LINKSYS Business Phone SPA-941
Příručka pro instalaci a konfiguraci
www.linksys.com
Záruční informace
Na adaptér je poskytována záruka 24 měsíců od data prodeje uvedeného na faktuře. Záruku nelze uplatnit v následujících
případech:
1.
Adaptér nebyl zapojen a provozován v souladu s návodem
2.
Adaptér byl mechanicky poškozen
3.
Bylo zasahováno do vnitřního zapojení adaptéru
Instalace SPA-941
1. Prosím, ujistěte se, zda máme následující položky z balení produktu:
A.
Telefonní jednotka Linksys SPA-941
B.
Telefonní sluchátko a točený kabel
C.
Základnu / nosič pro kolmou montáž
D.
Ethernetový kabel
E.
Příručku rychlého nastavení SPA-941 (tento dokument)
F.
Napájecí adaptér 5V
2. Budete také potřebovat:
A.
Přístup k IP síti přes ethernetové rozhraní
B.
Přístup k počítači s webovým prohlížečem (IE, Netscape, Mozilla, Opera…) na stejné síti, jako je SPA-941
3. Zapojení telefonního sluchátka a točeného kabelu
A.
Vložte konec točeného kabelu do konektoru RJ-7 zásuvky na spodní straně sluchátka.
B.
Druhý konec kabelu vložte do zásuvky RJ-7 na levé straně telefonu
C.
Vložte telefonní sluchátko do držáku.
4. Montáž nosiče pro kolmou montáž (volitelné)
Sipura Oficiální dovozce a distributor pro Českou republiku: TEHIMEX - Prague s. r. o.
J. Růžičky 1141/7, 148 00 Praha 414, Tel: 226-210-810, Fax: 226-210-811
www.CallCenter.cz
1
LINKSYS Business Phone SPA-941
A.
B.
SPA-941 může být umístěn ve vzpřímené poloze montáží základny / nosiče na zadní část telefonního přístroje
takovým způsobem, aby mohl být umístěn vzpřímeně.
Při montáži nosiče v opačné poloze jej lze použit jako jednotku pro montáž na stěnu. Příslušenství pro upevnění na
zeď není dodáváno.
5. Připojení SPA-941 k IP síti (v zadní části SPA-941)
A.
Zapojte standardní RJ-45 ethernetový kabel do zásuvky LAN přístroje.
B.
Druhý konec tohoto kabelu připojte do ethernetového switche / hubu.
6. Napájení SPA-941
A.
Po provlečení napájecího kabelu přes nosič pro umístění na zeď zapojte konektor napájení do přístroje a připojte
adaptér k elektrické síti.
B.
Pro nastavení SPA-941 postupujte dle instrukcí v tomto návodu.
Bezpečnostní informace
Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující limitům třídy B digitálních zařízení v souladu s požadavky v odstavci
15 FCC pravidel. Tento produkt nese značku CE indikující soulad s direktivou 89/336/EEC.
Zařízení splňuje následující standardy: EN 61000-4-2:1995, EN 61000-4-3:1997, EN 61000-4-4:1995, EN 61000-4-5:1995,
EN 61000-4-6:1996, EN 61000-4-8:1994, EN 61000-4-11:1994, EN 61000-3-2:2001, EN 61000-3-3:1995, EN 55022:1998
třída B
Modifikace produktu, které nejsou schváleny Linksys Technology, mohou uvést zařízení do nesouladu s FCC pravidly
zapříčiňující možnost užívat zařízení koncovým uživatelem.
Pouze pro využití v interiéru.
Před připojením k napájení si důkladně přečtěte instalační instrukce. Elektrická zásuvka i zástrčka by měly zůstat celou dobu
přístupné, neboť hlavní způsob přerušení napájení zařízení je odpojení jej od sítě.
! Neprovozujte v blízkosti vody a jiných tekutin.
! Nepracujte se zařízením za bouřky.
! Nedotýkejte se konců vodičů v kabelech a zásuvkách.
