UVFO1v13_1
Úč FO 1 - 01
Výkaz o príjmoch a výdavkoch
v jednoduchom účtovníctve
k
31 . 12 . 2 0 13 (v celých eurách)
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9
Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž
Daňové identifikačné číslo
Účtovná závierka (vyznačí sa x)
1100224433
IČO
x riadna
SK NACE
33445566
mimoriadna
43 . 21 . 0
priebežná
Za obdobie
Mesiac Rok
od
06 2 0 13
do
12 2 0 13
Názov účtovnej jednotky
JOZEF
STATOŁNÝ
Trvalý pobyt
Ulica
Číslo
Bratislavská
331/8
Obec
PSČ
90301
Senec
Číslo telefónu
Číslo faxu
/
0
0
/
E-mailová adresa
Miesto podnikania, ak sa líši od miesta trvalého pobytu
Ulica
Číslo
Bratislavská
Obec
PSČ
90301
Senec
Číslo faxu
Číslo telefónu
0
331/8
/
0
Zostavená dňa:
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:
/
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:
Podpisový záznam fyzickej
osoby:
16 . 02. 2 0 14
Záznamy finančného úradu
Miesto pre evidenčné číslo
MF SR č. MF/26567/2011-74/1/2013
Odtlačok prezentačnej pečiatky finančného úradu
Generované
z
Money
S3
Strana 1
UVFO1v13_2
Daňové identifikačné číslo
Úč FO 1 - 01
IČO
1100224433 33445566
Príjmy
a
Za bežné účtovné obdobie
1
Riadok
b
Predaj tovaru
01
10271
Predaj výrobkov a služieb
02
8398
Ostatné príjmy
03
1
04
18670
Príjmy celkom
súčet (r. 01 až 03)
Výdavky
a
Za bežné účtovné obdobie
2
Riadok
b
Zásoby
05
6936
Služby
06
823
Mzdy
07
232
Platby poistného a príspevkov
08
278
Tvorba sociálneho fondu
09
Ostatné výdavky
10
1776
súčet (r. 05 až 10)
11
10045
Rozdiel príjmov a výdavkov (r. 04 - r. 11)
12
Výdavky celkom
MF SR č. MF/26567/2011-74/1/2013
+
8625
Strana 2
Download

Výkazu príjmov a výdavkov