Obavijest o nabavci
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije pokrenulo je pregovarački postupak nabavke usluga sa
pretkvalifikacijama, za izbor pravnog lica kao stručnog konsultanta, za pružanje konsultantskih usluga pregovaranja,
vođenja pregovora i izradu ugovornog modaliteta za potrebe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, u postupku dodjele
ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine.
Javni poziv potencijalnim pravnim licima objavljen je u Oglasniku javnih nabavki („Službeni glasnik BiH“
broj: 82/14) na dan 20.10.2014. godine.
Pq!-e-4j-clak, ?9,
1-Q.. ?.Q
-o
l_4,
SLUZBEM GLASNIK BiH
lqsnik jaune nabave *
Identiiication number: 4200334950020
Telephone: 03356-5760
Fex:033565761
E-mail: parco.offi [email protected]
Intemet address: www.parco.gov.ba
t.2. Address for obtaining tender documents
As in I.1
!.1. Typ. of the contracting authority, level and main activity
I.3.a. Type of contracting authority: Administrative bodies
L3.b. I-evel of government where contracling aufhority belong to:
State level
L3.c. Main activity of contracting authoritl,: Public service
Part II: OBJECT OFTIIE CONTRACT
Il.l.
Type of the contract
Services
lI. I .a. Title of the object of the conracr
PUBLIC PROCUREMENT OF SERVICES FOR IMPLEMEN.
TATION OF THE PROJECT: "TREIMNG OF EMPLOYEES
WHO EXECUTE THE JOBS OF CIVL ADMINISTRATION
FOR APPLICATION OF INFORMATION T'ECHNOLOGIES
AND WORK ON COMPUTERS''
II.1.b. Description of the object of the conrract
PUBLIC PROCUREMENT OF SERVICES FOR IMPLEMEN.
TATION OF THE PROJECT: ,.TREINING OF EMPLOYEES
WHO EXECUTE THE JOBS OF CIVIL ADMMSTRATION
FOR APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES
AND WORK ON COMPUTERS"
t! !.q. .Totat quantity (number of units) or scope of the conrract
622.590,00 rvithout
Part
III.I.
WAT
n
IE
-8-!:.S_F4i'!9a
!
I.2. Adresa preuzimanjaldostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dosta\.u zahrjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za uieide
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimzmje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokamenmciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodahe informacije
I.5. Yrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
Tijelo uprave
I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednitka nabava
Ne
1.5,a. Vrsta:
Odjeljak II: PREDMIIT UGOVORA
II.I. YRSTA UGOVORA
Usluge, C)stale usluge
IL2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava
Ne
zakljuiiti okyirni sporazum?
II.4. Opis
II.;1,a. Naziv predmeta ugovora
lzbor pravnog lica kao struunog konsultanta, za pruianie
i li uslu ga pregovaranjal vodenja pregovora'i izradu
ugovomog modaliteta za po[rebe Made Feder.aciie Bosne i
kon sul t'antsk
Hercegovine.u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraZivanje
III:
PROCEDURE
Type of procedure
r,eksploatacuu natie
Hercegovine
Open procedure
i
plina na prostoru Federacije Bosne i
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
III.2. Conditions for obtaining tender documents
UI.2.a. Date
Obtainable until: 21. l 1.201 4.
III.2.b. Price of tenders documents, if a fee is required
Not required
III.3. Deadline and address for receipt of tendersirequest to
fruZgnje konsultantskih usluga pregovaranja, vodenja pregovora i
rzracle ugovomog modaliteta, za polrebe Vlade Federaciie Bosne i
Hercegpvine.u pgsruqk-u. pregovota.za potpisivanje dgovora o
KoncesrJt za rsrazlvanje I eksploatac{u nalte I plina na prostoru
Federacije Bosne i Heicegovine.
II.5. Ukupna koliiina ili obim ugoyora
participate
Prema tenderskoj dokumentaciji
Date:1.12.2014.
II.5a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora
KM
Time: 13:00
Address and place: As in step
2_8
I
bez PDY-a u
800.000,00
Part IV: ADDITIONAI, INFORMATION
Tender documentation, at a wdtten request. can be taken in oerson
in the premises of the Public Administrarion Reform Coordiriator"s
Offlce or by e-mail to the address: [email protected]
Interested bidders shall be allowed to request jn wririns and in due
time clarification of the render documentldon from thJcontractine
authority, zutd no later than l0 (ten ) days before the deadline to subl
mit the bids, i.e. by Novemher21,20l,4 in writing by lax ore-nraiJ.
(E-16446-14)
}.EDIiRAI,NO MINISI},RSTYO ITNI]RGIJE,
RUDARSTYA I INDUSTRUE
OBAVIJIIST
O NABAVI S MEDUNARODNOM OB.IAVOM
BROJ 565-6-2-lt-451t4
Odjeljak I: UGOVORNO TUELO
I.l. Podaci o ugovornom t[ielu
Naziv: Federaln"o ministarstio energije, rudarstva i industrije
Kontakt osoba: Martina Mihi6
Adresa: Atekse Sandda bb
PoStanski broj: 88000
Op6ina/Grad: Mostar
IDBIIB: 4?273141600A1
Telefon: 036513802
Faks:036580015
Elektronska po5ta: jasmina.suhonj ic(Dfmcri. gov.ba
Intemet adresa: rvwrv.fmeri.gov.ba
IL6. Mjesto isporuke roba ili izvrSenja usluga ili izvodenja
radova
i
V.lada Federacije Bosne Hercegovine, Federalno ministarstvo
energije, rudarstva i industrije. AlipaSina 4I., 71000 Sarajevo
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvrienja
Ietiri (4) mjeseca
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIdKE
INFORMACIJE
IILI.
Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumenraciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvrienie ugovora?
Da (Detaljne infonnacije izahrjevi dari u rendeiskojdokumentaciji)
III.3. tsitnj qvjeti finansiranja i pla6anja ili upudivanje na
odgovaraju6e propise
Kao u tenderskoj dokumentaciji.
IIL4. Ograniien ia za sud.ielovanje
Obavezni urjeti za sudjelovanje iz rilanka ?3. Zakona o iavnim
nabavama PiH, u dokazi del'injrani detaljno u tenierskoj
dokumentaciji.
IILS. Sposobnost za obavljanj.e profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumenraciji.
IfI.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehnidka ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji.
Broi
82-Stranica290
SLUZBEM GLASNIK BiH
-Oslasnik iavne nabave-
Odjeljak IV: POSTUPAK
Fax; 036580015
lV.l. Vrsta postupka
Pregovaradki postupak s objavljivanjem obavijesti o nabavi
IV,2. Kriterij za dodjelu ugovora
El(onomslil naJpovoUn{a ponuda
W.2.a. Podkriteriji
l. kvaliter ponude, ude56e:70,00 7o
2. cijena ponude, udelie:30,00 7o
IY.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeya za tendersku
dokumentaciiu
IV.3.a. Darum": MoZe se osiguratldostaviti zahtjev do 19.11.2014.
sodrne
[V.3.b, Novdana naknada: Ne
IV,4. Rok za oriiem oonuda/zahtieva za sudielovanie
Datum: l9.I 1.2014 Vrijeme: I l:00 "
ANEKS A
I-.2-.
Adresa preuzimanja/dostal'e zahtjeva za tendersku
dokumentac[iu
Kontakt osoba: Martina
Adresa: Alipaiina 4l
Poltanski bioi: 71000
Mihii
OpCina/Grad :" Sarajevo
Telefon: 033226493
Faks: 033220619
Elektronska poSta: mafl ina.mihic(a)lmeri. pov.ba
lntemer adrela: www.fmeri.gov.tii
I.4. Adresa za do-datne
-inff,rmacije
Kontakt osoba: Martina Mihrc
Adresa: Alipalina
Ponedieliak, 20. 10. 2014.
4l
Poltanski broj: 71000
Opdina/Grad: Sarajevo
Telefon: 033226493
Faks: 033220619
Elektronska po$ta:martina.mihic(a)fmeri.sov.ba
lnternet adreia: wwrv. fmeri. gov.ba
E-mai l: jasnrina.suhonj [email protected]
lntemet address: ww w. lmeri. gov.ba
L2. Address for obtaining tender documents
As in Annex A
fyp. of the contracting.authority, level and main activity
I{.
I.3.a. Type of contracting authority: Adminisrrative bodres
L3.b, Level of govemme-nt where contracdng authority belong to:
Entity level, F6deracija Bosne i HercegovinE
L3.c. Main activif) of contracring authorit-v: Public service
Part II: OBJECT OF'THE CONTRACT
II.L. Type of the contract
Services
Il. I .a. Title of the object of the contlact
Selection of a leqal entitv. in its capacitv of orofessional consullant
for the consultirig .services in negdtiatirig. cbnducting negotiarions
and preparation 5f contract modality foi purposes oT the"Govemment of the Fedemtion of Bosnia and Herzesovina. in orocedure for
assingment of a concession contracr for eiploration hnd exploitation of oil and gas in the teritory of the Feileration of Bosnia and
Hetzegovina.
II. I.b. Description of the object of the contract
Consulting services in negoliation, coducling neeotiations and
preparatio-n of contract mod6liry for purposes ofthe 60vemment of
the Federation <lf Bosnia and Herzesbvina. in procedure for assisnment ofa concession contract for ex"trloration ahd exoloitation ofoil
and gas
in the territory ol' thti Federation oI
Bosnia and
Herzegovina.
ll.l.c. Tourl quantity (number of unirs.l or scope ol'the contract.
According to the Tender Docurnentarion.
Part
III: PROCEDURE
III.I.
Type of procedure
Negotiated procedure with publication of procurement notice
III.2. Conditions f'or obtaining tender documents
III.2.a. Date
Obtainable until: 19.1 1.2014.
III.3. Deadline and address for receipt of tendersirequmt to
participate
Date: 19.11.2014.
FEDERAL MINISTRY OF ENERCY
MINING AND INDUSTRY
PROCUREMENT NOTICII
INTERNAf IONAI, PUBI,ICATION
PaTt
I: CONTRACTING AUTHORITY
I.l. Contractins authoritv data
Official name: Federal Ministry of Energy, Mining nnd Industry
Contact person: Illartina Mihri
Address: Alekse Santi6a bb
Postal code: 88000
MunicipalityiCity: Mosrar
Identifi cation number: 4227
Telephone: 0365 13802
31 4 I
60001
Time: l1:00
Address and place: AlipaSina 41, Sarajevo
ANNEXA
L2. Address for otrtaining tender documents
Contact person: Martina Mihii
Address: Aliralina
Postal code: ?1000
4l
Municipalit"v/City: Sarajevo
Telephone: 033226493
Fax:033220619
E-mail: rnartina.mihic(@lmeri.gov.ba
Intemet address: ww w.fmeri. gov.ba
(E-16s66-14)
Download

Federalno ministarstvo energije,rudarstva i industrije