INTERNE
KOMPANIJSKE
NOVINE
08
MESEC: OKTOBAR
GODINA: 2012
NOVI REKORDI
PROIZVODNJE
I PRODAJE
Rekonstrukcija fabrike
Junaci broja:
Odeljenje konzerva
Počeo projekat
NEO druženja
strana 4
strana 7
strana 10
www.neoplanta.co.rs
UVODNA REČ
Naša Neoplanta
Uvodna reč
VA
JATI
I
C
I
IN
T
INTEGRITE
PROFESIONALN
OST
TIM
SKI R
PO
SVE
Ć
AD
ENO
ST
Poštovane kolege,
Ponovo smo bili na visini
zadatka, što se ogleda u fantastičnim
rezultatima proizvodnje i prodaje
ostvarenim tokom prethodnog
kvartala, uporedo sa rekonstrukcijom
proizvodnih pogona. Iz meseca u mesec
postavljali smo nove rekorde, a to je
vrlo ohrabrujuće imajući u vidu
neočekivano dugu sušu koja će
zasigurno imati dalekosežne negativne
efekte na celokupnu srpsku privredu.
Apsolutno rekordan sa aspekta
proizvodnje i prodaje bio je avgust
mesec, tokom koga je proizvodnja
premašila 1500 tona, a ukupan
volumen prodaje realizovan u obimu od
preko 1 832 tone, što je naš najbolji
rezultat od ulaska kompanije u sastav
Nelta. Ne treba zanemariti ni izuzetno
uspešan jul, u kome su odeljenja
konzerve, polutrajne i trajne robe
d a l e ko p r e v a z i š l i p r o i z v o d n j u
zabeleženu istog meseca prethodne
godine, a ostvaren je i najveći obim
izvoza. U julu je intenziviran plasman
robe za Rusiju, a raduje činjenica da
smo dobili subvenciju SIEPA-e za
unapređenje konkurentnosti za nastup
na stranim tržištima.
Po m e n u t i re ko rd i i m a j u
dodatnu težinu ako se uzme u obzir da
su postignuti paralelno sa
rekonstrukcijom proizvodnih pogona.
Zahvaljujuci odlicnoj organizovanosti i
izuzetnom timskom duhu zaposlenih,
rad svih sektora je neometano tekao.
Kompletno su završena odeljenja
pripreme i punjenja trajnih i polutrajnih
kobasica, solara, toplotna obrada
barenih kobasica i polovina pušnica za
hladno dimljenje. Važno je pomenuti
da su izazovi na koje smo naišli u delu
adaptacije postojecih agregata za
hladno dimljenje i zrenje, a koji su
prevazideni, doveli do pomeranja
r o ko v a z a z a v r š e t a k p r o j e k t a
rekonstrukcije. Istovremeno, doneta je
odluka o ulasku u drugu etapu ovog
projekta, koja podrazumeva dogradnju
1800m2 skladišnog prostora. U toku je
proces tenderisanja, a ocekujemo da
cemo celu etapu završiti uporedo sa
završetkom prve etape.
Svesni da je IFS danas široko
primenjen svetski standard kontrole
bezbednosti hrane i nivoa kvaliteta
proizvođača, te da će nam doneti
brojne prednosti, u toku su aktivnosti
ka njegovoj implementaciji. U tom
smislu, planira se i prva faza IFS provere,
koja bi trebalo da bude obavljena već
krajem ove godine. Očekujemo da će
nam implementiran IFS, pored višeg
nivoa bezbednosti proizvodnje hrane,
omogućiti i poboljšanje troškovne
efikasnosti u lancu proizvodnje i
prometa hrane, kao i rast poverenja i
jačanje lojalnosti potrošača.
Senku na izvrstan rad u
proteklom periodu, donekle su bacili
slabi prinosi, uzrokovani dugotrajnim
sušnim periodom. Nažalost, visoke
temperature i nedostatak padavina
odrazili su se veoma negativno na
useve i rentabilnost njiva, ali uz
zalaganje svih zaposlenih na ratarstvu,
uspeli smo da nadmašimo prosečne
prinose ostvarene u Vojvodini. Suše se
ponavljaju iz godine u godinu, kako u
Srbiji, tako i na globalnom nivou, a mi,
imajući u vidu ovaj trend, intenzivno
radimo na proširenju površina pod
sistemom za navodnjavanje. Za sada
smo iste povećali sa 220ha na oko
400ha, a planiramo da u naredne tri
godine ovim sistemom pokrijemo oko
65-70 odsto površina koje obrađuje
Neoplanta.
Posledice suše ćemo uveliko
osećati u mesecima pred nama, što ne
ostavlja previše prostora za optimizam.
Umanjeni prinosi kukuruza ali i drugih
kultura uticali su na njihovu cenu, kao i
na cenu stočne hrane, a posledično i na
sam stočni fond, što će se dalje odraziti
na cene mesa i snabdevenost tržišta.