Nastavení webovým prohlížečem
Prodejce tohoto zařízení mohl přednastavit nastavení sítě a služeb. V závislosti na nastavení politiky v zařízení může být
přístup k lokální konfiguraci pro konečného uživatele nepřístupný nebo omezen. Je-li však konfigurace povolena, v
následující části naleznete několik pokynů pro nastavení síťových služeb.
Tato část popisuje kroky k zprovoznění Linky 1 zařízení SPA-941 tak, aby fungovala na existující SIP síti, je-li telefonní
přístroj umístěn za NATem a na síti existuje Outbound SIP Proxy server. Konfigurace ostatních linek je obdobná.
Pro další konfiguraci, prosím, prostudujte Uživatelský manuál a Administrační manuál (poskytovaný pouze poskytovatelům
služeb), které jsou dostupné v části Podpora www-stránek Linksys.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dotažte se poskytovatele služeb (nebo správce sítě) na následující informace:
A.
IP adresa SIP Proxy (SIP Proxy IP Address, např. sip.netphone.cz)
B.
IP adresa Outbound SIP Proxy (Outbound SIP Proxy IP Address, např. fwd.pulver.com:5082)
C.
Uživatelské jméno a heslo (User ID and Password Registration Information)
D.
Dostupnost DHCP, nebo statickou IP adresu (Static IP Address)
E.
Masku podsítě (Subnet Mask)
F.
IP adresu brány (Gateway IP Address)
Nainstalujte telefonní přístroj a zajistěte napájení (viz výše)
Zjistěte IP adresu SPA-941: Na klávesnici stiskněte INFO tlačítko
. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů se přesuňte do
části „Network“ a stiskněte levou dynamickou klávesu „Select“. V položce „CurrentIP“ zjistíte aktuální IP adresu;
poznačte si ji.
Zadejte zjištěnou IP adresu z kroku 3 do webového prohlížeče na počítači, který je na stejné síti jako SPA-941.
Prohlížeč zobrazí www-stránku se záložkami s nastavením SPA-941.
Klikněte na „Admin Login“ a pak „Advanced“. V pravé dolní části se zobrazí odkazy.
Prohlížeč ukáže okno s několika záložkami. Nyní je také viditelné „System“, „SIP“, „Regional“, „Phone“, „Ext 1“, „Ext
2“ a „User“.
Zvolte záložku „Ext 1“ a posuňte se dolů na sekci „Proxy and Registration“. Do pole „Proxy“ zadejte adresu SIP
Proxy, kterou máte z bodu 1 a stiskněte ENTER.
Obdobně zadejte adresu Outbound SIP Proxy do pole „Outbound Proxy“ a stiskněte ENTER.
Sipura Oficiální dovozce a distributor pro Českou republiku: TEHIMEX - Prague s. r. o.
J. Růžičky 1141/7, 148 00 Praha 414, Tel: 226-210-810, Fax: 226-210-811
www.CallCenter.cz
2
LINKSYS Business Phone SPA-941
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Posuňte se dolů na sekci „Subscriber Information“. Zadejte uživatelské jméno do pole „User ID“ a stiskněte ENTER.
Do pole „Password“ zadejte heslo a stiskněte ENTER.
Posuňte stránku dolů a zvolte „Submit All Changes“. Je-li DHCP dostupné, konfigurace je kompletní a LED L1 by měla
zeleně svítit. Pokud tomu tak není, pokračujte bodem 13.
Uskutečnění testovacího hovoru: Zvedněte sluchátko. LED L1 změní barvu ze zelené na červenou. Pokud byl telefon
úspěšně zaregistrován protokolem SIP u poskytovatele, uslyšíte oznamovací tón. Zadejte nějaké existující telefonní
číslo a hovořte. Po hovoru zavěste. LED L1 změní barvu na zelenou.
Pokud SPA-941 neužívá DHCP, zvolte záložku „System“ po zvolení „Admin Login“.
