Zápisnica
zo zasadania komisie lesnej spoločn
osti zo dňa 28.2.2013 ktorá sa kona
la v zasadačke
lesnej spoločnosti so začiatkom o 13,0
0 hod.
Prítomní: p.Vilim predseda LS, p.Molčan
tajomník LS, p. Hric predseda DR, p.Te
raj lesník
a OLH LS.
V zmysle zápisnice z výborovej schádze
LS PS Vyšná Slaná zo dňa 22.1.2013 a uzne
senia
č.1/1/13 bob zvolané zasadanie komisie
ktorá prerokovala:
A/Návrh stanov LS PS
Stanovy sú spracované písomne v zmy
sle pripomienok zo zasadania predchádzajúc
ej
komisie. V návrhu Stanov LS PS došlo pri
prepisovaní k drobným jazykovým chyb
ám
a menšim nepresnostiam, ktoré boll ods
tránené.
Komisia doporučuje výboru LS návrh Stan
ov schváliť, zverejniť ich na internetov
ej stránke
LS k pripomienkovaniu a predložiť na
schválenie Valnému zhromaždeniu LS
v roku 2013.
B/Prejednanie clen dreva pre odberatel‘ov
na rok 2013
Návrh clen dreva bol spracovaný písom
ne p.Terajom lesníkom LS. Po prejedn
aní návrhu cien
dreva ako aj odberateľov p.Mrenicu, pA.
Rogosa, p. Sabadoša, s ktorými má naša
spoiočnosť dobrú spoluprácu
komisia doporučuje výboru LS návrh
clen dreva na rok 2013, ako aj odberateY
ov schváliť.
Zapísal Milan Molčan tajomník LS:
1
Download

Zápisnica - urbarvysnaslana.sk