Nama preostaje da uprkos brojnim
izazovima koji su pred nama, uložimo
maksimalne napore, znanje i
entuzijazam kako bismo ih pobedili i
osnažili poziciju Neoplante na
domaćem, ali i na stranim tržištima.
S poštovanjem,
Boris Mačak
NAŠA NEOPLANTA / APRIL 2012 / 3
PROJEKTI
IT sektor
Adaptirani agregati pušnica
i komora za zrenje trajne robe
Hodnik ispred pušnica pre adaptacije
Hodnik ispred pušnica posle adaptacije
Najveći deo radova najobimnije, druge faze rekonstrukcije fabrike,
priveden je kraju. Veliki izazov za nas bili su radovi na adaptaciji agregata pušnica i
komora za zrenje trajne robe. Naime, kako bismo ostvarili značajnu uštedu i izbegli
nabavku novih agregata, odlučili smo se za adaptaciju postojećih.
S obzirom na to da je projektnom dokumentacijom predviðena nabavka
nove opreme, susreli smo se sa dosta nepredviðenih radova, neophodnih za
usklaðivanje starih agregata sa novim instalacijama i dimenzijama prostorija. Na
naše zadovoljstvo, sva oprema je uspešno puštena u rad, a u toku je testiranje iste
od strane proizvodnje.
Iako smo odlukom da zadržimo postojeće agregate ostvarili značajnu
uštedu, pomenuti radovi su doveli do pomeranja roka realizacije kompletnog
projekta. S tim u vezi, nakon što proizvodnja potvrdi funkcionalnost navedene
opreme, druga faza će i formalno biti završena, radovi na ostatku pogona
nastavljeni a biće poznat i novi rok završetka projekta.
Pušnice pre adaptacije
Pušnice posle adaptacije
Počela izgradnja novog magacina
Naša Neoplanta
Microsoft Lync
U proteklih mesec dana,
sektor informacionih tehnologija (IT)
intenzivno radi na prebacivanju
korisnika na novi domen, Microsoft
Lync, koji je zajednički sa Neltom. Sa
korisničke tačke gledišta, to je trenutak
u kome vam radnik IT-a zaposedne
računar na pola sata, posle čega
ostanete namršteni jer su vam ikonice
na desktopu ispremeštane i sve vam je
“nekako čudno”. Nema potrebe da
brinete, jer ćete brzo prilagoditi svoje
radno okruženje. Važno je da obratite
pažnju na novu ikonicu - Microsoft
Lync.
Microsoft Lync 2010 je klijent
za objedinjene komunikacije sa
razmenom trenutnih poruka,
sastancima i glasovnom komunikacijom. Jednostavnije rečeno, to je
alat za internu komunikaciju. Profil u
Lyncu pored fotografije sadrži i naziv
vašeg radnog mesta, sektor kome
pripadate, kao i oznaku prisustva.
Integrisan je sa ostalim aplikacijama
Microsoft Office paketa i sa SharePoint
portalom, pa će vam tako, na primer,
sastanak zakazan u Microsoft Outlooku automatski promeniti prisustvo na
„busy“ (zauzet) za uneto vreme
trajanja sastanka. Microsoft Lync u
velikoj meri doprinosi efikasnijoj
komunikaciji meðu zaposlenima. Tako
pomoću njega možete da razmenjujete
kratke poruke, delite ekrane,
zajednički radite na prezentaciji,
obavljate manje ankete i još mnogo
toga.
PROIZVODNJA I PRODAJA
Naša Neoplanta
Proizvodnja niže rekorde
Proizvodnja je proteklih meseci bila na izuzetno
visokom nivou. Fantastične rezultate ostvarila su odeljenja
Konzerve, Polutrajne i Trajne robe.
Konzerva je dva meseca uzastopno, tokom jula i
avgusta, zabeležila proizvodnju preko 400t, što je za 55
odsto više u odnosu na iste mesece prošle godine. Uz to,
započeta je proizvodnja dve nove paštete pod brendom
Moja radnja, pileća i jetrena od 50g. Važno je pomenuti i to
da se proširuje asortiman proizvoda koje radimo za privatne
robne marke.
Odeljenje Polutrajne robe je u avgustu zabeležilo
mesečnu proizvodnju oko 1000 t, što je za 35 odsto više
nego u istom mesecu prošle godine. Pušteni su u prodaju
novi proizvodi privatnih robnih marki, a u redovnoj prodaji
našla su se i dva naša nova artikla, visokog kvaliteta:
Neoplanta delikates kuvana šunka i delikates kuvani pileći
file.
Proizvodnja Trajne robe u prethodna tri meseca bila
je za oko 13 odsto veća u odnosu na isti period prošle
godine. Od novih proizvoda u pripremi je Kant kobasica,
veoma specificnog oblika. Lepa vest je i to da je po završetku
druge faze rekonstrukcije fabrike, ovo odeljenje preseljeno
u novi rekonstruisani deo pogona. Takoðe je renovirana
polovina pušnica za hladno dimljenje, na kojima se rade
probe i polako ih puštamo u rad.
