w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
Sadr`aj
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
n
i
m
.se
1. KULTIVATORI
-POLJSKI KULTIVATORI
-TRAKTORSKI NOŠENI KULTIVATORI
-PODESAVANJE KULTIVATORA I RAD
w
w
w
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
a
r
i
k
ww
2. TANJIRAČE
-TRAKTORSKE NOŠENE TANJIRAČE
-TRAKTORSKE VUČENE TANJIRAČEPODEŠAVANJE TANJIRAČA I RAD
s
r
.
d
ira
3. DRLJAČE
-KLINASTE DRLJAČE
-BRANE
-PODEŠAVANJE DRLJAČA I RAD
k
s
r
ina
m
e
s
w.
e
s
.
w
4. VALJCI
-VALJCI S GLATKOM POVRŠINOM
-VALJCI S OŠTROM POVRŠINOM
-PODEŠAVANJE VALJAKA I RAD
ww
ww
5. ROTOVATORI (ROTOFREZE)
-PODEŠAVANJE ROTOVATORA I RAD
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
6. RAVNJAČI
-RAD RAVNJAČIMA
n
i
m
.se
7. KOMBINOVANA ORUĐA I AGREGATI
w
w
w
8. LITERATURA
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
2
k
s
r
na
s
r
.
irad
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
UVOD
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
n
i
m
.se
Dopunska obrada zemljišta je druga operacija u proizvodnom procesu ratarskih
biljaka. Njen je zadatak da usitni i pripremi površinski sloj zemljišta u kome posejano seme
treba da nañe optimalne uslove za svoje klijanje i nicanje. Mašine kojima se vrši, dopunska
obrada treba da zahvate samo površinski sloj zemljišta. Treba da ga dobro usitne, unište
korovsko bilje, poravnaju, pripreme ga po principu "tvrda postelja i mek pokrivač", izmešaju
zemljište sa startnom dozom mineralnih ñubriva, herbicidima, insekticidima i fungicidima.
Ovu obradu po mogućstvu treba izvršiti u jednom prohodu traktora.
Broj i vrste mašina koje se upotrebljavaju u dopunskoj obradi žemljišta zavise od
stanja u kome se zemljište nalazi pre pristupanja dopunskoj obradi, zatim od tipa zemljišta na
kome se vrši dopunska obrada.
Vrlo je važno izabrati pogodan momenat za pripremu kada je zemljište dovoljno
prosušeno. Dopunska obrada zemljišta ima za cilj da sačuva vlagu zemljišta.
U zavisnosti od stanja i vrste zemljišta, u nekim slučajevima dopunska obrada
zemljišta može se izvršiti samo drljačama, a u lošim uslovima, za pripremu zemljišta za
setvu, moraju se koristiti: kultivatori, drljače, tanjirače, pa čak i valjci. Korišćenje većeg broja
mašina u pripremanju zemljišta za setvu izaziva mnoge negativne posledice: troši se veća
količina goriva, kvari se zemljišna struktura, zemljište se usled gaženja traktora sabija,
povećavaju se troškovi proizvodnje i obično postižu manji prinosi.
Zato se izboru mašina i momentu izvoñenja ove operacije mora pokloniti posebna
pažnja. Poslednjih godina sve više se za ovu operaciju upotrebljavaju kombinovane mašine,
koje se zovu: setvospremači, krimleri, itd. Ove se mašine karakterišu, pored toga što najčešće
pripremu izvrše u jednom prohodu, već i po tome što pripremu izvedu po principu "tvrda
postelja i mek pokrivač", tako da se obezbedi ravnomerno nicanje posejanih biljaka, a time i
odgovarajući sklop, i kao rezultat svega visok prinos gajenih biljaka.
w
w
w
s
r
.
d
ir a
ww
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
ww
m
e
s
w.
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
ww
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
Zadatak dopunske obrade zemljišta je:
- da isitni površinski sloj zemljišta u kome treba da se poseje seme;
- da uništi pokoricu ukoliko se obrazovala posle setve;
- da uništi korovske biljke koje su se pojavile pre nicanja semena;
- da pomeša mineralna ñubriva sa zemljištem;
- da poravna površinski sloj zemljišta;
- da pokrije sitno seme trava, ako su one sejane omaške;
- da pomeša zemljište sa herbicidima, insekticidima i fungicidima, i
- da ostvari veliki učinak u jedinici vremena.
