Broj 19 - Stranica 8
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Ponedjeljak, 12. 3. 2012.
se izjasni o ponudi i pravne posljedice koje mogu nastati
zaposlenik prestane ispunjavati uvjete radnog mjesta na
odbijanjem ponude.
koje je rasporeen, a interni premještaj nije mogu.
(2) U roku osam dana od dana sainjene ponude iz stava (1)
(2) Nakon stavljanja zaposlenika na raspolaganje, poslodavac
ovog lana zaposlenik se dužan izjasniti.
je dužan uputiti svim poslodavcima na koje se odnose
(3) Ukoliko zaposlenik ne potpiše izmijenjeni ugovor o radu,
odredbe ovog pravilnika pisani zahtjev za rasporeivanje
prestaje mu radni odnos, nakon isteka otkaznog roka u
zaposlenika na rad kod drugog poslodavca.
skladu sa zakonom, o emu rukovodilac institucije donosi
(3) Ukoliko nijedan poslodavac ne prihvati zahtjev za
posebnu odluku.
rasporeivanje zaposlenika koji je stavljen na
(4) Potpisivanjem izmijenjenog ugovora o radu zaposlenik ne
raspolaganje, zaposleniku prestaje radni odnos istekom
gubi pravo na pokretanje sudskog postupka, u skladu sa
perioda raspolaganja, u roku 15 dana.
zakonom.
DIO ETVRTI - SUDSKI POSTUPAK, PRELAZNE I
lan 9.
ZAVRŠNE ODREDBE
(Privremeni raspored zaposlenika)
lan 13.
(1) Poslodavac može zaposlenika privremeno rasporediti na
(Sudski postupak)
druge poslove, ukoliko mu neposredno prijeti opasnost po
(1) Konane odluke o premještajima i rasporeivanjima,
život i zdravlje zbog toga što nisu provedene propisne
stavljanju na raspolaganje i prestanku radnog odnosa koje
mjere zaštite na radu, sve dok takve okolnosti traju,
se donose primjenom odredbi ovog pravilnika mogu se
odnosno dok se ne potvrdi da su mjere zaštite na radu na
osporiti podnošenjem tužbe Sudu Bosne i Hercegovine.
zadovoljavajuem standardu.
(2) Tužba se podnosi u roku 30 dana od dana prijema
(2) Privremeni raspored iz stava (1) ovog lana nastupa
konane odluke o premještaju, a ne može se podnijeti
odlukom koju donosi rukovodilac po službenoj dužnosti,
nakon isteka roka u trajanju jedne godine od dana
prema zahtjevu zaposlenika ili nalogu upravnog
donošenja odluke koja se osporava.
inspektora.
lan 14.
(3) Protiv odluke o privremenom rasporedu nije dozvoljena
(Prelazna odredba)
žalba, ali zaposlenik može tražiti vraanje na poslove i
Na postupke internog premještaja i rasporeivanja
zadatke svog radnog mjesta im prestanu okolnosti iz
zaposlenika koji su zapoeti, a nisu okonani do dana stupanja
stava (1) ovog lana. U protivnom, zaštitu svoga prava
na snagu ovog pravilnika, primjenjivat e se odredbe propisa na
može tražiti pred Sudom Bosne i Hercegovine.
osnovu kojih su isti zapoeti, ukoliko je to povoljnije za
zaposlenika.
DIO TREI – INTERNI PREMJEŠTAJ,
lan 15.
RASPOREIVANJE NA RAD KOD DRUGOG
(Stupanje na snagu)
POSLODAVCA I STAVLJANJE NA RASPOLAGANJE
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
ZAPOSLENIKA
lan 10.
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
(Uvjeti rasporeivanja na rad kod drugog poslodavca)
VM broj 248/11
Predsjedavajui
(1) Zaposlenik se može rasporediti na rad kod drugog
23. novembra 2011. godine
Vijea ministara BiH
poslodavca u sluajevima:
Sarajevo
Dr. Nikola Špiri, s. r.
a) sporazuma poslodavaca u pisanoj formi i uz
saglasnost zaposlenika i
MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA
b) kada je zaposlenik na osnovu odluke poslodavca
BOSNE I HERCEGOVINE
stavljen na raspolaganje.
198
lan 11.
Na temelju lanka 61. stavka 2. Zakona o upravi
(Rasporeivanje po osnovu sporazuma u pisanoj formi)
("Službeni
glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09) i lanka 30.
(1) Zaposlenik se rasporeuje na rad kod drugog poslodavca
Zakona o administrativnim pristojbama ("Službeni glasnik
na osnovu sporazuma poslodavaca u pisanoj formi i uz
BiH", broj 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06 i 76/07), ministar
saglasnost zaposlenika.
financija i trezora donosi
(2) Pisana forma sporazuma je obavezujua i sadrži nazive
NAREDBU
poslodavaca, naziv radnog mjesta s kojeg se zaposlenik
O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBI O
rasporeuje, naziv radnog mjesta na koje se zaposlenik
UPLATNIM RAUNIMA ZA ADMINISTRATIVNE
rasporeuje, datum od kojeg se zaposlenik rasporeuje i
PRISTOJBE
datum kada mu prestaje radni odnos kod prethodnog
I.
poslodavca, da li se radni odnos zakljuuje na odreeno ili
U Naredbi o uplatnim raunima za uplatu sredstava po
na neodreeno radno vrijeme.
zahtjevu za tiskanje poreznih i kontrolnih markica ("Službeni
(3) Zaposlenik može dati svoju saglasnost potpisom na
glasnik BiH", broj 85/05) u poglavlju IV. mijenja se
samom sporazumu ili posebnim aktom u pisanoj formi.
proraunska organizacija tako da toka 6. umjesto Proraunska
(4) Na osnovu potpisanog sporazuma i saglasnosti, novi
organizacija - popuniti brojevima '1601000' treba da glasi:
poslodavac sa zaposlenikom zakljuuje ugovor o radu.