Rekordna prodaja u avgustu
Rekordna prodaja Neoplanta portfolija ostvarena u
julu ove godine, krunisana je novim rekordom prodaje u
avgustu mesecu. Posebno raduje činjenica da je po prvi put
premašena cifra od pet miliona evra uz ukupni ostvareni
volumen prodaje od oko 1.832 tone. Kontinuirano dobri
rezultati samo su potvrda marljivog rada svih zaposlenih, ali
i sve bolje sinergije Nelt – Neoplanta organizacije, od koje se
tek očekuje da dostigne svoje prave domete. Verujemo da
ćemo u narednom periodu nastaviti u istom pobedničkom
ritmu.
Organizacione promene
U proteklom periodu, u Neoplanti je došlo do horizontalnih i vertikalnih kadrovskih pomeranja. Tako Julijana Barišić, stručni
saradnik za bezbednost zdravlja na radu i Ilija Kozomora, stručni saradnik za PPZ i fizičko obezbeðenje, organizaciono više ne
pripadaju Pravnom sektoru, nego sektoru Upravljanje kvalitetom. Zaposleni Branko Mijanović, kordinator zaštite životne sredine i
upravljanja otpadom, organizaciono više ne pripada sektoru Proizvodnja - Operativa, već takoðe sektoru Upravljanje kvalitetom.
Zbog izuzetnog zalaganja i pokazanog potencijala, pojedini zaposleni su
unapreðeni na više pozicije. Značajne izmene u tom smislu desile su se u
marketing sektoru. S tim u vezi, Bojana Protić Golubović prešla je sa pozicije
brend menadžera na poziciju VD menadžera marketinga, dok je Zora Kovačević sa
pozicije asistenta marketinga unapreðena na poziciju brend menadžera. Pored
Bojane i Zore, unapreðene su i kolege iz drugih sektora. To su Laza Živanov, koji se
sada nalazi na poziciji šefa skladišta ekspedicije i tunela i Vid Stojčić koji obavlja
zadatke poslovoðe pripreme i punjenja u odeljenju trajne konzerve. Napredovao
je Marko Aleksić, koga u narednom periodu očekuje širi spektar odgovornosti na
poziciji internog revizora.
Laza Živanov
Zora Kovačević
FOTO VEST
Rekordna proizvodnja ostvarena u proteklom periodu paralelno sa
rekonstrukcijom fabrike, sve nas je veoma obradovala. Imajući u vidu trend rasta
proizvodnih rezultata i ograničenosti skladišnih kapaciteta, doneta je odluka da se
pre završetka radova na adaptaciji fabrike, započne sa izgradnjom novog
magacina gotovog proizvoda na prostoru izmeðu hladnjače i pogona trajne robe.
U toku je tenderski postupak, a početak radova se očekuje u oktobru.
Rekonstruisane prostorije telefonske centrale
4 / NAŠA NEOPLANTA / OKTOBAR 2012
Vid Stojčić
Bojana Protić Golubović
Marko Aleksić
NAŠA NEOPLANTA / OKTOBAR 2012 / 5
POLJOPRIVREDA
Naša Neoplanta
Neoplanta na izložbi svinja u Pačiru
JUNACI BROJA
Kompanija Neoplanta izlagala je priplodne nazimice na
tradicionalnoj izložbi svinja održanoj 25. avgusta u Pačiru. Veliki broj
posetilaca izložbe izrazio je zainteresovanost za saradnju sa našom
firmom, pre svega u oblasti uslužnog tova svinja, gde postižemo
odlične rezultate. Za samo godinu dana od početka projekta, dostigli
Odeljenje konzerva
smo cifru od oko 5 700 grla svinja na stanju u tovu i oko 1 400
isporučenih tovljenika u klanicu do polovine septembra meseca.
Neoplanta trenutno ima oko 35 kooperanata širom Vojvodine, koji
rade uslužni tov u saradnji sa našom kompanijom.
Kad pomislimo da smo dostigli maksimum i da rezultati
koje smo ostvarili ne mogu biti bolji, sami sebe demantujemo i
postavimo nove rekorde. To je u protekla tri meseca dva puta
pošlo za rukom zaposlenima u konzervi, zbog čega svakako
zaslužuju da budu naši junaci.
U odeljenju konzerva zaposleno je 65 naših kolega – 24
muškarca i 41 žena. Radi se u dve smene, svih sedam dana u
nedelji, a dva puta nedeljno se uvodi i treća smena. U skladu sa
radnim zadacima, konzerva je podeljena u dva odeljenja, a to su
priprema i punjenje konzervi i pakeraj konzerve.
Suše umanjile prinose
njiva tokom jeseni - kukuruz, soju, šećernu repu, kao i na setvu ozimih
kultura. Takođe, visoke temperature dovele su do ranijeg sazrevanja
kukuruza i soje, čija je žetva počela već prvih dana septembra.
