2014-01-17_088
5/301
5/139
1/1
02
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA
REKAPITULAclA FAKTUR
Nie je dafiovy doklad
Podane dna: 17.01.2014
Zilina 12
MID (NN P)
Dodavater--------------------------------.
Stredoslovsnska energetika, a.s.
Pri RajCianke8591/4B
01047 Zilina
Obec LenkFa;;.._~
Lenka a
980 50 Le ka
~--------..DoiIodfla:
.
,,;,-a-t(Jma--,,*"---i:
FU?
2 t 01. 2014 ..
1-------------.PodIIde tklo:
ICO: 36 403 008
01C:2020106682
IC OPH: SK2020106682
Bankove spojenie: Slovenska sporltelna, a.s.
Ucet: 0423703090/0900
Zaplsana v Obchodnom registri
Okresneho sudu Zilina
Odarel:Sa, \llozka cisf5:W3287L - -
OBE"'~'
i :."t: ~KA
'-'* .....'... . , .
PrIohy:
J3
-
Odberatel'
--------------------------------,
Obec Lenka
Lenka 0
98050 Lenka
ICO: 00649601
Bankove spojenie: 000000-0068943558/0900
Variabilny symbol uctu: 0026020758
Datum vyhotovenia:
Datum odoslania:
Datum splatnosti:
Cislo zrniuvneho uctu: 26020758
16.01.2014
17.01.2014
29.01.2014
Rekapltulacla ---------------------------------------------------------------------------------------.
Cislo OM
5211215
5211217
5306748
Spolu
Variabilny
symbol
5211215024
5211217023
5306748017
0026020758
Zilklad
dane (€)
63,52
846,40
543,31
1453,23
Vyska
dane (€)
12,70
169,28
108,66
290,64
Zaokruhlenie (€)
0,00
0,00
0,00
0,00
Spolu
s DPH (€)
76,22
1 015,68
651,97
1743,87
Zaplatene
zillohy (€)
-48,00
-1 040,00
-556,00
-1 644,00
Preplatok (-)
Nedoplatok (+)
28,22
-24,32
95,97
99,87
Rekapitulacia faktur je surnarlzacia faktur jednotlivych odbernych miest. Na rekapitulacii faktur je uvedeny variabilny symbol
dohody a celkova eiastka preplatku / nedoplatku. Rekapitulacla faktur sluzi pre platobny styk. Platbu za celkovy nedoplatok
vykonajte s varlabilnym symbolom 0026020758. V pripade preplatku, ten bude zaslany na Vas ucet,
f-' t:~ SEZNA FIN,6.NCNLIKONTROLA
'-::··~~,;;..•.>,:;.::_'_~_iZZ
'.~ , -~~::-
t\,l-"
:;:/~·,'2"~_:,:~_:S'
.~ .£i:'_";?~"
I
Jj.f.I.lI'!
my
U':"
,~:'j:tkO'JEj
IJQ,.hy·
11.::;:! .':y~;
....
,:,iTI,
1/
~~~,.'3
Konta~------------------------------------------------------------------_,
Telef6n: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 /5192519 (kazdy pracovny den 7.00 -18.00 hod.)
E-mail: [email protected] adresa: Pri Rajcianke 8591/4B, 01047 Zilina
Web: www.sse.sk. poruchova linka: 0800 159 000 (pre prevadzku distribucne] siete 24 hodin 7 dni v t9zdni)
Strana
1/ 1
-------
2014-01-15_099 116/301 35/88 1/5 02
~~
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA
Faktura za dodavku a distribuciu elektriny
MID (NN P)
Podane dna: 16.01.2014
Zilina 12
Dodavatef
Stredoslovenska energetika, a.s.
Pri Rajcianke 8591/4B
01047 Zilina
Obec Lenka
Lenka a
980 50 Lenka
ICO: 36 403 008
0IC:2020106682
IC OPH: SK2020106682
Bankove spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.
