Oznaka:
JKP”Beogradske elektrane”
Centar za ispitivanje, kvalitet i
ekologiju
Zahtev za etaloniranje
ZA.55.540.01
Broj zahteva:
Datum podnošenja zahteva:
(Broj popunjava Centar)
Podnosilac zahteva: _______________________________________________
Adresa: _________________________________________________________
PREDMET I VRSTA ETALONIRANJA
(Podnosilac zahteva zaokružuje redne brojeve predmeta i vrste etaloniranja)
Redn
i broj
PREDMET I VRSTA
ETALONIRANJA
01.
Etaloniranje analizatora gasova
02.
Etaloniranje manometara, vakuummetara i
manovakuummetara
Standard/ propis
Uputstvo nemačkog proizvođača gasnih analizatora
TESTO A.G:
Control and adjusment of portable flue gas analysers
DKD-R 6-1 - Calibration of Pressure Gauges,
01/2003
U prilogu ovog zahteva dostavljeno je _______ Zapisa o merilu za etaloniranje,
Napomena:
Informacija za podnosioca zahteva za etaloniranje:
 Za svako merilo (pojedinačno) koje treba da se etalonira potrebno je popuniti Zapisa o merilu za
etaloniranje i istovremeno sa Zahtevom za etaloniranje dostaviti Centru za ispitivanje, kvalitet i ekologiju.
 Dostavljanje blanko Zahteva za etaloniranje i Zapisa o merilu za etaloniranje, podnosiocu zahteva, je
obaveza Centra.
 Prilikom dostavljanja Zahteva za etaloniranje konsultovati se sa Tehničkim rukovodiocem Centra o
potrebnoj pratećoj dokumentaciji.
 Telefoni za informacije su: (011) 3282-745, Tel/fax: (011) 3282-570.
Podnosilac zahteva - odgovorno lice
M. P.
Ime i prezime: _________________________
Potpis:
__________________________
Kontakt telefon: ________________________
Centar za ispitivanje, kvalitet i ekologiju
JKP ”Beogradske elektrane”
Centar za ispitivanje, kvalitet i
ekologiju
PR.50.540.01
strana: 2 / 2
ZAPIS O UZIMANJU I
RUKOVANJU UZORCIMA U
LABORATORIJI ZA
ETALONIRANJE
Oznaka:
ZA.55.580.01
Zahtev br:
Zapis br:
Podnosilac zahteva:
PODACI O PODNOSIOCU
ZAHTEVA
Adresa:
Lice za kontakt:
Telefon:
Faks:
Uzorak za etaloniranje
predao:
Datum:
Potpis:
Uzorak za etaloniranje
preuzeo:
Datum:
Potpis:
Proizvođač:
Tip instrumenta:
Princip rada:
God.proizvodnje:
Odobrenje tipa:
Datum poslednjeg
etaloniranja:
Merilo:
NAPOMENA:
PODACI O MERILU
Serijski broj:
Metrološka svojstva merila:
Dokumentacija:
NAPOMENA:
Zapisnik overio:
____________________________
Etalonirani uzorak predao:
Datum:
Potpis:
Etalonirani uzorak preuzeo:
Datum:
Potpis:
Download

Zahtev za etaloniranje