Neoplanta povećava površine pod sistemom
za navodnjavanje
Imajući u vidu da je sve više
sušnih godina i da se planirani prinosi
mogu ostvariti samo u uslovima
dovoljno vlažnog zemljišta, Neoplanta
svake godine povećava površine pod
sistemom za navodnjavanje. Ove godine
su kupljena tri nova tifona, produžena je
hidrantska mreža, izbušena su dva nova i
revitalizovana dva stara bunara. Takođe,
površine pod sistemom za
navodnjavanje povećali smo sa
Bušenje bunara
postojećih 220 ha na oko 400 ha. Plan je
da se do kraja godine ili početkom
sledeće uradi revitalizacija preostala tri
bunara i da se na postojeće bunare
priključi podzemna hidrantska mreža.
Pored toga, planiramo da u
naredne tri godine 60 -75 odsto površine
koju obraðuje Neoplanta, bude
pokriveno sistemom za navodnjavanje,
čime ćemo izbeći uticaj eventualne suše
na smanjenje prinosa.
Daliborka Stijaković
Radnik na punjenju
“Da bi proizvodni rezultati bili ovako visoki, pored
savremenih mašina kojima raspolažemo, važna je pozitivna
atmosfera i skladan timski rad”, kažu Mira Šobot, koja je u
Neoplanti punih 26 godina, i Milenko Knežević koji u našoj
kompaniji radi 25 godina. Oni dodaju da su međuljudski odnosi
toliko dobri da se često i privatno druže sa kolegama, a posebno
su im draga okupljanja subotom, kada zajedno prave kotlić. Sa
njima se slažu i sestre Slađana i Tanja Antić, koje su u Neoplantu
stigle pre tri godine. Na početku im je, kažu, bilo veoma naporno
i htele su da odustanu, ali su ih kolege ohrabrile da nastave. Iako
imaju malo radnog iskustva, danas su među najboljim radnicima
konzerve, a nema mašine na kojoj ne znaju da rade.
Nenad Stojanac, direktor Veterinarske stanice “Neoplanta” na Izložbi svinja u Pačiru
Letnje mesece obeležile su izuzetno velike suše, što je
znatno uticalo na zasejane kulture. Iako su naši prinosi iznad
prosečnih ostvarenih u Vojvodini, ipak su manji od očekivanih. Uticaj
suše odraziće se na prinose kod svih kultura koje treba da se skinu sa
JUNACI BROJA
Naša Neoplanta
Olivera Mihajlovic, Zorana Popovic, Dragana Božic, Nada Nedimovic Arpad Doboši,
Radnici na pakovanju sa svojim šefovima Nemanjom Petrovic i Mikom Ðerman Tot
QMS
U toku implementacija IFS-a
-
6 / NAŠA NEOPLANTA / OKTOBAR 2012
Radnici pripreme: Sojan Pejaković, Ljubomir Živanović, Radomir Tarbuk, David Momić i Nikola Sovilj
Milenko Knežević - Radnik na pasterizaciji i sterilizaciji
Prvi na posao dolaze tzv. ranoranioci, radnici koji
pripadaju službi pripreme mase za punjenje. Oni
organizovanim prevozom stižu u našu fabriku već u četiri sata.
Njihov zadatak je da skuvaju sirovinu i obrade je u kuteru kako
bi u šest časova, kada počinje prva smena i stižu ostali radnici,
materijal bio spreman za rad. Rad se dalje nastavlja na linijama
punjenja konzervi, a potom sledi toplotna obrada odnosno
proces pasterizacije i sterilizacije u autoklavima. Poslednja, vrlo
važna karika u ovom lancu jeste odeljenje pakovanja trajnih
konzervi. Tu se pakuju naše Patelina paštete, gotova jela,
namazi, mesni naresci itd. Važno je pomenuti da su u
svakodnevni rad konzerve uključeni i drugi sektori, pre svega
sektor higijene, koji je zadužen za pranje mašina i sektor
održavanja, koji u pet časova ujutru sklapa, proverava uređaje i
pušta ih u rad.
Interesanto je da su pojedina prijateljstva prerasla u
kumstva, pa tako u ovom odeljenju imamo kumove Davida
Momića i Pavla Pilipova, kao i kume Snežanu Velemirov i
Svetlanu Šojić. Za Snežanu je rad u Neoplanti na još jedan način
bio sudbonosan, jer je u našoj kompaniji upoznala svog
današnjeg supruga, koji je tada radio u odeljenju polutrajne
robe. Slično iskustvo imala je i naša koleginica Ankica Božović
Kašić, koja je takođe upoznala svog životnog saputnika baš u
Neoplanti.
Sve je mnogo lakše kada se ljudi slažu, tvrde u odeljenju
konzerve. Njihovi rezultati to i pokazuju. Našim kolegama
čestitamo na postavljenim rekordima, uz nadu da će i ubuduće
biti jednako složni i uspešni. I da će se subotama krčkati još
mnogo kotlića.