Uce!: 042370309010900
Zapisana v Obchodnom registri
Okresneho sudu Zilina
Oddiel: Sa, Vlozka cislo: 10328/L
Odberatef
Obec Lenka
Lenka 0
98050 Lenka
ICO: 00649601
Cislo zmluvneho uctu: 1300017094
Udaje
0
odbernom mieste
Cislo odberneho miesta: 5211215
OU - KANCELARIA
Lenka 44 - 0 0
98050 Lenka
Bankove spojenie a uety 5tredoslovenskej
energetiky, a.s.
VUB Banka, a.s.
Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Tatra banka, akciova spolocnost'
Slovenska sporitelria, a.s,
702432/0200
202476883/7500
6618321014/1111
2621150449/1100
0423703090/0900
Variabilny symbol:
5211215024
Poradove cislo faktury:
Fakturacne obdobie:
9140537163
01.01.2013 - 31.12.2013
Prevodny prikaz
Sposob uhrady:
Datum vyhotovenia:
Datum odoslania:
Datum splatnosti:
Datum dodania:
EIC: 24ZSS5211215000Q
Cislo zmluvy: 52112151
Produkt: OMP1
Sadzba za distribUciu elektriny: C1 jednopasmova sadzba
14.01.2014
15.01.2014
29.01.2014
31.12.2013
Flnancne vysporiadanie
Uctovne poloiky
Zaklad dane (€)
Celkom vratane DPH (€)
63,52
76,22
-48,00
Spolu za dodavku a distribuciu elektriny
Zaplatene preddavkove platby
NEDOPLATOK
28,22
Na zaklade Vami podpisanej kornpenzacie dariovych dokladov tuto platbu NEPLATIE! Platobny styk realizujte az na zaklade Rekapitulacle faktur,
Prehl'ad uhradenych preddavkovych platieb
Datum
13.02.2013
Ciastka (€)
24,00
Ciastka (€)
Datum
19.08.2013
24,00
Udaje pre DPH
Sadzba DPH
Zaklad dane (€)
DPH(€)
Celkom (€)
I
Dohodnute preddavky za opakovane dodavanle tovaru
20%
40,00
8,00
48,00
63,52
12,70
76,22
4,70
28,22
Celkove dodanie
20%
Douctovanle dodania - TARCHOPIS
20%
23,52
Ing. Juraj Dolezal
riaditel' sekcie
Financie
osee LENKA
DoiIoc!2'n, 01. 2014
Pod8Cle Uslo:
47-/.:kJ11
PrtIohy:
fJ.. .",~t» (4
if!
-::o(e).'
RCJlIsIrattlma znaI!b:
ZNk hocInocy
• Iehota uIofenIa:
I~·:
, ~"'::
i"-'c.:d.:..,:;
~-'
..
os!,
Kontakt
Telef6n: 0850 123 555, 0906252521, fax: 041/519 2519 (kaz y pracovny den 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: [email protected] adresa: Pri Rajcianke 8591/4B, 010 47 Zilina
Web: www.sse.sk. poruchova linka: 0800 159 000 (pre prevadzku distribuene] siete 24 hodin 7 dni v tYZdni)
SMS notifikacie z tel. 0915 246 246, akfivacia elektronickej faktury: www.sse.sk/e-form
Strana
1/2
2014-01-28_035
115/300
106/267
1/1
02
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA
REKAPITULACIA DOHOD
o PLATBAcH ZA ODOBRATU,
ALE ZATIA~ NEVYFAKTUROVANU
ELEKTRICKU ENERGIU
Podane dJia:29.01.2014
Zilina 12
Obec Lenka
Lenka a
980 50 Lenka
MID (NN P)
Dodavatef ----------------,
Stredoslovenska energetika, a.s.
