JKP”Beogradske elektrane”
Centar za ispitivanje, kvalitet i
zaštitu životne sredine
Savski nasip 11
11 070 Novi Beograd
Oznaka:
Zahtev za ispitivanje
ZA.50.540.01
Broj zahteva:
(Broj popunjava Centar)
Podnosilac zahteva: _______________________________________________
Adresa: _________________________________________________________
Laboratorija za ____________________________________________________
Vrsta ispitivanja*:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
U prilogu ovog zahteva dostavljeno je _______ Zapisa o uzimanju i rukovanju uzorcima,
Napomena:
Informacija za podnosioca zahteva za ispitivanje:
•
Za svaki uzorak (pojedinačno) koji treba da se ispita potrebno je popuniti Zapis o uzimanju i
rukovanju uzorcima za ispitivanje i istovremeno sa Zahtevom za ispitivanje dostaviti Centru za
ispitivanje, kvalitet i zaštitu životne sredine.
•
Dostavljanje nepopunjenih Zapisa o uzimanju i rukovanju uzorcima kao i spiska akreditovanih
metoda podnosiocu zahteva je obaveza Centra.
•
Prilikom dostavljanja Zahteva za ispitivanje konsultovati se sa Tehničkim rukovodiocem Centra o
potrebnoj pratećoj dokumentaciji.
*Popuniti na osnovu dostavljenog spiska akreditovanih metoda ispitivanja
Podnosilac zahteva - odgovorno lice
M. P.
Ime i prezime: _________________________
Potpis:
__________________________
Kontakt telefon: ________________________
Strana 1 od 1
JKP ”Beogradske elektrane”
Centar za ispitivanje, kvalitet i
zaštitu životne sredine
PODACI O PODNOSIOCU
ZAHTEVA
ZAPIS O UZIMANJU I RUKOVANJU
UZORCIMA ZA ISPITIVANJE U
LABORATORIJI ZA ISPITIVANJE
OPREME POD PRITISKOM
Oznaka:
ZA.51.580.01
Zahtev br.:
Zapis br.:
Podnosilac zahteva:
Adresa:
Lice za kontakt:
Telefon:
Faks:
Uzorak za ispitivanje predao:
Datum:
Potpis:
Uzorak za ispitivanje preuzeo:
Datum:
Potpis:
Vrsta uzorka:
Interni br.
Fabrički broj:
Tip:
God. proizvodnje:
Mesto ugradnje:
Vrsta ispitivanja:
NAPOMENA:
PODACI O UZORKU
Proizvođač:
Dokumentacija:
Mesto uzorkovanja:
Stanje uzorka:
Radni medijum:
Ispitni parametri:
Nazivni prečnik (DN):
Nazivni pritisak (PN):
Klasa posude:
Grupa kotla:
NAPOMENA:
Zapisnik overio:
______________________________
JKP „Beogradske elektrane”
Centar za ispitivanje, kvalitet i
zaštitu životne sredine
ZAPIS O UZIMANJU I
RUKOVANJU UZORCIMA ZA
ISPITIVANJE U LABORATORIJI
ZA VIBRODIJAGNOSTIKU,
BUKU I URAVNOTEŽENJE
PODACI O MESTU
UGRADNJE
UZORKA:
PODACI O
PODNOSIOCU
ZAHTEVA:
Podnosilac zahteva:
Adresa:
Lice za kontakt:
Telefon:
Uzorak za ispitivanje
predao:
Uzorak za ispitivanje
preuzeo:
Vrsta ispitivanja:
Prečnik otvora glavčine r. kola:
Vrsta ispitivanja:
Korisnik:
Adresa:
Lice za kontakt:
Datum:
Potpis:
Datum:
Potpis:
Tip agregata:
Radna brz. obrtanja uzorka:
Masa uzorka:
Tehnološka oznaka agregata:
Proizvođač:
Tip:
Tip:
Fabr. br. :
Fabr. br. :
Snaga:
Protok:
Brz. obrtanja:
Brz. obrtanja:
RADNA MAŠINA:
Tip temeljenja:
Br. štapova rotora:
Tip temeljenja:
kruto
Frekv. regulisan:
kruto
Ležaj L1 (dalji od spojnice):
Tip ležaja:
Ležaj L2 (do spojnice):
Tip spojnice:
Reduktor (tip):
Vrsta ispitivanja:
Telefon:
Uzorak je deo agregata:
Proizvođač:
Tip ležaja:
* Zapis br.:
VIBRODIJAGNOSTIČKO ISPITIVANJE (podaci o uzorku):
POGONSKA MAŠINA:
elastično
*Zahtev br.:
ISPITIVANJE URAVNOTEŽENOSTI (podaci o uzorku):
Vrsta uzorka:
Tehn. oznaka
agregata:
Oznaka:
ZA.52.580.01
Visina vratila el.motora (mm):
Br. vratila:
Br. lopatica r.k.:
elastično
Br. radnih kola:
Ležaj L3 (do spojnice):
Ležaj L4 (dalji od spojnice):
Remenica (pren. odnos):
Prenosni odnos (br. zuba zupčanika):
ISPITIVANJE BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI
Adresa:
Izvor buke:
NAPOMENA:
Zapis overio :
* - popunjava Centar
Za naručioca:
Za laboratoriju:
ZAPIS O UZIMANJU I
RUKOVANJU UZORCIMA ZA
ISPITIVANJE U LABORATORIJI
ZA ISPITIVANJE PRODUKATA
SAGOREVANJA
JKP ”Beogradske elektrane”
Centar za ispitivanje, kvalitet i
zaštitu životne sredine
Oznaka:
ZA.53.580.01
Zahtev br.:
Zapis br.:
Podnosilac zahteva:
PODACI O PODNOSIOCU
ZAHTEVA
Adresa:
Lice za kontakt:
Telefon:
Faks:
Vrsta ispitivanja:
NAPOMENA: Uzorak za ispitivanje su produkti sagorevanja
Vrsta kotla:
Parni
Vrelovodni
Interni br.
Fabrički broj:
Proizvođač:
Tip:
God. proizvodnje:
Mesto ugradnje:
Snaga kotla:
Broj gorionika:
Dokumentacija:
PODACI O KOTLU
PODACI O GORIONIKU
Tip:
Gorivo:
Godina proizvodnje:
Pogonski instrument za merenje protoka goriva postoji:
DA
NE
Proizvođač:
Fabrički broj:
PODACI O DIMNOM KANALU
Oblik poprečnog preseka dimnog
kanala:
Površina poprečnog preseka dimnog Revizioni otvor za
kanala:
postoji:
DA
NE
merenje
NAPOMENA:
Zapisnik overio:
______________________
Download

Zahtev za ispitivanje