i!
1 5 '10' 2au__
UGOVOR O ANGAZOVANJU HOTELSKIH KAPACITETA
Zakljucen dana ! & r
fau Beogradu______________________________
izmedu______ NEZAVISNI SINDIKAT POLICIJE , PIB 102152388,
MB17330551, REG BR 15258, SIFRA DELATNOSTI 9420
(naziv i sediste) BULEVAR DR ZO RANA DJINDJICA 104, BEO G RAD
(u daljem teksti^KSINDIKAT), koju zastupa predsednik sindikata
( 7 -A 2& /
(imeVprezim6^
i ETNO CENTAR BALASEVIC RTANJ, Magistralni Put BB, 19370 Boljevac
(u daljem tekstu: davaoc usluga), koga zastupa direktor (upravnik)
Suzana Radonjic_______________________________________
(ime i prezime direktora)
I.
Ovim ugovorom obvezuje se davaoc usluga da u periodu od 01.10.2014__________ do
____01.10..2015_______ stavi na raspolaganje sindikatu broj lezaja po dogovoru____u
objektu ETNO CENTAR BALASEVIC RTANJ, MAGISTRALNI PUT BB, 19370,BOLJEVAC
i pruzi ugostiteljske i usluge prenocista clanovima sindikata.
Na ime pruzenih usluga gost ce davaocu usluga platiti ugovorenu naknadu, a davaoc usluga
ce, pored pruzenih usluga, clanovima sindikata obezbediti popust prilikom placanja usluga.
II.
Za usluge iz tacke I. ovog ugovora:
Cena polupansiona je 21 eura, smestaj u dvokrevetnim , trokrevetnim sobama
Cena nocenja sa doruckom je 15 eura, smestaj u dvokrevetnim, trokrevetnim sobama
Doplata za jednokrevetnu sobu je 8 eura
U cenu nije uracunata boravisna taksa i osiguranje .
Cene se obracunavaju po srednjem kursu NBS , na dan fakturisanja.
III.
Ugostitelj ce omoguciti clanovima sindikata da placanje usluga vrse po beneficiranim cenama,
predvidjenim ovim ugovorom, u gotovini, karticama ili putem resenja o administrativnoj zabrani,
a do 3 mesecne rate.
IV.
Davaoc usluga je obvezan da licima koja su clanovi sindikata, a na osnovu ovog ugovora, pruzi
ugostiteljske usluge, i usluge smestaja .
V.
Ugostitelj odobrava i sledece:
- deca do navrsenih__ 7_____ godina, popust o d 30_______ odsto.
-deca do navrsenih__ 12______godina popust o d __ 10
odsto.
VI.
Obveza je davaoca usluga da ne menja cene usluga koje su predmet ovog ugovora, a po
konkretnom upitu, za vreme vazenja ovog ugovora.
VII.
Gost je obavezan da davaocu usluga na ime pruzenih usluga isplati ugovorenu cenu na recepciji
po izvrsenju usluge, ako je placanje karticom ili gotovinom, ili na 3 rate, putem validnog obrasca
o administrativnoj zabrani.
Gost je obavezan da pre dolaska , izvrsi rezervaciju .
VIII
Ugovorne strane su saglasne da u slucaju neispunjavanja angazovanih smestajnih kapaciteta
Gost u roku o d __10___ dana pre datuma dolaska gostiju obavesti davaoca usluga bez obaveze
placanja .
XI.
Sve eventualne sporove ugovorne strane ce resavati sporazumno, a ako u tome ne uspeju
ugovaraju nadleznost suda u ____Beogradu____________ .
XII.
Ugovor je nacinjen u ____4____istovjetna primerka od kojih svaka od ugovornih strana
zadrzava p o __2_____primjerka.
Download

Ugovor