USER’S MANUAL
Xpad X71
UPUTSTVO ZA RUKOVANJE
USER’S MANUAL
Uputstvo za uptrebu
Napomena
Ovo uputstvo sadrži važne bezbednosne mere i informacije za pravilnu upotrebu ovog
uređaja da bi se izbegli kvarovi. Molimo da ga pažljivo pročitate pre nego što počnete sa
korišćenjam.
-
-
-
Uređaj ne držati na mestima sa visokom temperaturom ili u prostorima visoke
vlažanosti.
Ne ostavljati uređaj u kolima sa zatvorenim prozorima tokom letnjih sunačnih
dana.
Voditi računa da ne dođe do fizičkog udara ili pada uređaja jer to može dovesti
do trajnog oštećenja TFT displeja.
Izabrati primerenu jačinu zvuka u slušalicama – ne prejaku. U slučaju da čujete
zujanje u ušima, smanjite jačinu zvuka ili prestanite sa slušanjem.
Pritstupite punjenju baterije u sledećim situacijama:
a) Ikona baterije pokazuje da je baterija prazna
b) Sistem automatski gasi uređaj neposredno posle uključivanja
c) Uređaj ne odgovara na zadate komande
Tokom procesa formatiranja, slanja ili primanja (upload; download) ne raskidati
vezu. Ovakvo činjenje može dovesti do greške.
Korisnici uređaja koji zbog kvara na uređaju ili bilo kojih drugih razloga
prouzrokuju brisanje memorije, kompanije neće snositi nikakvu odgovornost.
Molimo da koristeći Uputstvo za rukovanje primenite standardizovane operacije
za ovaj uređaj.
Ne rastavljajte uređaj. Ne koristite alkohol, razređivač ili benzin za
brisanje/čišćenje proizvoda.
Ne koristiti ovaj proizvod na mestima gde je to zabranjeno zbog elektronskih
smetnji (kao što su avioni i sl. prostori)
USER’S MANUAL
-
Ne koristite Tablet PC tokom vožnje ili šetnje ulicom. USB koristite samo za
razmenu podataka.
Komapanija uzima za pravo da unapredi proizvod, izmeni specifikaciju ili dizajn bez
prethodnog obaveštavanja o učinjenim izmenama. (Ovaj Tablet nije otporan na vodu –
NO WATERPROOF)
Napomena !
Sve slike date u ovom uputstvu su date samo kao “vodilje” – kao reference.
Specifikacija proizvoda i dizajn su podložni izmenama bez informisanja subjekta o
učinjenom.
IZGLED I KOMANDE
USER’S MANUAL
Touch panel
7” kapacitivni panel osetljiv na dodir: Tokom rada, kliknite da biste razvukli panel.
Napajanje
Uključivanje: Dugim pritiskom i držanjem POWER komande, sistem će ući u glavni
interfejs.
Isključivanje: U glavnom interfejsu, pritisnuti POWER komadnu oko 5 sekundi za
isključivanje uređaja.
Zaključavanje ekrana: Kratkim pritiskom na POWER komadnu zaključava se ili
otključava ekran.
Napomena !
1. Kada su baterije prazne, uređaj se automatski gasi.
2. Nepravilno isključiven uređaj će kod restartvonja biti potrebno više vremena da
za podizanje sistema.
Volume+, VolumeKomande na vrhu, Volume (+) i Volume (-), menjaju jačinu zvuka.
Earphone jack
3.5 mm, standardan džek za slušalice.
TF card – Slot za Mikro SD karticu
Mini USB
Mini USB džek: Možete ga koristiti za spajnje na PC radi prenosa podataka; punjenje
baterije ili konektovanje spoljnjeg USB drajva.
Reset
Kada je Tablet u “zakočenom” stanju, upotrebiti špicasti predmet i kratkim pritiskom na
RESET komandu resetovati Tablet. Tablet će se forsirano isključiti.
Napomena !