"6. Polje: Proraunska organizacija - popuniti brojevima
lan 12.
'1601999' "
(Stavljanje zaposlenika na raspolaganje)
II.
(1) Zaposlenik se stavlja na raspolaganje u sluaju ako se
U Naredbi o dopuni naredbe o izmjenama i dopunama
ukida poslodavac, ako se pravilnikom poslodavca ukine
naredbi o uplatnim raunima za administrativne pristojbe
radno mjesto na koje je zaposlenik rasporeen ili ako
("Službeni glasnik BiH", broj 20/10, 74/10, 82/10, 92/10,
108/10, 41/11, 71/11 i 3/12) u poglavlju IV. na rednom broju
Ponedjeljak, 12. 3. 2012.
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Broj 19 - Stranica 9
+ IV. ! 160. 145. i 153. mijenjaju se šifre proraunskih organizacija tako da
iste glase:
:
"
"
Redni
broj
145.
153.
Vrsta
prihoda
722910
722928
Šifra proraunske organizacije
4&
161.
1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
"
u poglavlju IV. iza rednog broja 160. dodaje se novi redni
broj koji glasi:
"
Redni
broj
161.
Vrsta
prihoda
722915
Proraunska organizacija
0904999
"
u poglavlju IV. iza toke 7. dodaje se toka 8. koja glasi:
"8. Za vrstu prihoda: 722705, polje šifra proraunske
organizacije popuniti u skladu s instrukcijom institucije
kod koje se obavlja pravna radnja koja može biti u rasponu
od 0101999 do 9999999."
III.
Ostala polja koja se odnose na uplate javnih prihoda
moraju biti popunjena kao što je navedeno Naredbama iz
stavka 1. poglavlja I. i II. ove naredbe.
IV.
Ova naredba stupa na snagu 8 (osam) dana od dana
objavljivanja a objavit e se u "Službenom glasniku BiH".
Broj 08-16-1-1969-1/12
02. ožujka 2012. godine
Ministar
Sarajevo
Dr. Nikola Špiri, v. r.
!#$ %&'$
*+#!/$ 3$4&6$;&$
722915
0904999
"
+ IV. ! 7. 8. :
"8. $ <!#* %&'$: 722705, %= >&)$ *+#!/
3$4&6$;& %%*4&#& * !/?$* ! &4!#*/;&@
&4!#&#*;& / / ! $<=$ %$<4$ $Q$ /$ @W
&#& * $!%4* 0101999 9999999."
III
!#$?$ %=$ /$ ! 4! 4$ *%?$# $<4&'
%&'$ @$* &#& %%*Q4$ /$ ># 4$<4
$$@$ &6 !#$<$ 1. %3?$<=$ I i II < 4$.
IV
= 8 () +& > "
".
08-16-1-1969-1/12
02. 2012. ?
@ &/?$ (%&&X, . .
Na osnovu lana 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni
glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09) i lana 30. Zakona o
administrativnim taksama ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02,
19/02, 43/04, 8/06, 76/06 i 76/07), ministar finansija i trezora
donosi
NAREDBU
61. 2. ("
", 32/02 102/09) 30.
("
", 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06 76/07),
! I
# ! !$ ! %& $ $ *
("
", 85/05) + IV.
& ; !* 6. ; !* - '1601000'
:
"6. <+: ; !* - '1601999' "
II
# !
! ("
", 20/10, 74/10, 82/10, 92/10,
108/10, 41/11, 71/11 3/12) + IV. 145. 153. & % ;$ !* :
"
. !#$ %&'$
(&)$ *+#!/ 3$4&6$;&
1601001 1601002 1601003 1601004 1601005
145.
722910
1601001 1601002 1601003 1601004 1601005
153.
722928
"
O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBI O
UPLATNIM RAUNIMA ZA ADMINISTRATIVNE
TAKSE
I.
U Naredbi o uplatnim raunima za uplatu sredstava po
zahtjevu za štampanje poreskih i kontrolnih markica ("Službeni
glasnik BiH", broj 85/05) u poglavlju IV. mijenja se budžetska
organizacija tako da taka 6. umjesto Budžetska organizacija popuniti brojevima '1601000' treba da glasi:
"6. Polje: Budžetska organizacija - popuniti brojevima
'1601999' "
II.
U Naredbi o dopuni naredbe o izmjenama i dopunama
naredbi o uplatnim raunima za administrativne takse
("Službeni glasnik BiH", broj 20/10, 74/10, 82/10, 92/10,
108/10, 41/11, 71/11 i 3/12) u poglavlju IV. na rednom broju
145. i 153. mijenjaju se šifre budžetskih organizacija tako da
iste glase:
"
Redni
broj
145.
153.
Vrsta
prihoda
722910
722928
Šifra budžetske organizacije
1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
"
u poglavlju IV. iza rednog broja 160. dodaje se novi redni
broj koji glasi:
"
Redni
broj
161.
Vrsta
prihoda
722915
Budžetska organizacija
0904999
"
u poglavlju IV. iza take 7. dodaje se taka 8. koja glasi:
Download

ministarstvo financija i trezora bosne i hercegovine - uip