JANUAR 2007.
Ce n a 2 0 d i n a ra
INFORMATOR SISTEMA PREPORUKE “ZLATNA PČELA” - BROJ 6 - GODINA II
U OVOM BROJU:
PUT USPEHASNAGA TIMSKOG
RADA
Srećne Novogodišnje
SVEČANA
PREZENTACIJA
i Božićne praznike,
FIZIČKA
AKTIVNOSTVAŠ KORAK
ZA DUŽI ŽIVOT
dobro zdravlje
i mnogo novih uspeha
KAKO ORGANIZAM
FUNKCIONIŠE...
u 2007. godini,
MLEČKOVO
ZABAVNO ĆOŠE
želi svima,
SAZNAJTE KO SU
KUMOVI!
Kolektiv
NAGRADNO PITANJE
AKCIJE, NOVOSTI,
INFORMACIJE
POSETITE U
JANUARU
preduzeća Protehna
PUT USPEHA
U
SNAGA TIMSKOG RADA
Sistemu preporuke „Zlatna pčela“ timski rad je
jedan od najvažnijih uslova uspešnog razvoja
posla.
Za najbolje rezultate i najveće uspehe uvek su
zaslužni timovi saradnika, koji zajedničkim naporima
mogu postići takve rezultate, kakve pojedinac nikad ne
bi mogao.
Pripadnost timu saradnicima daje po­četnu motivaciju za rad i osećaj sigurnosti. Timski rad pruža saradnicima-početnicima pomoć iskusnih i uspešnih,
mogućnost da svoje vreme provode na zanimljiv i koristan način, kroz sticanje novih poznanika i prijatelja,
učenje i zabavu. Timski rad je za­ba­van, pomaže učenje,
produbljuje posto­jeća znanja...
Ovakav način rada omogućava među­sobno pomaganje i saradnju, predanost, radnu i pozitivnu atmosferu u kojoj svaki pojedinac postiže mnogo više. Tim
poseduje potencijal i sinergiju kvaliteta svih svojih
članova. Timski način rada objedinjuje na jednom mestu mnoge različitosti: neki ljudi su dobri prezenteri, neki
su dobri pregovarači, neki ljudi su talentovani da uvek
nude kreativne ideje, neki saradnici imaju dobar osećaj
za organizaciju ili izvršenje zadataka, dok drugi dobro
promovišu timski duh... Postoji mnoštvo različitih uloga koje ljudi mogu preuzeti u timskom radu. Sve ove
važne uloge svojom komplementarnošću mogu doprineti povećanju produktivnosti vašeg tima. Ne znači da
postojanje tima znači da će svi članovi tima doprinositi
ostvarivanju ciljeva na podjednak način i u istoj meri,
ali znači da svi imaju priliku da doprinose koliko mogu.
Za efikasan timski rad važno je da svi članovi doprinose timskom radu u skladu sa svojim sposobnostima i
preuzimaju uloge u kojima se najudobnije osećaju, a
koje drugi prepoznaju i cene.
Timski rad je dobar način za stvaranje atmosfere
koja dopušta članovima tima da se upoznaju i pronađu
svoje mesto u timu. To je osnova za stvaranje atmosfere
poverenja i uvažavanja u kojoj svi članovi tima mogu da
se iskažu i doprinesu radu, u kojoj se razvija osećanje
uzajamne podrške, a različitosti u timu se konstruktivno koriste tokom rada.
I na kraju, najvažnije, izgradnja tima treba da pruži priliku da se uživa u društvu i mogućnostima zajedničkog
rada. Zajed­nič­ki rad treba da bude koristan, ali i zabavan.
Timski rad je pravo umeće. Okupiti i održati uspješan
tim nije nimalo lagan zadatak. Uvek imajte na umu da
u ovom poslu nema šefova, podređenih i nadređenih.
Takvim ponašanjem stvorićete kod saradnika negativan stav prema poslu. Svi ste vi ravnopravni partneri, a
uspešan razvoj posla je u obostranom interesu.
