Podunavlje a.d. Čelarevo
Finansijski izveštaji
za godinu završenu
31. decembra 2013. godine
28. april 2014. godine
Podunavlje a.d. Čelarevo
FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
ZA GODINU ZAVRŠENU
31. DECEMBRA 2013. GODINE
SADRŽAJ:
Strana
Izveštaj nezavisnog revizora
1-2
Finansijski izveštaji
Bilans uspeha
Bilans stanja
Izveštaj o tokovima gotovine
Izveštaj o promenama na kapitalu
3
4–5
6
7
Napomene uz finansijske izveštaje
8 - 33
ABCD
KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
11000 Belgrade
Serbia
Telephone:
Fax:
E-mail:
Internet:
+381 11 20 50 500
+381 11 20 50 550
[email protected]
www.kpmg.rs
Izveštaj nezavisnog revizora
AKCIONARIMA
PODUNAVLJE AD ČELAREVO
Izveštaj o finansijskim izveštajima
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja društva Podunavlje a.d. Čelarevo (u daljem
tekstu: „Društvo“) koji se sastoje od bilansa stanja na dan 31. decembra 2013. godine i bilansa
uspeha, izveštaja o promenama na kapitalu i izveštaja o tokovima gotovine za godinu koja se
završava na taj dan, kao i napomena, koje sadrže pregled osnovnih računovodstvenih politika i
drugih napomena.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje
Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i istinit i pošten pregled finansijskih izveštaja u
skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije, i za uspostavljanje takvih internih
kontrola za koje se smatra da su relevantne za pripremu finansijskih izveštaja, koji ne sadrže
materijalno značajne greške, nastale bilo zbog pronevere ili zbog grešaka u radu.
Odgovornost revizora
Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o priloženim
finansijskim izveštajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o reviziji Republike Srbije
i Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi zahtevaju da se pridržavamo etičkih
zahteva i da reviziju planiramo i obavimo na način koji nam omogućuje da steknemo razumni
nivo uveravanja da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne greške.
Revizija obuhvata obavljanje procedura u cilju prikupljanja revizorskih dokaza o iznosima i
obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Izbor procedura zavisi od naše procene,
uključujući i procenu rizika od materijalno značajnih grešaka u finansijskim izveštajima,
nastalih bilo zbog pronevere ili zbog grešaka u radu. U proceni rizika uzimamo u obzir interne
kontrole, koje su relevantne za sastavljanje i istinito i pošteno prikazivanje finansijskih
izveštaja, sa ciljem kreiranja odgovarajućih revizorskih procedura, ali ne i za svrhe izražavanja
mišljenja o efektivnosti primenjenih internih kontrola. Takođe, revizija obuhvata i ocenu
adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti značajnih procenjivanja,
koje je rukovodstvo izvršilo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.
Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i pružaju osnov za
izražavanje našeg mišljenja.
© 2014 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a
member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
All rights reserved.
Matični broj:17148656
PIB: 100058593
Račun: 265-1100310000190-61
KPMG d.o.o. Beograd je jednočlano društvo.
ABCD
Mišljenje
Po našem mišljenju, finansijski izveštaji pružaju istinit i pošten pregled finansijskog položaja
Društva na dan 31. decembar 2013. godine, poslovni rezultat i tokove gotovine za godinu koja
se završava na taj dan i sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije.
Izveštaj o usklađenosti godišnjeg Izveštaja o poslovanju
Izvršni odbor je odgovoran za sastavljanje priloženog godišnjeg Izveštaja o poslovanju u skladu
sa zakonskim propisima. Godišnji Izveštaj o poslovanju nije sastavni deo finansijskih izveštaja i
kao takav nije bio predmet revizije finansijskih izveštaja.
U skladu sa zahtevom Zakona o reviziji u obavezi smo da razmotrimo usklađenost godišnjeg
Izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima. Nismo uočili neusklađenost godišnjeg
Izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za godinu završenu na dan 31. decembra
2013. godine.
Beograd, 28. april 2014. godine
KPMG d.o.o. Beograd
(M.P.)
Đorđe Dimić
Ovlašćeni revizor
2
Podunavlje a.d. Čelarevo
Finansijski izveštaji
BILANS USPEHA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2013. GODINE
U hiljadama RSD
Napomena
Prihod od prodaje
Ostali poslovni prihodi
Nabavna vrednost prodate robe
Troškovi materijala
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični
rashodi
Troškovi amortizacije i rezervisanja
Ostali poslovni rashodi
2013.
2012.
4
5
6
6
556.355
34.520
(21.103)
(248.885)
510.255
27.079
(40.426)
(185.954)
7
8
9
(107.553)
(86.799)
(171.498)
(87.268)
(72.549)
(104.451)
(44.963)
46.686
Dobit (gubitak) iz poslovanja
Finansijski prihodi
Finansijski rashodi
Finansijski prihodi i rashodi (neto)
10
10
576
(77.028)
(76.452)
165
(120.366)
(120.201)
Ostali prihodi
Ostali rashodi
Ostali prihodi i rashodi (neto)
11
11
160.121
(1.623)
158.498
156.850
(3.986)
152.864
37.083
79.349
(1.160)
7.464
(3.464)
43.387
75.885
201
352
Dobit pre poreza
Porez na dobit
Odloženi poreski prihod / (rashod) perioda
12
12
NETO DOBITAK
Zarada po akciji
25
Napomene na stranama od 8 do 33 čine sastavni deo finansijskih izveštaja.
Izveštaj nezavisnog revizora – strane 1 i 2.
3
Podunavlje a.d. Čelarevo
Finansijski izveštaji
BILANS STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2013. GODINE
U hiljadama RSD
Napomena
2013.
2012.
AKTIVA
Stalna imovina
Nekretnine, postrojenja i oprema
Biološka sredstva
Ukupno stalna imovina
13
13
1.261.242
2.123.750
3.384.992
1.252.378
1.886.522
3.138.900
Obrtna imovina
Zalihe
Potraživanja
Potraživanja za više plaćen porez na dobit
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
PDV i aktivna vremenska razgraničenja
Ukupno obrtna imovina
14
15
15
16
17
181.168
28.484
336
61.239
271.227
192.600
9.548
101
2.631
65.248
270.128
Odložena poreska sredstva
12
-
20.012
3.656.219
3.429.040
57
6.246
UKUPNA AKTIVA
26
Vanbilansna aktiva
Napomene na stranama od 8 do 33 čine sastavni deo finansijskih izveštaja.
Izveštaj nezavisnog revizora – strane 1 i 2.
4
Podunavlje a.d. Čelarevo
Finansijski izveštaji
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA 2013. GODINU
U hiljadama RSD
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti
Prilivi od prodaje i primljeni avansi
Prilivi po osnovu primljenih kamata
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
Isplate dobavljačima i dati avansi
Zarade i ostali lični rashodi
Plaćene kamate
Plaćanje po osnovu ostalih javnih prihoda
Neto priliv (odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti
2013.
2012.
319.626
13
50.865
(283.601)
(105.378)
(69)
(5.304)
(23.848)
175.806
96
75.843
(217.302)
(94.636)
(32.100)
(15.279)
(107.572)
Novčani tokovi iz aktivnosti investiranja
Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina,
postrojenja i opreme
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i
opreme
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja
-
6.513
(7.818)
(7.818)
(438.726)
(432.213)
Novčani tokovi iz aktivnosti finansiranja
Dugoročni i kratkoročni krediti- neto priliv
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja
29.391
29.391
541.969
541.969
Neto priliv (odliv) gotovine
(2.275)
2.184
2.631
3
(23)
530
17
(100)
336
2.631
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda
Napomene na stranama od 8 do 33 čine sastavni deo finansijskih izveštaja.
Izveštaj nezavisnog revizora – strane 1 i 2.
6
Podunavlje a.d. Čelarevo
Finansijski izveštaji
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU U 2013. GODINI
U hiljadama RSD
Stanje na dan 31. decembra 2012.
Dobit tekućeg perioda
Stanje na dan 31. decembra 2013.
Emisiona
Revalori- Neraspo-ređena
premija zacione rezerve
dobit
Akcijski kapital
Ostali kapital
646.347
479
17.472
298.308
276.618
1.239.224
-
-
-
-
43.387
43.387
646.347
479
17.472
298.308
320.005
1.282.611
Napomene na stranama od 8 do 33 čine sastavni deo finansijskih izveštaja.
Izveštaj nezavisnog revizora – strane 1 i 2.
7
Ukupno
Podunavlje a.d. Čelarevo
Napomene uz Finansijske izveštaje
1.