U ovu grupu mašina spadaju sledeće mašine: poljski kultivatori, tanjirače, drljače,
brane (vlače), valjci, rotacione sitnilice, ravnjači, setvospremači (krimleri) i kombinovane
mašine.
w
w
w
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
3
k
s
r
na
s
r
.
irad
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
s
r
.
ad
MAŠINE ZA DOPUNSKU OBRADU ZEMLJIŠTA
r
i
k
s
ar
1.KULTIVATORI
n
i
m
.se
POLJSKI KULTIVATORI
w
w
w
e
s
.
w
To su oruña za finiju i raznovrsniju dopunsku obradu bolje razrañenih zemljišta.
Upotrebljavaju se za:
— prolećnu kultivaciju dubokog zimskog oranja,
— neposrednu pripremu zemljišta za setvu, i
— uništavanje korova u tzv. "zazelenelom oranju".
Mogu se upotrebiti i za sistematsko uništavanje korova, naročito rizomnih, zatim za
ljuštenje strnjišta, mešanje ñubriva sa zemljom, itd.
Za kultivator je posebno značajno: da dobro drobi i meša zemlju, a da je pri tom ne
prevrće i ne ostavlja iza sebe veće brazde i da dobro uništava korove.
Poljski kultivatori se kod nas još ne upotrebljavaju u dovoljnoj meri. Meñutim,
njihova osobina da zemlju mrve i mešaju, a da je pri tome ne prevrću daje im poseban značaj
u intenzivnoj obradi u našim semiaridnim rejonima. Traktorski kultivatori mogu biti nošeni i
vučeni.
s
r
.
d
ir a
ww
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
ww
m
e
s
w.
e
s
.
w
ww
TRAKTORSKI NOŠENI KULTIVATORI
Većina savremenih traktorskih kultivatora su nošeni. Oni su jednostavniji, lakši i
podesniji za rad, pa se njima postiže i veći učinak. Ima ih za plitku, srednju i duboku
kultivaciju.
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
PODESAVANJE KULTIVATORA I RAD
Radni organi kultivatora su motičice. One rade na principu jednostranog režućeg
klina. Svojom oštricom podsecaju korov, a zemlju koja klizi po njihovoj gornjoj povržini
drobe, rastresaju i mešaju. Pri tome one ispod sebe donekle sabijaju zemlju. Koja će od
pomenutih funkcija (podsecanje korova, drobljenje, rastresanje i mešanje zemlje) doći do
jačeg izražaja zavisi od ugla pod kojim su motičice postavljene prema horizontu. Ukoliko je
taj ugao manji (oštriji) utoliko će motičica bolje podsecati korov a lošije mrviti, rastresati i
mešati zemlju, i obratno. U zavisnosti od ugla pod kojim rade, one se dele na motičice za
mrvljenje i motičice za podsecanje. Izmeñu njih postoje i prelazni oblici sa kombinovanim
dejstvom različitog stepena.
■ Motičice za mrvljenje najčešće su kopljastog oblika, dugačke a uske (5 do 8 cm),
skoro jednake širine po celoj dužini. Obično su dvostruke. Kad se istupi jedan kraj, okreće se
drugi. Postavljaju se strmo (23° i više) prema horizontu. Tako postavljene
jače mrve, rastresaju i mešaju zemlju, ali slabo podsecaju korove. Upotrebljavaju se
uglavnom za ranu kultivaciju, dok oranje još nije počelo da se zeleni od korova. Tada one
uništavaju korov koji se još nije dobro ožilio, a korove s rizomima ne podsecaju već čupaju i
izvlače na površinu. Pretežno se upotrebljavaju za dublju kultivaciju.
Motičice za podsecanje se reñe upotrebljavaju na poljskim kultivatorima,
obično se upotrebljavaju motičice kombinovanog dejstva. Njih uglavnom, imaju dve
vrste: strelastih i trouglastih.
w
w
w
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
4
k
s
r
na
s
r
.
irad
Download

2961-Poljoprivreda-Masine za obradu zemljista (93