NAŠA NEOPLANTA / OKTOBAR 2012 / 7
MARKETING
Naša Neoplanta
Nova TV kampanja - Dobrih stvari nikad dosta
Gledaoci širom naše zemlje, od
10. septembra mogu da pogledaju novi
TV spot za Pipi i Gudi polutrajne
ko b a s i c e , r e a l i zo v a n u s k l o p u
promotivne kampanje „Dobrih stvari
nikad dosta“. Interesantan i originalan,
spot prikazuje komičnu situaciju u kojoj
se našla „Pipi i Gudi porodica“ prilikom
kupovine svog omiljenog proizvoda.
Spot je režirao naš proslavljeni reditelj
Raša Andrić, dok glavne uloge tumače
poznati komičar Dejan Matić (u ulozi
oca) i Dejana Miladinović (u ulozi
majke). Reklama se emituje u Srbiji, na
kanalima TV Prva, TV B92 i Feelmax
televiziji, i u Crnoj Gori na TV Pink i TV
Vijesti.
Skroz odličan početak škole!
Sa željom da obradujemo svoje
najmlaðe, ali i one malo starije
potrošače, 31. avgusta smo pokrenuli
veliku nacionalnu akciju "Skroz dobar
početak škole", kako bismo svima
omogućili uživanje u omiljenim
proizvodima u vreme povećanih
izdataka zbog početka školske godine.
Akcija uključuje najpopularnije
proizvode iz portfolija brenda Pipi
Gudi, pa su tako kobasice Pipi i Gudi
Mini uvećane za 20 odsto proizvoda
gratis, dok je cena viršli Pipi i Gudi od
205 g snižena za 15 odsto. Kompletna
akcija će biti promovisana na mestu
prodaje, u svim maloprodajnim i
veleprodajnim kanalima. Nadamo se
da su naši najmlaði potrošači spremni
za školske klupe, i da će uz Neoplantine
proizvode imati “skroz odličan početak
škole”.
Nezaboravni rafting na Tari
Sa ciljem jačanja komunikacije
izmeðu zaposlenih Neoplante i Nelta,
sektori marketinga i prodaje dve
kompanije organizovali su zajednički
rafting na Tari, u periodu od 29. juna do
1. jula. Ukupno 45 avanturista, meðu
kojima je bilo 20 naših kolega iz sektora
prodaje, marketinga, logistike,
proizvodnje i servisa kupaca, spustilo
se čamcima niz ovu brzu reku, poznatu
po jednom od najdubljih i najlepših
kanjona u Evropi i svetu. Svi zaposleni u
Neltu i Neoplanti, koji su se odazvali
ovom druženju u prirodi, poneli su sa
njega sjajne uspomene, a organizatori
su obećali da će i ubuduće biti sličnih
inicijativa.
NABAVKA
Neoplanta dobila odobrenje
za postupak aktivnog oplemenjivanja
Kompanija Neoplanta dobila je
u prethodnom kvartalu odobrenje za
postupak aktivnog oplemenjivanja. To
je Carinski postupak sa ekonomskim
dejstvom kojim se robi koju uvozimo u
Srbiju daju povlastice (oslobaðanje
plaćanja carine i prelevmana) radi
obrade i ponovnog izvoza iz Srbije u
obliku gotovih proizvoda, pri čemu
obrada ne šteti osnovnim interesima
p ro i zvo ð a č a u S r b i j i . A k t i v n o
oplemenjivanje trenutno prolazi 10
proizvoda koji su bili najprodavaniji u
8 / NAŠA NEOPLANTA / OKTOBAR 2012
prethodnom periodu, a postoji
mogućnost da od naredne godine
ko m p l e t a n i z v o z n i a s o r t i m a n
sprovodimo kroz ovaj postupak.
Ovo je početni korak u
uspostavljanju partnerskih odnosa sa
upravom carina, a budući koraci
p o d r a z u m e v a ć e t z v. “ k u ć n o
carinjenje”, gde roba iz uvoza direktno
sa granice dolazi u naše dvorište. U
planu je i dobijanje rešenja ovlašćenog
izvoznika uz pojednostavljivanje izvoza,
tako što će vozilo takoðe kretati
direktno iz našeg dvorišta prema
graničnom prelazu. Oba postupka
iziskuju potpisivanje svojevrsnog
Ugovora sa Upravom Carina, gde se i
zvanično stupa u partnerski odnos.
Pomenuti postupci značajni su
pre svega zbog prednosti koje će
Neoplanta imati u narednom periodu
ukoliko Srbija, po direkciji Evropske
Unije, uvede bezdokumentarno
carinjenje.
NEŠTO VIŠE O...