OSNIVANJE I DELATNOST
Privredno društvo Podunavlje ad (u daljem tekstu Društvo) kao samostalno pravno lice egzistira
počev od 31. decembra 1998. godine kada je nastalo podelom bivšeg PIK Podunavlje ad na
Podunavlje ad Čelarevo i Pivara Čelarevo ad.
Društvo je registrovano u Agenciji za privredne registre dana 23. novembra 2005. godine
pod brojem BD 54360.
Dana 12. maja 2005 godine je privredno društvo Delta M d.o.o., Beograd putem preuzimanja
49.99% otkupilo akcije akcionara AD Podunavlja čime je privredno društvo Delta M d.o.o.,
postalo vlasnik dela kapitala Društva. Dana 1. februara 2007. godine privredno društvo Delta M
d.o.o. je sva prava i obaveze proistekle po osnovu preuzimanja prenelo je na privredno društvo
Delta Agrar d.o.o., Beograd. 17. jula 2008. godine Delta Agrar je putem otkupa III emisije
akcija preuzelo kontrolu nad Društvom a po osnovu učešća od 70.0147% akcija.
Osnovne delatnosti Društva su:
1.
2.
3.
4.
5.
Ratarska proizvodnja
Stočarska proizvodnja
Voćarska proizvodnja
Povrtarska proizvodnja
Ostalo
Na dan 31. decembra 2013. Društvo raspolaže sa 1.273 ha zemljišta od čega je 1.234 ha u
svojini Društva, a 39 ha je uzeto u zakup od države.
Direktor Društva je Nikola Milićević.
Sedište Društva je u Čelarevu, ulica Proleterska BB.
Na dan 31. decembra 2013. broj zaposlenih radnika u preduzeću iznosio je 83 (31. decembar
2012. godine: 77).
2.
OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
2.1.
Izjava o usklađenosti
Društvo vodi evidenciju i sastavlja finansijske izveštaje u skladu sa važećim Zakonom o
računovodstvu Republike Srbije (Službeni glasnik RS 62/2013) i ostalom primenljivom
zakonskom regulativom u Republici Srbiji.
U skladu sa Zakonom o računovodstvu pravna lica i preduzetnici u Republici Srbiji sastavljaju i
prezentuju finansijske izveštaje u skladu sa zakonskom, profesionalnom i internom regulativom,
pri čemu se pod profesionalnom regulativom podrazumevaju primenljivi Okvir za pripremanje i
prikazivanje finansijskih izveštaja („Okvir“), Međunarodni računovodstveni standardi („MRS“),
Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja („MSFI“) i tumačenja koja su sastavni deo
standarda, odnosno tekst MRS i MSFI, koji je u primeni, ne uključuje osnove za zaključivanje,
ilustrujuće primere, smernice, komentare, suprotna mišljenja, razrađene primere i drugi
dopunski materijal.
8
Podunavlje a.d. Čelarevo
Napomene uz Finansijske izveštaje
Izmene postojećih MRS i prevod novih MSFI, kao i tumačenja koja su sastavni deo standarda
izdatih od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde i Komiteta za tumačenje
MSFI do 1. januara 2009. godine, su zvanično usvojeni nakon odluke ministra finansija br. 40100-1380/2010-16 i objavljeni su u Službenom glasniku RS 77/2010. Izmenjeni ili izdati MSFI i
tumačenja standarda, nakon ovog datuma, nisu prevedeni i objavljeni, pa stoga nisu bili
primenjeni prilikom sastavljanja priloženih finansijskih izveštaja.
Priloženi finansijski izveštaji su sastavljeni u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i
formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br. 114/06, 119/08, 9/09, 4/10, 3/11 i 101/12 i 118/12),
koji propisuje primenu seta finansijskih izveštaja, čija forma i sadržina nisu usaglašeni sa onim
predviđenim u revidiranom MRS 1 – Prikazivanje finansijskih izveštaja, čija je primena
obavezna za obračunske periode koji počinju na dan 1. januara 2009. godine.
2.2.
Pravila procenjivanja
Finansijski izveštaji su sastavljeni na osnovu načela prvobitne (istorijske) vrednosti, osim za
sledeće pozicije:





2.3.
Finansijski instrumenti po fer vrednosti kroz bilans uspeha se vrednuju po fer vrednosti,
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju se vrednuju po fer vrednosti,
Derivativni finansijski instrumenti se vrednuju po fer vrednosti,
Investicione nekretnine vrednovane po fer vrednosti,
Biološka sredstva vrednovana po fer vrednosti, umanjenoj za troškove prodaje.
Zvanična valuta izveštavanja
Finansijski izveštaji Društva su iskazani u hiljadama dinara (RSD), koji je funkcionalna valuta
Društva i zvanična valuta u kojoj se podnose finansijski izveštaji u Republici Srbiji. Osim ako
nije drugačije naznačeno, svi iznosi su navedeni u dinarima zaokruženi u hiljadama.
2.4.
Korišćenje procenjivanja
Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa primenjenim okvirom za izveštavanje zahteva od
rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta
na prezentirane vrednosti sredstava i obaveza, kao i prihoda i rashoda u toku izveštajnog
perioda. Ove procene i pretpostavke su zasnovane na prethodnom iskustvu, kao i različitim
informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izveštaja, a koje deluju realno i
razumno u datim okolnostima. Na bazi ovih informacija se formira pretpostavka o vrednosti
sredstava i obaveza, koju nije moguće neposredno potvrditi na bazi drugih informacija. Stvarna
vrednost sredstava i obaveza može da odstupa od vrednosti koja je procenjena na ovaj način.
Procene, kao i pretpostavke na osnovu kojih su procene izvršene, su predmet redovnih provera.
Revidirane računovodstvene procene se prikazuju za period u kojem su revidirane, u slučaju da
procena ima uticaj samo na dati period, ili za period u kojem su revidirane i za buduće periode,
u slučaju da revidiranje utiče na tekući i na buduće periode.
Informacije o oblastima kod kojih je stepen procene najveći i koje mogu imati najznačajniji
efekat na iznose priznate u finansijskim izveštajima Društva, date su u okviru sledećih
napomena:
9
Podunavlje a.d. Čelarevo
Napomene uz Finansijske izveštaje




3.
Napomena 3.4 – Koristan vek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme,
Napomena 3.3(e) – Obezvređenje potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja,
Napomena 28 (a) – Rezervisanja po osnovu sudskih sporova,
Napomena 3.8, 20 (a) - Penzije i ostale naknade zaposlenima
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA
Računovodstvene politike date u nastavku Društvo konzistentno primenjuje u svim periodima
prezentiranim u ovim konsolidovanim finansijskim izveštajima.
3.1.
Načelo stalnosti poslovanja (“going concern“)
Finansijski izveštaji su pripremljeni u skladu sa načelom stalnosti poslovanja (“going concern”
konceptom), koji podrazumeva da će Društvo nastaviti da posluje u doglednoj budućnosti.
3.2.
Poslovne promene u stranoj valuti
Poslovne promene u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu valute utvrđenom
na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan poslovne promene.
Monetarne pozicije iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunate su u dinare
prema srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan
bilansa. Nemonetarne pozicije preračunate su u dinare prema srednjem kursu valute koji je
važio na dan poslovne promene.
Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po osnovu izvršenih plaćanja i naplata u stranim
sredstvima plaćanja u toku godine kao i kursne razlike nastale prilikom prevođenja sredstava i
obaveza iskazanih u stranoj valuti na dan bilansa iskazane su u bilansu uspeha Društva, kao
prihodi/rashodi po osnovu kursnih razlika u okviru pozicije finansijskih prihoda/rashoda.
Potraživanja u koje je ugrađena valutna klauzula preračunata su u dinare po srednjem kursu
valute koji je važio na dan bilansa. Pozitivni i negativni efekti nastali po ovom osnovu iskazani
su u bilansu uspeha Društva, kao prihodi/rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika
u okviru kategorije ostalih prihoda/rashoda.
U skladu sa Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o kontnom okviru za privredna
društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“
br. 4/2010 i 101/2012 godine Društvo je odlučilo da neto efekat nerealizovanih kursnih razlika
nastalih po osnovu kursiranja dugoročnih dospeća dugoročnih obaveza i potraživanja iskaže na
pozicijama aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja.
Zvanični srednji kursevi značajnijih stranih valuta su:
Valuta
2013.
CHF
USD
EUR
93,5472
83,1282
114,6421
10
2012.
