Ugovor o udomljavanju mačke
Ovaj Ugovor o udomljavanju mačke (u daljem tekstu: Ugovor) je zaključen između lica koje
udomljava mačku (u daljem tekstu: Udomitelj) i privremenog staratelja u čijem posedu je mačka (u
daljem tekstu: Staratelj). Ugovor je zaključen u prisustvu Svedoka.
Član 1.
Ugovorne strane su saglasne da je predmet ovog Ugovora definisanje obaveza Udomitelja prema
mački koju usvaja:
Ime mačke:
Rasa:
Boja i šara:
Pol:
Starost:
Id. broj (ako ima):
Član 2.
Obaveze Udomitelja su da:
1.
mačku prihvati pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću
2.
u dogovoru sa Starateljem mački omogući sve potrebne uslove za kvalitetan i dug život:
trajni smeštaj, pravilnu ishranu, zdravstvenu negu, sterilizaciju/kastraciju, vakcinaciju protiv
besnila i zaraznih bolesti, čipovanje, i drugo
3.
obezbedi da se mačka ne kreće van stana, kuće ili dvorišta bez nadzora vlasnika
4.
zdravu mačku ne drži vezanu, zatvorenu u kavezu ili u izdvojenoj prostoriji
5.
nikada ne napusti mačku ili joj nanese bilo kakvo fizičko ili psihičko zlo
6.
obavesti Staratelja o svakoj promeni vezanoj za usvojenu životinju - promeni mesta
prebivališta, teškoj, zaraznoj ili naslednoj bolesti, nestanku, uginuću i drugo
7.
omogući Staratelju uvid u stanje mačke i kontrolu ispunjavanja odredbi ovog Ugovora, što
podrazumeva usmeno informisanje, posetu, posetu u pratnji veterinara i drugo
8.
Udomitelj je dužan da se pridržava svih pravnih odredbi Republike Srbije i jedinice lokalne
samouprave na čijoj se teritoriji životinja nalazi, a koje se odnose na držanje i dobrobit
životinja.
Član 3.
Ako Udomitelj više ne bude u mogućnosti da se dalje stara o mački, dužan je da o tome bez
odlaganja obavesti Staratelja radi preuzimanja mačke ili zajedničkog pronalaženja rešenja –
ponovnog udomljavanja. Udomitelju mačke nije dozvoljeno da sam, bez saglasnosti Staratelja,
daje mačku trećoj osobi.
Član 4.
U slučaju kršenja odredbi ovog Ugovora, Staratelj zadržava pravo oduzimanja mačke bez
odlaganja.
Član 5.
U slučaju kršenja odredbi ovog Ugovora nadležan je stvarno nadležan sud u Beogradu.
Član 6.
Ovaj Ugovor sačinjen je u tri (3) istovetna primerka, od kojih Udomitelj zadržava jedan (1)
primerak, a Staratelj dva (2) primerka.
Udomitelj mačke
ime i prezime:
JMBG, broj lične karte:
stalna adresa:
potpis:
Staratelj mačke
ime i prezime:
JMBG, broj lične karte:
stalna adresa:
potpis:
Svedok
ime i prezime:
JMBG, broj lične karte:
stalna adresa:
potpis:
Datum i mesto zaključenja ugovora:
Felinološko društvo Le PETit WCF Beograd
063/ 20-21-21 ~ www.lepetit.rs ~ [email protected]
Download

Ugovor o udomljavanju mačke - Felinološko društvo Le PETit