A.
Nastavte „DHCP“ na „No“.
B.
Do pole „Static IP“ zadejte IP adresu telefonu z bodu 1 (např. 10.10.10.5).
C.
Do pole „NetMask“ zadejte masku podsítě z bodu 1 (např. 255.255.255.0).
D.
Do pole „Gateway“ zadejte adresu brány z bodu 1 (např. 10.10.10.1)
E.
Zvolte tlačítko „Submit All Changes“ ze spodní části stránky.
F.
Dle bodu 12 uskutečněte testovací hovor.
Pokud je SPA-941 připojen za NATem, je nezbytné následující nastavení:
A.
Zvolte záložku „Ext 1“ a posuňte stránku dolů na část „NAT Settings“.
B.
Nastavte „NAT Mapping Enable“ na „yes“.
C.
Nastavte „NAT Keep Alive Enable“ na „yes“.
D.
Zvolte tlačítko „Submit All Changes“ ze spodní části stránky.
E.
Dle bodu 12 uskutečněte testovací hovor.
Poznámka: Volby nebudou uplatněny, pokud nezvolíte po zadání tlačítko „Submit All Changes“ na konci stránky.
Více informací o nastavení naleznete na:
http://www.callcenter.cz/podpora
http://www.Linksys.com
Linksys SPA941 Popis zařízení
Sipura Oficiální dovozce a distributor pro Českou republiku: TEHIMEX - Prague s. r. o.
J. Růžičky 1141/7, 148 00 Praha 414, Tel: 226-210-810, Fax: 226-210-811
www.CallCenter.cz
3
LINKSYS Business Phone SPA-941
Číslo
Část
Popis
1
4x tlačítko linky
s přidruženou LED
indikující stav
Tlačítko linky poskytuje přístup k telefonním „klapkám“. Standardně je SPA-941
nabízena s aktivovanými 2 linkami, počet je možno rozšířit na 4.
2
Dynamické klávesy (4x)
Tato 4x tlačítka slouží k přistupování k různým funkcím telefonu, které jsou
zobrazeny na displeji nad nimi.
3
Navigační tlačítko
Tlačítka sloužící k posunu položek menu nahoru/dolů a <- | ->
4
Tlačítko Hlasová
schránka
Tlačítko umožňující automatickou volbu čísla příslušející hlasové schránce patřičné
linky 1 až 4.
5
Tlačítko Přidržet
Tlačítko přidrží hovor. LED linky náležející hovoru začne blikat jako signalizace této
funkce.
6
Tlačítko „info“
Tlačítko pro zpřístupnění menu, kde je možno zjistit detaily konfigurace a měnit ji.
7
Tlačítko Vypnutí
/Zapnutí mikrofonu
(Mute)
Tlačítko slouží k dočasnému vypnutí mikrofonu tak, že druhá strana Vás neslyší.
Funkce je aktivní, svítí-li LED č. 7 červeně.
8
Tlačítko Náhlavní
souprava
Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí na náhlavní soupravu a zpět. Je-li funkce
aktivní, svítí přidružená zelená LED.
9
Ovládání hlasitosti
Tlačítka umožňující měnit hlasitost vyzvánění, sluchátka, náhlavní soupravy a
reproduktoru.
10
Tlačítko Reproduktor
Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí na hlasitý poslech a zpět. Je-li funkce aktivní,
svítí přidružená zelená LED.
11
Světelný indikátor
příchozího hovorů
Při příchozím volání svítí červenou barvou.
12
Displej
Zobrazuje informace o stavu hovoru, volbě čísla, seznamu čísel apod.
13
Číselník
Tlačítka k volbě čísla
Sipura Oficiální dovozce a distributor pro Českou republiku: TEHIMEX - Prague s. r. o.
J. Růžičky 1141/7, 148 00 Praha 414, Tel: 226-210-810, Fax: 226-210-811
www.CallCenter.cz
4
Download

Příručka pro instalaci a konfiguraci