Gašenje Tableta uvek raditi na regularan način. Samo kad to nije moguće gasiti ga
pomoću RESET - jer česta I nepotrebna upotreba RESET komande može dovesti do
oštećenja sistema (software) uređaja.
USER’S MANUAL
PRVA UPOTREBA
Upotreba baterija i punjenje
Pre nego što upotrebite uređaj napunite bateriju
Potrebno je spojiti adapter ili USB interfejs za punjenje baterije.
Prva dva punjenja baterije treba da traju 6 h, a posle toga, svako naredno punjenje 4 h .
Pažnja !
Ovaj Tablet koristi ugrađene baterije tipa Polimer. Za punjenje treba izabrati standardan
adapter (Input –Ulaz: AC110-220V 50/60Hz, Max 180mA. Output – Izlaz: DC5.0 –
5.5V/1.5A). Ovaj uređaj je bez punjača. USB interfejs se može koristiti kao punjač.
Tokom punjenja, ikona baterije “skroluje”
Kada je punjenje baterije završeno ikona baterije postaje zelena a skrolovanje se
zaustavlja.
Da bi produžili radni vek baterije, sugerišemo da bateriju pre punjenja - ispraznite.
Pažnja !
1. U slučaju da duži vremenski period ne koristite Tablet, potrebno je jednom
mesečno dopuniti bateriju. U protivnom može doći do trajnog oštećenja baterije.
2. Kada se baterija isprazni, povezati je na DC adapter, na uređaju će biti izveštaj
LOW BATTERY, CHARGING. Potrebno je sačekati neko vreme – dok se baterija
ne napuni dovoljno da bi se moglo ući u Glavni meni.
3. Uređaj treba da bude u STANDBY statusu da bi baterija bila u status punjenja.
4. Kod simultanog korišćenja uređaja tokom punjenja baterije, biće potrebno više
vremena da se baterija napuni, zbog povećane potrošnje za osvetljenje displeja i
samog uređaja.
USER’S MANUAL
POVEZIVANJA NA KOMPJUTER
USB konekcija
Upotrebiti USB i povezati MID i PC. Fabrički je podešen sinhroni mode konekcije.
Možete videti USB ikonu i onda povući “status bar” na dole i pojaviće se dole prikazani
interfejs.
Korak 1:
Korak 2:
USER’S MANUAL
Korak 3 : Na osnovu gornje slike, izabrati USB konekciju. Tada će biti vidljiv sledeći
interfejs:
Korak 4: Pritisnuti “turn on USB storage”. Tada ćete pronaći sledeće fotografije:
Izaberite “OK”. Tom komandom je USB povezan. “USB is connected”: znači da je
spoljna memorija (SD) kompletno učitana a na PC terminalu je vidljivo odgovarajuće
slovo.
Kada je USB kabl povezan na PC, uređaj će prikazati prozor USB konekcije. Kliknuti na
“Turn on USB storage” za povezivanje na PC.
USER’S MANUAL
OPERATIVNI INTERFEJSI
Glavni interfejs
Posle startovanja ulazi se u Glavni interfejs
U Glavnom interfejsu moguće je videti:
USER’S MANUAL
Komande (ikone) u Glavnom interfejsu: Dugotrajnim pritiskom na ikonu u trajanju od
3 sekunde, ikona postaje veća. Ikonu je moguće prevući na bilo koje mesto u interfejsu.
Brisanje ikona: Dugim pritiskom od 3 sekunde, prevući ikonu u “Recycle Bin”. Kad
postane crvena, skloniti ruku, posle čega je moguće brisanje ikone.
STATUS BAR
Status bar ispod displeja
S leva na desno: NAZAD, HOME (početak), aplikacije. Sa desna na levo: Stanje
baterije, vreme, druge ikone.
UPOTREBA PANELA
Uređaj je opremljen 7” panelom osetljivim na dodir. Ovde su opisani saveti kako koristiti
ekran koji je osetljiv na dodir (touch screen).
