A
TABLICA PRIKLJU^AKA
Ozn. Kom. Nazivna veli~ina
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
1
2
1
1
1
2
1
Dimenzija
Mesto postavljanja
Namena
R3/4''
R6/4''
R1/2''
R1/2''
320x420
R6/4''
R3/4''
gornje dance poz. 2
omotač poz. 1
omotač poz. 1
omotač poz. 1
omotač poz. 1
omotač poz. 1
donje dance poz. 2
Priključak za ventil sigurnosti
Priključak za odvod vazduha
Priključak za manometar
Daljinski indikator pritiska
R3/4''
R6/4''
R1/2''
R1/2''
320x420
R6/4''
R3/4''
Revizioni otvor za ulaz ~oveka
Priključak za dovod vazduha
Priključak za odvod kondenzata
KOPIRANJE I DISTRIBUCIJA OVOG DOKUMENTA, KAO I ZLOUPOTREBA NJEGOVOG [email protected] SU
[email protected], BEZ DOZVOLE [email protected] PREKR[IOCI [email protected] PLA]ANJU [TETE. SVA PRAVA, U
SLU^AJU ZLOUPOTREBE PATENTA ILI NJEGOVE REGISTRACIJE, SU ZA[TI]ENA.
Tehni~ke karakteristike
Ozn.
Karakteristika
Veli~ina
/
Projektni kod
SRPS EN 13445-3:2010
/
Kategorija
IV
/
Modul
G
/
Grupa fluida
2
/
Medijum
vazduh
10 bar
Ps
Maksimalni dozvoljeni radni pritisak
Pd
Prora~unski pritisak
10 bar
Pt
Ispitni pritisak
14.3 bar
Tsmax
Najvi{a dozvoljena radna temperatura
+50°C
Tsmin
Najni`a dozvoljena radna temperatura
+20°C
Td
Prora~unska temperatura
+50°C
V
Zapremina
1000 l
/
IBR ispitivanja
SRPS EN 13445-5:2010
BR. CRT.
MERNA SKICA
BROJ R.N.
NAZIV
DATUM
KONTROLOR
OVERIO
Download

Vertikalni rezervoar 1000 L