Najzad, dobar timski rad takođe zavisi od toga da li
rad svojih saradnika vidite kao šansu da i Vi, kao lider
tima, nešto naučite, jer praksa pokazuje da je prava
veličina dobrog menadžera u tome da se okruži boljima od sebe.
Da li Vaša grupa saradnika zavređuje naziv tima ili bi trebalo malo više pažnje
da posvetite povezanosti svojih saradnika i njihovoj uzajamnoj saradnji?
• u vašoj grupi postoji svest o tome da se timski ciljevi najbolje mogu dostići uz uzajamnu
podršku svih njenih članova
• svi učestvujute u procesu donošenja odluka
• svojim ličnim znanjima, kvalitetima i stručnošću članovi doprinose uspehu tima
• podstičete članove da razviju i poboljšaju svoje sposobnosti i da ih primenjuju
u toku rada
• negujete atmosferu poverenja i ohrabrivanja da se izraze ideje, mišljenja, neslaganje,
osećanja i pitanja, pri čemu članovi ulažu napore da se međusobno razumeju
• lični ciljevi nisu ispred tima, a ispunjenjem zajedničkih ciljeva dobijaju svi
• posvećujete pažnju i svim pojedinim članovima tima
• postoji entuzijazam- traženje boljitka u sebi, kako bi uspeo tim
• postoji ponos na ono što radite
• nudite podršku
• konstruktivno kritikujete
• ponosni ste na dostignuća svog tima
• Timski rad je i zabavan! Ako u vašem slučaju nije, nešto nije u redu.
PREZENTACIJE
14.
Svečana prezentacija
decembra je u sali Protehne održana sveča­na prezentacija. Sadržajno bogata, ova prezentacija je okupila
veliki broj saradnika i gostiju, od kojih su mnogi - neko pre, a
neko posle, postali novi članovi naše vesele košnice.
Nakon predstavljanja proizvodnog programa, dr Mirjana
Jovanović je prepustila reč visokim sponzorima, članovima
stručnog tima „Zlatne pčele“, Časlavu Zirojeviću (pozicija VI) i
Goranu Janjiću (pozicija V). Predstavljajući način rada i karijeru Sistema preporuke „Zlatna pčela“, oni su iskoristili priliku da
čestitaju i uruče nagrade saradnicima, koji su tokom novem­
bra ostvarili nove pozicije u Sistemu. Nagrade su ovom prilikom uručene saradnicama Milici Kačarević i Vladislavi Jokić iz
Beograda, koje su ušle u poziciju II i stekle zvanje viših saradnika karijere našeg Sistema.
I ovog puta su mnogi okušali sreću slanjem odgovora na
nagradno pitanje iz InfoLeta br. 4: Šta medicinska kozmetika
Prodermika koristi kao prenosnik hranjivih materija? Potražili
smo pomoć publike i zamolili saradnicu
Savku Anđelić (pozicija IV) da nam pomogne u izvlačenju srećnog dobitnika.
Tačan odgovor (LIPOZOM) je poslala
saradnica Miroslava Bugarinović, koja
je imala sreće da njen odgovor bude
izvučen i da postane dobitnica nagradnog paketa proizvoda Sistema preporuke „Zlatna pčela“.
Usledilo je proglašenje kumova iz
akcije „Budite kumovi maskote“, o čemu
možete više pročitati u rubrici Mlečkovo
zabavno ćoše.
Po završetku prezentacije, deo saradnika se snabdevao proizvodima i vršio
sponzorsku dužnost, pomažući svojim
gostima da se učlane i postanu saradnici, dok su drugi razmenjivali najsvežije
utiske i iskustva. U ovoj vrlo živoj atmosferi upriličen je Šumleta koktel osveženje i okrepljenje za sve prisutne.
