1
TREĆI SEMINARSKI RAD IZ MENADŽMENTA VTŠ N SAD 2011
Biznis plan treba na napravite za neku privrednu aktivnost prema sopstvenom izboru ( na primer –
1.prodavnica mešovite robe - 2.frizerski salon - 4.poljoprivredno gazdinstvo ......... ili nešto drugo za šta
mislite da imate znanje i sposobnosti)
Treći seminarski rad treba uraditi prema sledećem uputstvu tako što odgovarate na postavljena pitanja i
zahteve. U radu naslove obeležavajte prema oznakama na uputstvu ( na primer 1.5. kontakt osoba )
Prilog treba da vam pomogne da napravite finansijski plan .
Font kojim pišete seminarski rad je 12, a margine standardne.
Na naslovnooj strani treba da se nađu podaci o : školi, studentu, školskoj godini i nazivu biznis plana
2
3
4
PRILOG:
NEKA OBJAŠNJENJA ZA PRORAČUNE U BIZNIS PLANU
5
6
7
Tabela 1. Pregled troškova investicije
INVESTICIONI PLAN
POTREBNA
INVESTICIJA
SUMA
IZVORI FINANSIRANJA
(Sopstveni/Prijatelji,
Porodica/Mikro-zajam
/Banka/Drugo)
Osnovna sredstva
Mašina A
Mašina B
Mašina C
Nameštaj
Oprema
Vozila
Zemlja
Objekti
Ukupno:
Pre-operativni
troškovi
Dozvole
Troškovi registracije
Ostali pre-operativni
troškovi
Ukupno:
Obrtna Sredstva
Ukupno:
SVE UKUPNO:
Tabela 2. Pregled izvora finansiranja
IZVORI FINANSIRANJA
Kredit
Sopstveno učesće
IZNOS (din)
8
UKUPNO
Tabela 3. Plan otplate kredita
GLAVNICA
RATA (din)
KAMATA
(din)
ANUITET
(din)
UKUPNO
Tabela 4. Prognoza proizvodnje i prodaje
PRODAJA
Specifirajte proizvode/usluge i količinu koju trenutno proizvodite (godišnje):
Tip proizvoda/usluga
Cena
Količina
Cena x
količina
A.
B.
C.
D.
E.
Ukupna prodaja:
TROŠKOVI PRODAJE
Specifirajte direktne troškove* proizvodnje gore navedenih proizvoda:
1. Materijali
Troškovi
2.
Struja (gas,ili drugi direktni troškovi)
3.
Plate i beneficije
Broj zaposlenih:
Ukupni trošak:
Ukupna marža:
Tabela 5. – Protok novca
OPIS
1
1. PRLIV
Ukupni prihodi
Izvori finansiranja
GODINA POSLOVANJA
2
3
4
9
2. ODLIV
Investicije
Troškovi investicionog
održavanja
Troškovi osnovnog i pomoćnog
održavanja
Troškovi materijala
Ostali trpškovi
Anuiteti
Bruto zarade
Porez na dobit
3. NETO PRILIV (1-2)
Tabela 6. Bilans Uspeha
OPIS
1
1. PRIHODI
1.1. Poslovni prihodi
1.2. Finansijski prihodi
1.3.Vanredni prihodi
2. RASHODI
2.1. Poslovni rashodi
2.1.1. Troskovi amortizacije
2.1.2. Troskovi investicionog
odrzavanja
2.1.3. Troskovi osiguranja
2.1.4. Troskovi zarada
2.1.5. Troskovi osnovnog i
pomocnog materijala
2.1.6. Ostali nematerijalni
troskovi
2.2. Finansijski rashodi
2.3. Vanredni rashodi
3. DOBIT (1-2)
4. POREZ NA DOBIT (9%)
5. NETO DOBIT (3-4)
GODINA POSLOVANJA
2
3
4
10
Tabela 7. Bilans Stanja
AKTIVA
Naziv
Iznos u
din
PASIVA
Naziv
OSNOVNA SREDSTVA
Mašine
Komputeri
Oprema
OBRTNA SREDSTVA
din Sopstvena sredstva
din Kredit
din
din
din
Materijal za proizvodnju
Kancelarijski materijal
Gotovina
UKUPNA AKTIVA
din
din
din
din UKUPNA PASIVA
Iznos u
din
din
din
din
IZRAČUNAVANJE ANUITETA
Pod pojmom amortizacija kredita podrazumevamo vraćanje kredita (zajma) koga je
dužnik uzeo od poverioca pod određenim uslovima. Ukupnu sumu koju dužnik duguje
poveriocu (glavnica sa pripadajućom kamatom) , dužnik vraća u ugovorenom roku kroz
određeni broj rata.
Iznosi tih rata se nazivaju anuiteti. Obično je vremenski interval otplatnog perioda
godina, ili mesec, ali može biti i bilo koji vremenski interval.
Mi ćemo u ovom delu obraditi amortizaciju kredita metodom jednakih anuiteta, koji se
isplaćuju na kraju obračunskog perioda (dekurzivni anuitet) , pri godišnjem dekurzivnom
kapitalisanju.
Neka je dužnik u početnom trenutku od poverioca uzeo na zajam sumu K0 , na n
godina, pod godišnjom dekurzivnom kamatnom stopom p (decimalni zapis!) i neka
su se dužnik i poverilac dogovorili da će dužnik ukupan dug (glavnica K0 sa pripadajućom
kamatom) da vrati u n jednakih godišnjih anuiteta a, koje će dužnik isplaćivati na kraju
svake godine, odnosno u onim trenucima kada se zaračunava kamata na pozajmljeni iznos.
Ako se amortizuje kredit od K0 dinara sa godišnjom dekurzivnom kamatnom stopom
p i sa n godišnjih jednakih dekurzivnih anuiteta a , onda se anuitet a izračunava po
formuli
gde je:
r = 1 + p.
napomena:
11
Ako je dekurzivno kapitalisanje m puta godišnje i plaćenje dekurzivnog anuiteta takođe
m puta godišnje, onda se u formulama dobijenim u prethodnoj teoremi broj n zamenjuje sa
brojem m·n, a godišnja kamatna stopa p se zamenjuje sa p/m .
Download

1 TREĆI SEMINARSKI RAD IZ MENADŽMENTA VTŠ N SAD 2011