Jn nYTEBl,l EPI{KO
Eprxo Axcrpuxr 6hX A]7 BrdKo distrif,t BiH
JP PUTEVI BNCXO
Broj predmeta:
01-0049/15
Brdko,
14.01.2015.9odine
loano npedytehe
"IMtBll
5P4K0" d.o.o.
Javno Preduzeie "PU\EVl BRCK0" d.o.o.
6p'txo duonpurm 6uX
Briko distrikt BiH
MeweCenuaoauho 1,76100 6ptro ducnputm 6uX
Meie Selinavitu 1 . 76100 Brtkl disttikt BiH
nten : +387 49 49A 1 51, doxc: +lB7 49 490 160
tel.:
+lB/
49 490 1 51, ftks: +187 49 490 160
Na osnovu clana 27a stav (5) Zakona o javnim preduzecima Brcko distrikta BiH (,,SluZbeni glasnik
Brcko distrikta BiH" broj: 15/06; 05107,19107,1108,24108) idlana 49. Statuta JP" Putevi Br6ko" d.o.o.
Brdko distrikt BiH, dlana 21. stav 11. Pravilnika o zapoSljavanju u JP,,Putevi Brdko" d.o.o. Brdko
distrikt BiH broj: 01-0712013 od 12.07.2013. godine, te Odluke o imenovanju Komisije za
zapo5ljavanje u JP,,Putevi Brcko" d.o.o. Brdko distrikt BiH br. '.01-3736114 od25.11.2014. iZapisnika
o procjeni kandidata broj: 01-0046115 od 14.01.2015. godine, a po raspisanom Javnom konkursu
broj:O1-1357114 od 01 .10.2014. godine za prijem u radni odnos na neodredeno vrijeme, Komisija za
zapo5ljavanje doonosi sljedecu
ODLUKU
O IZBORU NAJUSPJESI,IUEC KANDIDATA
Clan t.
Husovi6
Mirela bira se na poziciju ViSi stru6ni saradnik za radunovodstvo u Javnom
preduzecu
,,Putevi Brdko" d.o.o. Brdko distrikt BiH (u daljem tekstu Preduzece).
Clan
Z.
Mjesecna bruto plata izabranog kandidata iznosi 2.026,00 KM.
Clan 3.
Direktor Preduzeca 6e zakljuditi Ugovor o radu na neodredeno vrijeme sa izabranim kandidatom po
kona6nosti ove Odluke, shodno valecim propisima kojima je regulisana predmetna oblast..
GIan
C.
Ova Odluka stupa na snagu danom dono5enja i bit ce objavljena na oglasnoj tabli Preduzeca.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke kandidat koji nije zadovoljan rezultatima postupka mo2e uloZiti Zalbu Upravnom
odboru Preduzeda u roku od 8 (osam) dana, od dana dostavljanja ove Odluke, posredstvom Komisije
za zapoSljavanje.
DOSTAVLJENO:
-
Direktoru
lzabranom kandidatu
Evidenciji
Arhivi
Oglasna tabla Preduze6a
Dragan Marinkovi
ZAPISNIK O PROCJENI KANDIDATA
{atje64 broj
01-1357t14
01.10.2014.
Datum raspisivanja
PreduzeCe
Javno preduzece " Putevi Brdko" d.o
Pozictla
o.
ViSi strudni saradnik za radunovodstvo
Broj prijavljen ih kandidata
Broj nevaZecih prUava
Broj izvr5ilaca kojise prima
Broj kandidata pozvanih na testiranje
Datum testiranja
3roj kandidata koji se odazvao na testiranie
Broj kandidata kojije zadovoliio na testu
Datum intervjua
Broj pozvanih kandidata na intervju
Komisija za zapoSljavanje
165
21
4
I
144
09.12.2014.
75
35
13.01.2015.
35
Dragan Marinkovii
Almir Kukulievic
Adnan Azapagi6
Zapisnidar
Rizo Civic
KRITERIJI ZA PROCJENU KANDIDATA
Komisija je utvrdila kriterije koji ce se koristiti prilikom procjene kandidata, kako slijedi u tabeli.
