OLGU RAPORU (Case Report)
Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
Cilt: 34, Sayı: 3-4, Sayfa: 46-52 2010
Generalize Agresif Periodontitis’te
Kombine Rejeneratif Cerrahi ve Bilinçli
Replantasyonun Kısa Dönem Takip
Sonuçları: Olgu Raporu
Short-Term Follow-Up Results of Combined
Regenerative Surgery and Intentional
Replantation in Generalized Aggressive
Periodontitis: Case Report
*Doç. Dr. Esra BALTACIOĞLU, **Doç. Dr. Tamer TAȘDEMİR, *Arș. Gör. Pınar YUVA,
***Arș. Gör. Erkan ȘÜKÜROĞLU, *Arș. Gör. Özlem SARAÇ
*Karadeniz Teknik Üniversitesi, Diș Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı
**Karadeniz Teknik Üniversitesi, Diș Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı
***Hacettepe Üniversitesi, Diș Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı
ÖZET
ABSTRACT
Bu raporda, 12 yaşında sistemik yönden sağlıklı generalize agresif periodontitis’li (GAP) bir erkek çocuğuna
Emdogain ve Demineralize Dondurulmuş Kurutulmuş
Kemik Allogrefti (DFDBA) kullanılarak uygulanan
kombine rejeneratif cerrahi ve bilinçli replantasyonun
klinik ve radyolojik sonuçları sunulmuştur. Cerrahi
operasyonlardan 6 ay sonra, replante edilen dişte kök
rezorpsiyonu ve ankiloz görülmezken, tüm klinik ve
radyolojik parametrelerde hızlı düzelme tespit edilmiştir. Çalışmamızda gözlemlediğimiz zaman periyodu kısa bir dönem olmakla birlikte, elde ettiğimiz klinik sonuçlar çok genç yaştaki GAP’li hastaların tedavisi açısından ümit vericidir.
In this report, clinical and radiological results related to combined regenerative surgery and intentional replantation applied to a 12 year old systemically
healthy male child with generalized aggressive periodontitis (GAP), using Emdogain and demineralized
freeze-dried bone allograft (DFDBA), are presented.
Six month after the surgical operations, while root
resorption and ankylosis were not seen in the replanted tooth, a rapid improvement in all the clinical and
radiographic parameters were observed. Despite the
fact that our study report results from a short observation period, the clinical results we obtained are promising for treatment of very young patients with GAP.
ANAHTAR KELİMELER
KEYWORDS
Generalize agresif periodontitis, emdogain, DFDBA,
bilinçli replantasyon
Generalized aggressive periodontitis, emdogain,
DFDBA, intentional replantation
47
GİRİȘ
Periodontal hastalığın özel bir formu olan Generalize agresif periodontitis (GAP), periodontal dokuların episodik ve hızlı yıkımı ile karakterize olması nedeniyle erken diş kaybı ile sonuçlanmaktadır1. GAP’li bireylerde periodontal sağlığın yeniden kazandırılması ve sürekliliğinin sağlanması için önerilen standart tedavi protokolü; mekanik tedavi (diştaşı temizliği ve kök
yüzey düzleştirmesi (DKD) ve/veya periodontal cerrahi), mekanik tedaviye kombine uygulanan antimikrobiyal tedavi ve sık aralıklar ile yapılacak olan destekleyici periodontal tedavidir1.
Aynı zamanda, başlangıç periodontal tedavisi ve
idame fazını takiben uygulanan rejeneratif periodontal cerrahi, kemik içi defektlerinin ve furkasyon tutulumlarının tedavisinde yararlı olabilmektedir2. Bütün bu tedavilerin yanı sıra, GAP’lı
bireylerin periodontal açıdan umutsuz dişlerine
bilinçli replantasyon uygulanması, hastaların bir
süre daha kendi dişlerini kullanabilmesine ve
dental ark bütünlüğünün devam etmesine imkan
sağlayabilir. Bilinçli replantasyon, endodontik
tedaviden önce veya sonra dişin bilinçli olarak
çekilerek, çekim soketine tekrar yerleştirilmesi
olarak tanımlanır3.