94,1922
86,1763
113,7183
Podunavlje a.d. Čelarevo
Napomene uz Finansijske izveštaje
3.3.
Finansijski instrumenti
Klasifikacija
Društvo klasifikuje svoja finansijska sredstva u sledeće kategorije: finansijska sredstva po fer
vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednostima iskazuju u bilansu uspeha, krediti i
potraživanja, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju i sredstva koja se drže do roka
dospeća. Klasifikacija zavisi od svrhe za koju su finansijska sredstva pribavljena. Rukovodstvo
vrši klasifikaciju svojih finansijskih plasmana u momentu inicijalnog priznavanja.
Krediti i potraživanja
Krediti i potraživanja predstavljaju nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili utvrdivim
rokovima plaćanja, koja se ne kotiraju ni na jednom aktivnom tržištu. Uključuju se u tekuća
sredstva, osim ukoliko su im rokovi dospeća duži od 12 meseci nakon datuma bilansa stanja. U
tom slučaju se klasifikuju kao dugoročna sredstva.
Potraživanja se sastoje od potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu i ostalih potraživanja.
Potraživanja od kupaca su iskazana po fakturnoj vrednosti umanjenoj za odobrene popuste, kao
i za ispravku vrednosti koja je zasnovana na proceni naplativosti pojedinačnog potraživanja.
Ispravka vrednosti se formira za ona potraživanja za koje postoji objektivan dokaz da su
obezvređena, odnosno za koja rukovodstvo Društva procenjuje da se ne mogu naplatiti u punom
iznosu, i ista se evidentira kao rashod u bilansu uspeha perioda kada je procena izvršena.
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
U bilansu tokova gotovine pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima se podrazumevaju
gotovina u blagajni, sredstva na računima kod banaka i ostala visoko likvidna finansijska aktiva
sa dospećem do 3 meseca.
Obezvređenje finansijskih sredstava
Društvo obračunava obezvređenje sumnjivih potraživanja na osnovu procenjenih gubitaka koji
nastaju, jer kupci nisu u mogućnosti da izvrše tražena plaćanja. U proceni odgovarajućeg iznosa
gubitka od obezvređivanja za sumnjiva potraživanja, Društvo se oslanja na starost potraživanja,
ranije iskustvo sa otpisom, bonitet kupaca i promene u uslovima plaćanja. Ovo zahteva procene
vezane za buduće ponašanje kupaca i time izazvane buduće naplate u gotovini. Stvarni nivo
potraživanja koja su naplaćena može da se razlikuje od procenjenih nivoa naplate, što može
pozitivno ili negativno da se odrazi na rezultate poslovanja.
Odluku o indirektnom otpisu, odnosno ispravci vrednosti potraživanja od kupaca preko računa
ispravke vrednosti donosi rukovodstvo Društva na osnovu procene naplativosti svakog
pojedinačnog potraživanja.
Otpis potraživanja od kupaca se vrši pod uslovom da su potraživanja prethodno bila uključena u
prihode Društva, da je potraživanje u knjigama Društva otpisano kao nenaplativo i da Društvo
nije moglo da naplati potraživanje sudskim putem. Odluku o direktnom otpisu potraživanja od
kupaca donosi direktor Društva.
11
Podunavlje a.d. Čelarevo
Napomene uz Finansijske izveštaje
Finansijske obaveze
Finansijske obaveze se inicijalno priznaju u visini nabavne vrednosti koja predstavlja poštenu
vrednost primljene nadoknade. Nakon inicijalnog priznavanja, finansijske obaveze se iskazuju
po amortizovanoj vrednosti korišćenjem metoda efektivne kamatne stope, osim finansijskih
obaveza po fer vrednosti kroz bilans uspeha. Amortizovana vrednost finansijske obaveze je
iznos po kome se obaveze inicijalno vrednuju, umanjen za otplate glavnice, a uvećan ili
umanjen za akumuliranu amortizaciju korišćenjem metoda efektivne kamatne stope.
Finansijske obaveze uključuju obaveze po osnovu kredita odobrenih od banaka u zemlji.
Obaveza je tekuća ukoliko se očekuje da bude izmirena u redovnom toku poslovnog ciklusa
Društva odnosno koja dospeva u periodu do 12 meseci nakon datuma bilansa stanja. Sve ostale
obaveze se klasifikuju kao dugoročne.
Primljeni krediti sa ugovorenom valutnom klauzulom se obračunavaju u dinarskoj
protivvrednosti deviznog iznosa neotplaćenog dela kredita. Prihodi i rashodi nastali po osnovu
primene valutne klauzule evidentiraju se u okviru bilansa uspeha kao finansijski prihodi,
odnosno finansijski rashodi, odnosno kao ostali prihodi i rashodi za efekte revalorizacije
primenom stope rasta cena na malo.
Društvo vrši isknjiženje obaveze kada je obaveza izmirena, ukinuta ili kada je preneta na
drugoga.
Obaveze iz poslovanja
Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja vrednuju se po nominalnoj
vrednosti.
3.4.
Nekretnine, postrojenja i oprema
Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po procenjenoj vrednosti umanjenoj za
akumuliranu ispravku vrednosti i gubitke usled obezvređenja. Početno merenje nekretnina,
postrojenja i opreme vrši se po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja. Nabavna vrednost
uključuje izdatke direktno pripisive nabavljenom sredstvu.
Izdaci za nekretnine, postrojenja i opremu se priznaju kao sredstvo ako i samo ako je verovatno
da će buduće ekonomske koristi povezane sa tim sredstvom priticati u Društvo i ako se izdaci za
to sredstvo mogu pouzdano meriti. Nabavke nekretnina, postrojenja i opreme tokom godine
evidentirane su po nabavnoj vrednosti koju čini faktura dobavljača uvećana za zavisne troškove
nabavke i troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti.
Saglasno usvojenoj računovodstvenoj politici, na dan bilansa stanja, rukovodstvo Društva
analizira vrednosti po kojima su prikazana nematerijalna i materijalna imovina Društva. Ukoliko
postoji indikacija da je neko sredstvo obezvređeno, nadoknadiv iznos te imovine se procenjuje
kako bi se utvrdio iznos obezvređenja. Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procenjen
kao niži od vrednosti po kojoj je to sredstvo prikazano, postojeća vrednost tog sredstva se
umanjuje do visine nadoknadive vrednosti, koju predstavlja vrednost veća od neto prodajne
vrednosti i vrednosti u upotrebi. Gubitak zbog obezvređenja se priznaje u iznosu razlike, na teret
rashoda.
Dobici od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme se knjiže direktno u korist ostalih prihoda.
Gubici po osnovu prodaje ili rashodovanja nekretnina, postrojenja i opreme terete ostale
rashode.
12
Podunavlje a.d. Čelarevo
Napomene uz Finansijske izveštaje
Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme obračunava se po proporcionalnom metodu
primenom amortizacionih stopa koje su određene tako da se nabavna vrednost nekretnina,
postrojenja i opreme amortizuje u jednakim godišnjim iznosima u toku veka upotrebe.
Amortizacija sredstava aktiviranih u toku godine se obračunava kada se sredstva stave u
upotrebu, odnosno počev od narednog meseca od datuma nabavke na nabavnu vrednost.
Primenjene stope amortizacije u tekućem i prethodnom obračunskom periodu su:
Opis
2013.
%
Procenjeni vek
trajanja u
godinama
2012.
%
Procenjeni vek
trajanja u
godinama
Građevinski objekti
Kompjuterska oprema
Motorna vozila
Nameštaj i ostala oprema
2,0
20
10
15,0
19-50
5
10
7
2,0
20
10
15,0
19-50
5
10
7
Određivanje korisnog veka trajanja nekretnina, postrojenja i opreme se zasniva na prethodnom
iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i na anticipiranom tehničkom razvoju i promenama na koje
utiče veliki broj ekonomskih ili industrijskih faktora. Adekvatnost određenog korisnog veka
trajanja se preispituje na godišnjem nivou ili kada god postoji indikacija da je došlo do značajne
promene faktora koji su predstavljali osnov za određivanje korisnog veka trajanja.
3.5.
Biološka sredstva
Biološka sredstva se prikazuju po njihovoj fer vrednosti umanjenoj za troškove prodaje, uz sve
prateće dobitke ili gubitke prikazane u bilansu uspeha. Troškovi prodaje uključuju sve troškove
oko prodaje sredstava, osim troškova transporta sredstva do prodajnog mesta.
Efekti promene fer vrednosti i prirasta osnovnog stada evidentiraju u okviru povećanja
vrednosti zaliha, a efekti prodaje, prinudnog klanja i slično u okviru troškova nabavne vrednosti
prodate robe.
Biološka sredstva se najvećim delom odnose na višegodišnje zasade-voćnjak i goveda.
Plodonosna biološka sredstva su iskazana u okviru stalne imovine, dok su konzumna biološka
sredstva iskazana u okviru obrtne imovine – zaliha. Biološka sredstva se u toku godine
evidentiraju po fer vrednosti kao i na dan bilansa stanja.
3.6.
Zalihe
Zalihe se iskazuju po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti u zavisnosti od toga koja je
niža. Neto prodajna vrednost je cena po kojoj zalihe mogu biti prodate u normalnim uslovima
poslovanja nakon umanjenja cene za troškove prodaje.
Nabavnu vrednost sirovina i trgovačke robe čini fakturna cena dobavljača uvećana za zavisne
troškove nabavke. Cenu koštanja nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda čine direktni
troškovi materijala i zarada i pripadajući deo opštih troškova proizvodnje. Nedovršena
proizvodnja i gotovi proizvodi koji se odnose na konzumna biološka sredstva i poljoprivredne
proizvode su vrednovani po fer vrednosti.
13
Podunavlje a.d. Čelarevo
Napomene uz Finansijske izveštaje
Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrednosti zaliha robe u slučajevima kada se oceni
da je potrebno svesti vrednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrednost. Oštećene zalihe robe i
zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se u potpunosti otpisuju. Ispravka vrednosti
- obezvređenje zaliha vrši se za materijal i rezervne delove koji su bez promena duže od 1
godine.
3.7.
Naknade zaposlenima
Kratkoročne beneficije zaposlenih - porezi i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je obavezno da uplaćuje
doprinose raznim državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze uključuju doprinose na
teret zaposlenih i na teret poslodavca u iznosima koji se obračunavaju primenom zakonom
propisanih stopa. Društvo ima zakonsku obavezu da izvrši obustavu obračunatih doprinosa iz
bruto zarada zaposlenih i da za njihov račun izvrši prenos obustavljenih sredstava u korist
odgovarajućih državnih fondova. Doprinosi na teret zaposlenih i na teret poslodavca knjiže se
na teret troškova u periodu na koji se odnose.
Dugoročne beneficije zaposlenih - obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada
U skladu sa Pojedinačnim kolektivnim ugovorom o radu, Društvo je u obavezi da isplati
otpremnine prilikom odlaska u penziju u visini 3 bruto mesečne zarade koju je zaposleni
ostvario u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina, a koje pri tom ne mogu
biti manje od 3 prosečne mesečne bruto zarade isplaćene u Republici Srbiji u mesecu koji
prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina.
Obračun i iskazivanje dugoročnih obaveza po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada izvršeno
je korišćenjem metoda sadašnje vrednosti budućih očekivanih isplata, na osnovu obračuna
aktuara. Budući da se radi o dugoročnim naknadama zaposlenima, a ne o naknadama nakon
prestanka radnog odnosa, aktuarski dobici i gubici, kao i troškovi prethodne službe priznaju se u
celini u periodu u kome nastanu. Društvo nema dodatnih obaveza za naknade zaposlenima po
ovom osnovu.
Društvo nema sopstvene penzione fondove niti opcije za isplate zaposlenima u vidu akcija i po
tom osnovu nema identifikovanih obaveza na dan 31. decembra 2013. godine.
Kratkoročna, plaćena odsustva
Akumulirana plaćena odsustva mogu da se prenose i koriste u narednim periodima, ukoliko u
tekućem periodu nisu iskorišćena u potpunosti. Očekivani troškovi plaćenih odsustava se
priznaju u iznosu kumuliranih neiskorišćenih prava na dan bilansa, za koje se očekuje da će biti
iskorišćeni u narednom periodu. U slučaju neakumuliranog plaćenog odsustva, obaveza ili
trošak se ne priznaju do momenta kada se odsustvo iskoristi.
Prema proceni rukovodstva Društva, iznos kratkoročnih plaćenih odsustava na dan 31.
decembra 2013. godine nije materijalno značajan i shodno tome, Društvo nije izvršilo
ukalkulisavanje navedenih obaveza na dan bilansa stanja.
3.8.
Rezervisanja
Rezervisanje se priznaje u bilansu stanja u momentu kada Društvo ima pravnu ili stvarnu
obavezu nastalu kao rezultat prošlih događaja i kada je verovatno da će podmirenje obaveze
zahtevati odliv sredstava s ekonomskim koristima.
14
Podunavlje a.d. Čelarevo
Napomene uz Finansijske izveštaje
3.9.
Kapital
Kapital Društva obuhvata osnovni kapital po osnovu udela osnivača, rezerve, revalorizacione
rezerve i akumulirani rezultat.
Kapital Društva obrazovan je iz uloženih sredstava osnivača Društva u novčanom obliku.
Osnivač ne može povlačiti sredstva uložena u osnovni kapital Društva.
3.10. Prihodi
Prihodi od prodaje i pružanja usluga
Prihodi od prodaje proizvoda i robe se priznaju u momentu kada se značajni rizici i koristi koji
proizilaze iz vlasništva nad proizvodima i robom prenesu na kupca. Prihodi od prodaje
proizvoda i robe su iskazani po fakturnoj vrednosti umanjenoj za odobrene popuste i porez na
dodatu vrednost.
Prihodi od pružanja usluga se priznaju u obračunskom periodu u kome je usluga pružena i
iskazuju po fakturnoj vrednosti umanjenoj za odobrene popuste i porez na dodatu vrednost.
Prihodi od aktiviranja učinaka
U okviru prihoda od aktiviranja učinaka i robe, iskazuju se prihodi po osnovu upotrebe robe,
proizvoda i usluga za nematerijalna ulaganja, za osnovna sredstva, za materijal, za prirast
osnovnog stada i za sopstveni transport nabavke materijala i robe.
Finansijski prihodi
Finansijski prihodi obuhvataju prihode od kamata, kursnih razlika, dividendi i ostali finansijski
prihodi, ostvareni iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima.
Prihodi od kamata se, u skladu sa načelom uzročnosti, priznaju u bilansu uspeha perioda na koji
se odnose.
Ostali prihodi
U okviru ostalih prihoda iskazani su dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme
(osnovnih sredstava) , viškovi, prihodi od smanjenja obaveza, prihodi od ukidanja dugoročnih
rezervisanja, prihodi od usklađivanja vrednosti imovine.
3.11. Rashodi
Rashodi se priznaju u bilansu uspeha po načelu uzročnosti prihoda i rashoda odnosno na
obračunskoj osnovi i utvrđuju se za period kada su nastali.
Poslovni rashodi
Poslovni rashodi obuhvataju troškove uslovljene stvaranjem prihoda od prodaje i uključuju
nabavnu vrednost prodate robe, troškove materijala, goriva i energije, bruto zarade, troškove
amortizacije i usluge pružene od strane trećih lica. Poslovni rashodi obuhvataju i opšte troškove
kao što su troškovi zakupa, marketinga, osiguranja, platnog prometa, poreza i ostali troškovi
nastali u tekućem obračunskom periodu.
15
Podunavlje a.d. Čelarevo
Napomene uz Finansijske izveštaje
Finansijski rashodi
Finansijski rashodi obuhvataju rashode po osnovu kamata i kursnih razlika i ostale finansijske
rashode. Rashodi kamate obuhvataju kamatu obračunatu na primljene kredite, koja se evidentira
u bilansu uspeha perioda na koji se odnose, a u skladu sa načelom uzročnosti.
Ostali rashodi
U okviru ostalih rashoda iskazani su gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nekretnina,
postrojenja i opreme , manjkovi, , rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja.
3.12. Porez na dobit
Tekući porez
Porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa odredbama Zakona o
porezu na dobit preduzeća Republike Srbije. Tekući porez na dobit predstavlja iznos obračunat
primenom propisane poreske stope od 15% na osnovicu koju predstavlja oporeziva dobit.
Oporeziva dobit se utvrđuje u poreskom bilansu kao dobit pre oporezivanja iskazana u bilansu
uspeha, nakon usklađivanja prihoda i rashoda na način propisan poreskim zakonodavstvom
Republike Srbije. Iznos ovako utvrđenog poreza i iskazanog u poreskoj prijavi se umanjuje po
osnovu poreskih kredita i poreskih podsticaja.
Zakon o porezu na dobit preduzeća Republike Srbije obvezniku koji izvrši ulaganja u osnovna
sredstva priznaje pravo na poreski kredit u visini od 20% izvršenog ulaganja, s tim što poreski
kredit ne može biti veći od 33% obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje.