PREDAVANJE MESECA
FIZIČKA AKTIVNOST
- VAŠ KORAK ZA DUŽI ŽIVOT
B
ilo koji aspekt života, ishrane,
Popuštanje napetosti, bolji menavika, rada i odmora, nezavistabolizam, san, a i mentalna svežina
Za svaku fizičku
no od pola i životne dobi, kao
su dovoljni razlozi da organizujemo
aktivnost se treba
i zanimanja, nezamisliv je bez učeš­
svakodnevne pešačke ture, obavezni
pripremiti, a postoća fizičkih aktivnosti. Tu ubrajamo
odlazak u prirodu preko vikenda, kao i
sve one aktivnosti koje idu u pravcu
druge oblike individualnih, porodičnih
janje različitih zdravstokrep­ljenja organizma, bilo kroz kratili kolegijalnih rekreativnih programa.
venih poremećaja
ke serije jutarnjih vežbica ili prave
Ovo je jednostavan, a pravi način da
može biti značajan
rekreativne programe, koji se mogu
se energično suprotstavimo nizu zdizvoditi i individualno i organizovano.
ravstvenih problema. Izbor između
ograničavajući faktor
Ovu temu smo zbog njene važnosti u
pešačenja, trčanja, vožnje biciklom,
za izvođenje istih ili bar
obliku tematskih predavanja obradili
plivanja, plesa, planinarenja, orijentiu Beogradu, Pančevu i Šapcu.
ringa, tenisa, kuglanja, badmingtona,
treba pronaći određeni
Žestok životni ritam današnjice,
pecanja ili od svega po malo, može biti
nivo koji neće ugro­ziti
koji uključuje prekomerni stres (stalprijatna dilema za nekoga ko počinje
postojeće stanje, a
na borba za dokazivanje na profesioda bolje organizuje svoje vreme i vodi
nalnom i ličnom planu), sedentarne
brigu o sebi.
može doprineti u
forme aktivnosti (kancelarijski rad
Lista bolesti koje na ovaj način
terapijskom smislu.
na PC-u, učenje, preterano uživanje
preveniramo ide od bolesti zavisnosTV programa), ograničavaju velikom
ti (pušenje, alkoholizam, narkotici)
broju zaposlenih, ali i učenika i studenata, elementarnu preko kardiovaskularnih, malignih bolesti, duševnih,
fizičku aktivnost. Posebno zabrinjava sve veća statičnost respiratornih, osteoporoze, gojaznosti, problema nepkod mladih u fazi razvoja i odrastanja (predškolska i lodnosti, emotivnog stresa i anksioznosti, pa do boljeg
školska deca).
socijalnog kontakta i vedrijeg i optimističnijeg pogleda
Sve veća upotreba ličnog i javnog prevoza, upotreba na dotadašnje probleme koji blokiraju i guše volju za
liftova itd. stoje na raspolaganju savremenom čoveku, aktivnošću.
koji je stalno umoran i ne dolazi u obzir da sad još nešto
Od našeg drugog gosta, koji u svojoj biografiji ima
i vežba, da se dodatno iscrpljuje. Sigurno je samo jedno dugogodišnji staž planinara, a danas učesnika u disciplini
da ovakav poredak stvari uz nepravilnu ishranu, štetne Orijentiring, g-dina Radeta Gašparevića, u nastavku prenavike kao pušenje, alkohol i preterana upotreba kafe, davanja smo dobili mnogo preporuka u pravcu povratka
anksioznost i kontinuirani stres su izvanredna podloga prirodi, sa kojom ne treba nikad da se takmičimo, nego
za preranu pojavu hroničnih degenerativnih oboljenja.
da u njenom okrilju ispitujemo sopstvene snage. PrepoOvu temu smo obradili uz pomoć naših gostiju. Od ruka g-dina R. Gašparevića ide u pravcu nalaženja lepote
višeg fizioterapeuta Aleksandra Vučetića mogli smo da u otkrivanju novih predela i mogućnosti da uživamo u
čujemo koliko je važan POKRET tela još u trudnoći, kada pešačenju i ishrani u prirodi, koja može biti vrlo bogata.
