U G O V O R O P O S R E D O V A NJ U
Zaključen dana _______________ 2014. godine u Budvi između,
______________________________________(ime
i
prezime)
iz
________________________ulica
_____________________
sa
JMBG________________________________,
broj
lične
karte
(pasoša)_____________________ s jedne strane (u daljem tekstu Nalogodavac ili Korisnik
usluga) ,
i
Kompanije “ SIBO” d.o.o , Adresa: Nikole Lekića bb Cetinje, PIB: 02866242 koju zastupa
Izvršni direktor Roman Sinyakina, pasoš broj: 71 3164887, sa privremenim boravkom
Bečići Lazi bb, Budva (u daljem tekstu: Posrednik) s druge strane, na sledeći način:
OSNOVNE INFORMACIJE
1. Nalogodavac ili korisnik usluga - fizičko ili pravno lice koje koje koristi usluge
kupovine putem Posrednika;
2. Prodavac - je firma ECADIS, Grijpenlaan, 19A, 330 Tienen, Beligija koja pruža usluge
nabavke i prodaje vozila za potrebe Nalogodavca a preko Posrednika;
3. Posrednik - je firma koja posreduje između Prodavca i Nalogodavca kao korisnika
usluge.
PREDMET UGOVORA
Član 1.
Predmet ovog ugovora je posredovanje kod kupovine i nabavke vozila od Prodavca za
potrebe Nalogodavca kao korisnika usluga putem Posrednika.
OBAVEZE UGOVORNIH STRANA
Obaveze Posrednika
Član 2.
Posrednik se obavezuje da dovede u vezu Nalogodavca sa Prodavcem vozila. Posrednik je
dužan da se sa pažnjom dobrog privrednika stara o interesima obje strane između kojih
posreduje.
Posrednik je dužan i obvezan davati izvještaj Nalogodavcu o svojim nastojanjima u vezi
nabavke i rezervacije vozila u cilju zaključivanja ugovora o kupoprodaju vozila.
Ukoliko to nije u mogućnosti učiniti dužan je o razlozima neispunjenja ove obveze izvijestiti
Nalogodavca.
Posrednik je dužan čuvati u tajnosti podatke o poslu koji je sklopljen njegovim
posredovanjem i ova obveza je za njega trajna i važi i nakon prestanka njegova odnosa po
osnovu ovog Ugovora.
Obveza čuvanja poslovne tajne znači da on ne smije izvještavati treće osobe o podacima i
poslovima koji su značajni za njegovog Nalogodavca, a ne može te tajne podatke koristiti ni
u svom poslovanju.
Posrednikova obveza čuvanja poslovne tajne odnosi se samo na treće strane, a ne i na
ugovorne strane koje sklapaju ugovor njegovim posredovanjem.
Posrednik se obavezuje da obavještava o svim okolnostima koje su od značaja za izvršenje
posredničkog posla. Posrednik u privredi dužan je da u posebnu knjigu (posrednički
dnevnik) ubilježi bitne podatke o ugovoru koji je zaključen njegovim posredovanjem i izda
izvod iz te knjige potpisan od njegove strane (posrednički list).
Prava Posrednika
Član 3.
Pravo na isplatu provizije tj. naknade, Posrednik stiče danom sklapanja ugovora za koji je
posredovao.
Ako ugovor bude sklopljen pod odložnim uslovom, Posrednik će pravo na proviziju
ostvariti u trenutku kada se uslov ispuni.
Kad je ugovor zaključen pod raskidnim uslovom, ostvarenje uslova nema uticaja na
Posrednikovo pravo na naknadu (proviziju). U slučaju nevažnosti ugovora, Posrednik ima
pravo na naknadu ako mu uzrok nevažnosti nije bio poznat.
Obaveze Nalogodavca
Član 4.
Nalogodavac je dužan da Posredniku unaprijed isplati proviziju tj. naknadu za ugovorene i
izvršene poslove iz ovog Ugovora a u visini od ____________% od cijene vozila.
Prava Nalogodavca
Član 5
Posrednik nema pravo na naknadu troškova učinjenih u izvršenju naloga , nego se
podrazumijeva da njegova provizija obuhvata i troškove a ne samo proviziju za obavljeni
posao.
Ako posrednik protivno ugovoru ili protivno interesima Nalogodavca radi za drugu stranu
gubi pravo na proviziju i naknadu troškova ukoliko je ista ugovorena.
Nalogodavac može opozvati nalog kada kada je to opravdano, pod uslovom da opoziv nije
suprotan savjesti.
ODGOVORNOST ZA ŠTETU
Član 6.
Ugovorne stane su saglasne da u slučaju bilo kakve štete ili krađe vozila na kupljenim
vozilima, Posrednik ne snosi nikakvu odgovornost.
Obe ugovorne strane su se saglasile da Posrednik, koji je dobio nalog za posredovanje,
može vršiti posredovanje isključivo u svrhu ispunjenja ovog Ugovora.
RASKID UGOVORA
Član 7.
Obje strane mogu raskinuti ugovor, putem pismenog otkaza a sa otkaznim rokom od 5
(pet) dana.
ZAVRŠNE ODREDBE
Član 8.
Za sve što nije dogovoreno ovim ugovorom, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim
odnosima Crne Gore.
Član 9.
U slučaju spora, ugovorne strane ugovaraju nadležnost Osnovnog suda u Kotoru.
Član 10.
Ovaj ugovor je sačinjen u 2 (dva) primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1
(jedan) primjerak.
POSREDNIK
Sibo d.o.o
NALOGODAVAC
(ime i prezime)
JMBG:_____________________
Download

Ugovor o posredovanju