Zaúčtovanie závierkových účtovných prípadov
Účtovné prípady ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, Postupy účtovania definujú v § 2a ako
účtovanie skutočností, pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka (pre ktoré sa ďalej používa pojem „závierkové účtovné prípady“).
Na základe uvedeného ide o účtovné prípady, pre ktoré ZoÚ alebo Postupy účtovania stanovujú účtovanie ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Rovnako ide o prípady, ktoré ZoÚ podmieňuje inventarizáciou – napr. „ak sa pri inventarizácii zistí, že…“.
V zmysle § 29 ods. 2 inventarizáciu účtovná jednotka vykonáva ku dňu, ku ktorému zostavuje riadnu alebo
mimoriadnu účtovnú závierku.
Závierkové účtovné prípady v zmysle Postupov účtovania v nadväznosti na ZoÚ:
1. Účtovanie o časovom rozlíšení v zmysle § 5 ods. 4 a § 5 ods. 6 Postupov účtovania
2. Účtovanie o odloženej dani v zmysle § 10 Postupov účtovania
3. Účtovanie o inventarizačných rozdieloch v zmysle § 11 Postupov účtovania
4. Účtovanie o zmene reálnej hodnoty cenných papierov a podielov, derivátov v zmysle § 14 ods. 8, 9, 11, 17
a § 16 ods. 25, 29, 31 Postupov účtovania
5. Tvorba opravných položiek v zmysle § 18 Postupov účtovania
6. Zaúčtovanie zvýšenia záväzkov, zníženia záväzkov v zmysle § 18 ods. 11 Postupov účtovania
7. Tvorba rezerv v zmysle § 19 Postupov účtovania
8. Zaúčtovanie kurzových rozdielov v zmysle § 24 ods. 3 Postupov účtovania
9. Účtovanie pohľadávky v prípade, ak nie je vystavený účtovný doklad pre dlžníka v zmysle § 48 ods. 3
Postupov účtovania
10. Účtovanie o nevyfakturovaných dodávkach v zmysle § 50 ods. 6 Postupov účtovania
11. Účtovanie pohľadávok a záväzkov, účtov časového rozlíšenia a rezerv na analytických účtoch podľa
zostatkovej doby splatnosti
Kontroly týkajúce sa vedenia účtovníctva
a) Kontrola vedených účtovných kníh, ktoré tvoria denník a hlavná kniha. V denníku sú účtovné zápisy
vykonávané z časového hľadiska. V hlavnej knihe sú účtovné zápisy vykonávané z vecného hľadiska.
Súčasťou účtovných kníh je aj účtovanie na podsúvahových účtoch.
 Účty hlavnej knihy môžu obsahovať len syntetické účty a analytické účty, ktoré sa nachádzajú
v účtovom rozvrhu účtovnej jednotky. Číselné a slovné označenie účtov hlavnej knihy je totožné
s číselným a slovným označením účtov v účtovom rozvrhu.
 Začiatočný stav analytického účtu hlavnej knihy je účtovaný podvojným zápisom so súvzťažným
zápisom na účte 701 – Začiatočný účet súvahový.
 Začiatočný stav analytického účtu hlavnej knihy na začiatku účtovného obdobia sa rovná
konečnému stavu tohto účtu na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.
 Začiatočný stav účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní sa rovná výsledku hospodárenia
vo výkaze ziskov a strát a v súvahe za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
 Analytické účty podrobne podľa požiadaviek a potrieb účtovnej jednotky zachytávajú stavy na
syntetickom účte. Začiatočný a tiež konečný zostatok na analytických účtoch, ktoré sa vedú
k syntetickému účtu, sa musí rovnať začiatočnému a konečnému zostatku na príslušnom
syntetickom účte.
b) Vypracovanie účtovného rozvrhu Účtový rozvrh je vypracovaný v súlade s rámcovou účtovou osnovou, ktorá tvorí prílohu opatrenia
na postupy účtovania. Obsahuje syntetické účty z rámcovej účtovej osnovy a môže obsahovať aj
účtovnou jednotkou vytvorené syntetické účty majetku, záväzkov a vlastného imania, ktoré
nadväzujú na ekonomický obsah účtovej skupiny, v rámci ktorej vytvorené syntetické účty dopĺňajú
1
rámcovú účtovú osnovu. Okrem syntetických účtov obsahuje všetky otvorené analytické účty
k príslušnému syntetickému účtu, ktoré je účtovná jednotka povinná vytvoriť a ktoré v účtovnom
období otvorila. V priebehu účtovného obdobia je možné otvárať nové analytické účty, na vzniknuté
nové skutočnosti v priebehu účtovného obdobia, ktoré účtovná jednotka chce osobitne na účte
sledovať. Je vhodné ku každému analytickému účtu vypracovať podrobnú obsahovú náplň.
