Zadávanie dokladov pre kontrolný výkaz DPH od 1.1.2014
Vizuálny účtovný systém
Obrázok 1
1. Do faktúr prijatých/vydaných a ostatných pohľadávok/záväzkov pribudlo nové pole
pôvodné číslo dokladu, ktoré bude využívané na účely kontrolného výkazu DPH
ďalej len KV ( stĺpec 2 v častiach A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
Vydané faktúry – pôvodné číslo dokladu
– pri dobropise a ťarchopise program sám uvedie číslo dobropisovaného resp.
ťarchopisovaného dokladu (postup vytvorenie dobropisu/ťarchopisu uvedený
nižšie v Pokynoch bod 3
– pokiaľ nie je možné vytvoriť dobropis/ťarchopis podľa vyššie uvedeného postupu
tzn. ak sa zdrojový doklad nenachádza v dátach je číslo možné upraviť
Prijaté faktúry – pôvodné číslo dokladu
– uvádza sa celé číslo dodávateľskej faktúry vrátane lomítok, pomlčiek, písmen,
bez medzier
Vydané faktúry – záložka Rozšírené informácie – Originálne číslo faktúry
– do tohto políčka vpisujeme hodnoty vtedy, pokiaľ Vám doklady vystavuje sám
odberateľ napr. na inom softvéri, kde je úplne iné číslovanie ako máte nastavené
v programe
Prijaté faktúry – Rozšírené informácie – Číslo zdrojového dokladu
– uvedené v prípade dobropisu/ťarchopisuje – číslo je prevzaté z dokladu ktorý je
dobropis/tarchopis vytvárame – jedna sa o údaj z políčka pôvodné číslo faktúry
– v prípade, že sa zdrojový doklad nenachádza v dátach je možné údaj aj priamo
zadať
Obrázok 2
Obrázok 3
2. Dátum dodania – uvádza sa vtedy, pokiaľ nie je zhodný s dátum daňovej povinnosti
resp. dátumom odpočítania dane
Príklad:
Dodanie tovaru: 25.1.2014 (vznik daňovej povinnosti u dodávateľa)
fa vystavená 7.2.2014
fa prišla až po podaní daňového priznania za 01/2014 napr. 26.2.2014 tzn. že do
dátumu odpočítania dane vo faktúre uvediete dátum 26.2.2014 (par. 51 odst. 2
zákona o DPH)
Podľa poučenia ku KV sa tento doklad má uvádzať v KV za 02/2014 (v tomto
období je aj nárok na odpočet) avšak s dátumom 25.1.2014 tzn. s dátumom kedy
vznikla daňová povinnosť vášmu dodávateľovi – viď Obrázok č.1
3. Variabilný symbol bude naďalej využívaný pre príkazy na úhradu, resp. na
párovanie úhrad v bankových výpisoch
4. Do číselníka TYP DOKLADU pribudli nové typy dokladov UZ – uzávierka ERP ( KV
časť D1 ), ZF – zjednodušená faktúra ( dôležité pre KV časť B3 a D2 )
pozn. podľa zákona o DPH sa zjednodušenou faktúrou rozumie aj pokladničný
doklad viď par 74 odst.3 zákona o DPH
5. Do číselníka typov položiek pribudli nové typy položiek
_M - Mobilné telefóny,
_I - Integrované obvody,
_K -Kovy,
_P-Poľnohospodárske plodiny
(KV časť A2 a C1 )
Pokyny pre zádávanie prijatých/vydaných faktúr resp. ostatných pohľadávok a
záväzkov
1. V dokladoch ak je to možné musí byť uvedené správne IČ DPH.
2. Predovšetkým pri prijatých dokladoch je potrebné vyplniť pôvodné číslo dokladu;
3. Pri tvorbe dobropisu/ťarchopisu je potrebné tento doklad vytvoriť z pôvodnej
faktúry s použitím Funkcie – Dobropis/Ťarchopis ( KV časť C2 stĺpec 3 – poradové
číslo pôvodnej prijatej faktúry ). Dobropis resp. Ťarchopis doporučujeme vystavovať
len k jednému dokladu, nie súhrnne k viacerým faktúram.
4. V prípade, že obchodujete s položkami Mobilné telefóny, Integrované obvody,
Poľnohospodárske plodiny a Kovy - do položiek dokladu je potrebné vybrať
príslušný typ položky ( KV časť A2 stĺpec 6, časť C1 stĺpec 8)
5. V prípade, že potrebuje uvádzať aj v KV časť A2 stĺpec 5 alebo C1 stĺpec 7 tzn.
číselný kód podľa Spoločného colného sadzobníka – je potrebné mať zakúpenú
verziu so skladom, kde príslušné skladové karty musia mať tento kód uvedený
( Skladová karta – záložka Intrastat – Colný sadzobník ) a
- zároveň pri vytváraní dokladu je potrebné sa na sklad prepájať cez prijem/výdaj,
alebo
- výberom zo zoznamu skladových kariet bez skladového pohybu CTRL+S.
Ak je na doklade viac tovarov, ktoré patria do rovnakého 4-miestneho číselného
kódu SCS je ich nutné uvádzať v rovnakej mernej jednotke aby sa dal uviesť
súčet množstva.
