Správa dozornej rady akcionárom riadneho valného zhromaždenia
spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok 2013
Vážení akcionári,
v súlade s článkom XIX. bod 2c) Stanov spoločnosti a s ustanoveniami §198 a §201 Obchodného
zákonníka v platnom znení, dozorná rada spoločnosti Druhá strategická, a.s. so sídlom Trnavská cesta
27/B, Bratislava, predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu správu o výsledkoch svojej kontrolnej
činnosti za rok 2013. Súčasne predkladá svoje stanovisko k riadnej individuálnej účtovnej závierke k
31. decembru 2013 a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013.
Dozorná rada pracovala k 31.12.2013 v zložení:
Ing. Adriana Matysová – predseda
Ing. Juraj Široký – člen
Mgr. Katarína Csudaiová – člen
Dozorná rada sa pri svojej kontrolnej činnosti zamerala, v súlade s ustanoveniami stanov spoločnosti,
hlavne na:
- výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti,
- kontrolu postupu predstavenstva vo veciach spoločnosti,
- plnenie úloh uložených predstavenstvu valným zhromaždením,
- dodržiavanie stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
- hospodársku a finančnú činnosť spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku
spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok,
- preskúmanie účtovných závierok, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitných
predpisov a návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku.
Dozorná rada pri vykonávaní kontrolnej činnosti nezistila v hodnotenom období nedostatky v práci
predstavenstva, ani vo vedení záznamov z rokovania o činnosti predstavenstva.
Dozorná rada konštatuje, že v činnosti spoločnosti sa dodržiavajú ustanovenia jej Stanov ako aj
ostatných právnych predpisov a že za predmetné obdobie nezistila ich porušenie.
Dozorná rada sa v hodnotenom období pravidelne zaoberala hospodárskymi výsledkami spoločnosti,
stavom jej majetku, záväzkami a pohľadávkami a nezistila žiadne závažné nezrovnalosti.
Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 10. decembra 2013 skonštatovala, že všetky uznesenia prijaté
riadnym valným zhromaždením, ktoré sa konalo dňa 28. júna 2013, boli splnené.
Uznesenie č. 1/RVZ/2013, ktorým VZ
a) schválilo rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia
b) zvolilo:
za predsedu riadneho valného zhromaždenia: JUDr. Annu Hudákovú
za zapisovateľa: Ing. Jozefa Šnegoňa,
za overovateľov zápisnice: Ing. Evu Michalidesovú, Ing. Pavla Hollého
za osoby poverené sčítaním hlasov: Vieru Karafiátovú, Ing. Ľubomíru Jambrichovú
Uznesenie bolo splnené na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 28.06.2013.
Uznesenie č. 2/RVZ/2013, ktorým VZ schválilo
doplnenie stanov spoločnosti v článku II. Predmet činnosti tak, že sa rozširuje o písm. d) Správa
registratúry a písm. e) Vedenie účtovníctva.
Stanovy nadobudli platnosť a účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením spoločnosti
dňa 28.06.2013, za prítomnosti notárky Mgr. Tatiany Vršanskej, čím boli splnené podmienky
Obchodného zákonníka.
Uznesenie č. 3/RVZ/2013, ktorým VZ
zobralo na vedomie
1) Výročnú správu spoločnosti za rok 2012
2) Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok končiaci 31.12.2012
3) Správu dozornej rady
schválilo
1) Riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2012
2) Hospodársky výsledok, t.j. stratu vo výške – 799 537,02 EUR zúčtovať na ťarchu účtu neuhradená
strata minulých rokov
Zúčtovanie HV bolo vykonané 29.06.2013 na účet neuhradená strata minulých rokov.
Uznesenie č. 4/RVZ/2013, ktorým VZ schválilo
spoločnosť Audit – Grácia s.r.o., IČO: 36 771 619, licencia SKAU č. 313, so sídlom Sv. Vincenta 2,
821 09 Bratislava, za audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, výročnej správy,
konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy spoločnosti Druhá strategická, a.s.
za rok 2013.
Zmluva o poskytnutí služieb na audit účtovnej závierky za rok 2013 spoločnosti Druhá strategická,
a.s., a overenie údajov výročnej správy s údajmi auditovanej účtovnej závierky bola uzavretá
14.11.2013 so spoločnosťou Audit-Grácia, s.r.o.