c) Kontrola účtovných dokladov a celej účtovnej dokumentácie
Každý účtovný zápis v účtovnej knihe musí byť podložený účtovným dokladom. Účtovný doklad musí spĺňať
zákonom predpísané náležitosti:
1. slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
2. obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
3. peňažnú sumu alebo údaj o cene za meraciu jednotku a vyjadrenie množstva,
4. dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
5. dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
6. podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam
osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,
7. označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje, ak to nevyplýva z programového vybavenia.
Účtovný doklad sa musí vyhotoviť bez zbytočného odkladu po zistení skutočnosti, ktorá sa ním dokumentuje.
Pri kontrole účtovné dokladu sa kontroluje:
 či obsahuje požadované náležitosti,
 či je očíslovaný, spôsob číslovania účtovných dokladov, ktorý sa nachádza v internom predpise,
 či obsahuje účty (účtovnú predkontáciu), na ktorých je účtovný prípad zaúčtovaný v účtovných knihách,
 či je zabezpečené povinné archivovanie účtovných dokladov.
Účtovný doklad je považovaný za účtovný záznam. Účtovný záznam je doklad, ktorý nesie informáciu týkajúcu
sa predmetu účtovníctva t.j. majetku, záväzkov, vlastného imania, výnosov, nákladov, príjmov, výdavkov,
výsledku hospodárenia, iných aktív, iných pasív. Účtovnými záznamami sú aj uzatvorené obchodné zmluvy,
záväzné objednávky, dodacie listy, pokladničné doklady, interné predpisy na stanovenie výpočtu opravných
položiek, rezerv, odpisov v odpisovom pláne a podobne.
Medzi účtovné záznamy patria faktúry, ktoré prichádzajú do účtovnej jednotky, ktoré sa stávajú účtovnými
dokladmi na základe doplnenia požadovaných náležitostí účtovného dokladu. Účtovný doklad s požadovanými
náležitosťami musí tvoriť jeden celok tj. všetky náležitosti musia byť spolu a tvoriť jeden celok. Zvyčajne
doplňované náležitosti účtovného dokladu sú pripnuté k došlej faktúre.
Samotné účtovné záznamy môžu mať písomnú formu alebo technickú, elektronickú formu. Podľa zákona
o účtovníctve obidve formy sú rovnocenné. V prípade zasielania účtovných záznamom v elektronickou formou
alebo prijímanie účtovných záznamom elektronickou formou je potrebné preukázať zabezpečenie podpisového
záznamu, ktorým sa preukáže záväznosť takého účtovného dokladu. Podpisový záznam môže byť elektronický
podpis a v niektorých prípadoch inak stanovený kód, ktorý vyplýva buď z programovej dokumentácie alebo je
osobitne vymedzený v internom predpise.
d) Formálna kontrola účtovného dokladu a účtovného zápisu v účtovných knihách
 či sa účtovné prípady zaúčtovali na správnych účtoch,
 či sa účtovné prípady zaúčtovali na správnych stranách účtov,
 či sa účtovné prípady zaúčtovali v správnych sumách
e) Kontrola vypracovaného zoznamu dokladov a označenia používanie skratiek
Spôsob označovania účtovných kníh, účtovných dokladov a ostatných účtovných záznamom si stanovuje účtovná
jednotka. Spôsob stanovené označovania je pre účtovnú jednotku záväzný. Rovnako ako aj číselné znaky, iné
symboly a používaní skratky.
e) Kontrola vnútorných predpisov, interných smerníc a ich dodržiavanie
Nedá presne ohraničiť načo všetko musí mať účtovná jednotka vypracované interné predpisy.
Zostavenie účtovnej závierky
Účtovnú závierku tvoria:
a) súvaha
b) výkaz ziskov a strát
2
c) poznámky – súčasťou poznámok sú:
 prehľad zmien vlastného imania,
 prehľad peňažných tokov, ak účtovná závierka podlieha overeniu audítorom.