Pri Rajcianke 8591/4B
01047 Zilina
1(;0: 36 403 008
01(;:2020106682
1(;OPH: SK2020106682
Bankove spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.
ucet: .0423703090L09.00_ _
OSEe LENKA
Zapisana v Obchodnom registri
Okresneho sudu Zilina
Oddiel: Sa, Vlozka cislo: 10328/L
Odberater
-----------------,
Obec Lenka
Lenka 0
98050 Lenka
1(;0: 00649601
Bankove spojenie: 000000-0068943558/0900
(;islo zrnluvneho uctu: 26020758
Datum vyhotovenia:
27.01.2014
Rekapitulacia
------------------------------------------,
Datum
dodania
28.02.2014
31.08.2014
Datum
splatnosti
15.02.2014
15.08.2014
Variabilny
symbol
0026020758
0026020758
Sadzba
DPH
20%
20%
Zaklad
dane (€)
698,34
698,34
Vyska
dane (€)
139,66
139,66
Uhrada
spolu (€)
838,00
838,00
Tato rekapitulacia sluzi pre platobny styk. Rekapitulacia sumarizuje dohody 0 platbach za odobratu, ale zatia] nevyfakturovanu
elektricku energiu.
Kontakt-----------------------------------.
Telef6n: 0850 123 555, 0906252521, fax: 041/519 2519 (kazdy pracovny den 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: [email protected] adresa: Pri Rajcianke 8591/4B, 01047 Zilina
Web: www.sse.sk. poruchova linka: 0800 159 000 (pre prevadzku distrlbucne] siete 24 hodin 7 dni v tyZdni)
Strana
111
2014-01-16_076
277/300
73n8
1/3
02
r-/sSE)
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA
Faktura za dodavku a dtstribuclu elektriny
MID (NN P)
Podane dna: 16.01.2014
Zilina 12
Dodavatet
streooslovensxa
energetika,
Pri Rajcianke 8591/4B
010 47 Zilina
a.s.
OSEe LENKA
Lenka 11 - 0 0
98050 Lenka
ICO: 36403 008
DIC: 2020106682
IC DPH: SK2020106682
Bankove spojenie: Slovenska sporitelfia,
Uce!: 0423703090/0900
Zapisana
v Obchodnom
a.s.
registri
Okresneho sudu Lilina
cislo: 10328/l
Oddiel: Sa, Vloika
Odberatef
Reforrnovana krestanska cirkev na
Siovensku
lenka/REF.FAR.K.
-0 0
98050 lenka
Bankove spojenie a (lcty Stredoslovenskej energetiky, a.s.
VUB Banka, a.s.
Ceskoslovenska
obchodna banka, a.s.
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Tatra banka, akciova spolocnost'
Slovenska sporitelna, a.s.
702432/0200
202476883/7500
6618321014/1111
2621150449/1100
0423703090/0900
Variabilny symbol:
5211218025
REF.FAR.CIRKEV
lenka 77/2 - 0 0
98050 lenka
Poradove cislo faktury:
Fakturacne obdobie:
Sposob uhrady:
9140537347
01.01.2013 - 31.12.2013
Prevodny prikaz
EIC:24lSS52112180oo9
Cislo zmluvy: 52112181
Produkt: DMP1
Sadzba za distribuciu elektriny:
Datum vyhotovenia:
Datum odoslania:
Datum splatnosti:
Datum dodania:
ICO: 00179191
DIC: 67800007
Cislo zrnluvneho
uctu: 1300025343
Udaje 0 odbernom mieste
Cislo odoerneho miesta: 5211218
C1 [ednopasmova
sadzba
14.01.2014
16.01.2014
28.01.2014
31.12.2013
Flnancne vysporiadanie
Uctovne polozky
Zaklad dane (€)
Celkom vratane DPH (€)
45,36
54,43
-64,00
Spolu za dodavku a distribOciuelektriny
Zaplatene preddavkove platby
PREPLATOK
-9,57
Preplatok vo yYske -9,57 € Varn bude vrateny najnesk6r do 28.01.2014.