Vo faktúre, v položkách faktúry prepojenie so skladovou kartou indikuje stĺpec Číslo
karty (viď obrázok č.1 )
Obrázok 4
Pokyny pre účtovanie pokladničných dokladov:
1. Všetky pokladničné doklady doporučujeme účtovať cez Pokladničnú knihu a
následne zaúčtovať do Účtovného resp. Peňažného denníka
1.1 úhrady faktúr - cez tlačítko Uhradiť vo faktúrach (pri účtovaní úhrady vybrať
možnosť Zaradiť úhradu – aj do pokladničnej knihy)
1.2. ostatné výdavkové doklady, ktoré nie sú úhradami fa resp. ostatných
pohľadávok a záväzkov - cez tlačítko Pridať výdaj
1.3. ostatné príjmové pokladničné doklady, ktoré nie sú úhradami fa resp.
ostatných pohľadávok a záväzkov
- cez tlačítko Pridať príjem napr. dotácia do pokladne, výplata miezd, tržba z ERP
bez platby platobnou kartou atď.
Obrázok 5
V prípade dokladov, kde sa uplatňuje percentuálny nárok na odpočet DPH bol pridaný
nový parameter v prijatých faktúrych, v ostatných závazkoch a v pokladničných dokladoch
výdavkový pokladničný doklad – zašktávacie okienko „odpočet v plnej výške“. Jedná sa
napríklad o doklad o nákupe PHM, kde sa spoločnosť rozhodne uplatňovať podľa zákona
o dani z príjmu len 80% výdavky na PHM a tým teda aj 80% v odpočte DPH (viď obr. 6).
Príklad:
Blok z ERP, kde základ dane je 50 EUR, DPH: 10 EUR, SPOLU 60 EUR
80% zo základu: 40 EUR, 80% z DPH: 8 EUR
20% zo základu: 10 EUR, 20% z DPH: 2 EUR
Obrázok 6
V prípade dennej uzávierky z ERP kde sa nachádzajú aj platby platobnou kartou je
potrebné túto uzávierku zaevidovať ako ostatnú pohľadávku s tým, že k nej
postupne prevádzate úhrady t.j. časť pohľadávky je uhradená v hotovosti, zvyšné
časti úhrady postupne podľa bankových výpisov (cez tlačítko Uhradiť v Ostatných
pohľadávkach- viď Obrázok č.7 a č.8)
Obrázok 7
Obrázok 8
2. Správne určenie typu DPH
2.1 typ DPH pokl. dokladov pri úhradách faktúr – štandardne je predvyplnený typ
DPH 19 alebo 39 nakoľko údaje pre výpočet DPH, pre KV sú prevzaté zo zdroja t.j.
prijatá/vydaná fa, ost. pohľadávka/záväzok
2.2 typ DPH pri výdavkových dokladoch a príjmových dokladoch - je potrebné
poznať paragraf resp. riadok tlačiva daňové priznania
viac o typoch DPH:
http://upgrade.mrp.sk/FaqWebPages/FaqAnswer.aspx?
cislo=438
pozn. veľmi často dochádza k nesprávnemu označeniu typu DPH č.19 resp. 39
(neovplyvňujúce DPH). Tieto typy DPH používame iba vtedy ak sa jedná o doklad
od neplátcu DPH, prípadne o doklad ktorého obsah nie je predmetom DPH napr.
mzdy, dotácia pokladne a podobne...Ak sa jedná o doklady, kde zákon o DPH
hovorí o ich oslobodení par. 28 až 41 - v tomto prípade využívame iné typy DPH
(nie 19,39), kde pri danej službe neuvádzame sadzbu DPH ( t.j. oslobodené od
DPH)
3. Správne určenie typu dokladu
3.1. Výdavkové pokladničné doklady (bloky z ERP)
– zrejme najčastejší typ dokladu bude využívaný typ dokladu „ZF“ zjednodušená
faktúra (podľa par. 74 odst. 3 zákona o DPH hovorí čo všetko môže byť
zjednodušená faktúra), ak doklad podmienky nespĺňa potom používame
spravidla typ dokladu „bežný“
3.2. Príjmové pokladničné doklady
– prijmový pokl. doklad – účtovanie dennej uzávierky z ERP – typ dokladu „UZ“,
pri iných prijmových dokladoch používame spravidla typ dokladu „bežný“
4. Správne nadefinovanie adresy (viď obrázok 9)
4.1 FO nepodnikateľ – nemá uvedené IČO (len vnútorné pridelené programom),
DIČ ani IČ DPH, zašktnuté okienko „Fyzická osoba“ - doklad vystavený adresu
ide do KV do D2
4.2 FO podnikateľ – má uvedený aspoň jeden z údajov IČO, DIČ, IČ DPH,
zaškrtnuté okienko „Fyzická osoba“ - doklad vystavený na adresu ide do KV A1
4.3 PO – nezaškrtnuté okienko „Fyzická osoba“ - doklad vystavený na adresu ide
do KV A1
Obrázok 9
Download

Zadávanie dokladov pre kontrolný výkaz DPH od 1.1.2014