KOMUNÁLNA poistovna, as
Vienna Insurance Group
Regionálne centrum prevádzky Banská Bystrica
Horná 25
KOMUNÁLNA
poistovna .~
••
97401
VIENNA
INSURANCE
48563-466
Banská Bystrica 1
GROUP
130-PM-AV
--
3
;;;;;;;;;;;
Obec Radobica Obecný úrad
Radobica 124
-
972 48 Horná Ves
Sprostredkovatel' predaja: 314253
Komacka Jozef
Tel. kontakt: 0800 11 2222
Poistná zmluva císlo 5002498060 I císlo návrhu 7201074002
Avízo na úhradu poistného
Produkt 10 - Združené poistenie majetku
Bratislava, 26.07.2014
Vážený klient,
dovol'ujeme si Vám pripomenút, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dnom 22.08.2014 splatné poistné vo výške 61 ,81 EUR za obdobie od 22.08.2014 do
22.08.2015.
Poistné môžete uhradit priloženým poukazom na úhradu alebo na niektorý z našich nižšie uvedených úctov.
V pripade, že uhrádzate pOistné z Vášho bankového úctu, používajte správny variabilný
symbol
variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.
5002498060
a konštantný symbol 3558. Nakol'ko
.A
Želáme Vám vel'a úspechov v osobnom i pracovnom živote.
S pozdravom
o~_
0"'
__
..
Pod!"lI Ldi<Ulh, (;. ~J>'LOll! L.;:. o ll1lancn(Jj kontrole a vnútornom
ilu(lilp. bolil vykonaná:
Predhežnn fin:lI\{:llú knntrola - fin;ll\{;mi operricia
so schváleným ro/padom.
lI/ntvorcnymi
je -~je
<-"~/'
l,
~I
A
KOMUNALNA
poIs:t'ovt.a'"
v súlade
VIENNA
zmluv?mJ a všeobec
KOMUNÄLNA
INSUlWfCE
poisfOYna,
GROUP
a s 'v\enna
Insurance
Gfoop
Štefanlkova 17,81105 Bratlslava 1
100 31595545lé DPH SK 7020000746·260-
záväznými
a splna podmienky
pmdJ1l~fru
110SpoÚ'lrIlOSll,
H so Dalllfll.~.
dlk()n()l~
"rekllvnosll.
o .v:~~Jnom.
ucmnostl
~loVoS. ,l .
t.~.!.f
Podpisilo~~aráva
Priebcžna
Dalum.J§.:?j"
Dátum
Následná financná kontrola:
Ak ste pOistné medzIcasom
uz uhradili,
v záujme
na ktoromkolvek
Na úhradu
poistného
Je možné
SLSP, as
IBAN: SK28 0900 0000 0001 78195386.
SWIFT (BIG): TATRSKBX;
pOistovna.
lé DPH: SK7020000746.
i~
PodPiS .. ~
POdPls
co naJrýchleJsieho
alebo nas kontaktUjte
KOMUNÁLNA
na50m obchodnom
použil'
priložený
poštový
poukaz
SWIFT
Prima banka Slovensko
Plat'te
iba
na
....•
vybavenia
sa prosím obrátte
na prislusnú
pobocku
správy
mieste.
na úcet,
pripadne
(BIG): GIBASKBX;
niektorý
z našich
Insurance
Group, Stefanikova
Spoloénost
je élenom
skupiny
úctov:
Tatra banka, a.s. IBAN: SK60 1100 0000 0026 2322 5520,
a.s. IBAN: SK87 5600 0000 0012 0022 2008, SWIFT
a.s. Vienna
17, 811 05 Bratislava
pre DPH. Registrácia:
POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚCET - PODACí LISTOK
!POSTA
d
financná kontrola:
Okresný
1, léo:
(BIG): KOMASK2X;
31 595545.
súd Bratislava
konstantný
l, oddiel Sa, vložka 3345/B.
I
1~
PODACIE ZNAKY
pošte
1
OKR.
PEC.
POD
cls.
SUMA----EUR
=
PODACIE CISLO
SI
POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚCET
POSTA
Slo..••
enská pošta, a. So, Partizánska cesta 9. 97599 Banská Bystrica
lap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. c. 803/$
CO: 36631124, IC DPH: SK2021879959
symbol 3558.
Dlé: SK2021097089,
6 1
SLOVOM
EUR
CISLO ÚCTU IBAN
S K
6 O
1 1 O O
O O 2 6
O O
2 322
(vyplnajle zrava
v prvom riadku
KÓD PROD.
22.08.2014
22_08.2015
9 8 O 6
38
EUR
=61=
,
ADRESÁT
cent
81
Obec
SK6011000000002623225520.
$PECIFICKY
5O O 2 4 9 8 O 6 O
1001326074
~PECIFICKY SYMBOL
1OO 1326O74
REFERENCNÉ
poistovna,
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava
1
a.s.
l
~
~.
7
Obecný
CISLO
O 5 5 787
Radobica
124
SPRÁVA PRE ADRESÁTA
D
22082014
D O
22082015
O
~.
~:
Radobica
SYMBOL
VARIABILNY SYMBOL
KOMUNÁLNA
ODOSIELATEL
KOMUNÁLNA poistovna, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1
972 48
CíTACIAZÓNA-
NEVPISUJTE
tiADNE
ÚDAJE!
cent
81
Šestdesiatjeden===
Horná
Ves
úrad
Download

KOMUNÁLNA .~ A