Prehl'ad uhradenych preddavkoyYch platieb
Datum
Ciastka
13.02.2013
(€)
32,00
Datum
Ciastka
(€)
32,00
19.08.2013
Udaje pre DPH
Sadzba
Z8klad
DPH
Dohodnute
preddavky
20%
Celkove
za opakovane
DPH (€)
Celkom
(€)
dodavanie tovaru
Ing. Juraj Dolezal
riaditer sekcie
Financie
53,34
10,66
64,00
45,36
9,07
54 43
dodanie
20%
Douetovanie
20%
dane (€)
dodania
I
- DOBROPIS
-7-,98
!>
-
e
1,5_9
-
......,.,T= ......!9.57
::::.. z
, - :::-.:.
\
2
OBEe LENKA
p'
.j.J0
.i{.,.
:'rJ1
2&(Ir
.J
v·
f
P
Kontakt
Telef6n: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041/519 25 19 (kaZdy
E-mail: [email protected]
adresa: Pri RajCianke 8591/4B, 010
Web: www.sse.sk.
poruchova linka: 0800 159 000 (pre prevadzku
SMS notifikacie z tel. 0915 246 246, aktivacia elelctronickej taktury:
pracovny den 7.00 - 18.00 hod.)
47 Zilina
distribucnej siete 24 hodin 7 dni v \yzdni)
www.sse.skle-form
Strana
1/2
2014-01-15_099
119/301
35188 415 02
r-FsH)
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA
Faktura za dodavku a distribuciu elektriny
MID (NN P)
Podane dna: 16.01.2014
Zilina 12
Dodavatef
Stredoslovenska energetika, a.s.
Pri RajCianke8591148
01047 Zilina
Obec Lenka
Lenka 0
98050 Lenka
ICO: 36 403 008
DIG: 2020106682
IC DPH: SK2020106682
Bankove spojenie: Siovenska sconterna,
Ueet
a.s.
042370309010900
Zaplsana v Obchodnom registri
Okresneho
suduLirma
Oddiel: Sa, VloZka Cislo: i0328IL
Odberater
Bankove spojenie a ucty Stredoslovenskej energetiky, a.s.
Obec Lenka
Lenka 0
. 980 50 Lenxa
VUB Banka, a.s.
ICO: 00649601
Cislo zmluvneho
banka, a.s.
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Tatra banka, akciova spolocnost'
Slovenska sporitelna, a.s.
70243210200
202476883/7500
6618321014/1111
2621150449/1100
042370309010900
Variabilny symbol:
5211217023
Ceskoslovenska
uCtu:1300017125
Udaje 0 odbernom mieste
Cislo odberneho miesta: 5211217
obchodna
OBECNY URAD VS
Lenka 11/1 - 0 0
98050 Lenka
Poradove cislo faktury:
Fakturacne obdobie:
Sp6sob uhrady:
EIC: 24ZSS5211217000E
Cislo zmluvy: 52112171
Produkt: DMP10
Sadzba za distribuclu elektriny: C10 sadzba pre verejne osvetlenie
Datum vyhotovenia:
Datum odoslania:
Datum splatnosti:
Datum dodania:
9140537164
01.01.2013 - 31.12.2013
Prevodny prfkaz
14.01.2014
15.01.2014
29.01.2014
31.12.2013
Flnancne vysporiadanie
Ul;tovne polozky
Zaklad dane (€)
Celkom vratane DPH (€)
846,40
1 015,68
-1 040,00
Spolu za dodavku a distribuciu elektriny
Zaplatene preddavkove platby
PREPLATOK
-24,32
Na zaklade Vami podpisanej kornpenzacie dariovych dokladov bude preplatok zahrnuty v Rekapitulacli faktur.
Prehfad uhradenych prsddavkovych platieb
Datum
13.02.2013
Ciastka (€)
520,00
Datum
Ciastka (€)
19.08.2013
520,00
Udaje pre OPH
Oohodnute preddavky za opakovane do<liivanie tovaru
20%
866,66
173,34
1040,00
846,40
169,28
1015,68
-4,06
-24,32
Ing. Juraj Dolezal
riaditef sekcie
Financie
Celkove dodanie
20%
Douctovanie dodania - DOBROPIS
20%
-20,26
.. - ::
OSEe
LENKA
~- 2 z
Podeete ~Io:
Kontakt
Telef6n: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 04115192519 (kazdy pracovny deli 7.00 -18.00 hod.)