Účtovná závierka je zostavená, ak sú zostavené všetky súčasti účtovnej závierky, ktoré tvoria jeden celok.
Účtovná závierka sa považuje za zostavenú, ak sú pripojené podpisové záznamy na jednotlivých súčastiach
účtovnej závierky.
V účtovné závierke rozoznávame:
a) deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:
1. riadna účtovná závierka,
2. mimoriadna účtovná závierka,
3. priebežná účtovná závierka,
b) deň zostavenia účtovnej závierky – najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka,
c) schválená účtovná závierka – príslušným orgánom (valné zhromaždenie, členská schôdza) musí byť
predložená na schválenie do 6 mesiacov po uplynutí účtovného obdobia. Do schválenia účtovnej závierky
možno uzavreté účtovné knihy opäť otvoriť a vyhotoviť novú účtovnú závierku.
Chyby, ktoré sa zistili po schválení účtovnej závierky, sa musia účtovať ako účtovné prípady aktuálneho
účtovného obdobia, alebo ako oprava chýb minulých účtovných období.
Súvaha a výkaz ziskov a strát
Súvaha a výkaz ziskov s strát sa vypĺňajú na tlačive, ktorého vzor vydalo MF SR.
Úvodné strany tlačív obsahujú všeobecné údaje:
1. dátum, ku ktorému sa súvaha a výkaz ziskov a strát zostavujú,
2. obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje,
3. druh účtovnej závierky – riadna alebo mimoriadna
4. či ide o zostavenú účtovnú závierku alebo už aj schválenú účtovnú závierku,
5. podpisový záznam osoby, ktorá zodpovedá za zostavenie účtovnej závierky, osoby, ktorá zodpovedá za
vedenie účtovníctva a podpisový záznam štatutárneho orgánu.
Jednotlivé položky súvahy a výkazu ziskov a strát nadväzujú na účty z rámcovej účtovej osnovy a na účty
vytvorené účtovnou jednotkou, ktoré si účtovná jednotka vytvorila vo svojom účtovom rozvrhu.
Na riadkoch súvahy a výkazu ziskov strát, pri ktorých sa údaje čerpajú z analytických účtov, sú v súvahe
a výkaze ziskov a strát uvedené čísla účtov označené písmenom „A“ za číslom účtu.
V účtovnej závierke sa vypĺňajú údaje za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie. Pri zostavovaní prvej účtovnej závierky sa v stĺpci bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
uvádzajú údaje z otváracej súvahy a vo výkaze ziskov a strát sa údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie neuvádzajú.
Ak sa v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovalo v sústave jednoduchého účtovníctva, údaje
za bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie sa neuvádzajú.
Údaje v súvahe a vo výkaze ziskov strát sa uvádzajú v celých eurách.
Pri vypĺňaní súvahy a výkazu ziskov a strát sa použijú nové tlačivá za účtovné obdobie, ktoré sa končí po 1.
Januári 2011 a neskôr.
Riadky súvahy predstavujú konečné zostatky účtov z účtového rozvrhu. Zohľadňuje sa hľadisko vecného
členenia a časového členenia.
Pohľadávky sa vykazujú v súvahe podľa zostatkovej doby splatnosti. Pohľadávky s dobou platnosti najviac jeden
rok sa vykazujú ako krátkodobé. Ako krátkodobé sa vykazujú aj pohľadávky po lehote splatnosti.
Záväzky sa vykazujú podľa zostatkovej doby splatnosti. Záväzky s dobou splatnosti najviac jeden rok sa vykazujú
ako krátkodobé. Ako krátkodobé sa vykazujú aj záväzky po lehote splatnosti.
V stĺpci 1, 2 a 4 sa vykazujú údaje za bežné účtovné obdobie.
3
V stĺpci 3 a 5 sa vykazujú údaje za bezprostredne predchádzajúce obdobie.
Zostatky účtov, ktoré sa vykazujú podľa charakteru zostatku účtu ako pohľadávky alebo záväzky, sú:
316 – Čistá hodnota zákazky
336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
341 – Daň z príjmov
342 – Ostatné priame dane
343 – Daň z pridanej hodnoty
345 – Ostatné dane a poplatky
346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu
347 – Ostatné dotácie
Bežné účty v mene euro a v cudzej mene, ak majú kladný zostatok, sa vykazujú na riadku 057.
