OTP banka Srbija a.d. Novi Sad
Bulevar oslobođenja 80, 21000 Novi Sad, Srbija
Call Center: 0700 480 400, 021 4800 400
E-mail: [email protected]
OF–ST–F–021
Ver180214
Poslovno ime poslodavca:_______________________
Matični broj: __________________________________
Delovodni broj: ___________________________________________________
Datum ______________________________________
Na neopoziv zahtev ______________________________, korisnika kredita/jemca (nepotrebno precrtati) da se na
njegovu zaradu stavi administrativna zabrana u korist OTP banke Srbija a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80
(dalje u tekstu: Banka), radi obezbeđenja otplate kredita sa pripadajućim kamatama, naknadama i ostalim
troškovima po Ugovoru o kreditu br. ________________________________ od _________________ (u daljem
tekstu: Ugovor o kreditu), donosimo sledeće:
REŠENJE O ADMINISTRATIVNOJ ZABRANI
1. Na zaradu zaposlenog _______________________________________________________________ (u daljem
(ime, prezime i JMBG zaposlenog)
tekstu: Zaposleni) ____________________________________________________________ stavlja se neopoziva
(pun naziv i sedište poslodavca)
administrativna zabrana radi obezbeđenja otplate svih novčanih obaveza Zaposlenog prema Banci po Ugovoru o
kreditu u ukupnom iznosu od ________ RSD u koji su uračunati glavnica, kamata i naknade prema Prema planu
otplate kredita sa rokom vraćanja od _________ meseci. Prvi mesečni anuitet po kreditu dospeva____________, a
ostali svakog___________u mesecu.
2. Po ovoj administrativnoj zabrani, od zarade Zaposlenog obustavljaće se mesečni iznos od _________ RSD, na
ime otplate mesečnih anuiteta i ostalih novčanih obaveza po kreditu. Visina mesečne obaveze može se menjati
samo na osnovu pisanog obaveštenja dobijenog od Banke.
3. Obustava od zarade će se vršiti sve do konačne otplate kredita i uplaćivaće se na račun Banke br. 3259500700000001-95 sa pozivom na broj _________________.
(broj kreditne partije)
4. Ukupan iznos kredita se usklađuje sa promenama varijabilnog dela kamatne stope_______________________
(naziv ref. kamatne stope)
u skladu sa odredbama Ugovora o kreditu i uvećava se za kamatu za slučaj docnje u slučaju zadocnjenja
Zaposlenog u izmirivanju novčanih obaveza po kreditu.
6. Obavezujemo se da ćemo, od trenutka aktiviranja administrativne zabrane, vršiti obustavu gore označenog
iznosa, odnosno drugog iznosa određenog u zahtevu za aktiviranje administativne zabrane ili naknadnom pisanom
obaveštenju dobijenom od strane Banke, najviše do iznosa utvrđenog zakonom, uplatama na račun Banke iz tačke
3 ovog Rešenja, odnosno drugi račun o kome nas Banka obavesti.
7. Po ovoj zabrani vršiće se obustave dok Banka ne dostavi pisano obaveštenje da je njeno potraživanje po
osnovu navedenog kredita u potpunosti izmireno, najviše do visine predviđene zakonom.
8. Obavezujemo se da ćemo u potpunosti izvršiti sve obaveze koje proističu iz ovog Rešenja, kao i da ćemo
ukoliko Zaposlenom, po bilo kom osnovu prestane radni odnos, o tome bez odlaganja obavestiti Banku.
____________________________
Rukovodilac službe računovodstva
M.P.
OF–ST–F–021 Rešenje o administrativnoj zabrani u RSD
___________________
Potpis ovlašćenog lica
Strana 1 od 1
Download

Administrativna zabrana RSD