezervisanih Steta na kraju obr.
perioda
lznos rezervisanih Steta na podetku obr.
perioda
Ukupan iznos likvidiranih Steta u
obr.periodu
Ukupan broj likvidiranih Steta u obr. periodu
TroSkovi sprovodenia osiqurania
Premija osiguranja ostvarena u
obradunskom periodu
AMS osiguranje: lzvestaj o posrovanju za period 01 .01
-
31
.12.2012. godine
813.226.492
=
714.837.640
115,48%
619.01 1.458
714.837.640
811.875.842
619.01
1
.458
6541
801.441.208
1.524.276.856
53,35%
88,05%
=
94.635,60 Din
52,58%
24/32
Pfanirani bilans uspeha AMS Osiguraniaza2012. godinu
u 000 dinara
AOP
A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI
l.
POS LOVN | ( FU
N
KCIONALN l)
rihod i od prem ija osi
P Rl H O
Dl (202+21 6+217)
ja fl saos
ia (204-206-207 +208)
1
.
1
.1. Obracunata premija neZivotnih osiguranja i saosiguranja (a+b+c+d+e)
P
g u ran
i
g u ra n
Ostvareno
Plan
2012
2012
201
1.754.978
1.726.300
202
1.440.937
1.531.300
204
1.524.277
1.534.300
|.153.199
1.100.000
a. Osiguranje motornih vozila - autoodgovornost
306.886
36.098
28.068
b. Auto-kasko osiguranje
c. Osiguranje od posledica nezgode
d. Dobrovoljno zdravstveno osiguranje
26
e. Osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe plovnih objekata
390.000
16.000
18.000
300
1.2. Premija preneta u reosiguranje
206
1
1.540
3.000
1.3. Pove6anje prenosnih premija osiguranja i saosiguranja
207
71.800
741.427
1.4. Smanjenje prenosnih premija osiguranja i saosiguranja
208
2. Prihodi od poslova neposredno povezanih s poslovima osigurania
3. Prihodi od deponovanja i ulaganja (investirania) sredstava,tezervi,
roncinr rrania i rctraceciie
216
20
35.000
217
266.565
160.000
4. Ostali poslovni prihodi
218
47.456
35.000
il. posLovNr (FUNKcIoNALNI) RASHODI
219
900.124
1.070.136
1. Rashodi za dugorodna rezervisanja i funkcionalne doprinose
(223 +224 +225 +226 +227 )
220
239.090
177.012
1,1. Doprinos za preventivu
223
27.270
26.512
1.2. Vatrogasni doprinos
224
0
0
1.3. Doorinos Garantnom fondu
225
63.707
60.000
1.4. Rezervisanja za izravnanje rizika
zzo
90.450
30.000
1.5. Ostali rashodi za dugorodna rezervisanja i funkcionalne doprinose
227
57.663
60.500
2. Rashodi naknada Steta i ugovorenih iznosa
(230+233-234-2351
228
731.271
835.000
2,1. Likvidirane Stete neZivotnih osiguranja (a+b+c+d)
ZJU
619.012
710.000
371.869
221.849
| 5.601
9.693
425.000
(220 +228 +236 -2 46 -2 48 +25O)
Osiguranje motornih vozila - autoodgovornost
Auto-kasko osiguranje
c. Osiguranje od posledica nezgode
d. Dobrovoljno zdravstveno osiguranje
2.2. Rashodi izvidaja, procene, likvidacije i isplate naknada Steta i ugovorenih
780.000
270.000
8.000
7.000
233
112.259
125.000
z5+
0
0
235
0
0
3. Rezervisane Stete-povecanje
236
0
48.124
3. Rezervisane Stete-smanjenje
237
96.020
0
4. Regres-prihodi po osnovu regresa
246
43.598
35.000
5. Smanjenje ostalih tehni6kih rezervi-neto
248
45
0
6. Rashodi po osnovu deponovanja i ulaganja (investiranja) sredstava
tehni6kih rezervi
250
69.426
45.000
