UGOVOR O POVERAVANJU POSLOVA SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE
Zaključen dana 18.10.2013. godine u Beogradu, između ugovornih strana:
1. Firma doo
2. TEHNOTERM, sa sedištem u Sopotu 11450, Rada Jovanovića 38, koju zastupa
preduzetnik Radovan Jevtić (u nastavku teksta: Izvršilac)
Predmet ugovora
Član 1.
U skladu sa Zakonom o hemikalijama (Sl. glasnik RS br. 36/09, 88/10 i 92/11 i 93/12), ovim
ugovorom Principal poverava Izvršiocu poslove Savetnika za hemikalije.
Član 2.
Izvršilac pruža Principalu usluge Savetnika za hemikalije, što podrazumeva:
 izradu dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija – Dosije o hemikaliji;
 primenu odredbi koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje
hemikalija
 izradu bezbedonosnog lista za hemikaliju
 sprovođenje procedura potrebne za uvoza i izvoza određenih opasnih hemikalija
 informisanje i primenjivanje zabrana i ograničenja proizvodnje, stavljanja u promet
i
korišćenja određenih opasnih hemikalija,
 sprovođenje ostalih odredbi definisanih Zakonom o hemikalijama
 dostavljanje osnovnih podataka za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu
 priprema tehničkog dosijea za biocidni proizvod
 primena odredbi koje se odnose na klasifikaciju, obeležavanje i oglašavanje biocidnih
proizvoda
 sprovođenje
obaveza bezbednog rukovanja odnosno skladištenja biocidnog proizvoda
kao i obaveze vođenja evidencije
 sprovođenje ostalih odredbi Zakona o biocidnim proizvoda.
Obaveze Izvršioca
Član 3.
Izvrsilac je preduzetnik koji ima zaposleno lice koje ima licencu za obavljanje poslova
Savetnika za hemikalije. Izvršilac se obavezuje da posao Savetnika za hemikalije obavlja i
usklađuje sa važećim Zakonom o hemikalijama i prema ostalim važećim propisima u oblasti
upravljanja hemikalijama.
Član 4.
Izvršilac se obavezuje da u ime i za račun Principala savesno i odgovorno izvršava poverene
poslove navedene u članu 2 ovog ugovora, usmerava i edukuje zaposlene kod Principala.
Član 5.
Izvršilac se obavezuje da će u obavljanju poverenih mu poslova, uvek štititi interese Principala,
postupajući pri tom savesno i sa pažnjom dobrog privrednika.
Član 6.
Izvršilac se obavezuje da će čuvati poslovne tajne Principala za koje dozna u obavljanju
poverenih poslova.
Obaveze Principala
Član 7.
Principal se obavezuje da će Izvršiocu omogućiti obavljanje poverenih poslova, a naročito da
će Izvršiocu obezbediti uslove za rad u svojim prostorijama, da će mu staviti na raspolaganje
potreban broj zaposlenih za izvršenje određenih poverenih poslova, prema posebnim zahtevima
Izvršioca .
Principal se obavezuje da primenjuje sve savete i uputstva koje dobije od Izvršioca.
Član 8.
Principal se obavezuje da će Izvršioca blagovremeno obaveštavati o svim izmenama u pogledu
uslova rada i obavljanja delatnosti, promenama u vrstama hemikalija koje su predmet prometa
preduzeća, kao i eventualnim promenama u tehnološkim procesima koji mogu imati uticaj na
obavljanje poverenih poslova.
Član 9.
Principal će Izvršioca ovlastiti za komunikaciju sa drugim privrednim društvima koja imaju
uticaj na poverene poslove, a na osnovu zahteva Izvršioca i postignute saglasnosti.
U slučaju da Izvršilac uputi zahtev Principalu da ga ovlasti na zaključenje pojedinih ugovora,
Principal je obavezan da mu pismeno odgovori u roku od 3 (tri) dana.
Plaćanje
Član 10.
Principal plaća Izvršiocu naknadu za usluge Savetnika za hemikalije u iznosu od 600,00
EUR-a na mesečnom nivou bez uračunatog PDV-a.
Izvršilac izdaje fakturu za usluge Savetnika za hemikalije 01. u mesecu za prethodni mesec.
Valuta plaćanja fakture je 7 (sedam) dana od datuma izdavanja fakture.
Cene izražene u EUR-ma se obračunavaju u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS
na dan fakturisanja.
Član 12.
Svi nalozi, ovlašćenja, predlozi i specifikacije moraju biti u pisanoj formi i dostavljene
elektronskom poštom ili faksom.
Vreme trajanja ugovora
Član 13.
Ovaj ugovor je zaključen na period od 1 (jedan) godina.
Član 14.
Ugovor se može raskinuti i pre isteka roka važenja, sporazumom ugovornih strana ili
jednostrano, uz ostavljanje otkaznog roka koji ne može biti kraći od 30 dana.
Rešavanje sporova
Član 15.
Ugovorne strane će nastojati da sve sporove koji eventualno proiziđu iz izvršenja ovog ugovora
reše sporazumno, mirnim putem.
Ukoliko se spor ne može rešiti sporazumno u roku od 15 dana od dana nastanka spora, ugovorne
strane su saglasne da se njegovo rešavanje poveri Privrednom Sudu u Sremskoj Mitrovici
Član 16.
Ugovor je rađen u 4 (četiri) istovetna primerka, po 2 (dva) primerka za obe ugovorne strane.
Ovaj ugovor, pošto ga ovlašćeni predstavnici ugovornih strana zaključe, stupa na snagu danom
njegovog potpisivanja.
Firma dooo DOO
__________________________
Direktor i ovlašćeno lice
MP
Tehnoterm
_________________________
Radovan Jevtić
MP
Download

Ugovor Savetnik za hemikalije template