Neiskorišćeni deo poreskog kredita može se preneti na račun poreza na dobit iz budućih
obračunskih perioda, ali ne duže od deset godina.
Poresko zakonodavstvo Republike Srbije ne predviđa da se poreski gubici iz tekućeg perioda
mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim,
gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu, izuzev onih iz kojih proizilaze kapitalni
gubici i dobici, mogu se iskoristiti za umanjenje dobiti utvrđene u poreskom bilansu budućih
obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.
Odloženi porez
Odloženi poreski efekti obračunavaju se za sve privremene razlike između poreske osnove
sredstava i obaveza i njihove knjigovodstvene vrednosti utvrđene u skladu sa propisima o
računovodstvu Republike Srbije. Važeće poreske stope na dan bilansa stanja ili poreske stope
koje su nakon tog dana stupile na snagu, koriste se za utvrđivanje odloženog poreza. Odložene
poreske obaveze priznaju se u celini za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska
sredstva priznaju se za sve odbitne privremene razlike, kao i po osnovu poreskih gubitaka i
poreskih kredita koji se mogu preneti u naredne fiskalne periode do stepena do kojeg je izvesno
da će postojati oporeziva dobit po osnovu koje se preneti poreski gubitak i poreski krediti mogu
iskoristiti.
Tekući i odloženi porezi priznaju se kao prihodi i rashodi i uključeni su u neto dobit perioda,
izuzev iznosa odloženih poreza koji je nastao po osnovu revalorizacije nekretnina, postrojenja i
opreme, kao ulaganja u akcije pravnih lica i banaka, a koji se evidentira preko revalorizacionih
rezervi.
16
Podunavlje a.d. Čelarevo
Napomene uz Finansijske izveštaje
4.
PRIHODI OD PRODAJE
U hiljadama RSD
5.
2013.
2012.
Prihodi od prodaje-povezana pravna lica
Prihodi od prodaje robe
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga
545.761
10.434
160
501.861
8.391
3
Ukupno
556.355
510.255
2013.
2012.
Prihodi od aktiviranja učinaka
Drugi poslovni prihodi
Povećanje (smanjenje) vrednosti zaliha
5.953
33.822
(5.255)
5.898
28.569
(7.388)
Ukupno
34.520
27.079
OSTALI POSLOVNI PRIHODI
U hiljadama RSD
6.
TROŠKOVI MATERIJALA I NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE
U hiljadama RSD
7.
2013.
2012.
Nabavna vrednost prodate robe
Direktni materijal
Ostali materijal i rezervni delovi
Gorivo i energija
21.103
231.061
1.023
16.801
40.426
170.476
1.715
13.763
Ukupno
269.988
226.380
TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI
U hiljadama RSD
Troškovi bruto zarada
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade
zarada na teret poslodavca
Ostali lični rashodi
Ukupno
17
2013.
2012.
67.656
51.603
12.341
27.556
10.784
24.881
107.553
87.268
Podunavlje a.d. Čelarevo
Napomene uz Finansijske izveštaje
8.
TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA
U hiljadama RSD
Troškovi amortizacije:
- nekretnine, postrojenja i oprema
Ukupno
Troškovi rezervisanja za:
- naknade i beneficije
Ukupno
Ukupno
9.
2012.
86.617
86.617
72.272
72.272
182
182
277
277
86.799
72.549
2013.
2012.
54.845
14.203
5.962
5.811
4.785
32.277
1.409
960
40.329
8.690
2.227
26.365
6.942
1.440
4.841
1.610
8.573
1.216
5.594
37.306
5.654
4.910
171.498
104.451
2013.
2012.
13
551
12
576
96
67
2
165
70.045
245
6.681
57
77.028
90.490
4.677
25.198
1
120.366
(76.452)
(120.201)
OSTALI POSLOVNI RASHODI
U hiljadama RSD
Troškovi na izradi učinka
Troškovi transportnih usluga
Troškovi zakupa
Troškovi održavanja
Troškovi ostalih usluga u prometu
Troškovi premije osiguranja
Troškovi reprezentacije
Troškovi provizija i naknada
Troškovi ostalih neproizvodnih usluga
Porezi i doprinosi
Ostali nematerijalni rashodi
Ukupno
10.
2013.
FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
U hiljadama RSD
Finansijski prihodi
Prihodi od kamata
Pozitivne kursne razlike - realizovane
Ostali finansijski prihodi
Ukupno
Finansijski rashodi
Rashodi kamata
Negativne kursne razlike - realizovane
Negativne kursne razlike - nerealizovane
Ostali finansijski rashodi
Ukupno
Neto finansijski prihodi/rashodi
18
Podunavlje a.d. Čelarevo
Napomene uz Finansijske izveštaje
11.
OSTALI PRIHODI I RASHODI
U hiljadama RSD
Ostali prihodi
Dobici od prodaje nepokretnosti,opreme i bioloških
sredstava
Viškovi
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja
Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava
Ostali prihodi
Ukupno
Ostali rashodi
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje
nepokretnosti,opreme i bioloških sredstava
Gubici po osnovu rashodovanja zaliha
Rashodi od usklađivanja vrednosti potraživanja
Ostali rashodi
Ukupno
Neto ostali prihodi/rashodi
2013.
2012.
210
152.410
7.501
160.121
1.619
330
1.000
138.500
15.401
156.850
31
1.298
294
1.623
1.188
910
92
1.796
3.986
158.498
152.864
Prihodi od uskladjivanja vrednosti bioloških sredstava odnose se na procenu voćnjaka na dan
31. decembra 2013. godine od strane nezavisnog procenitelja.
12.
POREZ NA DOBIT
a)
Komponente poreza na dobit
U hiljadama RSD
Tekući poreski rashod
Odloženi poreski prihod/(rashod)
Ukupno poreski prihod/(rashod) perioda
2013.
2012.
(1.160)
7.464
(3.464)
6.304
(3.464)
Zakon o porezu na dobit pravnih lica propisuje izradu Studije o transfernim cenama do 30. juna
2014. godine, radi utvrđivanja da li su transferne cene Društva u skladu sa principom „van
dohvata ruke“. Društvo do dana sastavljanja finansijskih izveštaja nije pripremilo navedenu
Studiju. Na osnovu razumnih pretpostavki, ne očekuju se materijalno značajne korekcije poreza
na dobitak, po ovom osnovu.
19
Podunavlje a.d. Čelarevo
Napomene uz Finansijske izveštaje
b)
Usaglašavanje iznosa tekućeg poreza na dobit i proizvoda dobiti
pre oporezivanja i propisane poreske stope
U hiljadama RSD
2013.
2012.
37.083
5.562
370
(3.510)
(1.262)
1.160
79.349
(7.935)
543
(4.522)
(3.956)
-
Efekti odloženih poreza
Odloženi poreski prihodi / (rashodi)
7.464
(3.464)
Ukupan porez na dobit prikazan u bilansu uspeha
1.160
-
3.13%
/
Dobit pre oporezivanja
Obračunati porez po stopi od 15% (2012: 10%)
Efekti stalnih razlika
Efekti privremenih razlika
Iskorišćeni poreski krediti
Tekući poreski rashod prikazan u poreskom bilansu
Efektivna poreska stopa
c)
Odložena poreska sredstva/obaveze
Odložena poreska obaveza u iznosu od RSD 22.815 hiljada nastala je kao posledica razlike
između poreske osnovice pojedinih sredstava i obaveza i iznosa tih sredstava i obaveza
iskazanih u bilansu stanja, kao i po osnovu poreskog kredita po osnovu ulaganja u osnovna
sredstva. Obračun odloženih poreskih obaveza je prikazan u sledećoj tabeli:
U hiljadama RSD
Amortizacija osnovnih
sredstava
Poreski kredit po osnovu
ulaganja u osnovna sredstva
Odloženo poresko
sredstvo/obaveza, neto
Aktiva
2013.
Pasiva
Neto
Aktiva
2012.
Pasiva
Neto
-
(22.815)
(22.815)
-
(50.292)
(50.292)
-
-
-
20.012
-
20.012
-
(22.815)
(22.815)
20.012
(50.292)
(30.280)
Poreski kredit po osnovu ulaganja u osnovna sredstva na dan 31. decembar 2013. godine iznosi
RSD 968.066 hiljada. (31. decembar 2012: RSD 952.357 hiljada).
20
Podunavlje a.d. Čelarevo
Napomene uz Finansijske izveštaje
13.
NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
Promene na nekretninama, postrojenu i opremi su prikazane u narednoj tabeli:
U hiljadama RSD
Nabavna vrednost
Stanje na 1. januar 2013.
Povećanja
Rashodovanje
Prenos sa/na
Procena
Stanje na 31. decembar
2013.
Akumulirana ispravka
vrednosti
Stanje 1. januar 2013.
Amortizacija za 2013. godinu
Prodaja/rashod
Stanje na 31. decembar
2013.
Sadašnja vrednost na dan
31. decembar 2013. godine
Sadašnja vrednost na dan
31. decembar 2012. godine
14.
Zemljište
Biološka Građevinski
sredstva
objekti
Investicije
u toku i
Oprema
avansi
Ukupno
380.985
-
1.680.005
146.523
152.410
345.524
3.228
-
850.748
(910)
92.365
-
206.517
180.412
(242.116)
-
3.463.779
180.412
(910)
152.410
380.985
1.978.938
348.752
942.203
144.813
3.795.691
-
-
70.580
8.854
-
254.300
77.763
(798)
-
324.880
86.617
(798)
-
-
79.434
331.265
-
410.699
380.985
1.978.938
269.318
610.938
144.813
3.384.992
380.985
1.680.005
274.944
596.448
206.518
3.138.900
ZALIHE
U hiljadama RSD
Materijal
Rezervni delovi
Nedovršena proizvodnja
Gotovi proizvodi
Dati avansi za zalihe
Roba
Stanje na dan 31. decembra
21
2013.
2012.
35.625
17.261
52.886
52.982
16.966
69.948
107.729
18.467
258
126.454
106.121
13.101
300
119.522
1.828
3.130
181.168
192.600
Podunavlje a.d. Čelarevo
Napomene uz Finansijske izveštaje
15.
POTRAŽIVANJA
2013.
2012.
26.460
1.212
(139)
27.533
7.152
2.410
(161)
9.401
951
951
147
147
28.484
9.548
-
101
28.484
9.649
2013.
2012.
Tekući račun
Devizni račun
166
170
2.540
91
Stanje na dan 31. decembra
336
2.631
U hiljadama RSD
Potraživanja po osnovu prodaje
Kupci - povezana pravna lica (Napomena 27)
Kupci u zemlji
Minus: Ispravka vrednosti
Ostala potraživanja iz poslovanja
Ostala tekuća potraživanja
Saldo na dan 31. decembra
Potraživanja za više plaćen porez na dobit
Saldo na dan 31. decembra
16.
GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
U hiljadama RSD
17.
POREZ NA DODATU VREDOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
U hiljadama RSD
2013.
2012.
Porez na dodatu vrednost
Razgraničene obaveze za PDV
Razgraničeni efekti negativnih kursnih razlika
Ostala AVR
32.502
5.190
20.529
3.018
11.521
460
16.727
36.540
Stanje na dan 31. decembra
61.239
65.248
22
Podunavlje a.d. Čelarevo
Napomene uz Finansijske izveštaje
18.
OSNOVNI KAPITAL
Osnovni kapital Društva se odnosi na obične akcije u iznosu od RSD 646.347 hiljada i ostali
kapital u iznosu od RSD 479 hiljada. Na dan 31. decembra 2013. godine, akcijski kapital se
sastoji od 215.449 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 3.000 RSD. Sve
emitovane akcije su u potpunosti uplaćene.
Većinski vlasnik Društva je DELTA AGRAR sa 70,01% akcija i prava glasa.
Struktura akcijskog kapitala na dan 31. decembra 2013. godine je sledeća:
Broj
akcija
U hiljadama
RSD
Pravo
Glasa
Delta Agrar
Akcionari PIO fond
Mali akcionari
150.846
21.935
42.668
452.538
65.805
128.004
70.01 %
10.19 %
19.80 %
Ukupno
215.449
646.347
100.0%
U hiljadama RSD
2013.
2012.
Rezervisanja za dugoročne naknade zaposlenih
2.372
2.190
Stanje dan 31. Decembra
2.372
2.190
Akcionar
19.
DUGOROČNA REZERVISANJA
a)
Struktura dugoročnih rezervisanja je prikazana kako sledi:
Rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade formirana su na bazi izveštaja nezavisnog
aktuara i ista su iskazana u iznosu sadašnje vrednosti očekivanih budućih isplata.
b)
Promene na dugoročnim rezervisanjima u toku 2012. i 2013 godine prikazane su u
sledećoj tabeli:
Naknade
zaposlenima
Ukupno
Stanje na dan 1. januar 2012. godine
Dodatna rezervisanja
Iskorišćena rezervisanja
Stanje na dan 31. decembra 2012. godine
1.933
277
(20)
2.190
1.933
277
(20)
2.190
Dodatna rezervisanja
Iskorišćena rezervisanja
Stanje na dan 31. decembra 2012. godine
874
(692)
2.372
874
(692)
2.372
U hiljadama RSD
23
Podunavlje a.d. Čelarevo
Napomene uz Finansijske izveštaje
20.
DUGOROČNE OBAVEZE
2013.
2012.
Dugoročni krediti od banaka
Dugoročne obaveze po osnovu finansijskog lizinga
624.633
1.199
695.998
-
Minus: Tekuća dospeća dugoročnih obaveza
- dugoročni krediti od banaka
- dugoročne obaveze po osnovu finansijskog lizinga
152.797
221
82.859
-
Stanje na dan 31. decembra
472.814
613.139
2013.
2012.
U hiljadama RSD
Dugoročne kredite čine:
EUR
Piraeus banka
Komercijalna banka
VB Leasing
1.755.370
3.693.181
10.458
201.239
423.394
1.199
269.554
426.444
-
625.832
695.998
Dugoročni krediti odobreni su Društvu sa rokom otplate od 5 do 7 godina, uz kamatne stope na
godišnjem nivou u rasponu od 1M EURIBOR+2,50% do 1M EURIBOR+5,50% kod Piraeus
banke i 6m EURIBOR + 5,95% kod Komercijalne banke.
Dospeće navedenih kredita sa stanjem na dan 31. decembra 2013. godine je prikazano u
sledećoj tabeli:
U hiljadama RSD
2013.
2012.
Period otplate
Do 1 godine
Od 1 do 5 godina
Preko 5 godina
152.797
439.318
32.518
82.859
509.759
103.380
Ukupno
624.633
695.998
24
Podunavlje a.d. Čelarevo
Napomene uz Finansijske izveštaje
Obaveze po osnovu finansijskog lizinga
Društvo je putem finansijskog lizinga nabavilo putničko vozilo od lizing kuće VB Leasing doo
Beograd. Obaveze po osnovu opreme uzete u finansijski lizing prikazane su kako sledi:
U hiljadama RSD
Dospeva do 1 godine
Dospeva od 1 do 5 godina
Dospeva posle 5 godina
Ukupne obaveze po osnovu
lizinga
Ukupno
286
1.097
65
119
221
978
1.383
184
1.199
286
65
221
1.097
119
978
Minus: Tekuća dospeća
Stanje na dan 31. decembar
21.
2013.
Kamata Glavnica
Ukupno
2012.
Kamata Glavnica
KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
2013.
2012.
Kratkoročni krediti od povezanih lica
Tekuće dospeće dugoročnih kredita
Tekuće dospeće - lizing
613.931
152.797
221
393.814
82.859
-
Stanje na dan 31. decembra
766.949
476.673
U hiljadama RSD
Kamata na kratkoročne kredite od povezanih i matičnih preduzeća je sa dospećem do godinu
dana i fiksnom kamatom od 7,5% na pozajmice sa valutnom klauzulom. Kratkoročni krediti od
povezanih lica se u potpunosti odnose na Delta Agrar.
22.
OBAVEZE IZ POSLOVANJA
U hiljadama RSD
2013.
2012.
Dobavljači – povezana pravna lica (Napomena 27)
Dobavljači u zemlji
Primljeni avansi za proizvode i usluge
717.279
19.842
765
638.642
20.569
61.103
Stanje na dan 31. decembra
737.886
720.314
25
Podunavlje a.d. Čelarevo
Napomene uz Finansijske izveštaje
23.
24.
OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE
U hiljadama RSD
2013.
2012.
Obaveze za neto zarade i naknade zarada
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret
zaposlenog
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret
zaposlenog
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret
poslodavca
Obaveze po osnovu kamata povezana lica (Napomena 27)
Obaveze po osnovu kamata - Ostalo
Ostalo
4.085
3.988
474
581
1.101
887
990
338.390
3.840
1.396
887
304.804
841
520
Stanje na dan 31. decembra
350.276
312.508
OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH
PRIHODA I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
U hiljadama RSD
2013.