İdeal periodontal tedavi, kaybedilen periodontal dokuların rejenerasyonu ve rekonstrüksiyonunu amaçlar4. Emdogain (Biora AB, Malmö,
Sweden) amelogenin ailesine ait proteinler içeren
mine matriks türevidir5,6. Emdogain’in yeni ataçman ve yeni sement oluşumunda, vertikal ve
horizontal kemik defektlerinin tedavisinde ve
periodontal parametrelerin iyileşmesinde klinik
başarı gösterdiği son on yılda yapılan çeşitli
çalışmalar ile gösterilmiştir6-12. Aynı zamanda,
Emdogain replantasyon öncesi kök yüzeyine
de uygulanmış ve farklı klinik sonuçlar elde
edilmiştir13-19. Çoğu araştırmacı, Emdogain’in
uygulandığı replantasyon işlemlerinde, ankilozun ve kök rezorpsiyonunun önlendiği veya
geciktiğini savunurken13-15, buna zıt bulgular
da mevcuttur16-19. Emdogain periodontal rejenerasyonda yeni bir kavram olmasına rağmen,
kemik greftleri araştırmacılar ve klinisyenler
tarafından uzun yıllardır uygulanmaktadır20.
Osteokondüktif ve osteoindüktif etkiye sahip
olduğu bilinen Demineralize Dondurulmuş Kurutulmuş Kemik Allogrefti (DFDBA), tek başına
veya diğer tedavi seçenekleriyle kombine şekilde
kullanılmaktadır20. Aynı zamanda, literatürde,
Emdogain ve DFDBA’nın kombine kullanıldığı
tedavi yaklaşımının klinik yararlarını gösteren
çalışmalar bulunmaktadır21,22.
Bu raporda, 12 yaşında sistemik yönden sağlıklı GAP’li bir erkek çocuğuna Emdogain ve
DFDBA kullanılarak uygulanan kombine rejeneratif cerrahi ve bilinçli replantasyonun, klinik ve
radyolojik sonuçları sunulmuştur.
OLGU RAPORU
12 yaşındaki erkek çocuğu, dişeti iltihabı ve
dişlerde mobilite tanısı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Kliniği’ne gönderildi. Ağız içi muayenede, Miller sınıflandırmasına göre maksiller sol 2. premolar (diş no:25) dişinde III, maksiler sağ santral (diş
no: 11) ve mandıbular sol lateral (diş no:32) dişlerinde II, diğer dişlerde genel olarak I. dereceden mobilite olduğu gözlendi23. Panoramik radyografta, II. ve III. derecede mobilitenin gözlendiği dişlerde apekse kadar uzanan şiddetli vertikal
kemik kayıpları, diğer dişlerde ise çok ileri düzeyde olmamakla birlikte horizontal kemik kayıpları izlendi (Resim 1). Hastanın alınan anamnezinde 2 yıl önce dişeti problemlerinin tedavisine başlandığı, ancak tedavinin hasta tarafından yarım
bırakıldığı öğrenildi. Hastanın büyüme ve gelişimi normal sınırlardaydı. Klinik, radyografik incelemeler ve alınan periodontal indeksler sonucu
hastaya GAP tanısı koyuldu1. Şiddetli periodontal yıkımın sistemik bir hastalığın primer bulgusu
olabileceği düşünülerek, hasta pediatri bölümüne
yönlendirildi. Herhangi bir sistemik problem saptanmadı. Hastanın ve ebeveyninin genel arzusu
periodontal olarak umutsuz görülen dişlerin tedavi edilerek ağızda tutulması yönündeydi. Hastanın yaşının çok genç ve kooperasyonunun çok
iyi olduğu göz önüne alınarak, kombine bir tedavi
48
RESİM 1
Operasyon öncesinde maksiller ve mandibular anterior ve
maksiller sol ikinci premolar bölgelerdeki vertikal kemik
kaybını gösteren panoramik radyograf.
protokolü ile mevcut dişlerin ağızda tutulmasına
karar verildi.
Klinik Ölçümler ve Tedavi Planlaması
İntraoral ve radyolojik değerlendirmeleri takiben, tüm ağız başlangıç periodontal klinik ölçümler [sondlama cep derinliği (CD), klinik ataçman
seviyesi (KAS), gingival indeks (Gİ), plak indeksi
(Pİ)] ve diş mobilitesi kaydedildi. Operasyonlardan önce tüm ağız CD ortalaması 4.47 mm ve
KAS ortalaması 4.68 mm olarak ölçüldü. Kombine rejeneratif tedavi yapılan 11, 25 ve 32 nolu
dişlerin klinik periodontal parametreleri Tablo
I’de verilmiştir.
