Broj 31 - Stranica 14
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Do stupanja na snagu takvih nanovo dogovorenih pravila
porijekla, u ovom Sporazumu će se i dalje primjenjivati pravila
porijekla iz Dodatka I. i, gdje je to prikladno, relevantne odredbe
Dodatka II. Konvencije primjenjive u momentu povlačenja.
Međutim, od momenta povlačenja, pravila porijekla
sadržana u Dodatku I. i, gdje je to prikladno, relevantne odredbe
Dodatka II. Konvencije će se tumačiti na način da se dozvoli
samo bilateralna kumulacija između Strane koja se povukla i
drugih CEFTA Strana.
Član 5.
Prijelazne odredbe - kumulacija
Izuzetno od člana 3. Dodatka I. Konvencije, pravila
kumulacije predviđena u starim članovima 3. i 4. Aneksa 4.,
Protokol o definiciji pojma "Proizvodi s porijeklom" i metode
administrativne saradnje, kako je posljednji put izmijenjen i
dopunjen Odlukom broj 2/2009, nastavit će se primjenjivati
između CEFTA Strane u kojoj Konvencija još uvijek nije postala
primjenjiva i drugih CEFTA Strana, sve dotle dok Konvencija ne
bude primjenjiva u odnosu na datu CEFTA Stranu.
Izuzetno od članova 16(5) i 21(3) Dodatka I. Konvencije,
gdje kumulacija uključuje samo zemlje EFTA-e, Farska ostrva,
EU, Tursku i CEFTA Strane, dokaz porijekla može biti potvrda o
prometu robe EUR 1 ili deklaracija o porijeklu.
549
Na temelju članka 51. stavak 2., a u svezi s člankom 50.
stavak 1. točka b) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne
i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04,
26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12) i Mišljenja
Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, broj 03-34-269-1/14 od 22.01.2014. godine, generalni tajnik Vijeća ministara
Bosne i Hercegovine donosi
1.
RJEŠENJE
KARMELO PRLENDA, razrješava se dužnosti rukovodećeg državnog službenika na položaju pomoćnika
generalnog tajnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa
31. svibnjom 2014. godine, radi ispunjavanja zakonom
propisanih uvjeta za odlazak u mirovinu.
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje
se u "Službenom glasniku BiH".
Generalni tajnik
Broj 06-34-3-1036/14
Vijeća ministara BiH
10. travnja 2014. godine
Zvonimir Kutleša, v. r.
Sarajevo
На основу члана 51. став 2., а у вези са чланом 50. став
1. тачка б) Закона о државној служби у институцијама Босне
и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 19/02, 35/03,
4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 и 40/12) и
Мишљења Агенције за државну службу Босне и Херцеговине, број 03-34-2-69-1/14 од 22.01.2014. године, генерални
секретар Савјета министара Босне и Херцеговине доноси
1.
Utorak, 22. 4. 2014.
РЈЕШЕЊЕ
КАРМЕЛО ПРЛЕНДА, разрјешава се дужности руководећег државног службеника на положају помоћника
генералног секретара Савјета министара Босне и Херцеговине са 31. мајем 2014. године, ради испуњавања
законом прописаних услова за одлазак у пензију.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објављује се у "Службеном гласнику БиХ".
Генерални секретар
Број 06-34-3-1036/14
Савјета министара БиХ
10. априла 2014. године
Сарајево
Звонимир Кутлеша, с. р.
Na osnovu člana 51. stav 2., a u vezi sa članom 50. stav 1.
tačka b) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04,
26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12) i Mišljenja
Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, broj 03-34-269-1/14 od 22.01.2014. godine, generalni sekretar Vijeća
ministara Bosne i Hercegovine donosi
1.
RJEŠENJE
KARMELO PRLENDA, razrješava se dužnosti rukovodećeg državnog službenika na položaju pomoćnika generalnog sekretara Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 31.
majem 2014. godine, radi ispunjavanja zakonom propisanih
uslova za odlazak u penziju.
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje
se u "Službenom glasniku BiH".
Broj 06-34-3-1036/14
Generalni sekretar
10. aprila 2014. godine
Vijeća ministara BiH
Sarajevo
Zvonimir Kutleša, s. r.
MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA
BOSNE I HERCEGOVINE
550
Na temelju članka 61. stavak 2. Zakona o upravi ("Službeni
glasnik BiH", broj 32/02) i članka 30. Zakona o administrativnim
pristojbama ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02, 19/02, 43/04,
8/06, 76/06, 76/07, 3/10 i 98/12), ministar Ministarstva financija i
trezora BiH donosi
NAREDBU
O IZMJENI NAREDBE O UPLATNIM RAČUNIMA ZA
ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE
I
Ovom Naredbom vrši se izmjena šifri proračunskih
organizacija u Naredbi o uplatnim računima za administrativne
pristojbe ("Službeni glasnik BiH", broj 19/14) u poglavlju IV na
slijedećim rednim brojevima:
Utorak, 22. 4. 2014.
