Informacije o spajanju sa ostalim članovima porodice
Zahtjev za vizu trebate lično predati u Ambasadi. Obrada zahtjeva za izdavanje vize u
svrhu spajanja porodice iznosi oko 2 do 3 mjeseca.
Trebate priložiti slijedeću dokumentaciju u originalu i 2 fotokopije:
•
pasoš koji važi najmanje 10 mjeseci
•
stari pasoš na uvid
•
2 potpuno popunjena zahtjeva za vizu
•
2 aktuelne biometrijske fotografije
•
dokaz o rodbinskom odnosu sa članom porodice koji živi u Njemačkoj, u vidu
odgovarajućih uvjerenja iz matičnih registara
•
aktuelna prijava boravka člana porodice koji živi u Njemačkoj i kod kojeg trebate
preseliti (ne starija od 6 mjeseci)
•
kopija boravišne dozvole (kod osoba koje nisu njemački državljani), pasoš ili lična
karta (kod njemačkih državljana) člana porodice koji živi u Njemačkoj
•
dokumentaciju i dokaze o nužnosti spajanja porodice (npr. ljekarska uvjerenja,
mišljenje centra za socijalni rad i sl.)
Ukoliko uvjerenja iz matičnih registara nisu izdata u Njemačkoj, onda se ista moraju
predočiti u vidu internacionalnih uvjerenja sa Apostille pečatom. Sva dokumentacija se
treba prevesti i priložiti na njemačkom jeziku.
Taksa za vizu: 120,00 KM
U pojedinačnim slučajevima Ambasada može zahtijevati prilaganje dodatne
dokumentacije. Molimo da imate razumijevanje da nepravilno popunjeni zahtjevi
neće biti primljeni na šalteru.
Radno vrijeme odjela za vize:
Od ponedjeljka do petka od 08.00 do 12.00 sati. Potrebno zakazivanje online-termina
putem www.sarajewo.diplo.de. Za dodatne informacije Ambasada Vam stoji na
raspolaganju od ponedeljka do četvrtka od 13.00 do 14.00 sati i od 15.00 do 16.30 sati,
petkom od 12.30 do 13.30 sati. Kontakt telefon: +387(0)33 565 380
Aktualizirano: 18.08.2014 g.
Download

(nacionalna viza) [pdf, 67.4k]