Účty v bankách s dobou viazanosti najviac jeden rok sa vykazujú na riadku 057.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok sa vykazujú na riadku 058.
Bežné účty s pasívnym zostatkom sa vykazujú ako bankové úvery na riadku 120.
Účet 252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely, ktoré môže účtovná jednotka držať len dočasne, kým ich
opätovne nepredá – zostatok tohto účtu sa vykazuje ako zníženie základného imania znamienkom (–) na riadku
070.
Účet 255 – Vlastné dlhopisy, ktoré predstavujú stav dlhopisov, ktoré emitovala účtovná jednotka a ktoré spätne
odkúpila – zostatok účtu sa vykazuje ako zníženie záväzku z emitovaných dlhopisov. Ak ide o dlhodobý záväzok,
o ktorom sa účtuje na účte 473 – Vydané dlhopisy, vykazuje sa na riadku 102. Ak ide o krátkodobý záväzok,
vykážu sa na riadku 116.
Kontrola súvahovej rovnosti za bežné účtovné obdobie:
Riadok 001 v stĺpci 2 = riadok 066 v stĺpci 4
Kontrola súvahovej rovnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:
Riadok 001 v stĺpci 3 = riadok 066 v stĺpci 5
Zmeny v súvahe od 1.1. 2011
1. Vypustil sa pôvodný riadok 004, na ktorom sa vykazoval dlhodobý nehmotný majetok, ktorým bol
Zriaďovacie náklady na účte 011 – Zriaďovacie náklady.
2. Na riadku 036 sa vykazuje hodnota obstaranej nehnuteľnosti za účelom jej úpravy a následného
predaja, o ktorej sa účtuje na účte 133 – Nehnuteľnosť na predaj.
3. Na účely vykazovania zákazkovej výroby sa do súvahy doplnili nové riadky na vykazovanie zostatku
účtu 316 – Čistá hodnota zákazky a to:
Hodnota zákazkovej výroby sa vykazuje ako pohľadávka na riadku 040 so zostatkovou dobou
splatnosti dlhšou ako jeden rok a na riadku 048 so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok a kratšou.
Hodnota zákazkovej výroby sa vykazuje ako záväzok na riadku 096,so zostatkovou dobou splatnosti
dlhšou ako jeden rok a na riadku 108 so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok a kratšou.
Z dôvodu zmeny vykazovania zákazkovej výroby bola vypustená položka na riadku 035
Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok.
4. Podľa prechodných ustanovení sa pri zostavovaní prvej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje za účtovné
obdobie končiace po 1. januári 2011, na účely vykázania údajov za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie preradia položky súvahy podľa nového vzoru súvahy a to takto:
Položka súvahy
pripadajúca na zákazkovú
Riadok súvahy v stĺpci 2 (4) ÚZ
zostavenej ku dňu, ktorý
Riadok súvahy v stĺpci 3 (5) UZ
zostavenej prvýkrát ku dňu, ktorý je
4
výrobu
Príjmy budúcich období –
dlhodobé (385A)
Príjmy budúcich období –
krátkodobé (385A)
Výnosy budúcich období –
dlhodobé (384A)
Výnosy budúcich období –
krátkodobé (384A)
Zákazková výroba
s predpokladanou dobou
ukončenia dlhšou ako 1 rok
(12x- 192A)
Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby
(121, 122, 12X) /192, 193, 19X
Rezervy ostatné dlhodobé
(459A, 45XA
Rezervy ostatné krátkodobé
(323A, 32X, 459A, 45XA
predchádza dňu účinnosti novely
r. 064
po účinnosti novely
r. 040 „Čistá hodnota zákazky (316A)“
r. 065
r. 048 „Čistá hodnota zákazky (316A)“
r. 122
r. 096 „Čistá hodnota zákazky (316A)“
r. 123
r. 108 „Čistá hodnota zákazky (316A)“
r. 035
r. 040 „Čistá hodnota zákazky (316A)“
r. 034
r. 048 „Čistá hodnota zákazky (316A)“
r. 092
r. 096 „Čistá hodnota zákazky (316A)“
r. 093
r. 108 „Čistá hodnota zákazky (316A)“
5. Na riadku 095 sa vykazujú aj záväzky voči dodávateľom na účte 321 – Dodávatelia, ktorého
zostatková doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok.