Periodontal-endodontik lezyon gelişimi olasılığını ortadan kaldırmak amacıyla, cerrahi tedavilerden önce 11 ve 32 nolu dişlere ve replantasyon öncesi 25 nolu dişe endodontik tedavi uygulandı. Endodontik tedavileri takiben, mandibular
posterior bölgeler hariç, tüm ağız periodontal rejenerasyonu sağlamak ve defektlerde kemik dolumunu elde etmek amacıyla, Emdogain ya da Emdogain ve DFDBA kombinasyonunun uygulanılmasına karar verildi. Ayrıca, maksiller sol bölgenin flap operasyonu ile aynı seansta, 25 nolu dişin Emdogain ve DFDBA kullanılarak bilinçli replantasyonu planlandı.
Cerrahi prosedür
Lokal anesteziyi takiben bukkal ve lingual insizyonlar yapılarak, mukoperiosteal flapler elave
RESİM 2
Operasyonlar sırasında maksiller anterior bölgede görülen
şiddetli alveoler kemik kaybı.
edildi (Resim 2). Defektlerdeki granülasyon dokuları temizlendi, kök yüzeyleri % 24’lük EDTA
jel ile 2 dakika muamele edildi ve steril salin
solüsyonuyla yıkandı. Kök yüzeylerine apikokoronal yönde Emdogain, defekt bölgelerine ise
Emdogain ve DFDBA kombinasyonu uygulandı.
Bilinçli Replantasyon Prosedürü
Maksiller sol posterior bölgedeki tam kalınlık mukoperiosteal flap kaldırıldı ve 25 nolu diş
çekildi. 25 nolu dişin ve bölgedeki diğer dişlerin
kök yüzeylerindeki granülasyon dokuları, diş taşları, periodontal ligament ve nekrotik sement artıkları uzaklaştırıldı. Kök yüzeylerine % 24’lük
EDTA jel 2 dakika boyunca uygulandı ve steril
salin solüsyon ile yıkandı. Diş sokete yerleştirildi ve splintlendi (Resim 3). 25 nolu dişin ve diğer dişlerin kök yüzeylerine Emdogain yerleştirilirken, replantasyon bölgesine ve diğer defekt
bölgelerine Emdogain ve DFDBA kombinasyonu
uygulandı. Flap orjinal seviyesinde 4-0 sütur kullanılarak süture edildi. Sentrik, protruziv ve lateral hareketlerdeki okluzal temaslar elimine edildi.
SONUÇLAR
Cerrahi prosedürler, hasta tarafından sorunsuz
bir şekilde tolere edildi ve postoperatif rahatsızlık
veya ağrı gözlenmedi. 6 ayın sonunda, panoramik radyografta, özellikle replantasyon bölgesinde
daha belirgin olmak üzere vertikal kemik defektlerinde yeni kemik oluşumu gözlendi (Resim 4).
49
TABLO I
Kombine periodontal cerrahi uygulanan dişlerin (diş no: 11, 32) ve replante edilen dişin (diş no: 25) başlangıç ve operasyonlardan 6 ay
sonraki klinik periodontal parametrelerinin karşılaştırılması.
Parametre
Sondlama Derinliği (CD)(mm)
Klinik Ataçman Seviyesi (KAS)
(mm)
Gingival indeks
(Gİ)
Plak indeksi
(Pİ)
Diș Mobilitesi (Sınıf)
Diș No
Bașlangıç
6. ay
11
32
25
11
32
25
11
32
25
11
32
25
11
32
25
8,3
8
8,8
8,6
8,4
9,1
1
2
2
1
2
2
II
II
III
3,6
3,4
3,1
3,8
4,1
4,1
0
0
0
0
0
0
Normal
Normal
-
RESİM 4
Operasyondan sonraki 6. ayda maksiller ve mandibular
anterior ve maksiller sol ikinci premolar bölgelerde gözlenen
yeni kemik oluşumu.
RESİM 3
Replantasyondan hemen sonraki klinik görünüm.
Operasyon sonrası 6. ay, tüm ağız CD ortalaması 1.83 mm iken, KAS ortalaması 2.25 mm olarak ölçüldü. Yapılan rejeneratif tedaviler sonucu, tüm ağız CD ortalamasının
2.64 mm, KAS ortalamasının 2.43 mm azaldığı
gözlenirken, replante edilen dişte CD’nin 5.7
mm, KAS’nin 5 mm azaldığı saptandı. Kombine
rejeneratif tedavi ve bilinçli replantasyon uygulanan dişlerin operasyon sonrası 6. ay klinik periodontal parametreleri Tablo I’de gösterilmiştir.
