Na osnovu prednjeg naloga izvršio-la sam službeno putovanje i podnosim slijedeći
PUTNI RAČUN
Do
Vrsta
prevoza
Eura
Svega
eura
I-W
I-M
Liga
M ni-liga
II-W
II-M
Play-off
Play-out
KUP
(Staviti X u odgovarajuće kvadratiće
NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE
Prevozni troškovi
Od
Naziv organizacije: ODBOJKAŠKI SAVEZ CRNE GORE
Prezime i ime: _________________________________________ JMBG: __________________
Adresa: _______________________________________________________________________
Funcija: ______________________________________________________________
Ostalo
Upućuje se: _______201_ godine u ________________________________________
Utakmica broj: ________ Kolo/faza: _______/________________
Svega:
Primljena akontacija:
Ostaje za isplatu:
Domaćin: _________________________________ Gost: __________________________________
0,00
Broj priloga: _____________
U ________________________ , ______201_ g.
________________________
(Podnosilac računa)
Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema ovom nalogu i odobravam isplatu putnog računa
od ________ eura.
(Slovima: ______________________________________________)
Na teret: ________________________________________________
U ___________________________ , dana ______201_ g.
Likvidirao
Isplatio
Eura ___________ €
_____________________
(Blagajnik)
Rukovodilac računovodstva
Nalogodavac
Primio
Eura ___________ €
________________________
(Podnosilac računa)
Na službenom putu će koristiti prevozno sredstvo: ________________________________________
Dnevnica za ovo službeno putovanje: Nije predviđena
Na službenom putu će se zadržati najdalje do: ______201_ godine.
Prvog dana po dolasku u mjesto odigravanja utakmice imenovani će podneti račun o učinjenim
putnim troškovima i izvršiti naplatu istih.
Putni troškovi padaju na teret tehničkog organizatora utakmice:
Klub - domaćin: _________________________________________________
Mjesto: _______________________________________________________
Akontacija po ovom putnom nalogu: Nije predviđena
Nalogodavac:
v.d. KOMESAR TAKMIČENJA OSCG
Dragan DROBNJAK
Broj naloga: _____ / ______
Download

Putni nalog za ručno popunjavanje