lll. DoBIT - BRUTO POSLOVNI REZULTAT (201-2't9l
252
854.854
656.164
rznosa
2.3. Prihodi od udeSca saosiguranja u naknadi Steta
2,4 Prihodi od ude5ca reosiguranja i retrocesija u naknadi
AMS Osiguranje: lzveitaj o poslovaniu za period
01
.01
-
Steta
31.12.2012. godine
25/32
AOP
Ostvareno
Plan
254
801.441
2012
567.000
255
616.712
447.000
1.'1. Provizije
256
66.557
69.720
1.2. Ostali troSkovi Pribave
257
564.130
385.280
.3 Promena razgranidenih tro5kova pribave-povecanje
258
13.975
8.000
1.4. Promena razgranidenih trodkova pribave-smanjenje
259
0
0
2. Tro5kovi uprave (261+262+263+264)
260
184.729
120.000
B. TROSKOVI SPROVODENJA OSIGURANJA (255+260)
1. TroSkovi
'1
2.1
pribave (256+257
-258+259')
. Amorlizacija
2.2. Tro5kovi materijala, energije, usluga i nematerijalni troSkovi
2,3. Tro5kovi zarada, naknada zarada i ostali lidni tro5kovi
2 4. Ostali tro5kovi uPrave
PosLovNA DOBIT- NETO POSLOVNI REZULTAT (252-254)
||. FINANS|JsK| PR|HoD|, oslM FINANS|JSK|H PRIHoDA Po oSNoVU
r.
SREDSTAVA TEHNIEKIH REZERVI
III. FINANSIJSKI RASHODI, OSIM FINANSIJSKIH RASHODA PO OSNOVU
SREDSTAVA TEHNICKIH REZERVI
IV. PRIHODI OD USKLAOIVANJAVREDNOSTI IMOVINE I OSTALI PRIHODI
DIVANJA IMOVINE I OSTALI RASHODI
VI. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
(267
+
269 + 27
1. Porez na
PR
E OPO R EZIVAN| A (27 3+27 5'27 4-27 6)
dobitak
3. Gubitak po osnovu smanienia
odloienih poreskih
sredstava iz prethodnih godina i kreirania
odloienih poreskih obaveza
N
ETO
D
zol
3.325
2.000
262
85.265
43.000
zoJ
95.739
74.000
264
400
1.000
zol
53.413
89.164
zoY
7.667
10.000
270
10.034
15.000
271
230.857
50.000
272
169.287
30.000
ztJ
112.616
65.591
276
317
0
277
112.299
280
21.417
6.559
zoz
10.060
0
2.J5
80.822
59.032
I -268 -27 0 -27 2l
x. NETO GUBITAK POSLOVANiA KOJE SE OBUSTAVL|A
V. DOBf TAK
2012
OB f TA K (27 7 -27 8'280 +28
1
-282)
AMsosiguranje:lzveStajoposlovanjuzaperiod0l'01_31'12,2012'godine
65.591
26/32
Pregled finansijskih izve5taja
Bilans uspeha za period 01.01.-31 .12.2012. godine
Grupa raduna
600, 601, 602 deo
6'10,61'1
Pozicija
AOP
2
3
q. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI I. POSLOVNI
F U N KC lO NA L N | ) P Rl H O D | (202+ 209 -21 5+ 2'l 6 + 21 7 + 21 8l
L Prihodi od premija osiguranja i saosiguranja
203+ 204-205-295-2Q/+208)
'1
.1 . Obradunata premiia Zivotnih osigurania i saosigurania
broj
4
lznos
Teku6a godina Prethodna qodina
5
6
'
20'l
1.7 54.978
1.761.651
'
202
1.440.937
1.490.843
203
0
0
204
1 524.277
1.436 342
,612,613, 1.2 Obradunata premija neZivotnih osiguranja i saosiguranja
619
512 deo, 523 deo
512 deo, 523 deo
60 deo, 61 deo
60 deo,61 deo
Napomena
3 Premiia preneta u saosiquranje - pasrvna
4 Premiia preneta u reosiquranie
1 5 Povecanie prenosnih premiia osiqurania i saosiquranla
1 6 Smanienie prenosnih premiia osiqurania i saosiguranja
1
1
Prihodi od premija reosiguranja i
retrocesija (21 0-211 -212-213+21 4l
602 deo,614,615 2 1 Obradunata premiia reosiqurania i retrocesija
2.
