UGOVOR
o pružanju usluga vođenja poslovnih knjiga i sastavljanje
finansijskih izveštaja
Zaključen dana______godine u Beogradu između:
1. Agencija za pružanje knjigovodstveno računovodstvenih usluga ADELFES Jelena
Vučković PR, Boljevci (Pružalac)
2. ________________iz________________, koga
zastupa_________________(Naručilac)
Član 1.
Naručilac usluga i Pružalac usluga, kao odgovorne strane, sporazumeli su se da
Naručilac usluga poveri Pružaocu usluga vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje
finansijskih izveštaja u periodu od___ do___ godine.
Član 2.
Pružalac je dužan da na zahtev Naručioca vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske
izveštaje saglasno članu 2. stav 6 Zakona.
Član 3.
Naručilac i Pružalac saglasno konstatuju da Pružalac usluga, u skladu sa članom 17. stav
1 Zakona o računovodstvu i reviziji, ima kod Agencije za privredne registre,
registrovanu delatnost 6920 – Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi,
poresko savetovanje.
Član 4.
Pružalac usluga za potrebe Naručioca usluga, obavlja sledeće poslove: Vrši kontrolu
ispravnosti dokumentacije koja je predmet obrade, odnosno knjiženja, kontira i knjiži
raspoloživu dokumentaciju prema važećem Kontnom okviru i sadržini pojedinih računa u
Kontnom okviru za preduzeća: knjiži poslovne promene u dnevniku, na računima glavne
knjige i pomoćnih knjiga u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i
reviziji(Sl.Glasnik RS br. 46/2006 i 111/2009),vrši obračun zarade zaposlenih lica, vodi
blagajnički dnevnik, vrši obračun i drugih obaveza u skladu sa propisima, na osnovu
originalne i izvorne dokumentacije Korisnika usluga, sastavlja obračun poreza,
finansijske izveštaje za tekuću poslovnu godinu sa stanjem na dan 31.12., pruža stručnu
pomoć u primeni propisa iz oblasti računovodstva.
Pružalac je dužan da pri pružanju usluga postupa u skladu sa zakonom, profesionalnom i
internom regulativom Naručioca, savesno, s pažnjom dobrog privrednika i prema
pravilima struke, nastojeći da, s obzirom na namenu i zahteve Naručioca, budu obavljeni
što svrsishodnije i ekonomičnije.
Postupajući po zahtevu Naručioca, Pružalac ima potpunu slobodu da svoj posao obavi na
najprikladniji način, prema pravilima i dostignućima struke zahtevanim za usluge iz člana
1. ovog Ugovora.
Pružalac je dužan da savetuje Naručioca o svim pitanjima koja spadaju u sadržaj
ugovorenih usluga uvek kada to zahtevaju pravila struke, čak i kada Naručilac ne bude
zahtevao davanje saveta.
Član 5.
Pružalac je dužan da stalno sarađuje sa Naručiocem i da ga za sve vreme izvršavanja
ugovorenih usluga obaveštava o svim činjenicama od značaja za realizaciju posla, a
posebno je dužan da ga upozori na nedostatke, nepravilnosti i netačnost dobijenih
podataka koje zapazi postupajući u skladu sa pravilima struke.
Član 6.
Naručilac se obavezuje da će u roku od 3 (tri) dana od dana zaključenja ugovora predati
Pružaocu sve podatke i dokumenta neophodna za pružanje ugovornih usluga, kao i
dostaviti Pružaocu sve potrebne računovodstvene isprave i dokumenta i potrebne
relevatne podatke u propisanim rokovima, a najkasnije u roku od osam dana od momenta
nastanka poslovne promene.
Član 7.
Naručilac i Pružalac usluga su se sporazumele da dokumentacija koja je predmet obrade
mora biti uredna i verodostojna i u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji.
Dokumentacija će se obrađivati kod Pružaoca usluga.
Naručilac odgovara za tačnost isprava i podataka koje je dao Pružaocu.
Član 8.
Naručilac je dužan da Pružaocu plati naknadu za izvršene ugovorene usluge, na način i
pod uslovima utvrđenim ovim ugovorom.
Član 9.
Ugovorne strane saglasno utvrđuju da Pružaocu za vršenje usluga iz člana 1. ovog
ugovora pripada pravo na mesečnu neto naknadu u iznosu od_____eura mesečno,
odnosno u dinarskoj protivvrednosti po tržišnom kursu na dan plaćanja.
Naknada za nepomenute poslove u ovom ugovoru biće formirana prema važećem
cenovniku.
Član 10.
Pružalac će Naručiocu ispostavljati račun do 25-og u mesecu za tekući mesec.
Član 11.
Naknada dospeva za plaćanje do 3-eg u mesecu za prethodni mesec.
Član 12.
Pružalac odgovara za celovitost obrade i pružanje ugovorenih usluga, pravilnu primenu
propisa pri pružanju usluga i pružanje usluga u propisanim rokovima.
Član 13.
Pružalac odgovara Naručiocu za stvarno pretrpljenu štetu.
Član 14.
Ukoliko Naručilac, odnosno Pružalac ne izvršava svoje ugovorom preuzete obaveze, ovaj
ugovor prestaje pismenim otkazom, sa otkaznim rokom od 30 dana.
Član 15.
U slučaju spora po ovom ugovoru, ugovorne strane prihvataju nadležnost suda u
Beogradu.
Član 16.
Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu ovlašćena lica ugovornih strana.
Član 17.
Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovetna primerka, po 1 (jedan) za svaku ugovornu stranu.
U Beogradu,_________godine
Za Klijenta
Za Agenciju
______________
______________
Download

UGOVOR o pružanju usluga vođenja poslovnih knjiga i