se na taj način obezbeđuje i lakši ulazak u porođaj, a u Orijentiring predstav­lja disciplinu za celu porodicu, bez
ranom detinjstvu veća spretnost i bolja koordinacija. Od obzira kojoj generaciji pripadamo- u pešačenje ide deda
ranog detinjstva treba da razvijamo i negujemo zdrav sa unukom ili sve tri generacije zajedno. Neoborivi argustil života, koji podrazumeva da se krećemo, vežbamo, menti g-dina R. Gašparevića u pogledu bavljenja orijenodržavamo kondiciju, jer tako preveniramo mnoge prob- tiringom nameću nam želju i potrebu da se pridružimo
leme koji su povezani sa manjkom
ovom pokretu i na najbolji način
aktivnosti.
utiremo dobar model življenja
Učešće fizikalne terapije u meza mlade kojima trebaju pozitidicinskom tretmanu prisutno je
vni primeri. Bogato ilustrovano
kao oblik koji je kompatibilan farslajdovima sa mnogih destinamakoterapiji. Izvesno je da su mocija iz naše zemlje i masiva iz
gucnosti fizikalne terapije i mnogo
cele Evrope koje je prošao, kao i
veće, samo je treba više i koristiti,
beseda g-dina Gašparevića, bili
naročito u kućnom režimu posle
su nezaboravno iskustvo koje
učenja vežbi u rehabilitacionim
su mnogi u punoj sali Protehne
centrima.
pozeleli da oprobaju.
PREDAVANJE MESECA
KAKO ORGANIZAM
FUNKCIONIŠE TOKOM
SPROVOĐENJA FIZIČKE
AKTIVNOSTI
O
rganizam u potpunom mirovanju troši minimalno
i takva potrošnja energije je na osnovnom nivou (bazalni
metabolizam, u snu). Nešto veća
potrošnja je u sklopu sedentarnih
aktivnosti i laganog rada, a pojačan,
ako se ozbiljnije fizički angažujemo.
Neophodno je znati da utrošak
energije uslovljen fizičkim radom
(sport, rekreacija) može biti i 50
puta veći, nego što je utrošak u
snu. Neophodnu energiju za fizičku
aktivnost obezbeđuje Adenozin
tri fosfat (ATP), jedinjenje koje poseduje visokoenergetske fosfatne
veze, koje se razgrađuje i obnavlja, i
tako omogućuje mišićnu aktivnost.
Procesi stvaranja ATP mogu biti
fosfagenski i laktacidni (glikolizni),
koji su anaerobni (odvijaju se bez
kiseonika) i aerobni (oksidativniodvijaju se u prisustvu kiseonika).
U uslovima treninga sva tri sistema
učestvuju u produkciji energije, pri
čemu intenzitet rada uslovljava dominaciju jednog. U radu visokog
Saradnik Branimir
Adamović iz Šapca ima veliko iskustvo u pešačenju
i planinarenju u regionu.
Redovan je učesnik
Fruškogorskih maratona,
koji redovno okupljaju
više od deset hiljada
učesnika i gde se samo
start odvija više sati.
Saradnik Laslo Puškaš,
profesor fizičkog vaspitanja iz Jabuke kod Pančeva,
je ličnim primerom ukazao na značaj redovne
fizičke aktivnosti. Pored
svakodnevnog druženja u
školi sa decom, on uspešno
sprovodi redovne termine
lične rekreacije sa prijateljima, upražnjavajući
mali fudbal. Ovo mu
pomaže da posle napornog radnog dana odagna
umor, da se opusti i lepše
oseća. Naravno, sve ovo se
kombinuje sa redovnom
upotrebom Šumleta,
bar 3 dnevno.
Aerobni energetski sistem se
uklju­čuje kada je dobar dotok kiseonika do mišićnih ćelija i podrazumeva njegovo trošenje u direktnoj
proporciji sa intenzitetom rada.
Hemijski supstrati ovog sistema su
Ugljeni hidrati i Masti.
