na osnovučlana 13. Izbornog zakona Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br.
34/02, 35/03, 24/04, 19/05 i 24/12), Republička izborna komisija donosi
UPUTSTVO
O ORGANIZOVANJU I SPROVOĐENJU IZBORA ZA ČLANOVE SAVJETA
MJESNE ZAJEDNICE
"NESLUŽBENI PREČIŠĆEN TEKST"
(Objavljeno u "Sl. glasniku RS", br. 122 od 26. decembra 2012, 31/13)
1.
Ovim uputstvom uređuju se imenovanje članova biračkih odbora, način rada biračkih odbora, pravo i način
predlaganja kandidata za članove savjeta mjesne zajednice (u daljem tekstu: Savjet), sadržaj glasačkog listića za
sprovođenje izbora članova Savjeta, postupak sazivanja konstitutivne sjednice Savjeta i druga pitanja od značaja za
sprovođenje izbora za članove Savjeta.
2.
Izbori za članove Savjeta sprovode se u skladu sa odredbama Izbornog zakona Republike Srpske ("Službeni glasnik
Republike Srpske", br. 34/02, 35/03, 24/04, 19/05 i 24/12) (u daljem tekstu: Zakon), Zakona o lokalnoj samoupravi
("Službeni glasnik Republike Srpske", br 101/04, 42/05 i 118/05), Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini
("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 32/10 - Prečišćeni tekst), statuta jedinice lokalne samouprave i ovog
uputstva.
2.1. Gramatički izrazi upotrijebljeni u ovom uputstvu za označavanje muškog ili ženskog roda podrazumijevaju oba
pola.
3.
Skupština jedinice lokalne samouprave raspisuje izbore za izbor članova Savjeta i obezbjeđuje finansijska sredstva
za sprovođenje tih izbora.
3.1. Skupština jedinice lokalne samouprave odluku o raspisivanju izbora za izbor članova Savjeta donosi najkasnije
30 dana prije datuma određenog za održavanje izbora.
3.2. Skupština jedinice lokalne samouprave obavještava građane o datumu i vremenu održavanja izbora za članove
Savjeta na oglasnoj tabli administrativne službe i mjesne zajednice, internet stranici jedinice lokalne samouprave i na
drugi uobičajeni način.
4.
Skupština jedinice lokalne samouprave odlukom o raspisivanju izbora za članove Savjeta utvrđuje datum i vrijeme
trajanja glasanja za svaku mjesnu zajednicu.
5.
Broj članova Savjeta utvrđuje se statutom jedinice lokalne samouprave, u skladu sa članom 53 a. Zakona, za svaku
mjesnu zajednicu na području jedinice lokalne samouprave.
6.
Članovi Savjeta biraju se neposrednim tajnim glasanjem na osnovu opšteg i jednakog izbornog prava na zboru
građana.
7.
Članove Savjeta biraju birači upisani u Centralni birački spisak koji na dan raspisivanja izbora imaju prebivalište na
području mjesne zajednice.
8.
Statutom jedinice lokalne samouprave utvrđuje se potreban broj prisutnih građana na zboru građana za izbor članova
Savjeta.
8.1. Ukoliko na zboru građana za izbor Savjeta nije prisutan potreban broj građana, izbori za Savjet u toj mjesnoj
zajednici ponoviće se u roku od 15 dana.
8.2. Ponovni izbori sprovode se na osnovu kandidatskih lista i izvoda iz Centralnog biračkog spiska koji su korišćeni
na izboru Savjeta kojem nije prisustvovao potreban broj građana.
8.3. Odluku o ponavljanju izbora donosi gradska, odnosno opštinska izborna komisija (u daljem tekstu: Komisija).
9.
Organi za sprovođenje izbora za članove Savjeta su:
- opštinska/gradska izborna komisija (u daljem tekstu: Komisija) i
- birački odbori.
10.
Komisija obavlja sljedeće poslove:
- sprovodi i nadgleda izbore za članove Savjeta,
- obezbjeđuje da sve liste kandidata za članove Savjeta budu sastavljene u skladu sa ovim uputstvom i dostavljene
Komisiji na odobrenje,
- određuje biračka mjesta na području mjesne zajednice za glasanje za izbor članova Savjeta,
- imenuje i obučava članove biračkog odbora koji će sprovoditi izbore za Savjet,
- brine o bezbjednosti i dostavljanju izbornog materijala biračkim odborima,
- odgovorna je za uređenje biračkog mjesta i za druge tehničke pripreme za izbore,
- odgovorna je za pravilno brojanje glasačkih listića na biračkom mjestu,
- vrši ovjeru kandidatske liste za učestvovanje na izborima,
- utvrđuje redoslijed kandidata na glasačkom listiću i izrađuje glasački listić i
- vrši druge poslove u skladu sa ovim uputstvom.