TARTIȘMA
GAP, erken tanı ve tedavinin eksikliğinde hızlı ilerleyerek, erken yaşlarda diş kaybına neden
olabilmektedir1,2. Bu raporda sunulan, çeşitli nedenler ile tedavisi gecikmiş GAP olgusuna,
şiddetli periodontal yıkım ve derin vertikal defektlerin bulunması nedeniyle başlangıç perio-
50
dontal tedavi sonrası kombine rejeneratif cerrahi
uygulanmıştır. Bizim bilgilerimiz dahilinde olgumuz, kombine rejeneratif cerrahi ve bilinçli replantasyonun uygulandığı en genç hastadır.
Periodontal hastalıkların cerrahi tedavisi ile
ilgili yapılan araştırmalar, mukoperiosteal flap
gibi konvansiyonel cerrahi yaklaşımlar sonrasında, sınırlı rejenerasyon meydana geldiğini ortaya koymaktadır4. Bununla birlikte; yönlendirilmiş
doku rejenerasyonu tekniği ve kemik greftleri ve
Emdogain gibi rejeneratif ürünlerin kullanıldığı
prosedürler yeni ataçman ve kemik kazancı elde
edilmesinde başarılı olabilmektedir4,5,24. Özellikle Emdogain’in güçlü rejeneratif potansiyele sahip olduğu ve kemikiçi defektlerde yeni ataçman
oluşumunu sağladığı çok sayıda klinik çalışmada
gösterilmiştir5-12. Aynı zamanda, Emdogain kök
yüzeyine uygulandığında, çok sayıda kollojen lif
içeren hücreli ve hücresiz sement oluşumunda artış meydana getirmektedir7,8.
Günümüzde, ideal periodontal tedaviyi sağlamak amacıyla, rejeneratif periodontal cerrahinin yanısıra, kombine rejeneratif yaklaşımlar da
uygulanmaktadır ve bu uygulamaların özellikle
kemikiçi defektlerde maksimum dolum sağladığı gösterilmiştir. Emdogain’in greft materyalleri ile kombine kullanımından başarılı klinik sonuçlar sağlanmıştır24-26. Greft materyali defekt
alanında osteokondüktif ve/veya osteoindüktif etki gösterirken, Emdogain yeni sement ve
ataçman oluşumuna yardımcı olabilmektedir24.
Ayrıca, Emdogain ve DFDBA’nın kombine kullanımının, defekt derinliği ve alveoler kret rezobsiyonunu içeren sert doku parametrelerinde
ve klinik parametrelerde gelişme sağladığı rapor edilmiştir27,28. Yukarıda belirtilen çok sayıda
araştırmada gösterildiği gibi, biz de olgumuzda
Emdogain’in tek başına uygulandığı bölgelerde ataçman kazancı ve Emdogain ve DFDBA
kombinasyonunun kullanıldığı defektlerde ise
yeni kemik oluşumu gözlemledik.
Çalışmamızda, periodontal açıdan umutsuz görülen maksiller sol ikinci premolar dişin
çekimi yerine, bu dişe bilinçli replantasyon uygulandı. Replantasyon işleminin, periodontitisli
bireylerde başarısız olduğunu ileri süren çalışmalar bulunmakla birlikte, klinik başarı sağladığını
gösteren çalışmalar da mevcuttur29-31. Biz olgumuzda replantasyon işlemi sırasında replantasyon bölgesinde daha fazla kemik kazancı sağlamak amacı ile Emdogain ve DFDBA kombinasyonunu kullandık. Emdogain replantasyon prosedüründe sıklıkla kullanılmasına rağmen13-19,
kemik greftleriyle kombine kullanımını gösteren
herhangi bir rapor bulunmamaktadır. Filippi ve
ark.14, Emdogain kullanılarak uygulanan bilinçli
replantasyonda, ankilozun önlendiği veya geciktiğini gösterirken, diğer taraftan, Emdogain’in
ankilozu ve kök rezorpsiyonunu önleyemediği,
doku tamirini stimule edemediği çeşitli araştırmalarda belirtilmiştir16-19. Bizim olgumuzda, Emdogain ve DFDBA kullanılarak replante edilen
dişte, sağlıklı klinik iyileşmenin yanı sıra cep derinliğinde belirgin azalma ve yeni kemik oluşumu gözlenirken, 6. ay sonunda ankiloz veya kök
rezorpsiyonuna rastlanmamıştır.
