SMLOUVA o poskytování služeb elektronických komunikací #123/2011
P Ř Í S T U P
K
M E Z I N Á R O D N Í
S Í T I
I N T E R N E T
Poskytovatel:
eHAMnet, s.r.o.
Cuřínova 587/8
142 00 Praha 4 - Kamýk
IČ: 28526091, DIČ:CZ28526091, Tel.: 245008853, Fax: 245008854, UniCredit Bank: 2102036812/2700
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147999
Poskytovatel a účastník touto smlouvou mezi sebou uzavírají smluvní vztah o poskytování služeb elektronických komunikací, na jejímž základě bude účastníkovi
umožněn přístup k mezinárodní síti Internet. Účastník podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil s obsahem všeobecných podmínek poskytování služeb
Internetu (VP), jež jsou nedílnou součástí této SMLOUVY, a že s ním souhlasí. Dále účastník svým podpisem potvrzuje, že se seznámil s aktuálním platným ceníkem
poskytovatele, a že s ním souhlasí a rovněž, že účastník uděluje poskytovateli oprávnění ke zpracování svých osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů v
rozsahu dle článku H.6 všeobecných podmínek. Poskytovatel na základě této smlouvy zpřístupní účastníkovi svoji přenosovou síť s pomocí přesně stanovených
prostředků, které jsou scpecifikovány v technické specifikaci této smlouvy. Účastník souhlasí s ekologickým vystavováním elektronických faktur a daňových dokladů.
Účastník:
František Možný
Korespondenční adresa:
Rodné číslo: 123456/1234
Trvalá 1
František Možný
Instalační 2
14200 Praha
14200 Praha
IČ: -----, DIČ: -----,
Mobil: +420777594201, E-mail: [email protected]
Technická specifikace služeb:
Tarif: dle ceníku
Lokální IP adresy: přidělené adresy
SSID přípojného bodu: lhota.ap
Veřejná IP: nedefinována (NAT)
Primární DNS: 10.35.1.1
Metoda zabezpečení: žádné
Sekundární DNS: 10.35.5.1
Zabezpečení: žádné
Terciární DNS: 82.99.173.11
Síťová maska (NETMASK): 255.255....
SMTP server: smtp.ehamnet.cz
Defaultní brána (GW): brána
Platební a smluvní informace:
Číslo účtu: 2102036812/2700
Částka vč. DPH 20%:
0,- Kč/měsíc
Specifický symbol (uvádějte vždy): 103 900 83
Variabilní symbol (jednorázová platba): číslo faktury
Variabilní symbol (trvalý příkaz): 9
V
dne
.: ZA ÚČASTNÍKA :.
za eHAMnet, s.r.o.
V Praze dne
.: ZA POSKYTOVATELE :.
Download

Vzor smlouvy