2.2. Proviziie iz poslova reosiqurania i retrocesija
2.3, Premiia preneta retrocesiiom reosiguranla i retrocesija
2 4. Pove6anie prenosnih premija reosiguranja i retrocesija
2 5. Smanienie prenosnih premija reosiguran.ja i retrocesija
3. Povecanje prenosnih premija osiguranja, saosiguranja,
60 deo,61 deo
reosiqurania i retrocesiia za neistekle rizike
4, Prihodi od poslova neposredno
606, 650, 654,
povezanih s poslovima osiguranja
659 deo
608 deo, 653 deo, 5. Prihodi od deponovanja i ulaganja (investiranja) sredstava
655 deo, 66 deo teh nidkih rezervi osiqu rania, reosigurania i retrocesija
608 deo, 609, 639,
64, 653 deo,
6, Ostali poslovni prihodi
655 deo , 659 deo
il. POSLOVNI (FUNKCIONALNI) RASHODI
514.53
512 deo, 523 deo
60 deo, 61 deo
60 deo, 61 deo
Q20
+
228 + 236 -237 -246 + 247 -248+ 249 + 250 + 251 |
1. Rashodi za dugorodna rezervisanja i
unkcionalne dopri nose (221+222+223+224+225+226+227 |
1 '1 Matematidkarezerva Zivotnih osiguranja,
osim dobrovolinoq penziiskoq osiqurania
1 2 Matematidka rezerva dobrovoljnog penzijskog osiguranja
1.3. Doorinos za preventivu
1 4 Vatrooasni doorinos
1.5 Doprinos Garantnom fondu
1 .6, Rezervisania za izravnanie rizika
1 7 Ostali rashodi za dugorodna rezervisanja i
funkcionalne doprinose
2. Rashodi naknada Steta i ugovorenih
205
206
0
0
11 901
207
11.540
71 800
208
0
66.402
209
0
0
21t]
0
212
0
0
0
213
c
214
c
0
215
0
211
0
0
0
216
2C
1C
217
266.565
213 538
zto
47.456
57.260
219
900.1 24
1.008.798
220
239.090
124.165
221
0
0
222
223
224
225
226
0
0
27 270
24 898
f
500
501
502
503
504
505
509
510,51
JZV. CZ t, CZZ
iznosa (229+ 230+ 231 + 232+ 233 -23 4-2351
2 1 Likvidirane Stete i uqovoreni iznosi 2ivotnih osiqurania
2 2. Likvidirane Stete neZivotnih osiguranja
2.3. Likvidirane Stete - udeli u Stetama saosiguranja
2 4. Likvldirane Stete - udeli u Stetama reoslguranja i retroceslJa
2,5. Rashodi izviclaja, procene, likvidacije i
splate naknada Steta i uqovorenih iznosa
513 deo. 524 deo
513 deo.524 deo
53 deo, 54 deo,
55 deo
603 deo, 620,621
2 6 Prihodi od u6e56a saosiguranja u naknadi Steta
629 deo
603 deo, 622,623,
2.7, Prihodi od ude5ca reosiguranja i retrocesija u naknadi Steta
624,625.629 deo
3. Rezervisane Stete - povecanje
(238-239+240-241 +242-243+244-2451 > 0
J. Rezervisane Stete - smanjenje
238-239+240-241+242-243+244-2451 < 0
3 '1 . Rezervisane Stete Zivotnih osiqurania
3.2 Rezervisane Stete Zivotnih osiguranja
3 3. Rezervisane Stete neZivotnih osiguranja
3 4 Rezervisane Stete ne2ivotnih osiguranja
'
515
604 deo
526
630
3
5
Rezervisane Stete saosiguranja, reosiguranja i retrocesija
AMS Osiguranje: lzveitaj o poslovaniu za period 01 .01
-
31 .1
227
228
0
0
bJ, /U
54 168
90,450
45 099
57.663
0
731.271
78s.088
229
619.012
664.974
zJl
0
0
232
0
0
233
112 259
120 114
234
0
0
235
0
0
236
0
29.439
237
96.020
n
238
239
240
0
0
0
