Porezne i poslovne novosti
Newsletter
Sarajevo, Mart 2014.
Da li firma može imati status
„mirovanja“ ili treba krenuti u
proces likvidacije?
Na početku je potrebno naglasiti da važeći propisi u FBiH ne poznaju termin „firme u mirovanju“ niti je
moguće ostvariti takav status neobavljanjem prometa. Firma postoji sve do njenog brisanja iz sudskog
registra i sve do tada bi morala poštivati svu zakonsku regulativu i izvršavati obaveze. Minimalni
troškovi koje firma ostvaruje bez obzira na teškoće u poslovanju su sljedeći:
-
Plaća i doprinosi za direktora
Zakup i režijski troškovi sjedišta firme
Taksa na istaknutu firmu
Troškovi izrade i predaje poreznih prijava i godišnjih finansijskih izvjaštaja
Obavezni servis fiskalne kase itd.
Ukoliko firma ne ostvaruje niti očekuje prihode, a ne želi gomilati troškove, potrebno je da pokrene
proces likvidacije. Sve dok ne pokrene proces, firma nastavlja gomilati troškove i gubitak.
Likvidacija služi za potpuno namirenje povjerilaca firme unovčavanjem imovine koju firma posjeduje.
Ukoliko nakon toga preostanu još neke imovinske vrijednosti, vlasnici pravnog lica namiruju se iz
preostale imovine srazmjerno svom učešću.
Postupak likvidacije mogu pokrenuti organi ovlašćeni za zastupanje privrednog subjekta. Postupak se
pokreće podnošenjem prijedloga za provođenje likvidacije. Prijedlog treba da sadrži podatke o
pravnom licu, osnivaču i licu ovlašćenom za zastupanje. Uz prijedlog se predaje sljedeća
dokumentacija:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dokumentacija o registraciji – aktuelni izvod iz sudskog registra
Odluka o prestanku društva
Potvrda Poreznih organa o izmirenim obavezama
Potvrda banke o stanju i zatečenim obavezama
Bilans stanja i uspjeha
Dokaz o uplaćenoj taksi
Nakon dokaza o potpunoj diobi imovine sud razrješava likvidatora i zaključuje postupak. Zaključenje
postupka se javno oglašava u „Službenim novinama FBiH“.
Nakon što je zaključenje likvidacionog postupka postalo pravosnažno, sud određuje brisanje pravnog
lica u svim javnim registrima.
Novi propisi
Tokom marta 2014. godine objavljeni su, između ostalog, sljedeći propisi vezani uz područje
poreza, doprinosa, finansija te poslovanja općenito:
„Službeni glasnik BiH“
Naredba o uplatnim računima za administrativne takse („Službeni glasnik BiH“, broj 19/2014
11.03.2014.)
„Službene novine FBiH“
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih
fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 19/2014
12.03.2014.)
Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za
januar 2014. Godine („Službene novine Federacije BiH“, broj 21/2014 19.03.2014.)
Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za
januar 2014. Godine („Službene novine Federacije BiH“, broj 21/2014 19.03.2014.)
Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za
upravljanje i banke depozitara („Službene novine Federacije BiH“, broj 22/2014 21.03.2014.)
Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za
upravljanje i banke depozitara („Službene novine Federacije BiH“, broj 22/2014 21.03.2014.)
Odluka o uslovima i načinu postupanja banke, mikrokreditne organizacije i lizing društva po prigovoru
klijenta („Službene novine Federacije BiH“, broj 23/2014 26.03.2014.)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne
kamatne stope na kredite i depozite („Službene novine Federacije BiH“, broj 23/2014 26.03.2014.)
Kratke poslovne vijesti
Ukidaju se porezne olakšice za izvoznike i
reinvestiranje dobiti?
http://ekapija.ba
Vlada Federacije uvrdila je Nacrt zakona o porezu na
dobit. Radi se o donošenju potpuno novog propisa u
ovoj oblasti zato što bi izmjene i dopune obuhvatile
više od 50 posto postojećeg Zakona.
Obavijest za PDV prijave
http://www.uino.gov.ba/b/
Obavještavamo sve obveznike koji podnose PDV
prijave da pri podnošenju narednih PDV prijava uz
iste podnesu i Obrazac D PDV. Obrazac D PDV i
Objašnjenje za popunjavanje dodatka uz PDV prijavu
možete preuzeti ovdje. Napominjemo da
podnošenjem Obrasca D PDV prestaje obaveza
dostavljanja obrazloženja negativnog polja 71 PDV
prijave. Obrazce možete naći na navedenom linku
U kojoj državi se plaća najviši porez?
http://www.ekapija.ba/
U kojim državama bogataši plaćaju najviše poreza? I
u kojima oni sa prosječnim platama plaćaju najviše?
BBC je objavio članak na osnovu podataka
računovodstvene tvrtke Price Waterhouse Coopers
(PWC) koja je objavila brojke za članice grupe
najrazvijenijih zemalja svijeta G20.
Za više informacija, kontaktirajte:
CAPITALIA d.o.o.
Karpuzova 13
71 000 Sarajevo
Tel. + 387 33 574 500
Tel. + 387 33 574 501
Fax. + 387 33 574 500
[email protected]; www.capitalia.ba
dipl.oec. Nedim Haverić
e-mail: [email protected]
dipl.oec. Maja Lojo
e-mail: [email protected]
dipl. pol. Aida Durmo
e-mail: [email protected]
Adnan Habibija
e-mail: [email protected]
dipl. oec. Ahmed Mesihović
e-mail: [email protected]
dipl. oec. Emina Aldžić
e-mail: [email protected]
www.capitalia.ba
Referenc lista:
Ibes d.o.o. | Organska kontrola d.o.o. | B&B Projekt d.o.o. | Enova d.o.o.| Brothers Jichi d.o.o. | Poslovna inteligencija d.o.o. | Earth First Goods
& Services d.o.o. | Auto-elektronik d.o.o. | Euro-rent d.o.o. | DPA systems d.o.o. | Walter IT Solutions d.o.o. | ProBest d.o.o. | UniCredit Leasing
d.o.o. |Spržo Company d.o.o.|Econ d.o.o. |Erweil-Denner d.o.o.|Glass – restoran | Ordinacija Gavrankapetanović | Ordinacija Estetica Dentis
| Ramis | Rahatlook | Kewser – udruženje | OK-udruženje | Udruženje Vjeroučitelja | Magacin Kabare – udruženje | Udruženje Kultura sjećanja
| Croatia Airlines d.d. predstavništvo u BiH | Averroe | Hotel Belvedere | Media Capital d.o.o. | RING d.o.o. |
Ova publikacija je pripremljena u martu 2014. godine kako bi zainteresiranim osobama pružila određene korisne informacije o porezima,
računovodstvu i drugim poslovnim temama. Namjenjena je malim preduzećima. Ne preporučujemo da je koristite kao osnovu za određivanje
porezne obveze ili da bi se odredila strategija investiranja u danim okolnostima. U svim slučajevima preporučujemo da se obratite stručnom
savjetniku. Informacije sadržane u ovom materijalu su opće naravi i nije im namjera adresirati okolnosti bilo kojeg pojedinca ili društva. Iako
nastojimo navesti tačne i pravodobne informacije, ne možemo jamčiti da su te informacije tačne na datum njihovog primitka, niti da će ostati
tačne u budućnosti. Nitko ne bi trebao djelovati na temelju takvih informacija bez odgovarajućeg stručnog savjeta, nakon temeljitog
ispitivanja pojedine situacije.
Download

Porezne i poslovne novosti