2012.
Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine
Obaveze za porez na dobit
Ukalkulisanja za sudske sporove
Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine
7.182
1.060
9.003
3.251
3.254
9.003
2.443
20.496
14.700
2013.
2012.
43.387
215.449
75.885
215.449
201
352
2013.
2012.
Tuđa roba na zalihama
57
6.246
Stanje na dan 31. decembra
57
6.246
Stanje na dan 31. decembra
25.
ZARADA PO AKCIJI
U hiljadama RSD
Neto dobit
Prosečan ponderisani broj akcija
Zarada po akciji
26.
VANBILANSNA EVIDENCIJA
U hiljadama RSD
26
Podunavlje a.d. Čelarevo
Napomene uz Finansijske izveštaje
27.
OBELODANJIVANJE ODNOSA SA POVEZANIM LICIMA
U svom redovnom poslovanju Društvo ostvaruje poslovne transakcije sa povezanim licima.
Društvo pruža usluge povezanim pravnim licima i istovremeno je korisnik njihovih usluga.
Odnosi između Društva i njegovih povezanih pravnih lica regulisani su na ugovornoj osnovi i
po tržišnim uslovima.
Ostale transakcije sa povezanim licima prikazane su u sledećoj tabeli:
U hiljadama RSD
Kupci
2013.
2012.
Dobavljači
2013.
2012.
Ostale obaveze
2013.
2012.
Delta Agrar
Napredak
Jedinstvo
Interservis Futog
Delta Vet med
Delta DTS
Kozara
Delta automoto
Agroapoteka
Delta DMD
Delta Real estate
Delta M
Florida bel
Danubius
Delta Pak
20.547
28
196
5.663
16
8
2
-
768
28
6.356
-
707.532
219
25
6.944
556
13
3
182
1.742
10
53
605.625 338.390 304.804
4.294
43
61
28.079
6
302
186
46
-
Stanje na dan 31. decembra
26.460
7.152
717.279
638.642 338.390 304.804
27
Podunavlje a.d. Čelarevo
Napomene uz Finansijske izveštaje
Prihodi i rashodi:
Prihodi
2013.
U hiljadama dinara
28.
2012.
Rashodi
2013.
2012.
Delta Agrar doo
Danubius ad
Napredak ad
Interservis-Futog
Jedinstvo ad
Topola ad
Agroapoteka
Delta DMD
Delta Real Estate
Delta Broker
Delta Holding
Delta Automoto doo
Delta Vet med
Delta M
Kozara
Florida Bel
Delta Pak
Delta DTS
554.564
28
1.910
1.842
2.888
326
-
499.952
7
602
1.300
-
68.438
396
251
1.685
3
12
6
140
332
3.886
33
10
6
463
104.497
1.349
251
915
320
26
6
68
442
226
39
310
17
-
Stanje na dan 31. decembra.
561.558
501.861
75.661
108.466
POTENCIJALNE OBAVEZE
Rezervisanje po osnovu sudskih sporova
Društvo je uključeno u veći broj sudskih sporova koji proističu iz njegovog svakodnevnog
poslovanja i odnose se na komercijalna i ugovorna pitanja, kao i pitanja koja se tiču radnih
odnosa, a koja se rešavaju ili razmatraju u toku regularnog poslovanja. Društvo procenjuje
verovatnoću negativnih ishoda ovih pitanja, kao i iznose verovatnih ili razumnih procena
gubitaka. Razumne procene obuhvataju prosuđivanje rukovodstva nakon razmatranja
informacija koje uključuju obaveštenja, poravnanja, procene od strane pravnog sektora,
dostupne činjenice, identifikaciju potencijalnih odgovornih strana i njihove mogućnosti da
doprinesu rešavanju, kao i prethodno iskustvo. Rezervisanje za sudske sporove se formira kada
je verovatno da postoji obaveza čiji se iznos može pouzdano proceniti pažljivom analizom.
Potrebno rezervisanje se može promeniti u budućnosti zbog novih događaja ili dobijanja novih
informacija.
Pitanja koja su ili potencijalne obaveze ili ne zadovoljavaju kriterijume za rezervisanje se
obelodanjuju, osim ako je verovatnoća odliva resursa koji sadrže ekonomske koristi veoma
mala.
Na dan 31. decembra 2013. godine Društvo se javlja kao tužena strana u određenom broju
sudskih sporova. Društvo na dan 31. decembar 2013. godine ima formirana rezervisanje za
sudske sporove u iznosu od RSD 9.003 hiljade.
28
Podunavlje a.d. Čelarevo
Napomene uz Finansijske izveštaje
29.
DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA
Rukovodstvo Društva smatra da nema značajnijih dogadjaja koji bi uticali na finansijske
izveštaje za 2013. godinu.
30.
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA
Društvo je u svom redovnom poslovanju u različitom obimu izloženo određenim finansijskim
rizicima i to:



Tržišnim rizicima,
Riziku likvidnosti,
Kreditnom riziku.
Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na minimiziranje potencijalnih negativnih uticaja
na finansijsko stanje i poslovanje Društva u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta.
30.1. Tržišni rizik
(a)
Rizik od promene kursa stranih valuta
Društvo je izloženo riziku od promene kursa stranih valuta prilikom poslovanja u zemlji i
inostranstvu, a koji proističe iz poslovanja sa različitim valutama, prvenstveno EUR. Devizni
rizik nastaje u slučajevima neusklađenosti finansijskih sredstava i obaveza izraženih u stranoj
valuti i/ili sa valutnom klauzulom. U meri u kojoj je to moguće, Društvo minimizira devizni
rizik kroz minimiziranje otvorene devizne pozicije.
U narednoj tabeli je prikazana izloženost Društva deviznom riziku na dan 31. decembar 2013.
godine:
U hiljadama RSD
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Potraživanja od kupaca
Ukupno
USD
EUR
RSD
Ukupno
65
65
105
105
166
27.533
27.699
336
27.533
27.869
-
153.018
472.814
472.814
613.931
737.121
1.504.071
766.949
737.121
472.814
1.976.885
65
(472.709)
(1.476.372)
(1.949.016)
Kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze prema dobavljačima
Dugoročne obaveze
Ukupno
Neto devizna pozicija na dan
31. decembar 2013.
29
Podunavlje a.d. Čelarevo
Napomene uz Finansijske izveštaje
U narednoj tabeli je prikazana izloženost Društva deviznom riziku na dan 31. decembar 2012.
godine:
U hiljadama RSD
EUR
RSD
Ukupno
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Potraživanja od kupaca
Ukupno
92
92
2.539
9.401
11.940
2.631
9.401
12.032
Kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze iz poslovanja
Dugoročne obaveze
Ukupno
356.635
613.139
969.774
120.038
659.211
779.249
476.673
659.211
613.139
1.749.023
(969.682)
(767.309)
(1.736.991)
Neto devizna pozicija na dan
31. decembar 2012.
(b)
Rizik od promene kamatnih stopa
Društvo je izloženo raznim rizicima koji kroz efekte promena visine tržišnih kamatnih stopa
deluju na njegov finansijski položaj i tokove gotovine. Poslovanje Društva je izloženo riziku
promene kamatnih stopa u meri u kojoj kamatonosna sredstva (uključujući investicije) i
kamatonosne obaveze dospevaju za naplatu u različito vreme ili u različitim iznosima.
U sledećoj tabeli je prikazana izloženost Društva riziku promene kamatnih stopa:
Instrumenti sa fiksnom kamatnom stopom
Finansijske obaveze
Instrumenti sa varijabilnom kamatnom stopom
Finansijske obaveze
2013.
2012.
613.931
613.931
393.814
393.814
625.832
625.832
695.998
695.998
S obzirom da Društvo nema značajnu kamatonosnu imovinu, prihod Društva i tokovi gotovine u
velikoj meri su nezavisni od promena tržišnih kamatnih stopa. Rizik Društva od promena fer
vrednosti kamatnih stopa proističe prvenstveno iz obaveza po osnovu primljenih kratkoročnih i
dugoročnih kredita od banke. Krediti su primljeni po promenljivim kamatnim stopama i izlaže
Društvo kamatnom riziku tokova gotovine. Tokom 2013. godine, obaveza po kreditu je bila sa
varijabilnom kamatnom stopom, koja je vezana za Euribor. Obaveza po kreditu sa promenljivim
kamatnim stopama bila je izražena u stranoj valuti ili se radi o kreditu sa valutnom klauzulom
(EUR).