17 878
241
93.313
190 351
106.732
242
1 018
18.293
230
2.2012' godine
0
27/32
Grupa raduna
Pozicija
1
2
604 deo, 632
51
3 deo
607,65
517.53
AOP
3
3,6. Rezervisane Stete saosiguranja, reoslguranja i retrocesila
3 7. Povedanje rezervlsanih Steta - udela
saosiq uravada, reosiguravada i
3 8 Smanjenje rezervisanih Steta udela reosiguravada, oclnosno retrocesionara u Stetama
0
244
0
0
245
0
0
25.216
19!9!9!@
246
43.598
247
0
0
248
249
45
1.697
0
0
250
69.426
97.019
251
0
0
252
854.854
752.853
253
0
0
254
801.441
613.772
.1 Proviziie
255
256
616.71
66 557
505.624
56 530
2
257
564.1 30
431 542
258
259
13.975
0
0
260
261
263
184.729
3 325
85.265
95 739
17 552
108.148
I 465
264
400
4. Reqres - prihodi po osnovu regresa
FrF[ lro posr ovNt REZULTAT (201-2191
IRITAK - BRUTO POSLOVNI REZULTAT Q19-201
'.I
B JROSKOVI SPROVODENJA OSIGURANJA
(255+260+265-266)
tqA t17-tFA+2591
530
54 deo
55 deo
53 deo, 54 deo,
55 deo
53 deo, 54 deo,
55 deo
605,65
1
1
Ostali troSkovi Pribave
zoz
ZO. froSkovi rarada, naknada zarada i ostali
lffi
2,4 Ostali tro5kovi uPrave
3, Ostali tro5kovi sprovotlenja
osiguranja
|
+. prwrziia od reosiqurania i retrocesiia
r, POSLOVNA DOBIT - NETO POSLOVNI REZULTAT
ttlt-tE/,-\
ilFosl6vtlt cuelrnr
NETO POSLOVNI REZULTAT
(t4A-242+253\
ilr-
66 deo
56 deo
67,68
o
5
0
I\/
542 deo
53 deo, 54 deo,
55 deo
274
tt4
lznos
Teku6a godina Prethodna qodina
243
Povpianie ostalih tehni6kih rezervi - neto
Qmanianie nstalih tehnidkih rezervi - neto
604 deo,631,638
7.
Rashodi za bonuse i PPPU9I9
518.53
53 deo, 54 deo, 8. Rashodi po osnovu dePonovanja i
rrlaoania linvestirania) sredstava tehnidkih rezervi
55 deo. 56 deo
50 deo,51 deo,
9. Ostali poslovni rashodi
52 deo
Napomena
broi
4
rtnRustLsxt PRlHoDl,
OSIM FINANSIJSKIH PRIHODA PO OSNOVU
SREDSTAVA TEHN ICKI H
v. r'tNRN|StLSt<l RASHODI, oSlM
:INANSIJSKIH RASHODA PO OSNOVU
SREDSTAVA TEHNIEKI H REZERVI
v. pntnoot oD USKLADIVANjA
vREDNOSTI lMovlNE IOSTALI PRIHODI
vr. nnsuoot Po osNovu OBEZVREDENjA
LMOVINE I OSTALI RASHODI
vtt. ooetrnx lz REDOVNOG POSLOVANjA PRE
o poREZIVAN A (267 +269+ 27 1 -268-27 0-27 2l
Vttt. C'UeITAX lZ REDOVNOG POSLOVANjA PRE
OPOREZIVANj A (268*27 0*n 2-2il -269il 1l
TTNNITA< PNSI OVANiA KOJE SE OBUSTAVL|A
39 138
67 413
lJz
265
266
0
0
267
53.413
139.081
268
0
0
zoJ
7.667
8 809
270
10,034
12.315
REZEBVL-
271
230.8571
100 624
272
169 287
148 046
273
112.616
88.153
274
0
0
0
0
112.299
88.153
i
69-59
59-69
x. NEro GuB|rAK POSLOVANjA KOJE
9E-9-E-!/9I4Y!ia--
tt71+)7
5-27 4-2761
277
5l
278
pptr opoRFT|VAN iA t274+27
6-27 3-27
D. POREZ NA DOBITAK
721
342
352
't. Porez na dobitak
Z. OoUitaf po osnovu kreiranja odloZenih poreskih
sredstava i smanjenja odloienih poreskih obaveza
S. GrUit"f po osnovu smanjenja odloienih poreskih
sredstava iz prethodnih godina i kreiranja
odlo2enih poreskih obaveza
t-t9.-tAn+2A4 -2821
tAi-tA4+)A2l
Z.