Nije važno u kom se interfejsu trenutno nalazite, moguć je povratak u osnovni meni
pritiskom na
koja se nalazi u donjem desnom uglu Glavnog ekrana.
Pažnja!
Pritiskom na “back“ (nazad) komandu
koja se nalazi u donjem desnom uglu
ekrana može se vratiti u prethodni interfejs.
U nekim drugim aplikacijama, pritiskom na “menu” komandu
u gornjem desnom uglu
ekrana, na displeju će se pojaviti operaciono setovanje interfejsa kao što sledi.
Napomena!
U Glavnom interfejsu dodirom na ikonu je moguće otvoriti APP .
USER’S MANUAL
U drugim “browser”- ima (file, music, video, pictures) moguće je povlačenjem bar-a
skrolovati listu fajli nagore ili nadole.
OSNOVNO SETOVANJE
Setting: Kliknuti na ikonu
za ulaz u interfejs Podešavanja
USER’S MANUAL
PRIMENA
Upravljanje aplikacijama
Nepoznati izvori: Kliknuti na “Unknown Sources”, zatim kliknuti na “OK”.
Upravljanje aplikacijom: manager i uninstall aplikaciju
Napomena !
Kada se vrši nadogradnja “firmware”, molimo zatvorite USB konekciju
Kako deinstalirati?
1. Enter
“Setting”>”Application”>”Manage application” i zatim će biti vidljiva
lista instaliranih programa.
2. Kliknuti na ikonu programa koji se želi deinstalirati i ući će se u sledeći interfejs
3. Kliknuti na “Uninstall”, zatim je moguće brisanje aplikacije.
USER’S MANUAL
BACKUP & RESET
Fabričko resetovanje podataka
STORAGE
Skloniti TF karticu, pregled veličine slobodnog prostora za memorisanje
USER’S MANUAL
Napomena !
Dodirnuti opciju “delete SD card”, tako da može biti izvađena SD kartica na bezbedan
način.
LANGUAGE & INPUT
Setting: (Podešavanje jezika), ubacivanje teksta i opcija automatske korekcije grešaka
Odabranje jezika: 54 vrste jezika su moguće za izbor.
Napomena: Android system podržava 54 vrste jezika ali ovaj meni može da podrži
samo 14 jezika.
Android keyboard: Android tastatura setovanje
Sound on Key-press: pritiskom na komandu
Auto-capitalisation (automatsko velika slova).
Show suggestion: Prikaz predloženih reči tokom kucanja
Auto-complate: Spacebar i tačka automatski ubacuje podebljane reči (lighted word).
USER’S MANUAL
DATE & TIME
Podešavanje datuma, Podešavanje vremena, Izbor vremenske zone i selekcija formata
O TABLET- u
USER’S MANUAL
PROBLEMI
Uređaj ne može da podigne sistem
1) Proveriti napunjenost baterije
2) Proveriti konekciju adaptera pa pokušati ponovo
3) Posle punjenja uređaj ne otvara – kontaktirati dobavljača
Po uključenju ili dizanju sistema na trenutak se pojavi LOGO i uređaj se isključi
1) Nedovoljno napunjena baterija
Nema zvuka
1) Proveriti da li kontrola zvuka postavljena u poziciju “0”
2) Proveriti da li je oštećena muzička fajla. Pokušati sa reprodukovanjem drugog
muzičkog zapisa. Oštećena fajla proizvodi jak šum ili preskoke u reprodukciji.
Ne kopira fajle ili ne može reprodukovati muziku i sl.
1) Proveriti da li je konekcija između PC-ija i uređaja dobro povezana
2) Proveriti da li ima dovoljno mesta u memoriji (da nije puna)
3) Proveriti ispravnost USB kabla.
4) USB konekcija nije povezana, spojena.
Download

Xpad 71, Xpad 72, Xpad 73