AD FABRIKA HARTIJE BEOGRAD AD
Beograd
Prilazni put Ada Huji br. 9
n/r Odboru direktora Društva
PREDMET: PREDLOG ZA DOPUNU DNEVNOG REDA VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
Poštovani,
Na osnovu člana 337. stav 1. i 2. Zakona o privrednim društvima (''Službeni glasnik RS'', br. 36/2011 i
99/2011), ) i člana 39. Statuta akcionarskog društva Fabrika hartije za proizvodnju bezdrvnih i
ambalažnih papira Beograd, delovodni broj 307 od 6.7.2012. godine, Kappa Star Limited, Cyprus,
Paphos, N. Nikolaidi 17, kao član društva Umka doo, Umka, 13. Oktobar 1, u funkciji skupštine Društva,
predlaže Odboru direktora akcionarskog društva Fabrika hartije za proizvodnju bezdrvnih i ambalažnih
papira Beograd da donese odluku da se dnevni red Vanredne skupštine akcionara, koja je sazvana za dan
20.05.2014. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sedištu Društva, Prilazni put Ada Huji br.9, dopuni sa
tačkom dnevnog reda:
DONOŠENJE ODLUKE O RAZREŠENJU I IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE
Obrazloženje
Članom 8. Poslovnika o radu Skupštine, dokument del. broj 300, od 06.07.2012. godine, utvrđeno je da
predsednika skupštine, na predlog bilo kog akcionara, bira skupština na neodređeno vreme, do izbora
novog predsednika.
Umka doo, Umka, 13. Oktobar 1, ima akcije koje predstavljaju 64,13082 % osnovnog kapitala i
64,13082 % glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije izdavaoca Fabrika Hartije AD Beograd.
U skladu sa članom 8. Poslovnika, predlažem:
da zbog lične i profesionalne zauzetosti, Gordana Njegovan iz Beograda,
JMBG:1210973715273, bude razrešena dužnosti predsednika skupštine,
- a da se Dejana Backović, iz Beograda, JMBG:0402982855021, izabere za prdesednika
Skupštine Društva, sa mandatnim periodom na neodređeno vreme, do izbora novog predsednika.
U Beogradu, dana 07.05.2014. godine
-
PODNOSILAC PREDLOGA
Osnivač Društva Kappa Star Limited
................................................
Nebojša Šaranović, direktor
Download

Predlog za dopunu dnevnog reda vanredne skupštine društva