Za svaku fizičku aktivnost se treba pripremiti, a postojanje različitih
zdrav­stvenih poremećaja može biti
značajan ograničavajući faktor za
izvođenje istih ili bar treba pronaći
određeni nivo koji neće ugroziti
postojeće stanje, a može doprineti u terapijskom smislu. Problemi
osteoporoze ili kardiovaskularnih
bolesti su vrlo prisutni u patologiji
naše populacije. njih treba podržati
obaveznim fizičkim radom do granica mogućnosti, sa laganim pomakom prema većim zahtevima (duže
šetnje i podešen program vežbi).
Korektna mineralizacija i vitaminizacija uz učešće matičnog mleča
iz našeg dijetetskog programa
značajan je doprinos ishrani ovakvih bolesnika.
Saradnica Ljuba Milutinov
iz Pančeva je podelila sa
nama svoje iskustvo sa
Balzamom protiv bolova,
koji se u njenoj kući koristi u velikim količinama
intenziteta, prvo se angažuju brzi
anaerobni mehanizmi, dok u radu
niskog intenziteta, dominiraju aerobni procesi.
Fosfagenski sistem obezbeđuje
energiju u brzinskim aktivnostima
i aktivnostima brzine i snage. Ovaj
kapacitet obezbeđuje vršenje rada
u 5–6 sec.
Glikolitični sistem se uključuje,
ako se rad visokog intenziteta nastavlja. Ovaj sistem obezbeđuje stvaranje energije velikom brzinom i
traje od 20 sekundi do 1–2 minuta.
Obezbeđuje snažne mišićne kontrakcije. Ovaj sistem je značajan na
početku svakog rada, bez obzira na
njegov intenzitet.
i rešava dosta problema:
od glavobolje, preko
ujeda insekata, do problema ukočenosti i bolova
u leđima. Ona ima i svoju
krilaticu: „Balzam, Balzam i
samo Balzam!“
Ucešće farmakoterapije je skoro obavezno kod većine, ali jedno
je sigurno, fizičku aktivnosti ništa
ne može da zameni, ali zato fizička
aktivnost može da zameni mnogo
toga.
Dr Mirjana Jovanović
MLEČKOVO ZABAVNO ĆOŠE
IZABRANI KUMOVI
Iskoristili smo decembarsku svečanu prezentaciju da privedemo kraju akciju „Budite kumovi“,
proglasimo kumove maskote Sistema preporuke „Zlatna pčela“ i, po prvi put, promovišemo
njeno ime. Zahvaljujući vašoj svesrdnoj pomoći, na našu adresu je stigao veliki broj vaših predloga.
Rukovodstvo firme, članovi stručnog tima i zaposleni su glasanjem kao najbolji predlog ocenili predlog
kreativnog i duhovitog Kolektivnog udruženja „Manijaka bez granica“. Novo ime naše maskote je M L E
Č K O, a zahvaljujući Udruženju Mlečko ima, ne jednog, već četiri kuma. Već od ovog broja Mlečko će vas
zabavljati u svom zabavnom ćošetu.
Kumovi, još jednom- HVALA!
KUMOVI BEZ GRANICA – REČ KUMA –
D
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SAMOG SEBE NEKAD IZNENADI
Sazrela je kruška i na zemlju pala
al’ na nju dolete pčelica mala.
Kad ispije slast, al’ će biti meda
i još mnogo toga što u gradu nema.
Pa ćeš zorom rano ti veseo biti,
jer ćeš tada sebe Šumletama počastiti.
A šta ima preče ili od toga bolje,
da sačuvaš zdravlje, da si dobre volje.
Tu je Zlatna pčela što za tebe radi,
kad ti nešto fali njoj se obrati.
Zato se odrekni nepotrebnih stvari,
pa samoga sebe nekad iznenadi.
Hvala tebi pčelice što obilaziš cveće,
ko se s tobom druži kajati se neće.
Dok ti med skupljaš sa mnogih strana,
uvek te čekaju lica nasmejana.
Mi se tebi radujemo, a kako i ne bi,
sa Šumletama smo tvojim čili, zdravi,
veseli i smeli.
