USAID
Agribusiness
Project
UPUTSTVO
za podnošenje zahteva za dodelu bespovratnih sredstava u okviru
takmičenja za najbolji agrobiznis plan
U okviru podrške za razvoj preduzetništva mladih u agrobiznisu, USAID Agrobiznis projekat
pokreće program dodele bespovratnih sredstva studentima i srednjoškolcima, koji su
uspešno završili programe poslovne obuke pod pokroviteljstvom USAID Agrobiznis projekta,
na Poljoprivrednim fakultetima u Beogradu i Novom Sadu, Agronomskom fakultetu u Čačku,
kao i u srednjim školama u okviru programa “Dostignuća mladih Srbije.”
Pravo da učestvuju u programu dodele bespovratnih sredstava imaju mladi uzrasta izmeñu
15 i 24 godina, koji planiraju da se u sklopu svog biznis plana bave proizvodnjom i preradom
sledećih proizvoda:
1.
2.
3.
4.
5.
Sveže i prerañeno povrće, jagodičasto i drvenasto voće1
Proizvodi od mesa2
Posebni sirevi, kajmaci i drugi mlečni proizvodi
Pečurke
Lekovito bilje i šumski plodovi
Kod podnošenja zahteva za dodelu besporvratnih sredstava, zainteresovani studenti i
srednjoškolci, koji ispunjavaju gorenavedene kriterijume, treba da imaju u vidu sledeća
pravila USAID Agrobiznis projekta:
1
2
•
Podnosilac zahteva može da traži najviše $15,000 za svoj projekat.
•
Bespovratna sredstva su obezbeñena za najmanje 20 najboljih biznis planova.
•
Primalac bespovratnih sredstava može biti samo pravno lice (preduzeće, komercijalno
poljoprivredno gazdinstvo, i sl.) registrovano kod Agencije za privredne registre. U
trenutku podnošenja zahteva, podnosilac može biti neregistrovan ili u procesu
registracije, ali pravo da koristi bespovratna sredstva imaće tek po obavljenoj
registraciji.
•
Zahtev za dodelu bespovratnih sredstava mora biti dostavljen u formi propisanoj od
strane USAID Agrobiznis projekta, popunjen elektronski u skladu sa instrukcijama
koje se nalaze u formi (videti formu u prilogu). Zahtev treba dostaviti u pisanoj formi
(potpisan i overen), kao i na CD-u. Poželjno je da forma zahteva bude popunjena na
engleskom jeziku.
•
Nabavku tražene opreme obavlja isključivo USAID Agrobiznis projekat.
•
Podnosilac zahteva je dužan da dostavi preciznu tehničku specifikaciju za opremu
koja se nabavlja iz bespovratnih sredstava. Precizna tehnička specifikacija
podrazumeva opis opreme u sledećim kategrijama: opšte karakteristike (dimenzije,
boja, vrsta materijala, i sl.), tehničke karakteristike i performanse (snaga, kapacitet i
sl), kao i druge specifične karakteristike, koje imaju značaj kod nabavke opreme.
•
Podnosilac zahteva je dužan da dostavi najmanje tri pisane ponude od strane
odgovarajućih dobavljača, za svaku navedenu stavku budžeta ili budžet u celini.
Isključujući suve šljive, orahe, bademe i lešnike
Isključujući ribu i riblje proizvode
1
Ponude za traženu opremu moraju biti uporedive, i moraju sadržati kontakt
informacije ponuñača, biti na memorandumu firme, overene pečatom i potpisom.
•
Kod podnošenja zahteva, neophodno je definisati najviše tri komada opreme, koja će
biti predmet nabavke iz bespovratnih sredstava. Podnosilac zahteva može da traži
više od tri komada opreme, samo u slučaju meñuzavisnih komponenti koje čine jedan
sistem funkcionalnim.
•
Tražena oprema mora biti proizvedna i dopremljena prvenstveno iz SAD-a i Srbije, a
ako takva oprema ne postoji u ove dve zemlje, onda u obzir dolazi nabavka iz
zemalja regiona i EU3.
•
Podnosilac zahteva mora da pruži jasno obrazloženje opravdanosti investicije po
kriterijumima USAID Agrobiznis projekta, a na osnovu podataka iz biznis plana.
Shodno tome, podnosilac zahteva mora dostaviti kvantifikovane projekcije rezultata
bespovratne pomoći za period od godinu dana od dana sprovoñenja predloženih
aktivnosti, koristeći listu indikatora iz propisane forme zahteva (porast prodaje,
otvaranje novih radnih mesta, itd.).
•
Podnosilac zahteva je dužan da dostavi i svu dodatnu dokumentaciju neophodnu za
obradu aplikacije, koja nije navedena u propisanoj formi u prilogu, a koju bude tražilo
osoblje USAID Agrobiznis projekta.
•
Zahtev za dodelu bespovratnih sredstava mora biti u potpunom saglasju sa
elementima biznis plana u smislu budžeta, korisnika bespovratnih sredstava i
projektovanih rezultata.
•
Bespovratna sredstava se ne mogu korisiti za nabavku žive stoke, sadnica, pesticida,
ñubriva, motornih vozila, korištene opreme, farmaceutskih proizvodi, luksuzne
opreme, sredstava za kontracepciju, kao i opreme za osmatranje, modifikaciju
vremena, kocku i proizvodnju alkohola. Takoñe, bespovratna sredstva se ne mogu
koristiti za rekonstrukciju postojećih grañevinskih objekata i izgradnju novih
grañevinskih objekata.
•
Bespovratna sredstva moraju biti iskorištena tako da ne narušavaju životnu sredinu, i
da su u skladu sa svim prikladnim nacionalnim, pokrajinskim i lokalnim zakonima i
drugim propisima o zaštiti životne sredine, a koje nisu zabranjene meñunarodnim
sporazumima.
•
Poslovne aktivnosti i sredstva podnosioca zahteva ne smeju biti predmet bilo kakve
parnice ili spora sa bilo kojim pravnim ili fizičkim licem.
•
Primalac bespovratnih sredstava je obavezan da prijavi prihode ostvarene zahvaljući
dodeljenim bespovratnim sredstvima u toku trajanja projekta. Takoñe, podnosilac
zahteva mora da navede u svojoj aplikaciji ili biznis planu na koji način će iskoristiti
prihode stečene zahvaljujući dodeljenim sredstvima.
Svi zainteresovani, koji imaju pravo učešća u programu dodele bespovratnih sredstava,
dužni su da dostave zahteve za dodelu bespovratnih sredstava, u skladu sa gore navedenim
uputstvima, najkasnije do 31. avgusta 2011. godine.
Sve dodatne informacije u vezi sa dodelom sredstava mogu se dobiti putem telefona u
kancelarijama USAID Agrobiznis projekta u Beogradu, Nišu, Čačku i Novom Sada ili na email adresu: [email protected]
3
Albania, Bugarska, Češka, Estonija, Mañarska, Litvanija, Letonija, Poljska, Rumunija, Slovačka, Bosna i
Hercegovina, Hrvatska, Slovenija i Makedonija
2
Download

Uputstvo za podnosenje zahetva za donaciju -Y4