Olgu raporumuz kısa bir periyodu içermekle
birlikte klinik sonuçlarımız GAP’li genç hastaların tedavisinde umut vericidir. Şiddetli periodontal yıkımın ve periodontal olarak umutsuz dişlerin bulunduğu kritik tablolarda, diş çekimine alternatif uygulanan rejeneratif tedavi ve bilinçli replantasyonun, diş çekimini takiben oluşmaya başlayan kemik rezorpsiyonunu önleyebileceğini ve daha sonraki dönemlerde uygulanılması
düşünülen protez ve subperiosteal implant için
gerekli kemik desteğine imkan sağlayabileceğini
düşünmekteyiz. Sonuç olarak, GAP’li hastalarda
erken tanı ve tedavi önem taşımaktadır. Bununla birlikte, hasta hekime geç dönemde başvursa
bile, periodontal açıdan umutsuz dişlerin çekimine karar vermeden önce, hasta kooperasyonu
ve konak yanıtı göz önüne alınarak, rejeneratif cerrahi tedavinin tüm seçenekleri düşünülebilir. Ancak, bu hastalarda idame fazının, periodontal rejenerasyonun devamlılığı ve hastalığın
rekürrensinin önlenmesinde çok önemli olduğu
unutulmamalıdır.
51
compromised” roots. An experimental study in the dog. J
Clin Periodontol 2003; 30: 855-861.
KAYNAKLAR
1.
American Academy of Periodontology (AAP). Parameter
on aggressive periodontitis. J Periodontol 2000; 71: 867–
869.
2.
Oh TJ, Eber R, Wang HL. Periodontal diseases in the child
and adolescent. J Clin Periodontol 2002; 29: 400-410.
3.
Weine FS. The case against intentional replantation. J Am
Dent Assoc 1980; 100: 664–668.
4.
Wang HL, Greenwell H, Fiorellini J, et al. Periodontal
regeneration. J Periodontol 2005; 76: 1601-1622.
5.
Hammarström L. Enamel matrix, cementum development
and regeneration. J Clin Periodontol 1997; 24: 658–668.
6.
Heijl L, Heden G, Svardstrom G, Ostgren A. Enamel
matrix derivative (EMDOGAIN) in the treatment of
intrabony periodontal defects. J Clin Periodontol 1997; 24:
705-714.
7.
8.
9.
Sculean A, Reich E, Chiantella GC, Brecx M. Treatment
of intrabony periodontal defects with an enamel matrix
protein derivative (Emdogain):a report of 32 cases. Int J
Periodontics Restorative Dent 1999; 19: 157-163.
Sculean A, Donos N, Windisch P, et al. Healing of human
intrabony defects following treatment with enamel matrix
proteins or guided tissue regeneration. J Periodontal Res
1999; 34: 310-322.
Froum SJ, Weinberg MA, Rosenberg E, Tarnow D. A
comparative study utilizing open flap debridement with
and without enamel matrix derivative in the treatment of
periodontal intrabony defects: a 12-month re-entry study. J
Periodontol 2001; 72: 25–34.
10. Tonetti MS, Lang NP, Cortellini P, et al. Enamel matrix
proteins in the regenerative therapy of deep intrabony
defects. A multicentre randomized controlled clinical trial.
J Clin Periodontol 2002; 29: 317–325.
11. Francetti L, Trombelli L, Lombardo G, et al. Evaluation
of efficacy of enamel matrix derivative in the treatment
of intrabony defects: a 24-month multicenter study. Int J
Periodontics Restorative Dent 2005; 25: 461-473.
12. Nemcovsky CE, Zahavi S, Moses O, et al. Effect of
enamel matrix protein derivative on healing of surgical
supra-infrabony periodontal defects in the rat molar: a
histomorphometric study. J Periodontol 2006; 77: 9961002.
13. Iqbal MK, Bamaas N. Effect of enamel matrix derivative
(EMDOGAIN) upon periodontal healing after replantation
of permanent incisors in beagle dogs. Dent Traumatol
2001; 17: 36-45.
14. Filippi A, Pohl Y, von Arx T. Treatment of replacement
resorption by intentional replantation, resection of the
ankylosed sites, and Emdogain--results of a 6-year survey.
Dent Traumatol 2006; 22: 307-311.