275
276
ruero ooatrAK KoJl PRIPADA
U
31
0
0
279
280
21.417
10.622
281
0
0
282
10.060
1.850
28i
80 822
75.681
0
0
284
285
MANiINSKIM ULAGACIMA
AMsosiguranje:lzveStajoposlovanjuzaperiod0l.0l_31'12'2012.godine
28/s2
Grupa raduna
Pozicija
AOP
Napomena
broi
Teku6a godina
2
3
4
5
1
DOBITAK KOJI PRIPADA
/LASNICIMA MATIENOG PRAVNOG LICA
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji
(u dinarima bez para)
Z, NETO
lznos
Prethodna godina
6
286
0
0
287
0
0
288
0
0
289
0
0
Bilans stania za period 01.01.-31 .12.2012. godine
Grupa raduna
Pozicija
AOP
2
3
1
0
01, osim 0'12
tz
2
020, o22,023,
026,027 deo,
028 deo i 029
021,027 deo,
O2B deo
024,027 deo,
028 deo
q K T I V AA. STALNA IMOVINA - ULAGANJA
'002+003+004+005+009)
I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL
II, NEMATERIJALNA ULAGANJA (IMOVINA)
III. GUDVIL (GOODWIL,L)
IV NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA
I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)
001
1. Nekretnine, postrojenja i oprema koji
sluZe za obavljanje delatnosti
broj
Prethodna
Teku6a godina
godina
5
4
642.454
852.523
002
0
0
003
004
24.202
30.125
0
0
005
732.525
458.893
006
312 049
294 776
2
BioloSka sredstva
007
0
0
3
Investicione nekretnine
008
420 476
164 117
009
010
95 796
15.938
153 436
19 187
DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+014)
1. Ude5ca u kapitalu (011+012+0'13)
030, 039 deo a) zavisnih pravnlh lica
031, 039 deo b) ostalih povezanih (pridruZenih) pravnih lica
032, 039 deo
) ostalih pravnih lica
2. Ostali duqorodni finansijski plasmani (015+016+017)
033 deo,039deo a) u povezana pravna lica - matiena i zavisna
033 deo,039deo b) u ostala povezana Pravna lica
od 034 do 038,
v) ostali dugorodni finansijski plasmani
osim 037 i
3
lznos
Napomena
V
0
011
0
012
013
15 93t
19 187
014
79 858
134 249
015
016
0
0
0
0
017
79 858
134 249
018
1 868,209
1868.717
019
20 200
38 470
020
0
0
021
1 848.009
022
173.301
O39deo
B. OBRTNA ilVTOVINA - POTRAZIVANjA
9+020+021 +034)
I ZALIHE
II STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI
SREDSTVA POSLOVANIA KOJE SE OBUSTAVLJA
ttr KnnrKonooNR porRRZtvANjA, PLASMANI
cOTOVI NA (022+023+024+028+029+030+031 +032+033)
(0'1
10,13,15
I
14
I
20,21 i 22,osim 1 Potra2ivanja
223
223
230,239 deo
2
3
PolraZivan a za viSe placen porez na dobitak
Kratkorodn i fi n a ns iiski plasm a n i (025+026+027
a) u povezana pravna lica - matidna i zavtsna
c) u ostala povezana pravna lica
)
27, osim 274,
275,276 i278
274
275
276
278
829 707
145 106
0
1
96t
599 744
495
311
0
0
0
0
o27
599.744
495.311
4 Gotovinski ekvivalenti i gotovina
5 Porez na dodatu vrednost