Výkaz ziskov a strát
Výkaz ziskov a strát sa vykazuje v stupňovitej štruktúre. Náplň jednotlivých riadkov nadväzuje na konečné stavy
nákladov a výnosov. Položky výnosov sú označené rímskymi číslicami. Položky nákladov sú označené arabskými
číslicami.
Účtovná jednotka uvádza v rámci informačných údajov kód „SK NACE“, kde účtovná jednotka uvedie jej
zatriedenie činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností..
Na riadku 03 sa vykazuje obchodná marža = tržby za tovar – náklady na obstaranie predaného tovaru. Prvýkrát
za rok 2007 náklady na obstaranie predaného tovaru obsahujú predpokladané zníženie hodnoty tovaru
(vyjadrené prostredníctvom opravnej položky).
Na riadku 11 sa vykazuje pridaná hodnota. Údaj obsahuje aj zníženie hodnoty materiálu, nedokončenej výroby a
saldo opravných položiek.
Na riadku 21 sa samostatne od roku 2009 vykazuje saldo opravných položiek k pohľadávkam.
Na riadku 26 sa vykazuje výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti. Výsledok hospodárenia
z hospodárskej činnosti je rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtových skupín 60 až 65 a na účte 697 –
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti a nákladov účtovaných na účtoch účtových skupín 55 až 55 a na účte
597 – Prevod nákladov na hospodársku činnosť.
Na riadku 46 sa vykazuje výsledok hospodárenia z finančnej činnosti. Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti je rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej skupiny 66 a na účte 698 a nákladov účtovaných na
účtoch účtových skupín 56 a na účte 598.
Od roku 2009 sa samostatne vykazuje aj výsledok hospodárenia z bežnej činnosti a výsledok hospodárenia
z mimoriadnej činnosti pred zdanením.
Na riadku 47 sa vykazuje výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením a na riadku 51 výsledok
hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení, ktorý vzniká z výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti
a výsledku hospodárenia z finančnej činnosti po odpočítaní splatnej a odloženej dane z príjmov z bežnej činnosti.
5
Na riadku 54 sa vykazuje výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením ako rozdiel medzi
výnosmi účtovanými na účtoch účtovej skupiny 68 a nákladmi účtovanými na účtoch účtovej skupiny 58. Na
riadku 58 sa vykazuje výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení t.j. po zohľadnení splatnej
a odloženej dani z príjmov z mimoriadnej činnosti (účty 593 a 594).
Výsledok hospodárenia vykázaný vo výkaze ziskov a strát na riadku 61 sa rovná výsledku hospodárenia
vykázaného v súvahe na riadku 087.
Zmeny vo vykazovaní výkazu ziskov a strát od 1. januára 2011
Vo výkaze ziskov a strát sa na vybrané existujúce riadky výkazu doplnili účty, ktoré novelou postupov účtovania
pribudli do rámcovej účtovej osnovy.
1. Na riadku 01 sa vykazuje stav účtu 607 – Výnosy z nehnuteľnosti na predaj. Ide o výnosy predaja
nehnuteľnosti účtovnej na účte 133 – Nehnuteľnosť na predaj.
2. Na riadku 02 sa vykazuje stav účtu 507 – Predaná nehnuteľnosť, na ktorý sa účtujú náklady pri
vyradení nehnuteľnosti z dôvodu predaja, o ktorej sa účtovalo na účte 133 – Nehnuteľnosť na predaj.
3. Na riadku 05 sa vykazuje stav účtu 606 – Výnosy zo zákazky.
Poznámky účtovnej závierky
Obsahová náplň poznámok je uvedená prílohe č. 3 opatrenia na zostavenie účtovnej závierky. Okrem
obsahovej náplne je pri zostavení poznámok účtovnej závierky použiť formalizáciu niektorých údajov uvádzaných
v poznámkach. Tie údaje, ktoré je potrebné vyplniť v požadovanej forme sú uvedené v prílohe č. 3a opatrenia č.
Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri zostavení účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 31. decembru 2011
a neskôr. Poznámky majú vlastný krycí list, pričom údaje v poznámkach sa môžu uvádzať aj v eurocentoch
v nadväznosti na zostatky jednotlivých analytických účtov.
