Nalog za naplatu
TimoCom Soft- und Hardware GmbH ovim dobija nalog od:
poverioca
preduzeće
TimoCom ID
kontakt osoba
e-pošta
telefon
faks
protiv dužnika
preduzeće
TimoCom ID
potraživanje
račun / dobropis (br. / datum)
otvoren iznos u eurima
opomena (datum)
30 dana nakon opomene i isteka roka dospeća navedenog potraživanja interveniše i podrži nalogodavca u naplati istog.
(Molimo priložite: račun/dobropis, nalog i potvrdu za prevoz, poslednju opomenu, po mogućnosti odštampanu ponudu iz TimoCom-a)
Nadoknada
Za ovaj nalog je dogovorena nadoknada za obradu u iznosu od 15,00€.
U slučaju uspeha, TimoCom obračunava nalogodavcu taksu u slučaju uspeha u kojoj je uračunata nadoknada za obradu.
U skladu sa zakonskim propisima RVG (zakon o advokatskim tarifama) taksa u slučaju uspeha iznosi :
Potraživanje u eurima do
Taksa u slučaju uspeha u eurima
500
1.000
1.500
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
32,40
57,60
82,80
108,00
140,60
171,20
201,80
232,40
263,00
Na sve iznose treba dodati odgovarajući porez na dodatu vrednost.
Na www.timocom.rs/Sigurnost/TimoCom-CashCare ćete naći više informacija o valutama i taksama.
Nalogodavac se obavezuje da prispeće novca, dobropise ili kompenzacije vezane za gore navedena potraživanja bez odalaganja prikaže
TimoComu. Za ovaj nalog važe isključivo aktuelni uslovi po Ugovoru koji se mogu naći na http://agb.timocom.com koji su važeći izričito
sa potpisom.
Potvrda
Mesto, datum
Potpis + pečat
Molimo da nam potpuno ispunjen obrazac prosledite faksom na: +49 211 88 26 58 00
Nadležnost: Predsednica Višeg suda u Dizeldorfu, Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf
R+V Allg. Versicherung AG, Taunusstr. 1, 65193 Wiesbaden, Nr. 440 25 517903965, važeći na prostoru: EU
RS 2015-02
Download

Nalog za naplatu