Saradnica Ljubinka Tošić, Užice
ok sedite i slušate, sve je tako jednostavno, ali kad stanete
pred salu punu ljudi, gle, zaglavi se knedla u grlu, htedoh
još nešto reći, ali ne mogoh se setiti
šta.
To veče nisam imao kod sebe originalan papir predloga, počeo sam
da se zapetljavam, šta više, nisam
slušaocima ni naša imena pomenuo.
Kum sa najboljim predlogom
- MLEČKO, ali i sa predlogom za naziv našeg udruženja „Manijaci bez
granica“, je Milan Miljković-Cvetko, student geografije, koji je rođen
na pogrešnoj strani sveta - umesto da
dođe na proglašenje kuma, otišao je pod jorgan planinu. Ja mu dođem
ujak.
Sledećem kumu, Nikoli Morelu-Zujišmi Okolo, budućem studentu grčkog jezika, sam stric.
Kum Mihail Toth-Zlatko je moj prijatelj i saradnik. Njemu sam rod
tako što su njegov pas Žućko i moj pas Đole braća po materi.
I, na kraju, moja malenkost, od 137 kg, Zoran Golubović-Medoje.
Za sve one koji me ne znaju, nisam smotan kao one večeri na dodeli
zahvalnice i nagrade. Umem ja da budem još smotaniji.
Hteo bih da se zahvalim svima u ime „udruženja manijaka“, pardon,
kumova i da poželimo našem kumčetu da mu zajedno proslavimo i
stoti rođendan u zdravlju i veselju.
saradnik Zoran Golubović, Boljevci
NAGRADNO PITANJE
U okviru programa dijetetike postoje dva proizvoda koja su naprav­
ljena na bazi propolisa i lekovitog bilja. Ova dva proizvoda su:
A
i
P
Tačne odgovore upišite na mestu predviđenom za to, isecite, zalepite
na razglednicu ili dopisnicu i, sa svojim podacima i naznakom „nagradno
pitanje“, pošaljite na adresu distributivnog centra u Beogradu:
Protehna doo, Kumanovska 10, 11 000 Beograd
Izvlačenje srećnog dobitnika je 15. februara na svečanoj prezentaciji.
AKTUELNOSTI
aktuelnosti... akcije... informacije iz distributivnog centra
 NOVOGODIŠNJE AKCIJE MESECA
• Povodom novogodišnjh praznika, na javnim
prezentacijama tokom januara, Protehna svim
saradnicima Sistema preporuke „Zlatna pčela“
i njihovim gostima daruje kalendar za novu
2007. godinu.
• VAŠ RAČUN- NAŠ POKLON
Protehna i u novoj godini misli na svoje saradnike. Obavite svoju kupovinu i očekuje vas poklon:
1. kupovina do 1000,00 din.- kalendar
2. kupovina do 2000,00 din.- Krema za ruke
3. kupovina do 3000,00 din.- Apisept
4. kupovina do 4000,00 din.- Ulje sa
propolisom
5. kupovina do 5000,00 din.- Proherbis 50ml
R
EDOVNA MESEČNA AKCIJA
Popunjavanjem ankete na javnoj prezentaciji
u Beogradu, svakog četvrtka od 18h, Vaš gost i
Vi postajete potencijalni dobitnici paketa naših
proizvoda.
Z
a sve informacije i konsultacije imate na raspolaganju još jednu telefonsku liniju distributivnog
centra 011 383 08 13
 Podsećamo vas da, ukoliko naručite robu u vrednosti 5 bodova i više, poštanske troškove slanja
pokriva Protehna.
INFORMACIJE IZ DISTRIBUTIVNOG CENTRA
- Radno vreme distributivnog centra je radnim danom 10–19h i subotom 10–15h.
- Svakog četvrtka od 18h, na javnim prezentacijama koje vode visoki sponzori Sistema, u
prostorijama Protehne, ul. Kumanovska 10, možete svoje prijatelje i najbliže upoznati sa proizvodima i
mogućnostima koje nudi Sistem preporuke „Zlatna pčela“.
