Prilog br. 18a
Štambilj poslodavca ___________________
Broj rešenja ________________________
Datum _____________________________
Bulevar kralja Aleksandra br. 70
tekući račun: 908-25501-08
tel. 011/3816 555
Na zahtev našeg zaposlenog____________________________________________________________________
da se na njegovu ličnu zaradu stavi administrativna zabrana u korist Privredne banke Beograd a.d. Beograd, radi
obezbeđenja otplate kredita, donosimo sledeće
REŠENJE O ADMINISTRATIVNOJ ZABRANI ZA ŽIRANTA
Na ličnu zaradu zaposlenog _______________________________________stavlja se administrativna zabrana za
obezbeđenje otplate kredita na ime korisnika kredita _______________________________po Ugovoru o kreditu
br._______________ od ___________ godine, po kome je žirant-јеmac, u iznosu od ___________ dinara sa
pripadajućom kamatom i rokom vraćanja od ________ meseci od dana puštanja kredita u korišćenje.
Po ovoj administrativnoj zabrani obustavljaće se na ime mesečnog anuiteta iznos od ____________ dinara, počev
od _____________ godine, sve do konačne otplate duga, i uplaćivaće se u korist Privredne banke Beograd AD, na
račun broj 908- 25501-08, sa pozivom na broj_____________________.
Naznačeni anuitet obustavljaćemo do pisanog obaveštenja o menjanju istog, koje dobijamo od Privredne banke
Beograd a.d.
U trenutku donošenja ovog Rešenja, zaposleni ima obustave na zaradi u ukupnom mesečnom iznosu od
__________ dinara.
Obavezujemo se da:
odmah po pisanom obaveštenju Banke o aktiviranju ove zabrane, zbog docnje o izmirivanju obaveza Korisnika kredita,
pristupimo realizaciji naplate po osnovu ove zabrane,
ovu zabranu nećemo skinuti sve dok od Banke ne dobijemo pisani izveštaj da je kredit u celosti isplaćen,
ćemo prihvatiti svaku izmenu anuiteta po pisanom obaveštenju od strane Banke, u skladu sa napred navedenim Ugovorom
o kreditu,
u slučaju prestanka svojstva gore imenovanog zaposlenog u ovom preduzeću da o tome Banku pisano obavestimo i
prenesemo ovu zabranu na novo preduzeće u kojem zaposleni zasnuje radni odnos,
usled neizvršavanja obaveza koje proističu iz ove administrativne zabrane snosimo posledice predviđene važećim
propisima.
U ____________, dana _________________ god.
Potpis rukovodioca službe računovodstva
MP
Potpis ovlašćenog lica
SAGLASNOST ZA AKTIVIRANJE ADMINISTRATIVNE ZABRANE
Ja dole potpisani, kao žirant-jemac po kreditu kod Privredne banke Beograd a.d. po osnovu Ugovora o kreditu broj
______________ od _______ godine, saglasan sam da radi otplate navedenog kredita Privredna banka Beograd
a.d. može ODMAH aktivirati administrativnu zabranu na moju zaradu u visini mesečnog anuiteta iz plana otplate
koji je sastavni deo navedenog ugovora o kreditu tj. u iznosu anuiteta u korist Banke. Saglasan/a sam da Banka
može naknadno upisati broj i datum zaključenja ugovora o kreditu po zaključenju istog ugovora.
U____________, godine
Davalac saglasnosti:
Ime i prezime: ____________________
JMBG:
____________________
Potpis:
____________________
Privredna banka Beograd a.d.– Administrativna zabrana u dinarima
1
Download

Administrativna zabrana PBB Din Žirant [.pdf]