Uspjesan je onaj kandidat kojije dobio 60%
moouieo broia bodova sabranih
srhrrnih od
ort svih
crrih clanova
itrnnrrc Komi
Kamiciia
bodOva oo
od maxsima'no
ano
Maksimalni moguci broj bodova
Naziv kriterija
Osnovni kriterf (max 5)
Dopunski kriterij (max 5
5
XXX
Cp6e odlike
Fleksibilnost prihvatanje drugaCiieq mistienia
Motiviranost
5
XXX
5
XXX
Predznanje o poslu
5
Relevantno radno iskustvo
Analitidke sposobnosti
5
xxx
xxx
5
XXX
5
XXX
5
XXX
Sposobnost iznalalenia rieSen ia
/je5tina komuniciranja
Samopouzdanje
)otencUal za razvoj
5
XXX
5
XXX
Dodatna znanja
X
5
50
5
UKUPNO:
55
I
r.b
POZVANI KANDIDATT NA INTERVJU
lme i prezime
Pozicla
Napomena
I
BariSic Dubravko
ViSi strudni saradnik za raaunovodstvo
2
Basic lvan
r'isi strudnl saradnik za raiunovodstvo
Becic Seila
r/i3i strudni saradnik za
raiunovodstvo
4
BoZic Marina
r'iii strudni saradnik
raiunovodstvo
nije se pojavila
5
eelik Aleksandar
Viii struini saradnik za raiunovodstvo
nile se pojavio
za
)
struani saradnik za raiunovodstvo
ViSi strudni saradnik za
ratunovodstvo
8.
strutni saradnik za radunovodstvo
i5i
struani saradnik za radunovodstvo
strudni saradnik za radunovodsrvo
ViSi strudni saradnik za radunovodstvo
LiSic Hemnalina
i struani saradnik za raaunovodstvo
struani saradnik za radunovodstvo
ViSi strudni saradnik za radunovodstvo
Viai strudni saradnik za radunovodstvo
struani saradnik za raiunovodswo
strudni saradnik za radunovodsrvo
strudni saradnik za radunovodsrvo
Mulamujic Mirsad
strudni saradnik za raiunovodstvo
Visi strudni saradnik za raaunovodstvo
Vi5i
Music Jasmina
struini saradnik
za
raiunovodstvo
struani saradnik za radunovodstvo
struani saradnik za radunovodsrvo
OmeraSevii Almedin
Visi strufni saradnik za radunovodstvo
ViSi strudni saradnik za
Pavlovii Vedran
raiunovodstvo
struani saradnik za raiunovodsrvo
strudni saradnik za radunovodstvo
struani saradnik za raiunovodstvo
struani saradnik za radunovodstvo
Viii strudni saradnik za raiunovodstvo
struani saradnik za raiunovodsrvo
strueni saradnik za radunovodstvo
34
strudni saradnik za radunovodstvo
ViSi strudni saradnik za
II
REZULTATI OBAVLJENIH INTERVJUA
lme i prezime
LiSic Hemnalina
raiunovodstvo
Muratovic Anela
ilt
RANG LISTA NAJUSPJESNIH KANDIDATA
r.
Thirna
ocjena
rb.
lme iprezime
Husovi6 Mirela
2
Bedic Seila
J.
Murquz Elmire
a
Muratovic Anela
5.
Koiic Nina
f,
Milovanovic Dalibor
Okanovic Amela
d
Simidevic Jokica
v
Todic Biliana
10. Salipur Draqana
11. Ristid DraZen
12
BariSic Dubravko
13 Hamidovic Aida
14 Markovi6 Jovica
15. Radovanovi6 Jovanka
16 Li5ic Hemnalina
1
Tomic Dragana
18
Markovic Daniiela
1€
Basic lvan
20 Duric Miodrao
1l
Duric Vladan
1.
13€
129
121
120
119
118
118
115
115
114
108
107
106
106
106
102
101
96
92
92
92
IV IZABRANI KANDIDAT
f.
rb.
lme i prezime
1
Tbirna
ocjena
HUSOVIC MIRELA
Komisija :
1 Dragan Ma
2. AImi Kukuljevic
3. Adnan Azapagie
136
!
.o.o" T;
disirikt i:
rqHCT?ytxt
r,.
Download

Preuzmite – Odluku o izboru kandidata