028
878 593
1,002 146
029
0
0
6 Aktivna vremenska razgranidenja
030
2.402
5,801
7. Unapred placeni tro5kovi pribave osiguranja
8. Prenosna premija osiguranja i saosiguranja koja
pada na teret saosiguravada i reosiguravada
9 Rezervisane Stete osiguranja i saosiguranja koje
oadaiu na teret saosiquravaea i reosiquravada
IV.ODLOZENA PORESKA SREDSTVA
031
170 2BB
156 313
231, 239 deo
od 232 do 238,
osim 237, 239 v) ostali kratkoroeni finansijski plasmani
deo
24
26
023
024
025
026
1
AMS Osiguranje: tzveEtai o poslovaniu za period 01.01
-
0
032
033
23 681
034
0
31'12.2012. godine
23 06r
29/32
Grupa raduna
Pozicija
AOP
I
2
3
lznos
Napomena
Prethodna
broj
Teku6a godina
oodina
v. PosLovNA lMovlNA (001 + 018)
29
88
300
303 i 304
306 i 307
301 i 309
31
32
330 i 331
332
333
J+
340
341 i 342
35
037 i237
400
401
402
405
403,404,
406 i 409
411
412
iod 413
do 419
4'10
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
D. UKUPNA AKTIVA (035 + 036)
D. VANBILANSNA AKTIVA
P A S I V AA. KAPITAL I REZERVE
(02+107+108+1 09+1 1 0-11 1 +112-115-1161
I osNovNl I osTALl KAPITAL (103 + 104 + 105 + 106)
420
od 422 do 429
osim 427
427
43
44,45,46,47,
osim 474
474
491
492
2.720 732
2.510 631
037
2 720,732
2.510.631
0
0
038
I OZ.V
101
661 .240
I
102
551 .76e
447.714
103
551 76€
447 714
104
0
3. Ulozi dru5tva za uzalamno osiguranje
4 Udeli i ostali kapital
II NEUPLACENI UPISANI KAPITAL
III, REZERVE
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV
RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU
VI NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV
RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU
V. NERASPOREDENA DOBIT (113+114)
1 Nerasporedena dobit ranijih godina
2, Nerasporedena dobit tekuce godine
105
106
107
0
VI, GUBITAK DO VISINE KAPITALA
VII. OTKUPLiENE SOPSTVENE AKCIJE
B. REZE RVISA NjA I O BAV EZE (118+ 124+'1 28+ 1 37 + 1 47 |
l. DUGOROeNA REZERVISANjA (1 1 9+1 20+ 121 +122+ 123)
1. Matematidka rczetva Zivotnih osiguranja
2 Rezervisanja za ude5Ce u dobiti
3. Rezervisania za izravnanie rizika
, Rezervisania za bonuse i PoPuste
0
c
68t
108
109
685
99.789
90 557
110
0
0
111
40 104
60,703
112
114
149 874
69.052
80.822
182.987
'107 305
75 682
115
0
0
116
0
0
118
,958 722
252 051
1.849 391
160 467
119
0
0
229 347
138.993
'113
117
1
0
120
121
122
0
0
5. Druga dugorodna rezervisan1a
123
22.704
21 474
ll. DUGOROCNE OBAVEZE (125 + 126 + 127)
a) prema maticnim i zavisnim pravnim licima
b) prema ostalim povezanim pravnim licima
tz+
125
5 916
20.1 56
0
0
tzo
0
0
v) ostale dugorodne obaveze
127
5.916
20.1 56
128
125
102 423
14 684
62 807
15 810
130
0
0
t.
