Delovodni pečat .....................................
Broj rešenja ............................................
Datum ...................................................
Na zahtev našeg zaposlenog ........................................................................................... da se na njegovu zaradu stavi
administrativna
zabrana u korist PIRAEUS BANKE A.D. BEOGRAD, ul. Milentija Popovića 5b, Beograd, MB: 17082990, PIB: 100000627, radi
obezbeđenja potraživanja Banke po Ugovoru o ................................................................................... donosim sledeće:
REŠENJE O ADMINISTRATIVNOJ ZABRANI
I Na zaradu našeg zaposlenog ................................................................................................ stavlja se administrativna zabrana u
korist PIRAEUS BANKE A.D. BEOGRAD a u cilju (zaokružiti za koji proizvod/proizvode se koristi ovo rešenje):
• obezbeđenja potraživanja Banke po Ugovoru o dozvoljenoj pozajmici po tekućem računu u ukupnom iznosu od RSD
........................(slovima ................................................................................................................ ), sa pripadajućom kamatom, a u
skladu sa Ugovorom o pozajmici br .................................................... ;
• obezbeđenja otplate zaduženja po odobrenoj kreditnoj kartici sa kreditnim limitom u ukupnom iznosu od RSD .....................
(slovima
...................................................................... dinara i............. /100), sa pripadajućom kamatom, a u skladu sa Ugovorom o
izdavanju kreditnih kartica Piraeus Bank (upisati ime kartice) ............... ........................ br ...................................... Iznos prve
mesečne obaveze u iznosu od RSD..................... (slovima ............................................................. dinara i ......... /100) dospeva za
naplatu ................ godine.
Ostalih ............. mesečnih obaveza dospevaju za naplatu svakog __ 20-tog (za Visu i Master Classic), __ 5-tog (za Dinu) i __ 25tog (za Visu i Master Gold) dana u mesecu, u iznosimaod po RSD ......................... (slovima
................................................................................dinara i ....... /100);
• obezbeđenja otplate kredita u ukupnom iznosu od RSD/EUR/CHF ......................... (slovima ..................................................
RSD/EUR/CHF i ........./100), sa pripadajućom kamatom i rokom vraćanja kredita od ............... meseci, a u skladu sa Ugovorom o
kreditu Broj .........................
Prvi anuitet u iznosu od RSD/EUR/CHF ......................... (slovima ........................................................................... RSD/EUR/CHF
i ............/100) dospeva za naplatu ......................... godine i u slučaju kredita sa valutnom klauzulom obračunava se u dinarskoj
protiv vrednosti na dan otplate svakog konkretnog anuiteta. Ostalih ........... anuiteta dospevaju za naplatu svakog poslednjeg dana
u mesecu, u iznosima od po
RSD/EUR/CHF ......................... (slovima .......................................................................... RSD/EUR/CHF i ............./100).
(zaokružiti valutu koja se primenjuje kod konkretnog kredita)
II Naznačeni anuitet može se menjati samo na osnovu pisanog obaveštenja dobijenog od PIRAEUS BANK A.D. Beograd, dok se
kod dozvoljene pozajmice, naznačeni iznos mesečne obaveze može otplatiti i u anuitetima, ali samo na osnovu pisanog
obaveštenja dobijenog od Piraeus Bank A.D. Beograd.
III GRUPNE UPLATE
Obavezujemo se da ćemo uplate iznosa svake mesečne obaveze vršiti u korist Piraeus Bank A.D. Beograd, na račun broj 1252004-04 i sa pozivom na broj 115 – 4004019 – __________ (MATIČNI BROJ FIRME), svrha plaćanja Uplate rata kredita-Grupna
prodaja. Takođe se obavezujemo da dostavimo specifikaciju uplata.
POJEDINAČNE UPLATE
Obavezujemo se da ćemo uplate iznosa svake mesečne obaveze vršiti u korist Piraeus Bank A.D. Beograd, na račun 125-2003-07,
po modelu 97 i pozivom na broj _______________ (UPISATI SA NALOGA ZA PRENOS), svrha plaćanja Uplate rata kredita –
Grupna Prodaja.
IV Zabranu nećemo skinuti do dobijanja pisanog obaveštenja od strane Piraeus Bank A.D. Beograd da je naznačena obaveza iz
tačke I ovog Rešenja u celosti isplaćena.
V Dostavljanjem ovog Rešenja potvrđujemo sledeće:
1)
Ako imenovani dužnik raskine radni odnos sa nama o tome ćemo vas obavestiti pisanim putem, a zabranu dužnika
prenećemo na preduzeće u kome zaposleni bude zasnovao radni odnos.
2) Neizvršenjem obaveza koje proističu iz ovog Rešenja snosićemo posledice predviđene važećim propisima.
Dana .................................... godine
U ......................................................
Ime i prezime rukovodioca službe računovodstva
(štampanim slovima)
.........................
Kontakt telefon:
.........................
M.P.
.................................................................
Potpis rukovodioca službe računovodstva
Potpis ovlašćenog lica
Download

3. administrativna zabrana