15. Barrett EJ, Kenny DJ, Tenenbaum HC, Sigal MJ, Johnston
DH. Replantation of permanent incisors in children using
Emdogain. Dent Traumatol 2005; 21: 269-275.
16. Araujo M, Hayacibara R, Sonohara M, Cardaropoli G,
Lindhe J. Effect of enamel matrix proteins (Emdogain’)
on healing after re-implantation of “periodontally
17.
Lam K, Sae-Lim V. The effect of Emdogain gel on
periodontal healing in replanted monkeys’ teeth. Oral Surg
Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2004; 97: 100107.
18. Schjøtt M, Andreasen JO. Emdogain does not prevent
progressive root resorption after replantation of avulsed
teeth: a clinical study. Dent Traumatol 2005; 21: 46-50.
19. Poi WR, Carvalho RM, Panzarini SR, Sonoda CK,
Manfrin TM, Rodrigues Tda S. Influence of enamel
matrix derivative (Emdogain) and sodium fluoride on the
healing process in delayed tooth replantation: histologic
and histometric analysis in rats. Dent Traumatol 2007 ; 23:
35-41.
20. Schwartz Z, Mellonig JT, Carnes DL Jr, et al. Ability of
commercial demineralized freeze-dried bone allograft
to induce new bone formation. J Periodontol 1996; 67:
918–926.
21. Rosen PS, Reynolds MA. A retrospective case series
comparing the use of demineralized freeze-dried bone
allograft and freeze-dried bone allograft combined with
enamel matrix derivative for the treatment of advanced
osseous lesions. J Periodontol 2002; 73: 942-949.
22. Gurinsky BS, Mills MP, Mellonig JT. Clinical evaluation
of demineralized freeze-dried bone allograft and enamel
matrix derivative versus enamel matrix derivative alone
for the treatment of periodontal osseous defects in humans.
J Periodontol 2004; 75: 1309-1318.
23. Miller S. Textbook of periodontia, 3rd edn. Philadelphia:
Blackstone; 1950: 125.
24. Venezia E, Goldstein M, Boyan BD, Schwartz Z. The use
of enamel matrix derivative in the treatment of periodontal
defects: a literature review and meta-analysis. Crit Rev
Oral Biol Med 2004; 1: 382-402.
25. Lekovic V, Camargo PM, Weinlaender M, Kenney EB,
Vasilic N. Combination use of bovine porous bone mineral,
enamel matrix proteins, and a bioabsorbable membrane
in intrabony periodontal defects in humans. J Periodontol
2001; 72: 583-589.
26. Velasquez –Plata D, Scheyer ET, Mellonig JT. Clinical
comparison of an enamel matrix derivative used alone
or in combination with a bovine-derived xenograft for
the treatment of periodontal osseous defects in humans. J
Periodontol 2002; 73: 433-440.
27. Boyan BD, Weesner TC, Lohmann CH, et al. Porcine
fetal enamel matrix derivative enhances bone formation
induced by demineralized freeze dried bone allograft in
vivo. J Periodontol 2000; 71: 1278-1286.
28. Gurinsky BS, Mills MP, Mellonig JT. Clinical evaluation
of demineralized freeze-dried bone allograft and enamel
matrix derivative versus enamel matrix derivative alone
for the treatment of periodontal osseous defects in humans.
J Periodontol 2004; 75: 1309-1318.
29. Demiralp B, Nohutcu RM, Tepe DI, Eratalay K. Intentional
replantation for periodontally involved hopeless teeth.
Dent Traumatol 2003; 19: 45-51.
52
30. Tozum TF, Keceli HG, Serper A, Tuncel B. Intentional
replantation for a periodontally involved hopeless incisor
by using autologous platelet-rich plasma.Oral Surg Oral
Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006; 101: e119-124.
Geliş Tarihi : 28.08.2010
Kabul Tarihi : 29.12.2010
31. Baykara M, Eratalay K. Replantation in cases with
advanced periodontal destruction. J Hacettepe Fac
Dentistry 1995; 19: 124–128.
Received Date : 28 August 2010
Accepted Date : 29 December 2010
İLETİŞİM ADRESİ
Doç. Dr. Esra BALTACIOĞLU
Karadeniz Teknik Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı 61080 Trabzon/Türkiye
Tel: +90 462 377 47 62; Fax: +90 462 377 47 54 E-mail: [email protected]
Download

Full Text Article - Hacettepe Üniversitesi