Súčasťou poznámok je prehľad zmien vlastného imania. Účtovná jednotka, ktorá má povinnosť mať overenú
účtovnú závierku audítorom zostavuje prehľad peňažných tokov ako súčasť poznámok účtovnej závierky.
Zostavenie účtovnej závierky
Zákon o účtovníctve stanovuje povinnosť zostavenia účtovnej závierky najneskôr do šiestich mesiacov
po uplynutí účtovného obdobia. Ak osobitný predpis ustanovuje povinnosť skoršieho zostavenia účtovnej
závierky, musí byť účtovná závierka zostavená do skoršieho termínu. Účtovná závierka podnikateľov je prílohou
daňového priznania k dani z príjmov, musí byť k dispozícii zostavená účtovná závierka ako príloha k daňovému
priznaniu dani z príjmov.
Účtovná závierka ako súčasť daňového priznania sa predkladá miestne príslušnému daňovému úradu
v jednom vyhotovení.
Ak nastali zmeny v schválenej účtovnej závierke oproti zostavenej účtovnej závierke, vzniká účtovnej jednotky
povinnosť predložiť miestne príslušnému daňovému úradu aj schválenú účtovnú závierku. Táto sa predkladá
buď samostatne alebo sa predkladá ako súčasť dodatočného daňového priznania k dani z príjmov, ak zmeny
mali vplyv na daňovú povinnosť účtovnej jednotky.
V praxi môže dôjsť k rôznym situáciám pri predkladaní zostavenej a schválenej účtovnej závierky.
Podľa § 16 ods. 9 a 10 zákona o účtovníctve sa do dňa schválenia účtovnej závierky môžu uzavreté účtovné
knihy opäť otvoriť. Ide o situáciu, ak položky v zostavenej účtovnej závierke neboli vykázané správne
a účtovná závierka neposkytuje verný a pravdivý obraz. Zvyčajne tieto skutočnosti zistí dozorná rada alebo
audítor obchodnej spoločnosti pred samotným schválením účtovnej závierky valným zhromaždením.
V takejto situácii má účtovná jednotka dve možnosti. Buď pristúpi k opätovnému otvoreniu účtovných kníh,
opraví vykazované položky a následne znova uzatvorí účtovné knihy a zostaví novú účtovnú závierku, ktorú
predloží valnému zhromaždeniu na schválenie. Ak zmena vykazovaných položiek ovplyvnila základ dane
z príjmov podáva sa dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov, ktorého súčasťou je novo zostavená
účtovná závierka.
6
Opätovné otvorenie účtovných kníh do schválenia účtovnej závierky nie je povinné. Túto možnosť si volí
účtovná jednotka sama. Druhou možnosťou je, ak sa zistia nesprávnosti v zostavenej, ale neschválnej účtovnej
závierke, opravia sa v účtovníctve bežného (aktuálneho) účtovného obdobia. Opravy sa účtujú v bežnom
účtovnom období ako opravy chýb minulých rokov. Na schválenie sa predkladá pôvodne zostavená účtovná
závierka. Súčasťou dodatočného daňového priznania je pôvodne zostavená účtovná závierka.
V praxi často vzniká otázka, ktorá účtovná závierka má byť prílohou dodatočného daňového priznania
k dani z príjmov.
Ak účtovná jednotka podáva dodatočné daňové priznanie do schválenia účtovnej závierky valným
zhromaždením predkladá účtovnú závierku v závislosti od toho, či opätovne otvára účtovné knihy do schválenia
účtovnej závierky valným zhromaždením alebo nie. Ak áno, predkladá novo zostavenú účtovnú závierku. Na
výkazoch uvádza nový dátum zostavenia účtovnej závierky. Ak nie, predkladá pôvodne zostavenú účtovnú
závierku.
Po schválení účtovnej závierky valným zhromaždením sa už nesmú účtovné knihy otvárať. Ak
obchodná spoločnosť zistí nesprávnosti v účtovnej závierke, robí opravy v aktuálnom účtovnom období a účtuje
o týchto skutočnostiach ako o oprave chyby minulých rokov. Ak jej vznikne aj povinnosť podať dodatočné daňové
priznanie k dani z príjmov, súčasťou tohto priznania je schválená účtovná závierka valným zhromaždením. To,
že obchodná spoločnosť v aktuálnom účtovnom období účtovala opravu chyby minulých rokov, uvádza
v poznámkach účtovnej závierky aktuálneho účtovného obdobia.
