ADMINISTRATIVNA ZABRANA
Ime i prezime:_______________________________ Adresa:_____________________ Mesto________________
Broj lične karte:_____________________________ JMBG:___________________________________________
Dana ______20__godine, _______________________iz_______________JMBG:______________________ (u
daljem tekstu: Dužnik) zaključio je ugovor o kreditu br._________________sa Privrednom bankom Beograd a.d,
dok je za obaveze Dužnika prema banci po osnovu navedenog ugovora o kreditu, ugovorom o namenskom
deponovanju sredstava radi obezbeđenja potraživanja br. __________________, garantovalo društvo “Mikro
Razvoj” d.o.o. iz Beograda, Svetozara Markovića 17/16, matični broj: 20577118(u daljem tekstu: Poverilac).
Ovim neopozivo izjavljujem da sam saglasan da u smislu čl. 997. do 1012. Zakona o obligacionim odnosima (Sl.
List SFRJ, br. 29/78, 39/85, 57/89 I 31/93) budem jemac-platac Dužniku za sve novčane obaveze prema Poveriocu
po osnovu navedenog ugovora o kreditu i ugovora o namenskom deponovanju sredstava radi obezbeđenja
potraživanja.
Pristajem da mi se u skladu sa odredbama čl.188. Zakona o izvršnom postupku, u slučaju neizvršavanja obaveza
glavnog Dužnika za koga jemčim, a na prvi poziv Poverioca, stavi administrativna zabrana na zaradu od strane
poslodavca koja ima pravno dejstvo rešenja o izvršenju na zaradi, te da se izvrši odbijanje maksimalno dozvoljenog
dela zarade-dve trećine zarade (ako se izvršenje sprovodi na minimalnoj zaradi, predmet izvršenja može biti do jedne
polovine iste) na ime otplate gore navedenih obaveza prema Poveriocu, a sve do konačne otplate.
__________________________
(mesto, datum)
_____________________________
(potpis jemca-platca)
(popunjava poslodavac)
Zavedeno u racunovodstvu
datum i broj zavodjenja
SAGLASNOST POSLODAVCA
Ovim potvrđujem da se gore potpisano lice –Jemac-platac (zaposleni), nalazi u radnom odnosu kod:
____________________________________________________________________________________________
(naziv poslodavca)
____________________________________________________________________________________________
(adresa i sedište poslodavca)
Kontakt telefon ovlašćenog lica: _____________________________, PIB______________________, tekuci racun
poslodavca: __________________________kod Banke _____________________________________.
Zarada zaposlenog na radnom mestu________________________ za poslednja 3 (tri) meseca iznosi u proseku
____________________ dinara mesečno, zaposleni nema/ima drugih obustava zarade po osnovu kredita ili po
drugim osnovama u iznosu od______________dinara mesečno, u trajanju do__________.
Pod pretnjom materijalno pravne i krivične odgovornosti, obavezujemo se da ćemo na prvi poziv Poverioca, a na
osnovu ovog dokumenta izvršiti zakonski maksimalno dozvoljenu obustavu (zabranu) zarade zaposlenog kao
jemca, te da ćemo tako obustavljeni novčani iznos bez odlaganja uplaćivati na tekući račun Poverioca „Mikro
razvoj“ d.o.o. Beograd, a sve do potpunog namirenja glavnog duga i sporednih obaveza.
U slučaju zasnivanja novog radnog odnosa radnika obavezujemo se da ćemo Poverioca bez odlaganja o tome
obavestiti, a bez odlaganja preporučenom pošiljkom dostaviti sve zabrane novom poslodavcu. U protivnom
snosimo sve troškove eventualne štete koja zbog toga nastane.
Poslodavac je primio i registrovao gore navedenu administrativnu zabranu, te se obavezuje da će svakog meseca
prilikom obračuna zarade za jemca, počev od prijema pisanog obaveštenja od poverioca o aktiviranju
administrativne zabrane, iznos obustavljene zarade po ovoj saglasnosti preneti na racun Poverioca prema
instrukcijama za plaćanje koje će biti dostavljene u pisanom obaveštenju Poverioca. Takođe se obavezujemo da
ćemo prihvatiti svaku izmenu anuiteta-mesečnih iznosa, po pisanom obaveštenju Poverioca. Za neuredno
obustavljanje zarade zaposlenog i isplate na račun Poverioca, Poslodavac odgovara za celokupnu štetu koju
Poverilac pretrpi.
Ova administrativna zabrana ima pravno dejstvo resenja o izvrsenju u smislu ZIPa, na zaradi gore imenovanog
zaposlenog
Šef računovodstva
Ovlašćeno lice
____________________________
MP
___________________________
U______________________20_____
Download

Administrativna zabrana MR [.pdf]