11.
Birački odbor za sprovođenje izbora za Savjet čine predsjednik i dva člana, koji imaju zamjenike, a čiji sastav u
pravilu odražava ravnopravnu polnu zastupljenost.
11.1. Predsjednika i članove biračkog odbora, kao i njihove zamjenike, na prijedlog ovlašćenih predlagača iz tačke 14.
ovog uputstva, imenuje Komisija najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora za Savjet.
11.2. Članovi biračkog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad.
12.
Članovi biračkog odbora dužni su obezbijediti tajnost glasanja i dati upute biraču o načinu glasanja za članove
Savjeta.
12.1. Članovi biračkog odbora ne smiju uticati na odluku birača.
13.
Birački odbor utvrđuje identitet birača, označava njegovo ime i prezime na izvodu iz Centralnog biračkog spiska na
koji se birač potpisuje i izdaje mu odgovarajući glasački listić.
13.1. Identitet birača utvrđuje se na osnovu jednog od dokumenata izdatih od strane kompetentnih organa vlasti u
BiH: lične karte, pasoša ili vozačke dozvole.
14.
Kandidate za Savjet predlaže:
- najmanje 30 građana koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice za koju se sprovode izbori za Savjet, a
mjesna zajednica ima do 1000 registrovanih birača,
- najmanje 50 građana koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice za koju se sprovode izbori za Savjet, a
mjesna zajednica ima od 1000 do 5000 registrovanih birača,
- najmanje 70 građana koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice za koju se sprovode izbori za Savjet, a
mjesna zajednica ima od 5000 do 10000 registrovanih birača,
- najmanje 100 građana koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice za koju se sprovode izbori za Savjet, a
mjesna zajednica ima više od 10000 registrovanih birača,
- udruženja građana koja djeluju na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se sprovode izbori za Savjet i
- političke stranke koje na području jedinice lokalne samouprave, u kojoj se sprovode izbori za Savjete, imaju
opštinski odbor ili drugi vid organizacije.
15.
Predloženi kandidat mora da ispunjava sljedeće uslove:
- da na dan raspisivanja izbora ima prebivalište na području mjesne zajednice za čiji se Savjet kandiduje,
- da je upisan u Centralni birački spisak.
16.
Predlagači iz tačke 14. ovog uputstva predlažu najviše onoliko kandidata koliko se bira članova Savjeta za tu mjesnu
zajednicu.
17.
Ukoliko se predloži veći broj kandidata od broja koji se bira, na konačnu listu kandidata uvrstiće se kandidati koji su
prvi po redoslijedu predlaganja.
18.
Ako su predlagači građani, kandidatska lista sadrži: redni broj, ime i prezime i JMB kandidata, ime i prezime, JMB i
potpis svih građana predlagača.
19.
Ako su predlagači udruženja građana ili političke stranke, kandidatska lista sadrži: naziv predlagača, redni broj, ime i
prezime i JMB kandidata, potpis i pečat predlagača.
20.
Prilikom predlaganja kandidata za članove Savjeta mora se voditi računa o ravnopravnoj polnoj zastupljenosti u
skladu sa članom 20. Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini i teritorijalnu zastupljenost mjesne
zajednice.
21.
Zahtjev za ovjeru kandidatskih lista podnosi se Komisiji na propisanom obrascu (Obrazac broj 1) najkasnije u roku od
15 dana prije datuma za održavanje izbora za članove Savjeta.
22.
Ovjeru kandidatskih lista vrši Komisija.
23.
Uz zahtjev za ovjeru kandidatske liste predlagač podnosi Komisiji:
- listu kandidata za Savjet (Obrazac broj 2),
- kandidatski obrazac (Obrazac broj 3) i
- izjavu kandidata o prihvatanju kandidature (Obrazac broj 4).
24.
Zapisnik o prijemu zahtjeva za ovjeru kandidatske liste sačinjava se u tri primjerka i potpisuju ga ovlašćeni
predstavnik predlagača kandidatske liste i član Komisije.
24.1. Jedan primjerak zapisnika o prijemu uručuje se ovlašćenom predstavniku predlagača, a dva primjerka zadržava
Komisija.
25.
Predlagači kandidata mogu posmatrati rad biračkih odbora u sprovođenju izbora za članove Savjeta uz uslov da se
akredituju.
25.1. Zahtjev za akreditaciju posmatrača podnosi se Komisiji najkasnije deset dana prije održavanja izbora.
25.2. Zahtjev za akreditovanje podnosi se na Obrascu broj 5.
26.
Uz zahtjev se prilaže Izjava o poštovanju tajnosti glasanja, koju potpisuje lice koje će u ime predlagača kandidata
posmatrati izbore za članove Savjeta.