Môže vzniknúť aj situácia, že účtovná jednotka do schválenia účtovnej závierky opätovne otvorí účtovné
knihy a zostaví novú účtovnú závierku, ale jej nevzniká povinnosť podania dodatočného daňového priznania.
Účtovnej jednotke však ostáva povinnosť o zmenených položkách účtovnej závierky informovať miestne
príslušný daňový úrad. Predloží miestne príslušnému daňovému úradu schválenú účtovnú závierku samostatne,
v jednom vyhotovení. Na výkazoch uvádza nový dátum zostavenia účtovnej závierky a tiež dátum schválenia
účtovnej závierky valným zhromaždením. Taktiež krížikom vyznačí, že predkladá miestne príslušnému
daňovému úradu schválenú účtovnú závierku.
Schválenie účtovnej závierky
Povinnosť schvaľovania účtovnej závierky upravuje Obchodný zákonník. Podľa § 40 ods. 1
Obchodného zákonníka vzniká povinnosť obchodnej spoločnosti, ktorou je akciová spoločnosť a spoločnosť
s ručením obmedzeným predložiť účtovnú závierku na schválenie valnému zhromaždeniu do šiestich mesiacov
po uplynutí účtovného obdobia. Ak akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným má účtovné
obdobie kalendárny rok, vzniká predstavenstvu alebo a konateľom predložiť účtovnú závierku na schválenie
najneskôr do konca júna po uplynutí účtovného obdobia. Ak valné zhromaždenie neschváli predloženú účtovnú
závierku, Obchodný zákonník nestanovuje následnú lehotu na schválenie účtovnej závierky valným
zhromaždením.
Ukladanie individuálnej účtovnej závierky do zbierky listín obchodného registra
Zverejňovanie údajov z individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierky účtovných jednotiek upravuje § 21
zákona o účtovníctve. Medzi tieto povinnosti patrí uloženie účtovných závierok do zbierky listín obchodného
registra. Novela zákona upresňuje ukladanie účtovných závierok do zbierky listín obchodného registra v § 21
ods. 1 zákona o účtovníctve.
Riadna individuálna účtovná závierka a mimoriadna individuálna účtovná závierka obchodných spoločností,
štátneho podniku, družstva, Exportno – importnej banky sa povinne ukladá do zbierky listín obchodného registra.
V prípade, ak sa na tieto účtovné jednotky vzťahuje podľa § 19 povinnosť auditu, môže sa uložiť riadna
individuálna účtovná závierka a mimoriadna individuálna účtovná závierka do zbierky listín obchodného registra
ako súčasť výročnej správy.
Účtovné jednotky ukladajú riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín
obchodného registra takto:
a)
akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo a štátny podnik, a to do 30
dní po schválení účtovnej závierky alebo do lehoty ustanovenej osobitným predpisom,
7
b)
c)
Exportno – importná banka Slovenskej republiky, a to do 30 dní po schválení účtovnej
závierky,
verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť, a to do siedmich mesiacov po
uplynutí účtovného obdobia.
Pri akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, družstve a štátnom podniku zákon o účtovníctve
len upresňuje lehotu na uloženie do zbierky listín obchodného registra v súlade s Obchodným zákonníkom.
Tieto účtovné jednotky ukladajú vymedzené účtovné závierky do 30 dní od ich schválenia valným
zhromaždením alebo členskou schôdzou. Ak nedôjde k schváleniu týchto účtovných závierok do troch
mesiacov od predloženia valnému zhromaždeniu alebo členskej schôdze, ukladá sa neschválená účtovná
závierka do 30 dní od márneho uplynutia trojmesačnej lehoty.
Exportno importná banka ukladá účtovnú závierku do 30 dní od jej schválenia valným zhromaždením.
Verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť musia tiež ukladať účtovnú závierku a do najneskoršie
do siedmich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.
Obchodná spoločnosť a družstvo musia zabezpečiť uloženie do zbierky listín obchodného registra účtovnú
závierku zostavovanú k 31 .12. 2010 najneskoršie do konca októbra 2012.
Účtovná závierka auditovanej účtovnej jednotky sa môže uložiť do zbierky listín obchodného registra ako súčasť
výročnej správy.
