v
T.C.
_
_
SAGLIK BAKANLIGI_
KAMU
HASTANELERI
KURUMU
TURKIYE
Trabzon _Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
_
__
: 23618724
Sayı
Konu :Teklif
/ğîİýéif
/
09/03_/2019
[ACIL]
'
'
Hastanemiz Ortopedi Servisinin ihtiyacı olan aşağıda belirtilen malzeme 4734 Sayılı K.İ.K.'
in 22/F Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır. Tekliflerinizi KDV hariç olarak,
10/03/2015 tarih saat 12:30 kadar 462 341 56 54 numaralı faksa göndermeniz veya
kapalı zarf içerisinde Satın Alma Birimine ulaştırmanız rica olunur.
i
Se
_
Idari
.
T.İ.T.U.B.B.
e
all
SUT
g
H v
EK
n(
Birim
üd. Yrd.
Toplam
ag
NOT
1-
Teknik Şartname tarafınıza faks edilmemiş olup,
www. rabz nkanuni. v. r ih l hb internet adresinden temin edilebilir.
2-
Teklif Edilen Ürünün SUT ve UBB Kodlarını İlgili Sütunlara Yazılması
Zorunludur.
Tekliflerinizi en geç 10/03/2015 tarihi saat 12.30' kadar
0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı zarf içinde bildirmeniz rica olunur
`
**g &fî/LT
1
\
î
A
v
`
`
Aç»
539113:
'”
T x,
3R
T
-
.\
h
'\\g'~/î-\
x
ej\
p
&AA
p
&VA
^
S
'
a
(VKa
Mü&
oş\,`_,_\ \
`
uç
é
G
;İLKE
'
\r\'›/\
_ŞWLH
'K
x
\JCC:\\C...
Ü,»\ÃJKQ.\
U&
(Aka r
Kollajen Doku Rejenerasyon Matriks
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Teklifedilecek olan kollajen membran kompleksleştirme yoluyla bağlanmış
Hyaluronik Asit ile saf atelokoliajen temelli bioabsorbable bir mamul
olmalıdır.
Mikrokristalin yapısı ile sığırdan elde edilmiş tip 1 atelokollaj en olmalıdır.
(Domuz kaynaklı ürünler teklif edilemez]
Ürün %0.9 saline (serum fizyolojik) ile hidratlaşmalı, başka bir işleme ihtiyaç
duymadan kullanılabilmelidir.
Saline ile ıslandığında temas ettiği yüzeyin tam şeklini almalıdır. CSF ve
konnektif hücrelere bir bariyer oluşturarak birkaç hafta (34 ) boyunca
kalmalı ve otolog bağlayıcı doku tarafından
yavaşçaparçalanıpyerdeğiştirilirkendokurejenerasyonuiçinbirlcılavuzolarakh
areketetmelidir
Ürünkesilebilmeli, rahatlıkla form alabilir nitelikte olmalıdır ve antibiyotikli
çözelti içerisinden emlendirilebilmelidir.
Ürün bakteriyostatik olmalı ve antibakteriyel bir etkiye sahip olmalıdır. Bu
özelliği klinik çalışmalar ile ispatlanmaiıdır.
Hyralüronik Asit, Magnezyum Sodyum Hyrolüronat şeklinde bağlanmalı,
salınım yavaş yavaş 3-4 hafta içinde olmalıdır.
Soğukzincirgerektirmemeli, kuruolarakpaketlenmeli,
odasıcaklığındamuhalazaedilebilmeliveçokkısabirsüredehazırlanıpkullanılabi
lmelidir.
'
Ürününspesifikuygıılamalariçinfarklıboyutlarıolmalıdır.
Toksikyadamutajenikolmamalı, insandokusunauygunbiouyumluolmalı,
naturel dokuyauyumproblemiolmamalıveuyumsürecihızlıolmalıdır.
Tüm hasta gruplarına ( Yetişkin, çocuk vs. ) ayırt edilmeksizin
kullanılabilmelidir.
2 yıl raf ömrü olmalıdır.
UBB ve SUT kodu olmalıdır.
v
o
0
#fiilî
.M
î›
Ö› o
~
mîvîgrÄjku
`
ı
..
4
+° 0
t*
,yoîd-şéî_ o
Ponovîcıêî
\
fe& /
ogtêîşé"
Q'\\Q
°°xcl°
<o°
-
Download

[ACIL] - Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi