A.D."BU DUCNOST"BAEKA PALAN KA
BROJ:134
DANA: 17.06.2014.god.
BAEKA PALANKA
Na osnovu dlana 331. Zakona o privrednim druitvima (,,Sl.glasnik RS" br. 36l2OtI) Odbor
direktora A.D."Buduinost"Badka Palanka, na osnovu lzvoda iz jedinstvene evidencije akcionara
Centralnog registra, na dan akcionara 17.06.201,4. godine, utvrduje
SPISAK AKCIONARA KOJI IMAJU PRAVO NA USECE U RADU SEDNICE sKUPSTINE AKCIoNARA
ZAKAZANE ZA DAN 27.O6.2OI4.GODINE
Red.br. MatiEni
broi
t. 338K00020
prezime
iimq
Banca intesa
ulica ui
a.d.
broi
M.Popoviia 78
mesto
broi
akciia
Beograd
3352
broistasova
3352
Beograd Kastodi radun
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
1110950800066 Cukrov Mirko Safarikova 96
0503949800093 Culibrk Miroslav Safarikova 96
0707945800034 Deak Bela
Radnidka 25
0110937800126 Dukanovii Mile Beogradska 42
0507979710035 Grbii Milorad Maglajska 10
2907930800050
CinkockiDura
ll Zel.naselje
Badka
Palanka
469
469
Palanka
Badka Palanka
Badka Palanka
Badka Palanka
483
483
483
483
427
427
455
455
Beograd
Beograd
Badka
754
754
Spasojevitl.l./t
1865
2407953715708 HadZiniAdire M. Milankoviia 28
Novi Beograd 3200
10. 140897077032L ||in Aeksandar DZ.Va5ingtona 38
Beograd
642
1865
3200
tt.
3735
16059787L0L26 Grbovii
L3. 01029408001L8
L4.211L943800034
15. 0901963710205
16. L6L0971500219
17. 23059857L0263
Nede
70 Beogard
3735
Jasii Marko Cvijiieva 18
Beogard 2100
Jokii Mirko
Blok Partizan 4/L4 Badka Palanka 455
Klarii Niko
Fabridko naselje 38 Badka Palanka 442
Kolak Du5ko Jurija Gagarina 184/4 Beograd
409
Kukrika Slavko Stirnova L4
Ljubljana 939
Lekii Milutin Visokog Stevana 23/29 Beograd
990
Markovii NadeZda Ljube Vudkoviia26 Beograd
453
2509979710108 lvanovid
12. 26109887L00L6
Matija
Boris
Dr.lvana ribara
18. 1804953715088
19.2901942805084 Mihajloviistojanaka Vojvode Z. vi5iia L00 Badka Planka 427
20. 2806938800105 Miskin Novica Petra Drapiina 12 Gajdobra
427
2'J.. 3007982710001 Nedeljkovii Zeljko Kragujevadkog oktobra2gN Jagodina 8OO
22. 1501948800147 Popovii iija
Bo5ka Buhe 1
Badka Palanka 483
642
2100
455
442
409
939
990
453
427
427
800
483
Red.br. MatiEni
23.
broj
Prezime i
ime
Ulica i broi
1212950800144 Radosavkii Slobodan lve Lole Ribara
24. 03069747L0554 Sebii lgor
broi akciia broi plasova
Mesto
214
Badka
Palanka
469
469
Privrednikovih pitomaca 58
Beograd
t26O
L260
25.2609950775032 Sebii Ljubica Privrednikovih pitomaca 58
Beogard
1950
1950
Palanka 4t4
4L4
26. 1502933800L55
SrdiiDuro
27. 0808968192660 Trivunovii
ZarkaZrenjanina
Luka
Branislava Bukurova
Marija
36
Badka
Sr.
Kamenica
4100
4100
76
Gajdobra
427
427
Mire Popare 76
Gajdobra
455
455
L749
7749
28.0305945800092 Veljkovi6 Dobrivoje Mire Popare
29.0707945805052 Veljkovii
114
30.001K42013 Vojvodanska banka ad Trg slobode
7
Novi
Sad
Novi Sad kastodi radun
3L.2606947805099 Vujuiii
Joka
Savska 16
Baika Palanka
483
483
Danteova LLG
Beograd
570
570
312L63
312163
32.0605983715183 Vukovii
lvana
33.07L294571OL79 Radun
Slobodan
Kisadka 37
Novi Sad
34.2104952715485 Radun
Smilja
Kisadka 37
Novi Sad
441L6
//*\Y
7v-. ;o$'
tJcnos
LA
3
rt
n'at
(\,6
\\o.,,^
\\e}lr
sit:)l
44716
Download

Badka Palanka 469 Beograd Beogard 2100