rRnrroRoorue oaRvezE ('1 29+1 33+1
34+1 35+1 36)
1 Kratkorodne finansiiske obaveze (130 + 131 + 132)
) orema matidnim i zavisnim pravnim licima
b) prema ostalim povezanim pravnim licima
0
131
132
v) ostale kratkorodne finansijske obaveze
2 Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih
rrodaii i sredstava poslovania koie se obustavlia
14 684
15 810
0
0
20
3, Obaveze po osnovu Steta i ugovorenih lznosa
134
0
4. Obaveze za premiju, zarade i druge obaveze
135
77.982
46 977
tJo
9.757
1.569 840
813.226
1.589,272
741.427
5, Obaveze
zaporez iz rezultata
V-pRS tvrun VREMENSKA RAZGRAN ICENjA
1 Prenosne premiie (139 + 140 + 141)
490
5
035
036
1 Akciiski kapital
2 DrZavni i dru5tveni kapital
rt
421
4
(1 38+1
42+ 1 46)
137
138
0
a) Zivotnih osiqurania
1?O
0
0
b) neZivotnih osiguranja
v) saosiourania, reosiourania i retrocesija
2. Rezervlsane Stete (143 + 144 + 145)
140
813.226
741.427
141
0
0
714,838
811 .876
714 83t
811 876
493
a) Zivotnih osiqurania
494
b) neZivotnih osiqurania
) udeli u Stetama saosiguranja, reosigurania i retrocesija
142
143
144
145
3. Druga pasivna vremenska razgranidenja
146
41 776
35 96S
147
148
149
28 492
2 720,732
2 510,631
495
od 496 do 499,
osim 497
457
V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE
89
V. UKUPNA PASIVA (10'l + 1'l7l
G. VANBILANSNA PASIVA
AMS Osiguranie: lzveitai o poslovaniu za period
01
'01
-
31.12'2012' godine
0
0
0
16 689
0
30/32
Ostvareni prihodi premije od autoodgovornosti za 2012. godinu iznose 1,06g,g31 .gs4,26
dinara, koja je rasdlanjena prema propisanoj strukturi i to:-
osiguran
tro5kovi
tro5kovi
uprav
TroSkovi sprovodenja
za grupu raduna 53 usluga nematerijalni
od 6ega se na tro5kove
iznose 2Og.gS4 (u hiljadama dinara),
nja, E4 _ tro5kovi'materijala, energije,
naknada zarada i ostali lidni rash'o'Oi.
t2 (u hiljadama dinara), a na troskove pribave
odnosi se 162'672 (u hiljadama dinara) od 6ega tro5kovi provizlie oa autoodgovornosti
i
iznose 46.869
(u hiljadama dinara) Sto piocenat u
(46. 869/1 . 068. 832).
1
njenoj' bruto pre'iili iznosi
00=4,38o/o
Tro5kovi sprovodenja osiguranja evidentirani su i rasporedeni na osnovu Odluke Upravnog
Odbora Dru5tva o izmeni i dopuni Odluke o primeni radunovodstvenih politika broi 01-76S
od 12'06'2012'godine. Tro5kovi koji se ne mogu direktno rasporediti po mestu tro5ka se
rasporeduju prema broju zaposlenih po mestima tro5ka u odnosu na ukupan broj
zaposlenih. Odredivanje zaposlenih po mestima tro5ka vr5i se na osnovu broja zaposlenih
sa punim radnim vremenom i opisa poslova i radnih zadatakazaposlenog u ugovoru o radu.