Výročnú správu podľa § 20 zákona o účtovníctve vypracúva tá účtovná jednotka, ktorá má povinnosť overenia
účtovnej závierky audítorom. Súčasťou výročnej správy podľa § 20 zákona o účtovníctve je aj účtovná závierka.
Zverejnenie účtovnej závierky v Obchodnom vestníku
Povinnosť zverejnenia v Obchodnom vestníku je ustanovená v § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve.
V Obchodnom vestníku sa zverejňujú len súvaha a výkaz ziskov a strát.
V Obchodnom vestníku sa zverejňuje súvaha a výkaz ziskov a strát do 30 dní od schválenia účtovnej závierky.
Účtovná jednotka súčasne uvedie, že zverejňuje neúplnú účtovnú závierku. Zároveň v Obchodnom vestníku sa
zverejní informácia, aký názor na účtovnú závierku obsahuje správa audítora. Ak správa audítora obsahuje
skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor
zdôrazniť. Od 1. 6. 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Podľa zákona vzniká možnosť elektronického podania dokumentov na
zverejnenie a skracuje sa lehota zverejnenia na päť dní od doručenia žiadosti a zaplatení poplatku.
Overenie účtovnej závierky audítorom
V priebehu roka 2009 sa menili ustanovenia § 19, ktoré upravujú povinnosť účtovných jednotiek nechať si overiť
individuálnu riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku audítorom.
Prvá zmena povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom sa týkala spoločnosti s ručením obmedzeným
a družstiev, pričom táto zmena sa týkala účtovných závierok, ktoré sa zostavujú k 1.marcu 2009 a neskôr.
Menili sa veľkostné kritéria, ktoré spoločnosť s ručením obmedzeným a družstvo museli splniť na to, aby im
vznikla povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.
Menili sa obdobia, v ktorých tieto veľkostné kritéria musia byť splnené.
V § 19 ods. 1 zákona o účtovníctve bolo ustanovené od 1.marca 2009, že obchodné spoločnosti, ktoré povinne
vytvárajú základné imanie, okrem akciovej spoločnosti a družstva musia mať overenú účtovnú závierku
audítorom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie majú splnené aspoň dve z týchto podmienok
a) celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku
zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
b) čistý obrat presiahol 2 000 000 eur, pričom čistým obratom na tento účel sú výnosy dosiahnuté
z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,
c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30.
8
Významná zmena okrem zmeny veľkostných kritérií je, že tieto veľkostné kritéria musia byť splnené dve po sebe
idúce účtovné obdobia, pričom ak sú splnené podmienky na overenie v obidvoch rokoch, zostavená účtovná
závierka v druhom roku musí byť overená audítorom. Na rozdiel od starej úpravy kedy sa overovala účtovná
závierka až za účtovné obdobie, ktoré nasledovalo po účtovnom období, za ktoré boli splnené zákonom
ustanovené kritéria.
Od 1.januára 2010 je v § 19 ods. 1 ustanovené, že obchodné spoločnosti, ktoré povinne vytvárajú základné
imanie a družstvo musia mať overenú účtovnú závierku audítorom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie majú splnené aspoň dve z týchto podmienok
d) celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku
zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
e) čistý obrat presiahol 2 000 000 eur, pričom čistým obratom na tento účel sú výnosy dosiahnuté
z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,
f) priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30.
V § 19 ods. 1 písmeno b) je ustanovené, že obchodná spoločnosť a družstvo musia mať overenú účtovnú
závierku audítorom, ak majú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.
Zo znenia § 19 vyplýva, že aj akciová spoločnosť musí splniť veľkostné kritéria, aby jej vznikla povinnosť
overenia účtovnej závierky audítorom. Na rozdiel od predchádzajúceho znenia zákona, kedy akciová spoločnosť
musela mať overenú každú individuálnu riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku.
Zmena overovania u akciovej spoločnosti na základe splnenia veľkostných kritérií sa týka individuálnej riadnej
a mimoriadnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 1. januáru 2010 a neskôr.
Zároveň novela ustanovila, že ak ide o účtovnú jednotku, bez ohľadu či ňou je akciová spoločnosť alebo
spoločnosť s ručením obmedzeným alebo družstvo, ak má cenné papiere prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu, musí mať overenú individuálnu riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku overenú audítorom.
9
Download

Závierka 2012-Ing.Horváthová.PDF