26.1. Izjava o poštovanju tajnosti glasanja podnosi se na Obrascu broj 6.
27.
Glasački listić priprema i ovjerava Komisija.
28.
Glasački listić sadrži: naziv jedinice lokalne samouprave i mjesne zajednice za koje se sprovode izbori za članove
Savjeta, datum izbora, ime i prezime kandidata sa nazivom predlagača, odnosno oznakom "prijedlog grupe građana",
uputstvo o načinu pravilnog ispunjavanja glasačkog listića i otisak pečata Komisije.
28.1. Redoslijed kandidata za članove Savjeta na glasačkom listiću utvrđuje se po azbučnom redu prezimena i imena
kandidata.
29.
Po završenim izborima za članove Savjeta, birački odbor broji glasačke listiće i utvrđuje rezultate izbora na biračkom
mjestu i o tome sastavlja zapisnik.
30.
Birački odbor prvo broji neiskorišćene i upropaštene glasačke listiće i stavlja ih u odvojene pakete koji se nakon toga
pečate.
31.
Birački odbor nakon brojanja glasačkih listića iz tačke 29. ovog uputstva broji potpise birača koji su glasali na
biračkom mjestu i ove podatke upisuje u obrazac brojnog stanja (Obrazac broj 7).
32.
Birački odbor zatim otvara glasačku kutiju i broji glasačke listiće koji se nalaze u glasačkoj kutiji.
33.
Nakon brojanja glasačkih listića iz tačke 30. ovog uputstva birački odbor broji važeće i nevažeće glasačke listiće i
utvrđuje broj važećih glasova za svakog kandidata pojedinačno.
34.
Nevažeći glasački listić je listić na kojem je označen veći broj kandidata od broja koji se bira, nepopunjen listić i listić
koji je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi kako je građanin birao.
35.
Utvrđivanje broja važećih glasova za svakog kandidata pojedinačno vrši se na pomoćnom obrascu za brojanje
(Obrazac broj 8) koji propisuje Komisija.
36.
Birački odbor odmah nakon utvrđivanja rezultata glasanja, a najkasnije pet časova nakon zatvaranja biračkog mjesta,
dostavlja Komisiji kompletan izborni materijal.
37.
Komisija utvrđuje izborne rezultate za svakog kandidata na osnovu osvojenih glasova za svaku mjesnu zajednicu
posebno i javno objavljuje rezultate izbora za sve mjesne zajednice pojedinačno.
38.
Komisija rezultate objavljuje u službenom glasniku jedinice lokalne samouprave, na oglasnoj tabli administrativne
službe i mjesne zajednice, internet stranici jedinice lokalne samouprave i na drugi uobičajeni način.
39.
Kandidati za članove Savjeta i predlagači kandidata mogu u pisanoj formi izjaviti prigovor Komisiji zbog nepravilnosti
u sprovođenju izbora za članove Savjeta.
39.1. Prigovor iz tačke 39. podnosi se u roku od 24 časa od učinjene nepravilnosti.
39.2. Komisija odlučuje o prigovoru u roku od 48 časova od podnošenja prigovora i odluku dostavlja podnosiocu
prigovora. Odluka Komisije je konačna.
40.
Za člana Savjeta izabrani su kandidati koji dobiju najveći broj glasova.
41.
41.1. U slučaju da dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, izabran je kandidat ženskog pola ili mlađi kandidat.
41.2. Ako kandidati ženskog pola dobiju isti broj glasova, izabran je mlađi kandidat.
42.
Komisija u roku od sedam dana od dana potvrđivanja rezultata izbora izdaje uvjerenja izabranim članovima Savjeta i
zakazuje konstitutivnu sjednicu Savjeta.
43.
Savjet je konstituisan izborom predsjednika Savjeta.
44.
Svaki od članova Savjeta ima pravo predlaganja predsjednika Savjeta.
45.
Predsjednika Savjeta biraju članovi Savjeta natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Savjeta.
46.
Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim uputstvom primjenjuju se odredbe Izbornog zakona BiH, Izbornog zakona RS i
podzakonskih akata Centralne izborne komisije BiH i Republičke izborne komisije RS.
47.
Stupanjem na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o izboru Savjeta mjesne zajednice ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj 9/03).
48.
Obrasci 1, 2, 3, 4, 5 i 6 sastavni su dio ovog uputstva i nalaze se u prilogu Uputstva.
48a.
Obrasci 7 i 8 sastavni su dio ovog uputstva i nalaze se u prilogu Uputstva.
49.
Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".
Predsjednik Republičke izborne komisije, Oliver Blagojević, s.r.
Download

uputstvo o organizovanju i sprovođenju izbora za članove