Red.
broj
Stara vrsta
prihoda
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Proračunska
organizacija
14.
722154
1601999
43.
722742
0904999
74.
722828
143.
722901
144.
722902
145.
722903
146.
175.
722904
723151
Broj 31 - Stranica 15
Nova vrsta
prihoda
Naziv vrste prihoda
Prihodi od iznajmljivanja prostora na graničnim prelazima
Naknade po osnovu registracije fondacija
Prihodi od izdavanja rješenja o porijeklu proizvoda - Tarifni
0801999
broj 28
Prihodi od zahtjeva, molbi, prijedloga, prijava i drugih
od 0101999 do 9999999
podnesaka - Tarifni broj 1
od 0101999 do 9999999 Prihodi od žalbi protiv rješenja - Tarifni broj 2
Prihodi od rješenja za koje nije propisana posebna naknada od 0101999 do 9999999
Tarifni broj 3
od 0101999 do 9999999 Prihodi od izdatih uvjerenja - Tarifni broj 4
od 0101999 do 9999999 Novčane kazne za prekršaje
721125
722574
722128
Proračunska organizacija
1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004
ili 1601005
0904999
1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004
ili 1601005
722101
Po instrukciji institucije
722102
Po instrukciji institucije
722103
Po instrukciji institucije
722104
723104
Po instrukciji institucije
Po instrukciji institucije
i u poglavlju V na slijedećim rednim brojevima:
Red.
broj
Naziv vrste prihoda
Nova vrsta prihoda
Proračunska organizacija
1.
Prihodi od iznajmljivanja prostora na graničnim prelazima
721125
1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
2.
Prihodi od zahtjeva, molbi, prijedloga, prijava i drugih nodnesaka - Tarifni broi 1
722101
Po instrukciji institucije
3.
Prihodi od žalbi protiv rješenja - Tarifni broj 2
Prihodi od rješenja za koje nije propisana posebna naknada - Tarifni broi 3
722102
Po instrukciji institucije
722103
Po instrukciji institucije
Prihodi od izdatih uvjerenja - Tarifni broj 4
Prihodi od izdavanja rješenja o porijeklu proizvoda- Tarifni broj 28
722104
Po instrukciji institucije
722128
1601001 ili 1601002 ili 1601003 ili 1601004 ili 1601005
125. Naknada po osnovu registracije fondacija
722574
179. Novčane kazne za prekršaje
723104
0904999
Po instrukciji institucije
4.
5.
29.
II
Ova naredba će se objaviti u "Službenom glasniku BiH" i
stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Broj 08-16-1-2300-2/14
15. travnja 2014. godine
Ministar
Sarajevo
Dr. Nikola Špirić, v. r.
На основу члана 61. став 2. Закона о управи
("Службени гласник БиХ", број 32/02) и члана 30. Закона о
административним таксама ("Службени гласник БиХ", број
Ред.
број
Стара врста
прихода
Буџетска организа ција
14.
722154
1601999
43.
722742
0904999
74.
722828
0801999
143.
722901
од 0101999 до 9999999
144.
722902
од 0101999 до 9999999
145.
722903
од 0101999 до 9999999
146.
175.
722904
723151
од 0101999 до 9999999
од 0101999 до 9999999
16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 3/10 и 98/12), министар
Министарства финансија и трезора БиХ доноси
НАРЕДБУ
О ИЗМЈЕНИ НАРЕДБЕ О УПЛАТНИМ РАЧУНИМА
ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ
I
Овом Наредбом врши се измјена шифри буџетских
организација у Наредби о уплатним рачунима за административне таксе ("Службени гласник БиХ", број 19/14) у
поглављу IV на слиједећим редним бројевима:
Назив врсте прихода
Приходи од изнајмљивања простора на граничним
прелазима
Накнаде по основу регистрације фондација
Приходи од издавања рјешења о поријеклу
производа - Тарифни број 28
Приходи од захтјева, молби, приједлога, пријава и
других поднесака-Тарифни број 1
Приходи од жалби против рјешења - Тарифни број 2
Приходи од рјешења за које није прописана посебна
накнада -Тарифни број 3
Приходи од издатих увјерења - Тарифни број 4
Новчане казне за прекршаје
Нова врста
прихода
Буџетска организација
722101
1601001 или 1601002 или 1601003 или
1601004 или 1601005
0904999
1601001 или 1601002 или 1601003 или
1601004 или 1601005
По инструкцији институције
722102
722103
По инструкцији институције
По инструкцији институције
722104
723104
По инструкцији институције
По инструкцији институције
721125
722574
722128
Download

549 rješenje рјешење rješenje ministarstvo financija i - uip