Naša Neoplanta
Đurðica Jojić Novaković, eksport menadžer
Menadžment tim
Neoplante pojačan je početkom
godine dolaskom Ðurðice Jojić
Novaković na poziciju eksport
menadžera. Ðurðica je
diplomirala na „Ekonomskom
fa ku l te t u U n i ve r z i te ta u
Beogradu“, na smeru Finansije,
b a n ka rst vo i o s i g u ra n j e .
Magistarske studije završila je u
Italiji, na eminentnoj poslovnoj
školi
„Bocconi“, na smeru
Đurðica Jojić Novaković
eksport menadžer
Korporativne finansije. Bogato
radno iskustvo sticala je u brojnim kompanijama i zemljama
širom sveta, a svaki od poslova koji je obavljala ostavio je trag
na njen lični i profesionalni razvoj.
Koji posao biste izdvojili kao najznačajniji tokom
dosadašnje karijere?
- Ako baš moram da izdvojim, to bi bio tromesečni
rad u Obali Slonovače, u Abidžanu, u najvećoj svetskoj
revizorskoj kući, „Pricewaterhouse Coopers“, gde sam se
prvi put susrela s radom u istinskoj multinacionalnoj
kompaniji i američkom korporativnom kulturom. Istakla bih i
rad u „Hewlett Packard“-u u Francuskoj, gde sam zbog
prirode posla, svoje poznavanje rada na kompjuteru morala
da podignem na vrlo visok nivo, i savladam mnoge programe
koje do tada uopšte nisam koristila.
Kako je izgledao Vaš život u inostranstvu, i šta je presudilo
da se vratite u Srbiju?
- Živela sam na različitim destinacijama, od Afrike,
do Zapadne Evrope, konkretno Italije i Francuske. Život u
inostranstvu se prilično razlikuje od obične turističke posete,
i nije nimalo lak. Ljudi često misle da „tamo negde” cvetaju
ruže i da sve pada s neba. Naprotiv, uz sve aktivnosti koje
imate i inače u svojoj zemlji, u inostranstvu morate uložiti
dodatne napore i energiju da se dokažete i izborite za svoj
status, što formalno (administracija, kad ste stranac, uopšte
nije naivna), što profesionalno, što onako „životno”. Morate
savladati jezik, spoznati vrednosti i običaje društva u kom se
nalazite i koje se često razlikuju od vaših. S druge strane,
upravo te razlike i novine vas obogaćuju kao čoveka,
proširuju vidike. Najlepše sam se osećala u Italiji, koja je
istovremeno i moja poslednja destinacija pre povratka u
Srbiju. Ipak, shvatila sam da optimalne uslove za život kakav
želim mogu da naðem isključivo u mestu koje je moj dom.
Iako mi Milano malo nedostaje, nikad se nisam pokajala.
Kako izgleda Vaš radni dan u Neoplanti i šta Vam se
posebno dopada u Vašem poslu?
- Na moju sreću, nikad nemam dva ista radna dana.
Opseg aktivnosti koje pokrivam je vrlo šarolik. Jednog dana
pravim cenovnu strategiju za odreðenu zemlju, drugog dana
osmišljavam tekst i kreiram katalog za nastup na nekom
sajmu, narednog se bavim operativnom pripremom
isporuke, komuniciram s kupcima, istražujem tržište. Ipak,
najčešće je u jednom danu po malo od svega toga. Upravo to
mi se i dopada, što posao nije jednoličan i što zahteva set
različitih profesionalnih veština i karakternih osobina.
Kako provodite slobodno vreme, na koji način "punite
baterije"?
- Veliki sam hedonista, i volim da uživam u dobroj
hrani, vinu, muzici, društvu... A otkako sam pre dve
godine postala majka, otkrila sam i tu fenomenalnu
energiju i ispunjenje koje samo vaša deca mogu da
vam pruže. U smehu i zagrljaju s mojom Ivom vreme
staje!
Kako biste opisali saradnju sa kolegama u Neoplanti?
- Zadovoljna sam saradnjom sa kolegama u
kompaniji. U sektoru su me dočekali s posebnom radošću,
jer se pre mene niko nije bavio isključivo izvozom, već je
svako po malo, pored svog redovnog posla, radio i nešto
vezano za izvoz. Rasterećenje u tom smislu je svima dobro
došlo!
Šta biste izdvojili kao najveće izazove u Vašem poslu?
- Izazovi su brojni, počev od geografske udaljenosti i
svih prepreka koje ona nosi u komunikaciji i pregovaranju,
preko nepoznavanja tržišta, referentnih i pouzdanih firmi,
navika i ukusa potrošača, do onih administrativnih. Oni
možda i najviše koče, a to su pre svega izvozne dozvole,
sertifikati i sl. - konkretno, nepostojanje usaglašenih
veterinarskih sertifikata sa svim novim zemljama sa kojima
planiramo da razvijemo saradnju. Najsvežiji je primer
Južnoafričke Republike. I pored velike podrške jake
distributerske kuće, mi smo sa naše, odnosno strane
Republike Srbije, punih pet meseci pripremali
dokumentaciju koju smo nedavno poslali njihovoj Upravi za
veterinu. Pravi proces revizije naših standarda tek predstoji,
jer stručnjaci ove afričke zemlje treba da prouče i ispitaju svu
dokumentaciju i donesu konačnu odluku o odobrenju uvoza
mesnih prerađevina iz Srbije, tj. Neoplante. Očekujemo da
će to potrajati bar još par meseci. U takvim slučajevima
morate imati zaista strpljivog distributera!
