2014-01-17_076
169/303
68/124
3/6 02
\
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
MIO (NN P)
Podané dna: 17.01.2014
Žilina 12
Dodávatel
Stredoslovenská energetika,
Pri Rajcianke 859114B
010 47 Žilina
a.s.
Obec Radobica
Radobica 124
972 48 Radobica
ICO: 36 403 008
OIC: 2020106682
IC DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Úcet: 702432/0200
Zapisaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa. Vložka cislo: 10328/L
Odberatel
Obec Radobica
Radobica 124
97248 Radobica
Bankové
ICO: 00318451
OIC: 2021211808
Císlo zmluvného
úctu: 1300031391
Údaje o odbernom
Cislo odbemého
energetiky,
Variabilný symbol:
6209162022
Spôsob
9140558213
01.01.2013 - 31.12.2013
úhrady:
Prevodný
Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová
Dátum splatnosti:
Dátum dodania:
sadzba
príkaz
14.01.2014
15.01.2014
29.01.2014
31.12.2013
Dátum vyhotovenia:
Dátum odoslania:
Cislo zmluvy: 62091621
Produkt: AKT IV
vysporiadanie
položky
Celkom
Základ dane (€)
Spolu za dodávku a distribúciu
Zaplatené preddavkové
vrátane
DPH (€)
114.33
elektriny
137,20
-253,00
-2,64
platby
Otvorené položky minulých fakturácií
PREPLATOK
-118,44
Na základe Vami podpísanej
Prehlad
uhradených
Dátum
kompenzácie
preddavkových
(t)
Ciastka
13.02.2013
23.00
12.03.2013
15.04.2013
danových
dokladov bude preplatok zahrnutý v Rekapitulácii
faktúr.
platieb
Ciastka
Dátum
(t)
Dátum
Ciastka
(t)
Dátum
Ciastka
DPH
Dohodnuté
Základ dane
23.00
13.11.2013
23,00
23.00
12.09.2013
23,00
08.10.2013
23.00
23.00
12.12.2013
23.00
23.00
23.00
13.06.2013
23.00
17.07.2013
preddavky
20%
Celkové
za opakované
DPH
dodávanie
(t)
Celkom
(t)
tovaru
210.87
42.13
253.00
114.33
22.87
137.20
Doúctovanie
dodania
-19.26
-115,80
Ing. Juraj Doležal
riaditel sekcie
Financie
~-_._-~---'---------
dodanie
20%
20%
(t)
podra 7.2:(Uii5
c, ';\).·i"U(lí Z.~, "fínllncnej
kontrole
c,\.;cJi!I,l'lOf/\ vylIClnilná:
a vnútornom
- DOBROPIS
-96,54
Predbežn:í nn;)fl(~I"\ Ililrliml,1 f1nr.nl)f\rÍ 9perllcia Jp.,~
súlade
so schv~lcnÝrtl rO/p~clOm. u"~lvQrMýml unluv~ml a všeobecne
a
záväznými
splna pourn"'nky
p!odr:l~mi
!lO.pou,irnnstl.
11 KO
,;i\knnom
aíekilvnosti.
c verejnom
úcinnosti aob~!aráva
ú'1'lov,
f.:f:~t.r.Podpis
Dl\tum ..
Pricbežná financná
financná kontrola:
kontrola:
Následná
Dátum ...f..·t.1..7.
POdPiS
POdpis
.
!:h
V./ .
Kontakt
Telefón: 0850 123555,0906
25 2~_21, fax: 041/5192519
(každý
E-mail: [email protected]
adresa: Pri Rajcianke 8591/4B. 010
Web: www.sse.sk.
poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku
SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry:
(t)
13.08.2013
13.05.2013
Údaje pre DPH
Sadzba
a.s.
702432/0200
202476883/7500
6618321014/1111
2621150449/1100
0423703090/0900
Poradové císlo faktúry:
Fakturacné obdobie:
EIC: 24ZSS62091620000
Úctovné
a úcty Stredoslovenskej
mieste
miesta: 6209162
MNVt!20M SMUTKU
Radobica 147 - O O
972 48 Radobica
Financné
spojenie
VÚB Banka. a.s.
Ceskoslovenská
obchodná banka. a.s.
UniCredit Bank Slovakia. a.s.
Tatra banka. akciová spolocnost
Slovenská sporitelna. a.s.
pracovný den 7.00 - 18.00 hod.)
47 Žilina
distribucnej siete 24 hodin 7 dní v týždni)
www.sse.sk/e-fonm
Strana
1/2
Download

SSE, a.s. - radobica