Društvo vrši analizu izloženosti riziku od promene kamatnih stopa na dinamičkoj osnovi
uzimajući u obzir alternativne izvore finansiranja i refinansiranje, pre svega za dugoročne
obaveze budući da one predstavljaju najznačajniju kamatonosnu poziciju. Aktivnosti
upravljanja rizicima imaju za cilj da optimiziraju neto rashod od kamata, uz uslov da su tržišne
kamatne stope na nivou koju je u skladu sa poslovnom strategijom Društva.
30
Podunavlje a.d. Čelarevo
Napomene uz Finansijske izveštaje
30.2. Rizik likvidnosti
Rizik likvidnosti je rizik da Društvo neće biti u mogućnosti da finansira sredstva odgovarajućim
izvorima finansiranja sa stanovišta rokova i stopa i rizik nemogućnosti da se sredstvo realizuje
po razumnoj ceni u odgovarajućem vremenskom okviru.
Društvo upravlja likvidnošću sa ciljem da osigura da izvori finansiranja budu raspoloživi za
izmirenje obaveza u trenutku njihovog dospeća. Društvo neprekidno procenjuje rizik likvidnosti
identifikovanjem i praćenjem promena u izvorima finansiranja potrebnim za ispunjenje
poslovnih ciljeva Društva, a u skladu sa poslovnom strategijom Društva.
Društvo ima pristup raznolikim izvorima finansiranja. Sredstva se prikupljaju putem:



Kratkoročnih i dugoročnih kredita,
Depozita i
Akcijskog kapitala.
Sledeća tabela predstavlja ročnost dospeća sredstava i obaveza, prema preostalom roku dospeća,
na dan 31. decembra 2013. godine:
U hiljadama RSD
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Potraživanja
Ostala potraživanja
Ukupno
Kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze iz poslovanja
Dugoročne obaveze
Ostale obaveze
Ukupno
Ročna neusklađenost
na dan 31. decembar 2013.
Do
6 meseci
Od 6
meseci do
1 godine
1 do 5
godina
Preko 5
godina
Ukupno
336
28.050
5.190
33.576
434
35.520
35.954
-
-
336
28.484
40.710
69.530
306.965
737.121
189.302
1.233.388
459.984
180.410
640.394
440.296
446.759
32.518
26.055
766.949
737.121
472.814
369.712
2.346.596
(1.199.812)
(604.440)
(446.759)
(26.055) (2.277.066)
Od ukupno iskazanih kratkoročnih finansijskih obaveza koje na dan 31. decembra 2013. godine
iznose RSD 766.949 hiljada na tekuće dospeće dugoročnih kredita dobijenih od banaka se
odnosi RSD 152.797 hiljada. Društvo planira da iznos od RSD 74.632 hiljada izmiri u 2014.
godini. Iznos od RSD 613.931 hiljada odnosi se na pozajmice od povezanih lica koje se mogu
reprogramirati, a preostalih RSD 221 hiljada se odnosi na kratkoročne obaveze za lizing.
31
Podunavlje a.d. Čelarevo
Napomene uz Finansijske izveštaje
Sledeća tabela predstavlja ročnost dospeća sredstava i obaveza, prema preostalom roku dospeća,
na dan 31. decembra 2012. godine:
Do
6 meseci
Od 6
meseci do
1 godine
1 do 5
godina
Preko 5
godina
Ukupno
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Potraživanja
Ostala potraživanja
Ukupno
2.631
9.097
460
12.188
552
41.444
41.996
-
-
2.631
9.649
41.904
54.184
Kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze iz poslovanja
Dugoročne obaveze
Ostale obaveze
Ukupno
196.907
163.604
360.511
279.766
659.211
163.604
1.102.581
509.759
509.759
103.380
103.380
476.673
659.211
613.139
327.208
2.076.231
(348.323) (1.060.585)
(509.759)
U hiljadama RSD
Ročna neusklađenost
na dan 31. decembar 2012.
(103.380) (2.022.047)
30.3. Kreditni rizik
Kreditni rizik je rizik nastanka finansijskih gubitaka Društva kao rezultat kašnjenja klijenata ili
druge ugovorne strane u izmirivanju ugovornih obaveza. Kreditni rizik se prvenstveno vezuje za
izloženost Društva po osnovu gotovine i gotovinskih ekvivalenata, depozita u bankama i
finansijskim institucijama, investiranja u hartije od vrednosti, potraživanja od pravnih i fizičkih
lica i preuzetih obaveza.
Društvo je izloženo kreditnom riziku i obezbeđenje od kreditnog rizika uspostavljeno je
preduzimanjem određenih mera i aktivnosti na nivou Društva. U slučaju neblagovremenog
izmirivanja obaveza kupaca prema Društvu, istima se prekida isporuka proizvoda. Međutim
pored toga, Društvo ima značajnu koncentraciju kreditnog rizika u vezi sa potraživanjima, jer
ima mali broj međusobno nepovezanih kupaca sa pojedinačno velikim iznosima dugovanja.
Pored prekida isporuka proizvoda, koriste se sledeći mehanizmi naplate: reprogramiranje duga,
kompenzacije sa pravnim licima, utuženja, vansudska poravnanja i ostalo.
Na dan 31. decembar 2013. godine Društvo raspolaže gotovinom i gotovinskim ekvivalentima u
ukupnom iznosu od RSD 336 hiljada (31. decembar 2012. godine: RSD 2.631 hiljada), što po
proceni rukovodstva predstavlja maksimalni kreditni rizik po osnovu ovih finansijskih
sredstava.
Potraživanja od kupaca
Maksimalna izloženost Društva po osnovu kreditnog rizika za potraživanja od kupaca po
geografskim regionima data je u sledećoj tabeli:
U hiljadama RSD
2013.
2012.
Kupci u zemlji
Kupci u inostranstvu
- Evro zona
- Ostali
27.533
9.401
-
-
Ukupno
27.533
9.401
32
Podunavlje a.d. Čelarevo
Napomene uz Finansijske izveštaje
Ispravka vrednosti
Starosna struktura potraživanja od kupaca data je u narednoj tabeli:
Bruto
2013.
Ispravka
vrednosti
2013.
Bruto
2012.
Ispravka
vrednosti
2012.
Nedospela potraživanja
Docnja od 0 do 30 dana
Docnja od 31 do 60 dana
Docnja od 61 do 90 dana
Docnja od 91 do 120 dana
Docnja od 121 do 360 dana
Docnja preko 360 dana
434
519
20.783
5.797
139
139
552
507
1.986
6.356
161
161
Ukupno
27.672
139
9.562
161
U hiljadama RSD
Promene na ispravci vrednosti potraživanja od kupaca date su u narednoj tabeli:
U hiljadama RSD
2013.
2012.
Stanje 1. Januara
Povećanja
Smanjenja
161
(22)
69
92
-
Stanje 31. decembar
139
161
30.4. Pravična (fer) vrednost
Poslovna politika Društva je da obelodani informacije o pravičnoj vrednosti aktive i pasive za
koju postoje zvanične tržišne informacije i kada se pravična vrednost značajno razlikuje od
knjigovodstvene vrednosti. U Republici Srbiji ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni
stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive,
pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu
vrednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta. Rukovodstvo Društva vrši
procenu rizika i u slučajevima kada se oceni da vrednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim
knjigama neće biti realizovana vrši ispravku vrednosti.
Fer vrednost finansijskih sredstava koja su iskazana po amortizovanoj vrednosti procenjuje se
diskontovanjem novčanih tokova korišćenjem kamatne stope po kojoj bi Društvo moglo da
pribavi dugoročne pozajmice, a koja odgovara efektivnoj kamatnoj stopi. Društvo smatra da
iskazana knjigovodstvena vrednost potraživanja, nakon umanjenja za ispravku vrednosti po
osnovu obezvređenja, kao i nominalna vrednost obaveza iz poslovanja, približno odražava
njihovu tržišnu vrednost. Fer vrednost obaveza po kreditima procenjuje se diskontovanjem
budućih ugovorenih novčanih tokova prema trenutnoj tržišnoj kamatnoj stopi koja je Društvu na
raspolaganju za potrebe sličnih finansijskih instrumenata. Ovako utvrđena fer vrednost ne
odstupa značajnije od vrednosti po kojoj su iskazane obaveze po kreditima u poslovnim
knjigama Društva. Rukovodstvo Društva smatra da iznosi u priloženim finansijskim izveštajima
odražavaju vrednost koja je u datim okolnostima najverodostojnija i najkorisnija za potrebe
izveštavanja.
33
Download

извештај ревизора за 2013 годину