E-mail: [email protected] adresa: Pri Rajcianke 8591/48,01047 Zilina
Web: www.sse.sk. poruchova linka: 0800 159 000 (pre prevadzku distribucne] siete 24 hodin 7 dni v \yzdni)
SMS notifikacie z tel. 0915246246, aktivacia elektronickej faktury: www.sse.sk/e-form
Strana
1/2
2014-01-15_099
121/301
36188 112 02
C-ySE)
OSEe LENKA
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA
Faktura za dodavku a distribuciu eJektriny
I.
Do6Io do\a:
20, 01. 7014
(v
MID (NN P)
Dodavatel'
Stredoslovenska energelika, a.s.
Pri Rajcianke 8591/49
01047 Zilina
Lenka 0
98050 Lenka
ICO: 36403 008
OIC: 2020106682
IC OPH: SK2020106682
Bankove spojenie: Siovenska sporiterna,
a.s,
Ucet: 0423703090/0900
Zapisana v Obchodnom registri
Okresneho sudu Zilina
Oddiel: Sa, VloZka cislo: 10328/L
l-
Odberatef
Bankove spojenie a ucty Stredoslovenskej energetiky, a.s.
Obec Lenka
Lenka 0
_
98050 Lerika
ICO: 00649601
Cislo zrnluvneho uclu: 1300017155
Udaje
0
odbernom mieste
Cislo odbemeho miesla: 5306748
VUB Banka, a.s.
Ceskoslovanska obchodna banka, a.s.
UniCredil Bank Slovakia, a.s,
Taira banka, akciova spolocnost'
Slovenska sporitelna, a.s.
702432/0200
202476883/7500
6618321014/1111
2621150449/1100
042370309010900
Variabilny symbol:
5306748017
Poradove cislo faktury:
Fakturacne obdobie:
OBECNYURAD
Lenka 11/11 - .
98050 Lenka
Sposob uhrady:
9140537165
01.01.2013 - 31.12.2013
Prevodny prikaz
Datum vyhotovenia:
Datum odoslania:
Datum splatnosti:
Datum dodania:
EIC: 24ZSS53067480000
Cislo zmluvy: 53067481
Produlct:OMP1
Sadzba za distribuciu elelctriny:C1 jednopasmova sadzba
14.01.2014
15.01.2014
29.01.2014
31.12.2013
Financne vysporiadanie
Uctovne polozky
Zaklad dane (€)
Spolu za dodavku a distribuciu elektriny
Zaplatene preddavkove platby
Celkom vratane DPH (€)
543,31
651,97
-556,00
NEDOPLATOK
95,97
Na zaklade Vami podpisanej kornpenzacie dariovych dokladov tuto platbu NEPLATTE! Platobny styk realizujte az na zaklade Rekapltulacie faktur.
Prehl'ad uhradsnych preddavkoyYch platieb
Datum
13.02.2013
Ciastka (€)
278,00
Datum
19_08.2013
Ciastka (€)
278,00
Udaje pre DPH
SadzbaDPH
Zakladdane (€)
DPH (€)
Ce!kom (€)
Dohodnute preddavky za opakovane dodavanle tovaru
20%
463,34
92,66
556,00
543,31
108,66
651,97
16,00
95,97
Celkove dodanie
20%
Ing. Juraj Dolezal
riaditer sekcie
Financie
Douctovanle dodania - TARCHOPIS
20%
79,97
Kontakt
Telef6n: 0850 123 555, 0906 252521, fax: 041/5192519 (kazdy pracovny den 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: [email protected] adresa: Pri RajCianke8591/49, 01047 Zilina
Web: www.sse.sk. poruchova linka: 0800 159 000 (pre prevadzku distribucnej siele 24 hodin 7 dni v tYZdni)
SMS notifikacie z leI. 0915246246, aktivacia elektronickej faktury: www.sse.sk/e-form
Sirana
1/2
Download

Fak. za elektrinu (SSE) 1-2014