Troskovi po mestima troska rasporeduju se po vrstama osiguranja i to:
troikovi uprave rasporeduju se u jednakom iznosu po vrstama osiguranja (za sve vrste
osiguranja po kojima je obradunata premija osiguranja manja oO S.-OOO EUR u dinarskoj
protivvrednosti o_d podetka godine do de na rasporedivanja tro5kova ne6e se vr5iti
raspored ovih tro5kova.
tro5kovi
o rasporediti po vrstama osiguranja rasporeduju
se srazmerno
ti osiguranja
u ukupnoj premiii osiguranja
-rasporeCfuju'po
tro5kovi
se
vrsta,i" oiigrranja,
primenom
idira Steta od foebtta godine
dana
rasporedivanja tro5kova.
tro6kovima depono-vqnja i ulaganja koji se ne mogu direktno rasporediti po vrstama
osiguranja rasporeduju se po vrstama osiguranja ude56em obradunate premije po vrsti
osiguranja u ukupnoj premiji osiguranja.
-
pribave
ob
izvidaja
koefi
-
iter
h
d;
-
Finansijski rashodi, rashodi po osnovu obezvredenje imovine i drugi rashodi koji se ne
mogu direktno rasporediti po vrstama osiguranja, risporeduju s" p6 vrstama osiguranla
ude56em obradunate premije osiguranja po vrsti osiguranja u ,t rpnoj premiji osigura"nyaTro5kovi sprovodenja osiguranja od autoodgovornosti potpuno su pokriveni iz reZijskog
dodatka.
Bruto premija osiguranja od autoodgovornosti
1.068.831 .854,26
2. Tro5kovi sprovodenja AO
208.853.984,95
3, (2t1).100
19,54%
1
AMS osiguranje: lzvestaj o posrovanju za peiod
01
.01
-
31 .1
2.2012. godine
31/32
Zakljucak
DruStvo
jeu2012. godini ostvarilo neto dobit u iznosu od 80.921 .828,g2dinara.
Dru5tvo je tokom cele godine bilo likvidno i sve obaveze izmirivane su u roku.
Postignuta je visoka azurnost u re5avanju podnetih odstetnih zahteva.
Broj zakljudenih ugovora osiguranja auto kasko, je ne5to smanjen u odnosu na prethodnu
godinu, odnosno za7,8oh, a broj zakljudenih ugovora osiguranja od autoodgovornosti zbog
upotrebe motornih vozilaje povecan u odnosu na prethodnu godinu za 14,04o/o.
U skladu sa izmenama MRS 39 iMSFI 7, podev od 1.7.2008. godine omogu6eno je da se
finansijska sredstva koja su bila klasifikovana u kategoriju sredstva koja se procenjuJu po fer
vrednosti i za koja su odstupanja po fer vrednosti na dan procene iskazuju kao prihodi i
rashodi u bilansu uspeha, reklasifikovati (prevesti) u neku drugu kategoriju finasijskih
sredstava - HOV kojima se trguje prevode se u HOV raspoloZive za prodaju. Ovim
prevodenjem omoguceno je da se odstupanje od fer vrednosti iskazuju kroz bilans stanja tj.
preko revalorizacionih rezervi, a ne kroz bilans uspeha, Sto u poslovnim knjigama Dru5tva
na dan 31.12.2012. godine iznosi 40.104.259,00 Dinara.
Svojim dopisom od 4.3.2009. godine NBS je svim Dru5tvima za osiguranje skrenula paZnju
na neophodnost dodatnog opreza kod ostvarene nerasporedene dobiti iz tekuce
i
prethodnih godina ukoliko su u poslovnim knjigama Dru5tva iskazani nerealizovani gubici na
kontu 333.
Ovo znadi da Dru5tva za osiguranje mogu raspolagati samo delom dobitka koji prevazilazi
visinu iskazanih nerealizovanih gubitaka (40.104.259,00 Dinara). Deo dobitka koji je jednak
vrednosti iskazanoj na kontu 333 - nerealizovani gubici ne treba rasporedivati, ve6 zadrZati
u obliku nerasporedene dobiti do momenta realizacije nerealizovanih gubitaka.
Finansii
i direktor
tLt,
Brani
BeloSevac
Vuceta Mandic
U Beogradu, februara 2013. godine
AMS osiguranje: lzvestaj o poslovanju za period 01 .01
-
31 .12.201
2. godine
32/32
Download

Izveštaj o poslovanju za 2012. godinu