- Prema planu aktivnosti, učestvujte utorkom na info-sastancima u organizaciji naših visokih
sponzora i konsultacijama iz oblasti zdravlja i rada u Sistemu od naših stručnjaka.
- Iskoristite mesečne akcije da, pored robne provizije, ostvarite i dodatne bonuse pri kupovini proizvoda.
- Molimo vas, da pri nabavci robe pažljivo popunite narudžbenice - štampanim slovima uz
svojeručan potpis.
- Brojevi koji su vam na raspolaganju za sve informacije, pitanja, konsultacije su:
011 244 04 94
011 344 41 66
011 344 41 76
011 386 01 35
- Broj računa Protehne za sve vaše uplate je 250–1329–90
- Poštom možete naručiti sve proizvode „Zlatne pčele“ uz unapred izvršenu uplatu vrednosti
željene robe i PTT troškova na tekući račun Protehne (br. računa 250–1329–90); PTT troškovi u skladu
sa narudžbinom iznose:
- narudžbina u vrednosti do 2 bod - PTT troškovi 100.00 din.
- narudžbina u vrednosti 2–5 bodova - PTT troškovi 200.00 din.
- narudžbina u vrednosti preko 5 bodova - PTT troškove preuzima Preduzeće
Unapred ili odmah po uplati javite telefonom našim tehničkim sekretarima specifikaciju svoje poru­
džbine. Ako pošaljete faksom uplatnicu kao dokaz o izvršenoj uplati, roba će vam biti poslana odmah.
Ako niste u mogućnosti da pošaljete faks, roba će vam biti poslana kada uplaćena sredstva legnu na
račun Protehne.
PLAN RADA
POSETITE U JANUARU
04.01.2007. 18h Beograd
PREZENTACIJA
08.01.2007. 18h S. Mitrovica
PREZENTACIJA, Hotel Sirmijum
10.01.2007. 18h Novi Sad
PREZENTACIJA, Ekološki pokret
11.01.2007. 18h Beograd
PREZENTACIJA
­
Izvlačenje
srećnog dobitnika paketa proizvoda
(učesnici ankete na javnim prezentacijama u
Beogradu)
12.01.2007. 18h Vršac
PREZENTACIJA, Pedagoška akademija
15.01.2007. 18h Pančevo PREZENTACIJA, Veće sindikata
17.01.2007. 18h Šabac
PREZENTACIJA, Šabačka gimnazija
18.01.2007. 18h Beograd
SVEČANA PREZENTACIJA
odela nagrada za nove pozicije u Sistemu
D
preporuke i izvlačenje srećnog dobitnika paketa
proizvoda (nagradno pitanje InfoLeta)
22.01.2007. 18h Užice
PREZENTACIJA, MZ Centar 24.01.2007. 18h Lazarevac
PREZENTACIJA, Hotel Vis
25.01.2007. 18h Beograd
PREZENTACIJA
30.01.2007. 18h Bor
PREZENTACIJA, Samački hotel
U NAREDNOM BROJU ČITAJTE:
• OBELEŽAVANJE 16- GODIŠNJICE PREDUZEĆA PROTEHNA
• 8. ROĐENDAN SISTEMA PREPORUKE „ZLATNA PČELA“
• KAKO SMO PROSLAVLJALI NAJUSPEŠNIJE MEĐU USPEŠNIMA
Infolet-interni informator
Sistema preporuke “Zlatna pčela”
Izdavač: Protehna doo, Beograd
Glavni i odgovorni urednik: Dragana Bundalo
Grafički urednik: Dražen Rumenčić
Štampa: ARTIKOM, Beograd
Protehna doo, Kumanovska 10, Beograd
Tel. +381 11 244 04 94, 344 41 66
344 41 76, 3
86 01 35
e-mail: protehna_doo@beotel.yu
www.protehna.co.yu
Download

Srećne Novogodišnje i Božićne praznike, dobro zdravlje i