STUDIJE EKONOMIJE – STUDIJSKA 2011/2012
OBNOVA I GODINE
UPIS II GODINE
1.Studenti, koji su upisali ili obnovili I godinu
studija studijske 2010/11. godine, i ostvarili
najmanje 40 ECTS kredita, sa prve godine, stekli
su uslov za upis II godine. Prilikom upisa godine,
obavezni su da prijave predmete koje žele da slušaju i
polažu (do 60 ECTS kredita, tj. 30 ECTS kredita po
semestru).
2.Studenti koji nijesu ostvarili 40 ECTS kredita,
obnavljaju I godinu.
3.Studentima kojima je ostao samo jedan zaostali
ispit iz I godine, po Odluci Univerziteta Crne Gore,
omogućeno je da prijave sve ispite iz II godine, kao i
zaostali ispit iz I godine.
4.Prijava predmeta, za sve studente, će se
obaviti na posebnom obrascu, koji se dobija na
Recepciji fakulteta.
5.Svi obrasci moraju
svojeručno potpisani.
biti
čitko
popunjeni
i
OBNOVA II GODINE
UPIS III GODINE
1.Studenti, koji su upisali II godinu studija, studijske
2010/11. godine i ostvarili najmanje 100 ECTS
kredita, sa prve dvije godine studija, stekli su
uslov za upis III godine. Prilikom upisa godine,
obavezni su da prijave predmete koje žele da slušaju i
polažu (do 60 ECTS kredita, tj. 30 ECTS kredita po
semestru).
2.Studenti II godine studija koji nijesu ostvarili 100
ECTS kredita, obnavljaju II godinu.
3.Studentima kojima je ostao samo jedan zaostali
ispit (iz I ili II godine), po Odluci Univerziteta Crne
Gore, omogućeno je da prijave sve ispite iz III
godine, kao i zaostali ispit.
4.Prijava predmeta, za sve studente, će se
obaviti na posebnom obrascu, koji se dobija na
Recepciji fakulteta
5.Svi obrasci moraju
svojeručno potpisani.
biti
čitko
popunjeni
i
OBNOVA III GODINE
UPIS IV GODINE
1.Studenti, koji su upisali III godinu studija studijske
2010/11. godine, i ostvarili najmanje 160 ECTS
kredita, sa prve tri godine studija, stekli su uslov
za upis IV godine. Prilikom upisa godine, obavezni su
da prijave predmete koje žele da slušaju i polažu (do
60 ECTS kredita, tj. 30 ECTS kredita po semestru).
2.Studenti III godine studija koji nijesu ostvarili
160 ECTS kredita, obnavljaju III godinu.
3.Studentima kojima je ostao samo jedan zaostali
ispit (iz I ili II ili III godine), po Odluci Univerziteta
Crne Gore, omogućeno je da prijave sve ispite iz IV
godine, kao i zaostali ispit.
4.Prijava predmeta, za sve studente, će se
obaviti na posebnom obrascu, koji se dobija na
Recepciji fakulteta.
5.Svi obrasci moraju
svojeručno potpisani.
biti
čitko
popunjeni
i
STUDENTIMA KOJI SU ODSLUŠALI IV
GODINU
Studenti koji su 2010/11. studijske godine
ODSLUŠALI IV GODINU a imaju zaostalih ispita,
dužni su da prijave zaostale ispite (prijavni list sa
Recepcije fakulteta) i uplate iznos koji se dobija na
sledeći način
broj zaostalih ECTS kredita x 8.33 eur-a
STUDENTIMA ZAVRŠNE GODINE STUDIJA
PO ECTS REŽIMU
Obavještavaju se studenti završne godine studija koji
do kraja studija imaju samo jedan zaostali ispit, iz
predmeta koji se sluša u ljetnjem semestru, da se
jave studentskoj službi, radi prijave i polaganja
zaostalog ispita u zimskom semestru akademske
2011/12. godine.
DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS I OBNOVU GODINE
1.Indeks
2.Prijavni list
3.Formular za prijavu ispita (uzeti na Recepciji fakulteta)
4.Studenti koji plaćaju školarinu (samofinansirajući),
treba da prilože uplatnicu prve rate školarine u iznosu od
125 eura na žiro-račun Ekonomskog fakulteta 510-131-35 .
Uplata druge rate će se obaviti od 7. do 11. novembra
2011. godine.
Studenti, koji do 11. novembra ne izmire svoje
obaveze, biće izostavljeni sa spiskova premeta iz
zimskog semestra i neće moći da polažu ispite.
5.Studenti koji studiraju po DISTANCE LEARNING
sistemu, treba da prilože uplatnicu prve rate školarine u
iznosu od 250 eura na žiro-račun Ekonomskog fakulteta
510-131-35 .
Uplata druge rate će se obaviti od 7. do 11.
novembra 2011. godine.
Studenti, koji do 11. novembra ne izmire svoje
obaveze, biće izostavljeni sa spiskova premeta iz
zimskog semestra i neće moći da polažu ispite.
6.Budžetski studenti koji plaćaju zaostale ispite (iz
zimskog i ljetnjeg semestra), treba da prilože uplatnicu
na iznos koji se dobija na sledeći način:
(broj zaostalih ECTS kredita x 8.33 eur-a)
7.Upis i obnova godine će se obaviti prema sl. rasporedu:
- 09. septembra
- 12. i 13. septembra
- 14. i 15. septembra
- 16. septembra 2011.
na šalteru Stud. službe, u vremenu od
I godina
II godina
III godina
IV godina
9:00 -12:00 h.
Download

STUDIJSKA 2011/2012 OBNOVA I GODINE UPIS II GODINE 1