Šta su planovi Vašeg sektora za naredni period?
- Planiramo da uspostavimo kontinuiranu
distribuciju u Rusiji i da iskoristimo prisustvo Nelta u afričkim
zemljama. Za sada izvozimo u Angolu, a u planu, kao buduća
tržišta, imamo Zambiju i još neke zemlje. Radimo takoðe i na
jačanju pozicije u Kini, kao i u regionu. Istovremeno
maksimalno aktivno i posvećeno ispitujemo mogućnosti za
svako drugo novo tržište za koje se ukaže prilika.
NAŠA NEOPLANTA / OKTOBAR 2012 / 9
HR SEKTOR
Naša Neoplanta
Branka Radoš - Umetnost od slame
Interne obuke
Interne obuke u realizaciji sektora ljudskih resursa
(HR), u potpunosti su zaživele u našoj kompaniji. Tokom
protekla tri meseca, održano je ukupno pet internih obuka,
kojima su prisustvovali zaposleni različitih sektora. Naše
kolege su imali priliku da učestvuju u treninzima na teme
Timski rad, Asertivna komunikacija, Liderstvo, Početni Excel i
Napredni Excel. Zbog pozitivne povratne informacije od
strane učesnika treninga, HR sektor će i ubuduće
organizovati obuke korisne za profesionalni razvoj
zaposlenih.
Počela NEO druženja
Sektor ljudskih resursa pokrenuo je
10. avgusta projekat „Neo druženje“,
osmišljen kao nedeljno okupljanje
kolega i koleginica u cilju predaha od
redovnog posla, razmene znanja i ideja,
jačanja timskog duha kao i podećanja na
HACCP, higijenu, bezbednost i zdravlje
na radu. „Neo druženje“ se održava svakog četvrtka i petka
od 11 do 14h u separeu restorana Neoplante. Do sada je u
projektu učestvovalo skoro 200 zaposlenih, a druženja će se
nastaviti i u narednom periodu. Pozivnice zaposlenima će
pravovremeno slati naš HR sektor.
Asertivna komunikacija = samopouzdana komunikacija
U našu kompaniju je pre dve godine ušetala jedna
umetnička duša. Njeno ime je Branka Radoš, a radi na
pakovanju polutrajnih proizvoda.
B ra n k i n h o b i j e v r l o
neobičan i nesvakidašnji.
Naime, u slobodno vreme, naša
koleginica se rado prepušta
umetnosti stvaranja predmeta i
slika od slame. Sa pletenjem
slame se upoznala još kao
petogodišnja devojčica, u
"Poljoprivrednom dobru" gde je
bio zaposlen njen otac. Tada je u
ovoj firmi radilo nekoliko
Kineza, a s obzirom na to da je
Pasivno ponašanje
“Može naravno, nije mi teško opet da uradim tvoj deo posla.”
Ljudi često polaze od pretpostavke da je jako važno da se dopadnu drugima i da će biti odbijeni i neprihvaćeni ako im se
suprotstave. Zato se često povlače i prepuštaju drugima da dobiju ono što žele. Meðutim, opšte je pravilo da što se više trudimo da
drugima ugodimo i zanemarujemo sebe, to će nas više i drugi zanemarivati. Možemo proizvesti sažaljenje kod njih, ali ne i prihvatanje kao
sebi ravnom.
Herceg Novi
Privezak od slame
Meda od čička
Kineska tehnika pravljenja posuda
od slame
Salaš
Neoplanta u fudbalskoj Biznis ligi
Agresivno ponašanje
“Nikada ne uradiš onako kako ti kažem! Da si završio to za 15 minuta!”
Agresivno ponašanje (ponižavanje druge osobe, omalovažavanje, povišen ton i sl.) ljudi koriste iz straha da će izgubiti kontolu nad
situacijom i samopoštovanje, da će postati ranjivi i da neće ostvariti zacrtani cilj. Najčešći cilj agresije je pobeda i ostvarivanje cilja po
svaku cenu. Iako nas agresivan stav često zaista i dovede do cilja, problem je što gubimo na dugoročnom planu. Pored lične iscrpljenosti i
osećanja krivice koje možemo doživeti, mogu nam se zatvoriti vrata za dalju saradnju uz gubitak prostora za zdrave meðuljudske odnose.
Asertivno ponašanje
“Ne bih žvaku, želim kusur.”
“Razumem te, ali zaista imam previše posla. Ne mogu da ti pomognem sada.”
Asertivno ponašanje podrazumeva pronalaženje zlatne sredine izmeðu “povlačenja” i “napada”. Asertivna komunikacija nije
garancija da ćete dobiti ono što želite, jer neke stvari ne zavise samo od vas. Takoðe, nije prihvatljiv stil komunikacije sa svima. Ova vrsta
ponašanja je pitanje izbora i lične procene da li je vreme da se “povučemo”, “napadnemo” ili odreagujemo asertivno.
Još jedna veoma bitna strana asertivne komunikacije jeste to da ne predstavlja uroðenu sposobnost. Dakle, ljudi nisu po prirodi
asertivna ili neasertivna bića. To je veština koja se vežba i koja se može naučiti i iskoristiti u situacijama kada nam je potrebna.
uvek bilo viška slame, u pauzama od posla prenosili su Branki
svoje znanje o toj staroj veštini."
U ovom zanatu se koriste suve stabljike žitarica koje
još uvek nisu pokošene. Pre početka rada, slama se sortira
po veličini, a važno je i da bude približno jednake širine.
Potom se malo pokvasi, tek toliko da ne bi pucala i da bi
mogla da se oblikuje, i rad može da počne. Suve stabljike se
spajaju jedna sa drugom i pletu u željeni oblik, formirajući
jedinstvene figure i predmete. Za pravljenje slika, proces je
malo drugačiji, jer se na platnu prvo iscrta željeni pejzaž, a
slama se potom ispegla i lepi na platno.
Ako joj je verovati na reč, sam postupak je veoma
jednostavan. Potrebno je samo imati strpljenje i maštu.
Brodići od slame
Danas se često susrećemo sa pojmom asertivnosti i asertivne komunikacije i ponašanja. Asertivnost potiče od engleske reči
„assertive“ što se može prevesti kao samopouzdano, samouvereno izražavanje, ili drugim rečima zauzimanje za sebe. Asertivna osoba
izražava svoje misli, želje i osećanja na otvoren, iskren i direktan način uz uvažavanje sagovornika i njegovog mišljenja. Ona zna kako da
izbegne manipulacije u komunikaciji, uputi i primi kritiku, pohvali druge i konstruktivno reši konflikte sa njima.
Pojam asertivnog ponašanja najlakše je razumeti ako ga uporedimo sa pojmovima pasivnog i agresivnog ponašanja.
10 / NAŠA NEOPLANTA / OKTOBAR 2012
ŠARENA STRANA
Naša Neoplanta
Zoran Stojčić
N a š a ko m p a n i j a
oformila je fudbalski tim, koji
se takmiči u Biznis ligi
organizovanoj od strane
Sportskog društva Novi Sad.
Pored Neoplante, u
konkurenciji za prvaka lige su
timovi JKP „Lisje“, JKP
„Vodovod i kanalizacija“, JKP
„Put“, „NIS-RNS“, JKP „Stan“,
JP „Vode Vojvodine“, ET
„Južna Bačka“ i Institut za
ratarstvo. Trenutno je u toku
jesenja sezona, koja će trajati
do 17. oktobra.
Tim Neoplante čine
Zoran Stojčić, mašinista rashladnih postrojenja, Ratko Božović,
menadžer finansija, Radovan Stojković, mesar u pandleraju,
Zoran Škavić, magacioner rezervnih delova, Predrag Paćuh,
zaposleni u odeljenju polutrajne, Radovan Jevrić, radnik
pandleraja, Dragan Pekez, vozač u Neltu i Ostoja Bajić,
magacioner na farmi svinja. Kapiten našeg tima, koji trenutno
igra u drugoj ligi, jeste Zoran Stojčić. Prema njegovim rečima,
Neoplanta je nekada imala veoma jaku ekipu. Od četvrte lige
uspeli su da stignu do prve, i osvoje titulu prvaka Novog Sada.
Usledila je dugogodišnje pauza, a tek nedavno je oformljena
nova ekipa, za koju je Zoran siguran da će osvojiti jedno od prva
tri mesta.
Svi zainteresovani ljubitelji fudbala u Neoplanti, mogu
se priključiti rekreaciji u OŠ „Jožef Atila“, koja ponovo kreće od
oktobra. U planu je i formiranje novog tima koji bi se takmičio u
prolećnoj sezoni Biznis lige.
NAŠA NEOPLANTA / OKTOBAR 2012 / 11
Redakcija: Ivana Canic, Slobodan Vasilic, Milan Karaklic, Vesna Teodorovic, Nenad Juhas, Ivan Partonjic, Vera Kovacevic, Silvester Milanovic, Gabrijela
Radujkov, Vuk Baucal, Bojan Bulatovic i Marija Vrcinac
Tekstovi: Jelena Košutic, New Media Team; Dizajn: Magnet studio DOO Fotograf: Miroslav Bjeloš
Download

Naša Neoplanta 08, Oktobar 2012