Uznesenie č. 5/RVZ/2013, ktorým VZ
a) zobralo na vedomie vzdanie sa funkcie:
- predsedu a člena predstavenstva Ing. Pavla Hollého, nar. 24.2.1948, rodné číslo 480224/165,
bytom Strmý vŕšok 98, 841 06 Bratislava ku dňu konania valného zhromaždenia, t.j. 28.6.2013
a
- člena predstavenstva Ing. Juraja Širokého, nar. 29.12.1953, rodné číslo 531229/216, bytom
Strmý vŕšok 137, 841 06 Bratislava, ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia t.j.
28.6.2013.
b) odvolalo z funkcie:
- člena dozornej rady Ing. Róberta Vargu, nar. 3.6.1956, rodné číslo 560603/7624, bytom 951 15
Mojmírovce, Mojmírovce 1390, ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia t.j. 28.6.2013.
Uznesenie bolo splnené, zápis zmien v OR vykonaný dňa 23.07.2013.
Uznesenie č. 6/RVZ/2013, ktorým VZ
a) zvolilo nových členov predstavenstva:
- Mgr. Juraja Širokého, MBA, nar. 24.3.1979, rodné číslo 790324/8804, bytom Strmý vŕšok 137,
841 06 Bratislava, deň vzniku funkcie 28.06.2013,
- Ing. Zuzanu Kelecsényiovú, nar. 25.3.1980, rod. č. 805325/8422, bytom Na humnisku 1752/3, 908
77 Borský Mikuláš, deň vzniku funkcie 28.06.2013.
b) zároveň schvaľuje:
- Mgr. Juraja Širokého, MBA, nar. 24.3.1979, rodné číslo 790324/8804, bytom Strmý vŕšok 137,
841 06 Bratislava za predsedu predstavenstva Druhá strategická, a.s., deň vzniku funkcie
28.06.2013.
c) volí nového člena dozornej rady spoločnosti:
- Ing. Juraja Širokého, nar. 29.12.1953, rodné číslo 531229/216, bytom Strmý vŕšok 137, 841 06
Bratislava, deň vzniku funkcie 28.06.2013.
Uznesenie bolo splnené, zápis zmien v OR vykonaný dňa 23.07.2013.
Dozorná rada sa oboznámila:
- s riadnou individuálnou účtovnou závierkou za rok 2013
- s návrhom predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku, t.j. zisku k 31.12.2013 v čiastke
70 498,62 EUR
- so správou audítora Ing. Sylvie Zdútovej-Šťastnej, licencia SKAU 79, spoločnosť Audit-Grácia,
ktorá uskutočnila audit riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013.
Dozorná rada na základe poznatkov svojej kontrolnej činnosti, posúdenia hospodárskych výsledkov
spoločnosti, preskúmania riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013, návrhu predstavenstva
na vysporiadanie hospodárskeho výsledku a oboznámenia sa so správou audítora, nezistila
v uvedených dokumentoch žiadne nezrovnalosti a súhlasí s názorom nezávislého audítora z overenia
ročnej účtovnej závierky zo dňa 25. apríla 2014, kde sa uvádza:
„Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti
Druhá strategická, a.s. k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému
dátumu, v súlade so Zákonom o účtovníctve.“
Audítor vo svojej správe upozornil, že spoločnosť vedie súdny spor, ktorý ku dňu zostavenia tejto
účtovnej závierky nebol právoplatne ukončený a na záväzky, ktoré by mohli v tejto súvislosti
vzniknúť, nebola vytvorená rezerva.
Dozorná rada, v súlade s článkom XIX. bod 2c) stanov spoločnosti, po preskúmaní riadnej účtovnej
závierky za rok 2013, oboznámení sa so správou audítora a po posúdení návrhu predstavenstva,
odporúča riadnemu valnému zhromaždeniu
schváliť
- riadnu individuálnu účtovnú závierku akciovej spoločnosti k 31.12.2013
- hospodársky výsledok, t.j. zisk k 31.12.2013 v sume 70 498,62 EUR, vysporiadať zaúčtovaním
na účet neuhradená strata minulých rokov
Dozorná rada odporučila predstavenstvu, aby riadnemu valnému zhromaždeniu predložilo návrh
schváliť spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o. so sídlom Šancová 102/A, 831 04 Bratislava,
IČO: 35743409, Licencia SKAU č. 168, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 16969/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Druhá
strategická, a.s. za rok 2014, t.j. vykonanie priebežného auditu v roku 2014, overenie riadnej
individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014, výročnej správy za rok 2014, konsolidovanej účtovnej
závierky k 31.12.2014 a konsolidovanej výročnej správy za rok 2014.
Bratislava 15.05.2014
Ing. Adriana Matysová
predsedníčka DR
Druhá strategická, a.s.
Download

Správa dozornej rady akcionárom riadneho