Správa revíznej komisie KBT
Revízna komisia KBT vykonala kontrolu hospodárenia občianskeho združenia - Klub
bratislavských turistov v októbri 2011.
Revidované obdobie: 1.1.2010 - 31.12.2010
Účtovnú evidenciu o príjmoch a výdavkoch viedla Zuzana Jendželovská, hospodár KBT.
Na vykonanie kontroly predložila revíznej komisii účtovné doklady, peňažný denník, bankové
výpisy a pokladničné doklady.
Predmetom kontroly boli všetky účtovné doklady za revidované obdobie vo väzbe na zápisy v
účtovnej evidencii.
Revízna komisia konštatuje, že účtovná evidencia KBT je vedená v súlade so zákonom o
účtovníctve a vykonávacími predpismi Ministerstva financií SR, všetky zápisy v peňažnom
denníku sú doložené príjmovými a výdavkovými dokladmi.
Zostatok k 1.1.2010:
515,31 eur (z toho pokladňa 28,68 eur a na účte 486,63 eur)
Príjmy za rok 2010:
22 259,21 eur
Výdavky za rok 2010:
19 521,43 eur
Zostatok k 31.12.2010
3 262,11 eur (z toho pokladňa 92,92 eur a na účte 3 169,19 eur)
Revízna komisia odporúča valnému zhromaždeniu KBT schváliť výsledok hospodárenia za
rok 20010.
V Bratislave
9.11.2011
Vladimír Ješko
predseda RK KBT
Download

Správa revíznej komisie KBT 2010